Author Topic: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?  (Read 112907 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pomak BG

 • Historian
 • *****
 • Posts: 1280
 • Да си помак звучи гордо.
Ynt: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #165 on: December 23, 2009, 20:56 »
Защо ли и помаците са предпочели руските думи чиляк и пр., като се забравили "родните си" изведнъж като тези прабългарски ар, бълг, мълк и пр.

десс

 • Guest
Ynt: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #166 on: December 23, 2009, 21:29 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Защо ли и помаците са предпочели руските думи чиляк и пр., като се забравили "родните си" изведнъж като тези прабългарски ар, бълг, мълк и пр.
Дал съм человек за руска,а не чиляк!!!
Ако прочетеш правилно постинга ще видиш че двете форми чии и ар,не са руски-първа е кавказка,а втората е сарматска.Там съм изтъкнал,че двете форми се използват по равно във старобългарския.
Тук си признавам-че констатацията която съм дал за человек е грешна-Человек е старобългарска-чиляк се използва в българския през 17-19 век.Давам библията на църковнославянски(старобългарски) като доказателство.- You are not allowed to view links. Register or Login
Ето и житието на Софронии-много говори за онова време- You are not allowed to view links. Register or Login

десс

 • Guest
Ynt: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #167 on: December 23, 2009, 21:41 »
Роля на старобългарската и черковнославянската писмена традиция

Черковнославянският език не е бил досега предмет на особено внимание в славистиката. Наистина, при сравнително-историческото изучаване на славянските езици науката разполага с непосредните и много по-важни данни за старобългарския (Кирило-Методиевия) език от Х-XI в., обаче черковнославянският език, възприел и развил по-нататък голямото богатство на старобългарския език, е изиграл твърде важна роля за изграждането и развитието на някои от съвременните к н и ж о в н и славянски езици, между които се намира и съвременниият български книжовен език. От това гледище са нужни тепърва специални проучвания върху строежа и лексикалното и стилистично богатство на черковнославянския език и върху сложните процеси на взаимодействие между него и редица други славянски езици. Нуждата от такива проучвания стана явна в последно време, след като бяха развити на по-широка основа специални проучвания върху историята на книжовните славянски езици.

Въпросът за черковнославянското езиково влияние върху развоя на нашия книжовен език досега не е бил поставян на специално разглеждане. Само в някои отделни статии, посветени на руското влияние върху нашия книжовен език, се отбелязва, че то се свързва с черковнославянското, без да се прави опит за разграничение помежду им. Проф. Б. Цонев е склонен да разглежда черковнославянското влияние като руско, тъй като самият черковнославянски език е порусена донякъде редакция на старобългарския език [1]. Трябва обаче да се прави разлика между черковнославянско и руско влияние.

Черковнославянският език е играл роля във всички случаи, когато новобългарският народен език е бил подлаган в една или друга степен на книжовна обработка. Конкретните изследвания върху тези отделни случаи биха дали интересни данни за изучаването на многообразието в живота и развоя на книжовните езици. Тук моята задача е да се спра по-конкретно главно върху процеса на изграждането на съвременния български книжовен език през XIX в., а предшествуващите моменти ще бъдат по-бегло отбелязани.

Въпреки обедняването на литературния живот все пак във връзка с религиозния живот е била запазена в по-широка употреба известна лексика с книжовен, "културен" характер. Тук се отнасят например думи като разпетие, възкресение, възнесение, създател, творец, вседържител, мъченик, великомъченик, угодник, причестие, съпръг, ръпът, ърод, благоъхание, блъдница, поръгание и т. н. Като цялост обаче езикът на традиционната религиозна книжнина (особено в морфологично и синтактично, т. е. в граматично отношение) е бил вече твърде старинен, а и значително нееднороден, така че не е могъл да бъде използуван като основа за нови книжовни прояви, наложени от развитието на живота. Това обаче не значи, че в днешния български книжовен език е невъзможно да се търсят по-старинни книжовни елементи (разбира се, из областта на лексиката), запазени в непрекъсната употреба още от старобългарско време. Лексикалното богатство на старобългарския книжовен език по пряк или косвен път е играло значителна роля в изграждането на новобългарската книжовна лексика.

През XVII в. печатните черковнославянски книги, доставяни от Русия, се разпространяват в българските земи и изместват употребяваните дотогава, преписвани на ръка религиозни текстове. Тези печатни богослужебни книги имат значителни предимства. Те са можели да се набавят в по-голямо количество екземпляри, и то напълно еднородни, и езикът им е бил строго нормализиран. Важно е да се отбележи, че те отразяват с незначителни отклонения текста на старобългарските преводи на богослужебните книги, така че в лексикално отношение не е имало съществена разлика между тях и употребяваните дотогава у нас ръкописни текстове. Много думи обаче се явяват тук в нова (руска) фонетична форма. Така например думи като поръгание, съпръг, благоъхание, ътроба, ърод, блъдница, мъченик сега се явяват във форма поругание, супруг, благоухание, утроба, урод, блудница, мученик, думи като разпетие, причестие, чедо сега се явяват във форма разпятие, причастие, чадо, думи като ръпът, възкръсение сега се явяват във форма ропот, возкресение и т. н. Тези форми не съществуват само в архаичния контекст на черковнославянските книги, а постепенно проникват и се разпространяват и в българската реч. Обикновено ние ги определяме като русизми, но това определение се нуждае от известно уточняване. Тук имаме работа не с нови думи (нови лексикални единици), а само с нови - руски (черковнославянски) - форми на тези думи, които и преди това са съществували непрекъснато в българския книжовен (и народен в една или друга степен) език. Те не попадат в "празно пространство", не идват да обогатят българския културен живот с нови понятия, а се явяват само с нова фонетична форма, така че в случая имаме фонетични, а не лексикални русизми. А имало е и доста думи в черковнославянските текстове, които не са се различавали фонетично от съответните думи в ръкописните среднобългарски текстове, например спасение, благодеяние, спасител, благодетел, създател и пр. С течение на времето фонетичните русизми получават по-висша стилистична отсянка, т. е. тяхната употреба довежда до известно стилистично разнообразие в езика. Това се отнася изобщо до всички елементи от "черковнославянската" лексика, колто са се различавали от тогавашната простонародна лексика.

И тъй, черковнославянските печатни книги не са обогатили българския език с нова лексика, а са му придали известно формално и стилистично разнообразие. Същевременно те изиграват и друга, особено важна роля, като стават по същество по-нататъшни носители на старобългарската книжовна традиция. В този смисъл ще се разбира, без да се правят специални уговорки, въпросът за черковнославянския език във връзка с по-нататъшната история на българския книжовен език. Според проф. Цонев [2] същинското начало на руското влияние върху българския народ и език започва с въвеждането на руските черковни книги. Всъщност те са били руски не по език, а защото са били печатани в Русия. А езикът им не е бил руски, а черковнославянски. Руското влияние, което те носят, се състои само в някои руски особености във фонетичната форма на някои думи. Началото на истинското руско влияние трябва да се търси там, където езикът ни започва да се обогатява с нова лексика, заета направо от руски език.

Езикът на дамаскините е безспорно важна книжовна проява на българския език от времето на новобългарския период от неговата история. Той представя един недостатъчно развит и заглъхнал в условията на робството опит за създаване на популярна книжнина на народен, жив език. При особените и неблагоприятни условия този опит не довежда до оформяне на народностен книжовен език. Въпреки сравнителната бедност на езика на дамаскините, произтичаща от ограничената тематика на съдържанието им и от елементарността на изложението, тук се забелязва доста ясно едно основно явление, което се повтаря по-нататък в историята на новобългарския книжовен език в много по-голям размер: в тъканта на народната реч тук се вплита известно количество книжовно-черковнославянска лексика, която обогатява логически, формално в стилистически простонародните изразни средства. Такива са например думи като учител, писател, обладател, писание, сказание, повеление, спасение, изцеление, моление, привидение, желание, поучение, поклонение, кръщение, житие, повелях, представи се, възиде (на небето), сътворил, съзидуваше, премудрий, оружие, рука, голуб, муж, боголепна, благоразумнии, всесилнии, кандиловъжегател и много други. За да се получи впечатление от мястото и ролята на тази лексика в конкретния текст, ето някои извадки из Копривщенския и Свищовския дамаскин [3]:

"И тиа чюдеса что казахме блсвении христиане, това стори архггл Михаил; ами да скажем малко и за архггла Гавриила и после щем сказа пак и за двата на едно что са сториле.

Казуват книги црковни, что са виделе и разумеле сти члци, сичко им е архггл Гавриил показал. Пррку Даниилу тои показа видението что виде и тои блговести Иоакиму и Анни, и каза им како щът да родят Мрия прстая бца, тои еи носеше ястие у црквата стаа стих, тои каза и Сахарию прорку, как ще да им се роди Иоанн крстль, той и бци благовести и каза еи, как ще да породи господа нашего Иис Ха, той рче Иосифу да пойме простаа бца да ю упази, тои и на онова време кога се роди Хе и рче на пастирете да идут в Витлеем и да видат отроче, той рче Иосифу да бяга в Египет, той му рче пак да се врати назад, той и на мироносците блговести въскрсение хво." [4]

"И много болни, слепи, хроми, бесни и други какви да кажиш, въсесилная црца и живототочная о нас исцелява и до днес, не туко живи ами мртви вскрсява. Тъи трябува да напишим неизриченнаго бга оти из нея са е родил, тому подобава слава, чест и поклонение в веки амин."

"В време егда црствова премудрии Леон имаши подружница твърдя добродетелна, имету и беше Теофану, щоту пиши на сина+++ар на декемврие мсца на шестнадесетии дн. Докъто ни беше са преставила стая, падна црю у болест тешка и неисцеленна толкос дето събраха от редом врачуви да го исцелят."

"И тутакси са избави и съвършено исцеля толкос, дето този час стана от одарот си дето лижеши и сякаше чи ни бе лижал. Като видяха туй чудо, там щоту бяха сички са почудиха. И црю повеле на сяко ляту на този ден да прави сбор престии бдци и прснодви Марии зам да са поменува таквози благодеяние и да давами блгодорение на преславная владичица наша, оти из нея неизреченни бгети роден, тому подобава слава и държава во веки веком амин.

На сина+++ар пиши у петук на обновление някои члк тврдя богат повдигна са от Солуна да иди на черковата що са нарича живоприемнии източник. Сас много блгоговении зе сребро и злато доволно да има при себе си да даде на черковата и да има за харч."

". . . и научи гу да пиши лукави думи, като как е проводил Йоан ду царя црюградскии рукописание: Пиша аз, Йоан раб твои црю от Дамаск и ти давам поклунение да знаиш оти град наш услабна и нема много бои да са опрът тебе макар и малко войска да проводиш а ти без ни един бои щеш гу зе макар и ази ща ти помогна оти на моя ръка ети сичка држава. И други много лъжовни думи уйдордиса лъствии цр. Напукон повеле другиму даскалу да написа друго рукописание царево. . ." [5]

Тази лексика от книжовен произход в повечето случаи е ясна по форма и понятна по съдържание (общо взето, това се забелязва и по-нататък). Нейната употреба в дамаскинските текстове показва, че тя е била поне до известна степен позната на по-широки среди. Като се вземе предвид историческият момент, когато се появяват и разпространяват дамаскините (ХVII и XVIII в.) и черковнославянските печатни книги (от XVII в.), трябва да се приеме, че книжовната лексика в дамаскините се дължи по-скоро на незаглъхнала още среднобългарска книжовна традиция. Това се забелязва и в графиката (например при употребата на ъ и ь за означаване на гласна ъ). Обаче наличието на думи с у вместо ъ (от стб. +++) - премудрии, оружие, муж, рука - говори вече и за черковнославянско влияние. Забелязва се влияние и от сръбската редакция на черковнославянски език, но по същината си то не е различно от прякото черковнославянско влияние.

* * *

В книжовната дейност на Паисий Хилендарски и Софроний Врачански (последната третина на XVIII и началото на XIX в.) се разкрива вече по-друга езикова картина, която говори за пълно заглъхване на среднобългарската традиция и за засилване на ролята на черковнославянския език като източник на материал за книжовно оформяне на българския народен език. Това може да се види от следните извадки из техните произведения:

"А кои нелюбат за свой род болгарски знати, но се обращают на чужда политика и на чужди язик и не радат за свой язик болгарски, но се учат четати и думати по грчки и срамат се да се наречат болгаре, - о неразумне и юроде! Поради что се срамиш да се наречеш болгарин и не четеш по свой язик и не думаш? Или не са имали болгари цасство и господарство? 3а толико лета царствували и били славни и чуени по сва земля, и много пути от силни римляне и от мудри грци дан възимали, и давали им царове и кралеве свои царски дъщери в супружество, да би имели мир и любов с цари болгарские."

"Сей Сабин послал к цару просити мир, защо се убоял от грци. Болгари же видели, защо се убоял, събрали ся и противили ся храбро. Видев же себе Сабин ненавидима от войнство и от поданих, побегнал в град Замориа и от туду прииде в Цариград под защищение царя Копронима и отложил почитание светих икон, що бил почитал в Болгарию. Болгари же поставили на царство Тагана."

"Они Иванко отступил от гръци и събрал войска много; сътворил велика пакост гръком и погубил много войнство их. Но грци прелъстили его хитро; он се обезумил и веровал. Пришел сам в Цариград, они го метнули в едину мрачну темницу. Ту и конец въсприел окаяни и грди цареубийца, Остал Митар, брат его, и много градове грчески обладал; въстал на Йоана Калимана с войнство, призовал руси от Русиа на помощ себе, но Йоан Калиман отгнал руси паки в Русию и победил Митара, и убил его на бою. Тако се разрушила сила Иванкова и Митарева, що чинили много смущение между грци и болгари." [6]

"Аз грешний в чловецех родихся на село Котел от отца Владислава, от матери Мариа, и положили первое имямое Стойко. И като съм бил три лета, преставила ся мати моя, и отец мой поял другую жену, що беше люта и завистлива. И родил сас нея мужеское дете. И токмо свое дете гледаше, а мене все отритваше. И като бих девят години, подадоха ме книжное учение: понапреди не би возможно да поиду на учение, почто повише болен и немощен бех."

"И като поидох аз на Цариград, роднини мои повече разграбиша домовния вещи и сокриша ги. И приидоша должниците стриини със судиа турецкий да преписуват домовния вещи и мало що наидоша. И мнеша, како см ги аз скрил. И повеле судиа да мя бият на фалага."

"Всякоя неправда и всекое грабление неправедное зло и мерзостно ест Богу, и на премудрии праведнии человеци ненавистно ест, слишатели мои; ала най више, що са вамиши; они много грабят с неправда чужди вещи! Каквот по горието аслани и медведи от другии звери повише свирепи и люти сут; тако и в градех и странах вамишите от другии человеци повише оболгатели, неправедни и лукавнейшии сут. Человеконенавистний грех ест грабление неправедное, и на доброе приятелство сопротивен свет на темнота, и бело и черно ест; тако и вамиш на заповеди божии противен ест, понеже утеснява сиромаси. Вамиш с другии вещи не може да убогати себе, токмо со сиромашеския слези." [7]

Може да се каже, че езикът на Паисий и Софроний не стои в приемствена връзка с езика на дамаскините. Той се намира под засиленото влияние на черковнославянския език, което се чувствува и в областта на граматиката (употреба на падежни форми, черковнославянски глаголни окончания и др.). Това може да се обясни с по-голямата книжовна (преди всичко черковнославянска) подготовка и начетеност на Паисий и Софроний, но трябва да се приеме, че дамаскините са били особен род популярна литература, създадена на по-опростен (доближем до народния) език с особено предназначение, а не обикновена за онова време проява на книжовен живот и книжовен език. В областта на езика наследената от миналото традиция, свързана и с религиозните текстове, е имала по онова време твърде голям авторитет и се е налагала с голяма сила в практиката въпреки стремежа на книжовниците да пишат на "прост" български език. Трябва да се вземе предвид и това, че новите елементи в съдържанието на техните произведения налагат по-широко използуване на книжовна лексика, а тъкмо черковнославянската лексика, макар и свързана с религиозни текстове, има много по-широко културен характер.

Прави впечатление, че и двамата книжовници, родоначалници на Българското възраждане, избягват употребата на члена, като чувствуват навярно, че той е присъщ на друг, простонароден, а не книжовен стил на изказване. В езика на Паисий и Софроний още не се забелязват никакви установени норми и правила. На пъстрота и противоречивост в тяхната практика се натъкваме твърде често. Народното и черковнославянското начало образуват пъстра смесица, в която могат да се намерят основите на всички по-сетнешни езикови школи.

* * *

През втората четвърт на XIX в. въпросът за отношението на езика на новобългарската писменост към черковнославянския език назрява вече за теоретическо разглеждане. Възникват трите борещи се помежду си течения ("школи") - черковнославянско (смятано от своите представители за старобългарско), славянобългарско и новобългарско.

Всъщност нито едно от трите течения не изключва напълно черковнославянското влияние при изграждане на новия български книжовен език. Разликата помежду им е в това, че всяко от тях го приема в различна степел и форма.

Черковнославянското течение се опълчва срещу естественото развитие на българския език. Без никакво чувство за реализъм неговите представители (К. Фотинов, Хр. Павлович и др.) застават на традиционни и съвсем консервативни позиции, като се опитват да поставят черковнославянския език в основата на българския книжовен език. Те държат за запазване не само на лексиката, но и на фонетичните и морфологичните особености на черковнославянския език в българската книжовна практика, което довежда до отрицателно отношение към такива типични нововъведения в развоя на българския език, като гласната ъ, членната форма и др.

Умереното славянобългарско течение (с най-виден представител Неофит Рилски) застава на еволюционни позиции, признавайки правата на живата народна реч. Разбира се, книжовниците от това течение използуват широко черковнославянската лексика за попълване на българския книжовен език с думи, които му липсват. В това отношение то е на правилен път. Но и то не намира докрай правилно разрешение на въпроса за мястото и характера на черковнославянското влияние в изграждането на новия книжовен език. Тук материалът от черковнославянския език се привлича в някои случаи механически като критерий за намиране на изход от диалектното многообразие на народния език.

Новобългарското течение (Берон, Богоров, Априлов и др.) застава на най-правилни позиции. То признава напълно правата на народната реч в областта на граматическия строеж, основния речников фонд и звуковия състав и допуща в широка степен обогатяване на книжовния език от изобилните лексикални източници на руския и черковнославянския език. Безспорно е, че руското влияние около средата на XIX в. е вече твърде силно и черковнославянското влияние на практика не се чувствува като отделен фактор. Влиянието на руския език е твърде разностранно, като се преплита с влиянието на черковнославянския език по такъв начин, че е твърде трудно в много случаи да се определи къде свършва едното и откъде започва другото. Множество книжовни думи и термини, съставени от разбираеми за всеки българин елементи, са били приети в нашия книжовен език, без да се схващат като чужди, например усърдие, постоянен, сложен, сказка, състояние, заявявам, принадлежа, отчуждавам и много други. Знаменателни са думите на автора на първия учебник по физика Найден Геров, който изтъква в предговора на учебника, че борейки се с трудностите на терминологията, е възприел и някои руски термини, които "идат добре и на български" [8]. Поради това че в руския език има доста много такива думи, които "идат добре и на български", съвременният български книжовен език е могъл да се ползува в по-голяма степен от помощта на руския език в периода на своето изграждане и бързо да достигне високо развитие при доста неблагоприятни условия през миналия век. (Разбира се, това е само най-типичният случай. В действителност процесът е по-сложен и за възприемането на една или друга дума влияят редица други обстоятелства.) Но много от книжовните елементи, с които се обогатява българският език през това време, съществуват и в руски, и в черковнославянски. Част от материала от една и съща категория е преминавала в български от черковнославянски, а друга част - от руски. Така например отглаголни съществителни, свързани с религиозния живот, като спасение, поклонение, изкушение, или деятелни съществителни, като учител, създател, спасител, хранител, са възприети в нашия съвременен книжовен език от черковнославянски (който всъщност, както видяхме, става на наша почва носител и на нашите среднобългарски книжовни традиции), докато съществителни като допълнение, наклонение, отклонение, съприкосновение, деятел, председател, показател, издател и много други са възприети от руски. В много случаи обаче такова разграничение може да се направи трудно и изисква сложни проучвания, които засега са невъзможни. Ала въпросът за черковнославянското влияние в случая се свежда не само до установяване точно кои отделни думи са от черковнославянски, а не от руски произход, но също и до установяване на ролята на черковнославянския езлк като важен посредник за възприемане на руските елемента в нашия език. Словното богатство на черковнославянския език е било в немалка степен познато на грамотните среди у нас през време на Възраждането, а в него са се съдържали образци от почти всички категории думи, които са били след това възприети в масов размер в нашия език от руския език. По този начин се стига до възприемане не само на отделни думи, но и до внедряване на цели словообразувателни категории, които стават и продуктивни на българска почва. Достига се и до възприемане на някои морфологически категории.
                                                                                                   Л. Aндpeйчин

литература:
1. Срв. Езикови взаимности между българи и руси. В памет на проф. А. К. Медведев, Руско-български сборник, София, 1922, с. 35-51, също и Руско-български паралели, I, сп. Славянски глас. I, кн. 1, с. 20-29, II. Пер. сп. на Бълг. книж. д-во, кн. XIV, с. 249-259; История на българский език, т. II (посмъртно издаяие), София, 1934, с. 338-353.

2. Езикови взаимности между българи и руси, с. 37.

3. Графиката и правописът са осъвременени. Подчертани са само по-характерни книжовни елементи.

4. Копривщенски дамаскин, библ. Български старини, кн. II, 1907, с. 49-50.

5. Свищовски дамаскин, библ. Български старини, кн. VII, 1921, с. 148, 149, 153.

6. Паисий Хилендарски. История славеноболгарская, издадена по първообраза от Й. Иванов. 1914, с. 5-6, 20, 40-41.

7. Софроний Врачански. Избрани съчинения. - Библ. Българска книжнина, 1925, с. 11, 12-13, 43.

8. Извод от физика, Бялград, 1847, стр. 2 на Предисловието.
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline pomak BG

 • Historian
 • *****
 • Posts: 1280
 • Да си помак звучи гордо.
Ynt: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #168 on: December 23, 2009, 21:53 »
Ти си уникален, с тези твои тълкувания, человек била руска, а чиляк прабългарско, а човек сигурно е тракийска.

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3439
 • Gender: Male
Ynt: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #169 on: December 24, 2009, 10:24 »
You are not allowed to view links. Register or Login
"Бой" като бой и "ар"-човек-човек за бой-боец.Хубаво е да се погледне и в самия наш език не само в тюркския.бълг-ар-човек бълг(светъл,бял,)-светъл човек оттук бълг-роден,в южна България-блъг-о- роден-блъгороден(асеневския надпис-Блъгария и блъгари).Демек роден българин.Оттук козар,дървар,рудар и пр-останало ни от българите старото "ар"-човек.
Сегашната дума Човек идва от старобългарската Человек или покъсната Чиляк,която произлиза от кавказката "чии"-която означава човек.В старобългарския двете форми за човек-"ар"и "чии" съществуват едновременно.
You are not allowed to view links. Register or Login
И така бой-може да има много тълкования,но за "ар" е сигурно ,че е човек.Суфиксът ар(ер) все още се използват в българския език за формиране на съществителни наравно с "чи"-напр. в македонско-футболер,(преминаването на я-е и омекотяването от звука "л"-мляко-млеко).

п.с.Прочетете страниците,които давам и стига с предположения.
   
boy= ulus, kavim, kabile, aşiret; hısım ( Mahmut ot Kaşgar:Divanü Lügati’t-Türk )
boy= pleme, klan, rod, rodnina

Ne e vazmojno da se tılkuva tezi dumi i izrazi bez dobre da se znae Turski i staroturski.
Dumi kato iskam, shte,savet, şaran, biser i mnogo drugi sa dokazani çe sa s tursko poteklo.
Turkolozite pişat edno a decc si pişe savsem drugo i dava linkove za da zaştiti svoite si predubejdeniya. Spomnyam si kak tuk edin forumec beşe pisal çe yurdeçka bilo yordan+deçka bez da znae çe na Turski yurdek=patica.

Offline abc

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1415
Ynt: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #170 on: December 24, 2009, 11:23 »
Предлагам да обесим десс :P

Субиги случката с юрдечка се отнася към абсурдните имена. По този повод мълвата казва, че за да е угоди на тъщана Юрдана и свекървата Дечка младите кръстили детето си Юрдечка. Дали е вярно не знам. Така говорят. Къде заби пак в твоите дебри :D

Offline mustafa_b

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2359
 • Gender: Male
  • Всичко за село Корница
Ynt: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #171 on: December 24, 2009, 11:55 »
Думите без контекст са нищо.

десс

 • Guest
Ynt: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #172 on: December 24, 2009, 11:59 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Ти си уникален, с тези твои тълкувания, человек била руска, а чиляк прабългарско, а човек сигурно е тракийска.
А и бих помолил преди да се пише да се прочетат моите постинги внимателно и правилно-за да не обяснявам като за първолаци.

--човек е новобългарска формирана върху черковнославянската человек,която е и старобългарска.При развитието на български език человек към 17 век преминава в чиляк.
А тази дума (човек)произлиза от кавказката 'чии',а не от сарматската 'ар'.
Думата 'чии'-се првръща в суфиксът 'чи'-чувенчия,занаятчия,по същия начин е и думата 'ар'-в суфиксът 'ар'-Козар,дървар,говедар.

Този суфикс 'ар' търпи развитие и в други езици-напр.английски,а 'чи'-в езици близки до кавказ,като турския например.

десс

 • Guest
Ynt: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #173 on: December 24, 2009, 12:12 »
You are not allowed to view links. Register or Login
   
boy= ulus, kavim, kabile, aşiret; hısım ( Mahmut ot Kaşgar:Divanü Lügati’t-Türk )
boy= pleme, klan, rod, rodnina

Ne e vazmojno da se tılkuva tezi dumi i izrazi bez dobre da se znae Turski i staroturski.
Dumi kato iskam, shte,savet, şaran, biser i mnogo drugi sa dokazani çe sa s tursko poteklo.
Turkolozite pişat edno a decc si pişe savsem drugo i dava linkove za da zaştiti svoite si predubejdeniya. Spomnyam si kak tuk edin forumec beşe pisal çe yurdeçka bilo yordan+deçka bez da znae çe na Turski yurdek=patica.

Оспорва се.Има много думи които до скоро се смяташе,че са с тюркски произход,а се доказа ,че са с персийски.
А и османотурския не може да бъде доказателство тъй като османският език въпреки,че в основата си е турски език неговата лексика се е състояла от около 70% арабски и персийски заемки, като по-голямата част от арабските заемки са влезли в османския език през персийския.
Както писах и порано всеки един език се развива-било български,турски и пр,като в него навлизат заемки от други езици-в момента в български език навлизат освен много латинизми,но и типично английски думи.
Ето едно по умерено изследване на българския език защитаващо твоята теза.Тъй като казваш,че съм предобеден
You are not allowed to view links. Register or Login

п.с.Проблемът за българския език дали е тюркски или ирански има защитници и от двете страни с достатъчно голям брой доказателства.Просто четейки повече по тази тема трябва да формираш собствено мнение,според теб към кой език е преобладават повечето доказателства.

Ако България не бе попадала под Османско робство тогава щеше да е значително по лесно за учените.

Може би истината е някъде по средата?!

Аз защитавам тезата ,че протобългарите(протославяните) са ирански народ,който е имал върху себе си много продължително време тюркско влияние-като започнем от тюркютския хаганат,минем през обмена с аварите и куманите и завършим с османлиите.Също защитавам тезата,че българин=славянин,което е достатъчно доказателство за този ирански произход.Всички извори от миналото говорят,че старата българска  държава до  Аспарух е обхващала територията на т.нар протославяни.

Offline daczo

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 524
Ynt: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #174 on: December 24, 2009, 14:16 »
Vryzkata na bylgarite s turkite i kavkazkite narodi.Tova e tigel na turko-iranski narodi. Именник гуннских царей

(Кавказская Гунния)

 
*    Имена и комментарии    Источники
1    Тедрехон.

Упоминается в первом десятилетии IV в. в "Истории Тарона" Зеноба Глака под именем "царь Севера Тедрехон". Возглавляемые им гуннские войска барсилов вторглись через Каспийский проход на Албанию [1]. Само имя, скорее всего, искаженное от тюркского Тенгрихан. В "Истории агван" (VII в.) оно упоминается как имя главного божества гуннов, приводится также прямая иранская параллель - "Аспендиат". Последняя - одна из форм иранского имени Исфендияр ("святой, священнный, божественный") [2]. По мнению В. Гукасяна, "этот Тенгри-хан явлется одним из первых хаганов или предводителей тюрок" [3], что вполне согласуется с их мировоззрением, согласно которому каждый хаган (каган) или его наследник считался символом бога, его наместником на земле.
   
[1] Абегян М. История древнеармянской литературы. Ереван. 1948. Т. 1. С. 345, 349-350
[2] См.: Жюсти Г. Иранише намебух. Марбург. 1895. Р. 308-309
[3] Гукасян В. Тюркизмы в "Истории албан" Моисея Утийского. // Структура и история тюркских языков. М. 1971. С. 248-249
2    Хунугур.

Упоминается под 373-м годом в "Истории агван". Азербайджанский историк 3. Буниятов, комментировавший азербайджанское издание труда М. Каганкатваци [1] не считает это именем собственным, а рассматривает как этноним хунугур. Отчасти он прав. На наш взгляд, это, действительно, отэтнонимичсекое имя собственное Хунуг + эр. Такая практика имянаречения существовала у всех тюрков, в т. ч. и у гуннов [2]. Так, например, М. Кашгарский (XI в.) писал: "Кумук - это имя племени и одного бека из этого племени" [3]. Моисей Каганкатваци, описывая поединок Хунугура с персидским богатырем-воином шаха Шапура II (309-379), дает следующий словесный портрет этого гуннуг-ундурского вождя-предводителя: "В то самое время выступил гунн из гуннов по имени Хунугур.... Сам гунн был высок, исполинского роста и одет в кольчугу, на огромной голове носил клепаный шлем. Медная пластина защищала лоб в три пяди. Древко огромного копья было из крепкого кедрового дерева. Меч его сверкал пламенем и одним только своим видом наводил ужас" [4].
   
[1] См.: Каланкатуклу М. Албания тарихи. Баку, 1993, с. 212
[2] Nemet G. Attila ve Hunlari. Ankara. 1982. S. 229)
[3] Divan-i Lugat't-Turk. Ankara. 1940-1943. S. 392
[4] Каганкатваци М. История агван / Пер. с арм. К. Патканян. СПб. 1861. С. 66
3    Баламир

Считается наследником основателя Империи Хунну Мете-кагана в 15-м колене и основателем Еврогуннской империи в 374 г. [1].
   
[1] Оздек Р. Тюркюн гызыл китабы. Бакы. 1992. 1 китаб. С. 69
4    Базук и Курсих

По сведениям Приска Панийского, предводительствовали гуннам, вторгшимся в 395 г. в персидские владения в Закавказье. Оба они являлись "членами царского гуннского рода" [1]
   
[1] Артамонов М. И. История хазар. Л. 1962. С. 43, 50.
5    Юлдуз-хан

Стал императором в 400 г. после смерти своего отца Баламира [1]
   
[1] Оздек Р. Указ, соч., С. 71-72.
6    Каратон

Сын Юлдуз Хана, восседал на гуннском престоле до своей смерти в 410 г. [1]. У Каратона были сновья Охтар, Руа, Айбарс, Мунчуг. [2] [3]
   
[1] Оздек Р. Указ, соч., С. 71-72.
[2] Там же;
[3] Nemet G. Attila ve Hunlari. Ankara. 1982, S. 191-192.
7    Аттила, сын Мунчука

Великий император гуннов (с 434 г.). Стал императором в 40-летнем возрасте после смерти своего дяди Руа, правившего с 410 по 434 гг. Под главенством Аттилы в его империи было объединено 45 различных племен. Ядро их составляли тюркские племена. В 445-453 гг. под предводительством Аттилы гунны завоевали Германию, Францию, Северную Италию, наложили дань на Римскую империю. "Имя Аттилы завоевало себе место в истории... рядом с именами Александра Македонского и Юлия Цезаря", - писал о нем А. Тьерри. Он имел сыновей по имени Ирнек, Илек, Денгизик [1], а также Чаба [2].

Заметим, что исконно гуннская форма имени, запечатленная в германском эпосе ("Песне о нибелунгах"), - Атлы.

После смерти Аттилы его младшие сыновья (старший Илек был убит) Ирнек и Денгизик удалились с гуннами с Дуная на Восток, в Приазовье и Прикаспий [3]. Имя Ирнека засвидетельствовано в различных написаниях: Эрнах (Приск), Хернак (Иордан), Эрнек (венгерск. источники), Ирник ("Именник болгарских ханов"), а в армянских источниках он, на наш взгляд, фигурирует под именем "царя гуннов" Херана, которое почти совпадает с вариантом у Приска Панийского - Эрнах. Не случайно И. Маркварт называет гуннов Херана "царской ордой" [4]. Мы также полагаем, что форма Эрнах, а тем более Херан в своей основе имеет тюркское Эрен. Отсюда эпическое - Алп-Эрен. О нем армянский историк Егише сообщает: "...Этот Херан... истребил в Албании персидские войска (в 451 г.) и в наезде своем достиг страны Греческой, и много пленных и добычи отправил из Греции и из Армении, и из Иберии, и из Албании" [5]. Известно также, что Херан (Эрен) был союзником армян в их борьбе против Сасанидского царя Йездигерда II и помог им в 451 г. разбить войска иранского шаха. В 460 г. гунны Херана были на стороне шаха Пероза и против албанского царя Ваче, поднявшего восстание против Сасанидов [6].
   
[1] Nemet G. Attila ve Hunlari, Ankara. 1982. S. 191 -192
[2] Homant Balint. Szekly'liler. // Bulleten, 20. Ist. S. 601
[3] Бернштам А. Н. Очерки истории гуннов. Л. 1951. С. 164
[4] Артамонов М. И. Указ, соч., С. 60-61
[5] Егише. О Вардане и войне армянской (пер. с древнеарм. акад. И. А. Орбели). Ереван. 1971. С. 121.
[6] Kafesoglu I. Bulgarlarin kokeni. Ankara. 1985. S. 3
8    Гунн Амбазук

По сведениям Прокопия, в 498-518 гг. владел Каспийскими воротами, по другим - Дарьяльским проходом. При нем гунны умело "торговали с Византией и Ираном" [1]. "Гунн Амбазук" состоял в дружбе с византийским императором Анастасием [2]. "Приближаясь к смерти, этот гунн предлагал Анастасию купить у него крепость, но тот отказался, не видя возможности там содержать византийский гарнизон. Когда Амбазук умер, эту крепость захватил персидский шах Кавад [3], изгнав оттуда детей Амбазука" [4].
   
[1] Ковалевская В. Б. Кавказ и аланы. М. 1984. С. 109
[2] Там же. С. 498-518
[3] Там же. С. 488-496, 499-531
[4] Артамонов М. И. Указ. соч. С. 64
9    Болах

Царь кавказских гуннов, упомянут Прокопием Кесарийским под 520-м г., но жил до этого времени. Имел двух сыновей от Боарикс.
   
10    Боарикс или Берихос

Царица гуннов, засвидетельствована Прокопием под 520-м годом, вдова вышеупомянутого Болаха. Под ее властью в "Царстве гуннов" (Кавказская Гунния) находились 100 тыс. гуннов. Она была, как указывает Феофан, "союзницей и другом царя Юстиниана" [1]. Резиденцией этой царицы был город Варачан, где ныне Уллу-Бойнак (Уллубийаул).

Имя этой царицы в латинской транскрипции искажено. На языке гуннов оно, очевидно, звучало: "Берик", "Берик-киз". Н. А. Баскаков дает этимологию от берик ("дар, дарение, подарок") + греческое окончание -ос/ус [2].
   
[1] Артамонов М. И. Указ. соч. С. 136
[2] Баскаков Н. А.Тюркизмы в "Слове о полку Игореве". М. 1978. С. 44
11    Зилигд или Зилгиби

Царь гуннов. Упоминается Феофаном Исповедником под 522 г.. Скорее всего, являлся сыном Амбазука. Находился в дружбе и союзе с византийским императором Юстинианом против Сасанидов. Выставил против них 26 тысячное гуннское войско [1]. Погиб в войне с Кавадом.

Имя в византийских источниках читается по-разному: Зилигд, Зилгивин, Зилги, Зилгиби. Можно предположить, что в оригинале зто имя было Зилги бий (=3илги князь). Заметим, что аналогичное имя носил в IX в. и царь волжских булгар Силки. Зилги/Силки означало, очевидно, йылкы/жылкы в значении "лошадь, табун".
   
[1] Феофан Исповедник. Хронография // Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения. М. 1980. С.49, 50
12    Муагер или Муагерис

Стал царем гуннов после убийства своего брата Горды. Впоследствии принял христианство.

Возможно, Муагер - один из вариантов указанного имени. Тем более, что греческие списки дают чтения Муагерис, Муагер. Согласно Г. Моравчику, имя происходит от венгерского Модери [1], вариантом коего является форма Магъяр [2]. Ю. Немет называет Могьери царем кубанских гунно-булгар [3].
   
[1] Чичуров. Указ, раб., с.80
[2] Там же.
[3] Nemet G. Attila ve Hunlari. Ankara. 1982. S. 228
13    Горда

О нём Феофан Исповедник сообщает следующее: "В 527/528 г. пришел к императору царь гуннов, живущих поблизости от Босфора, по имени Горда, стал христианином и был просветлен. Император принял его и, дав ему много даров, отослал в его страну охранять ромейское государство и город Босфор" [1]. Был убит своим братом Муагером.

Греческие списки "Хронографии" дают чтения Гордас, Хордасд. Этимология имени не вполне ясна. Г. Моравчик предлагает тюркско-венгерскую этимологию от Огурда - "друг огуров" и тюркскую от Курт - "волк" [2]. Мы полагаем, что имя это имело чисто тюркскую этимологию от Кардаш - "единоутробный брат".
   
[1] Чичуров. Указ, раб., с. 51
[2] Там же. с. 79
14    Стиракс

Царь гуннов, союзник шаха Кавада, в 520 г. с 12-тыс. войском выступил на стороне шаха, однако на пути следования был перехвачен войсками Боарикс и разбит в местности, ныне называемой Манас (Кумыкия). Стиракс был закован в кандалы и отослан в оковах к царю в Константинополь [1].

Считается, что владение Стиракса находилось на территории нынешнего Буйнакского района РД, где археологами раскопаны многочисленные раннесредневековые поселения и городища [2].
   
[1] Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта //ЧОИДР. 1885, кн.2, с.136
[2] Федоров Я.А. Федоров Г.С. Ранние тюрки на Северном Кавказе. М., 1978, с. 184.
15    Гленис или Глонис

Царь гуннов. Упоминается Феофаном Исповедником. Известен тем, что совместно со Стираксом предпринял поход в поддержку шаха Кавада. В столкновении с войсками Боарикс у Уллу-Бойнака в 527 г. был убит.
   
16    Орхан

Патриарх Никифор повествует о прибытии в Константинополь примерно в 619 г. "гуннского правителя Органа" и называет его "правителем булгар Северного Кавказа", "царем гуннуг-ундуров" [1]. По своей узкоэтнической принадлежности Орхан относился к правящему роду Дуло [2]. Историки М.И Артамонов, и Л. Н. Гумилев отождествляют Орхана византийских источников с гуннским ханом Моходу-хеу, Алп-Богатуром [2]. В "Истории агван" Орхан назван по титулу - "Джебу-каган", а в византийских источниках еще и "Зиебилом", т.е. "наместником". Зиебил Э. Шаванном совершенно правомерно отождествляется с Джебу-каганом [4]. Эту позицию поддержал и американский хазаролог Д. Данлоп [5].

Существует мнение, что именно Орхан был первооснователем "Великой Булгарии" [6], простиравшей свои границы от Азова и Дона вплоть до р. Сунжи [7]. В 619 г. Орхан в Константинополе подписал с императором Ираклием договор о дружбе и союзе. Орхану императором был присвоен почетный титул "патрикос". В залог нерушимой дружбы и доверия в Константинополе Орхан оставил аманатом своего племянника, а по другим источникам, - сына Кубрата [8].

Согласно мнению А. Коллауца и Х. Мийакавы, Орхан - государь гуннуг-ундуров, одержавших, согласно китайскому историческому сочинению "Северные тюрки", победу над хаганом западных тюрок в 630 г. и погибший год спустя после своей победы [9]. Орхан, насколько можно судить, имел двух сыновей в лице Кубрата и Алп-Илитвера. По мнению В. А. Кузнецова, Орхан известен в осетинских нартских сказаниях под именем "Арган/Аурген" [10].
   
[1] Ostrogorski G. Bizans Dovleti Tarihi. Ankara, 1991. S.97
[2] Плетнева С. Древние болгары в восточноевропейских степях // Татарская археология. Казань, 1997, № 1, с.35
[3] Артамонов М.И. Указ, раб., с. 162 и сл.
[4] Чичуров. Указ, раб., с. 101
[5] Там же.
[6] Мифтахов 3.3. Курс лекций по истории татарского народа. Казань, 1998, с. 127
[7] Смирнов А. П. Волжские булгары. М., 1951, с.9; Арт. 1962, с. 167-168
[8] Turk Tarihi Ansiklopedisi. Ankara, 1991, s. 160
[9] Чичуров. Указ, раб., с. 175
[10] Кузнецов В. А. Нижний Архыз - раннефеодальный город Алании Х-ХII вв. // Генезис, основные этапы, общие пути и особенности развития феодализма у народов Северного Кавказа. М.-ла, 1980, с 105
Орхан и его потомки
 
17    Алп Илитвер

Царь Кавказской Гуннии. Впервые фигурирует в "Истории агван" под 626 г. Как известно, в указанном году Джебу-хаган, т.е. Орхан предпринял поход в Албанию. С ним вместе принял участие в этом походе "кровожадный орлёнок", которого в честь его княжеской принадлежности величали Шадом [1]. В высшей степени вероятно, что последний был сыном Орхана, а собственным именем его было Булу, к которому прибавлялся и титул "шад" (принц, сын кагана). Этот свой титул Булу, по всей вероятности, носил до смерти Орхана в 631 г. и переподчинения гуннов хазарским ханам из рода Ашина. После этого времени он уже под этим именем не упоминается. Ввиду того, что у гуннов не принято было царей называть по имени собственному, а только по титулу он вошел в историю под именем "Алп-илитвер", образованным от титула "ил+тебер". Титул этот у хазар давался вассальным князьям и являлся аналогом китайского "ше-ли-фа" или "хсие-ли-фа" в значении наместник [2].

Алп-Илитвер - прославленный государственный деятель гуннов, слава его гремела во всей Хазарии. В его правление Кавказская Гунния достигла экономического и политического могущества. С ней считались и хазарские каганы, и албанские цари, и византийские императоры. В недрах этой гуннской державы из различных степных группировок шло сложение народа, который впоследствии стал известен под этнонимом "кумук" (от самоназвания гуннов - "гуннуг").

М. Каганкатваци прямо указывает, что Алп-Илитвер "прославлен в пределах трех стран" (Гунния, Иран и Византия). Он был талантливым полководцем, государем-реформатором, начавшим религиозную реформацию у гуннов. Великий князь Алп-Илитвер "дожил до почетной старости и воздвиг во многих местах церкви и умножил почести священников божьих" [3]. Очевидно, что автор "Истории агван" Моисей Каганкатваци, был знаком с гуннскими былинами, "йырами", воспевающими "подвиги и храбрости (Алп-Илитвера) в Туркестане при хакане хазаров" [4].

Вполне допустимо, что именно Алп-Илитверу, первокрестителю Кавказской Гуннии был установлен нашими предками памятник на его родине в Варачане. Это подтверждается кумыкскими преданиями, согласно которым вблизи Карабудахкента находилась каменная статуя, представлявшая собой всадника в полном вооружении сидящего на жеребце. Всадник держал три пальца правой руки на лбу, как будто для того, чтобы креститься. Кумыки рассказывали, что статуя эта представляет эрмели (здесь: христианина), который обратился в камень, когда мусульмане хотели его убить" [5].
   
[1] Каганкатваци М. История агван, с. 110, 119
[2] См.: Donuk A. Eski Turk Devletlerinde Idari - askeri unvan ve terimler. Ist., 1988. s. 21,22
[3] Каганкатваци М. История агван, с. 148
[4] Каганкатваци М. История агван, с. 127
[5] См.: Дагестанские сказки // СМОМПК, вып. 2, с. 140
18    Кубрат Хан, сын Орхана

Патриарх Никифор называет его "государем гуннуг-ундурским" [1]. Кубрат еще в 619 г. находился в составе посольства Органа в Константинополь и был оставлен здесь аманатом и до 19 лет воспитывался и обучался вместе с детьми императора Ираклия, здесь же женился на византийской аристократке. Кубрат находился в дружбе с императором Ираклием и после смерти его выказал преданность его наследникам и супруге Мартине [2]. Считается, что Кубрат запечатлен в эпической памяти балкарцев и карачаевцев под именем Тума-Мариен-Хана [3].

Кубрат Хан умер примерно в 50-х -начале 60-х гг. VII в. Власть наследовали его сыновья. По Феофану, Кубрат оставил 5 сыновей, завешав им ни в коем случае не отделяться друг от друга и жить вместе так, чтобы они властвовали надо всеми и не попадали в рабство другому народу [4]. Устная болгарская традиция свидетельствует, что умирая Кубрат позвал сыновей к себе, велел принести связку гибких прутьев и приказал каждому переломить эту связку. Естественно, это оказалось невозможным, прутья остались целыми. Аналогичная притча существует и у кумыков. Так Кубрат показал, что собранные вместе булгары будут непобедимы, распавшись каждый прут будет легко сломан, а каждая отделившаяся часть может быть легко разбита и покорена соседями. Это, конечно, легенда, но ясно только, что сразу после смерти Кубрата в Великой Булгарии возникли центробежные тенденции, приведшие к ее дальнейшему распаду.
   
[1] Чичуров. Указ, раб., с. 161
[2] Артамонов М.И. Указ, раб., с. 161
[3] Байрамуков У. 3. Кладезь народной памяти. Черкесск, 1992, с.24 и сл.
[4] Чичуров. Указ, раб., с..61
19    Батбай или Батбаян, старший сын Кубрат Хана

Правил в Кавказской Булгарии после смерти отца. После распада государства остался на Кавказе - "на земле предков" - и покорился хазарам. В этой связи весьма показательны родословные князей Черкасских. Согласно генеалогиям, их родоначальником был Акаб-гу (Ак-Йабгу). Это тюркский титул в переносном значении означавший "западный правитель, наместник". Этот Ак-Йабгу в этносословных преданиях более известен и под другим именем Инал (Инал-тегин, Инал-Хан, Инал-мурза и т.д.). Установлено, что историческим прототипом Инала был реально существовавший представитель хазарской администрации, выполнявший функции западного наместника кагана [1]. Кроме того, важно отметить, что, по устной традиции, деятельность Инала приходится на VII-VIII вв. ("спустя 150 лет после Магомета"). В родословиях отцом Инала назван Хруфатайя или Хурпатайя, имеющий ханскую генеалогию и связи с византийским императором. В нем легко узнаваем Кубрат Хан.

Таким образом, есть все основания полагать, что под Иналом черкесских родословий скрывается старший сын Кубрат Хана - Бат-Баян. Как указывает Феофан, писавший свою хронику в 680 г, Бат-Баян в его время, "храня завет отца своего", оставался "на земле предков" - на Кавказе. При этом он являлся "правителем первой Булгарии" и платил дань хазарам [2]. Иначе говоря, его официальный статус в хазарской административной иерархии действительно мог определяться термином "ак-йабгу" в значении "вассальный князь-наместник" Западного крыла Хазарской империи. На Восточном Кавказе (Кавказская Гунния) в это время соправителем хазарских каганов был Алп-Илитвер, приходившийся Бат-Баяну родственником (дядей) по отцу. О высокородном происхождении Инала говорит и титул "тегин", прилагаемый к его имени. Как известно, у булгар он применялся по отношению к братьям или сыновьям хана [3]. Тегин (принц) при назначении его командующим армией или наместником в какой-то части империи получал титул "йабгу". К Бат-Баю можно отнести слова черкесского предания: "Он правил в течение долгого времени, был известен по всему Кавказу и дальше за его пределами и был удачлив в войнах" [4].

По генеалогии, приводимой П.С. Палласом, у Инала было двое сыновей, которые носили имена Комук (по Ю. Клапроту) и Кази. От первого происходили князья Малой, а от второго - Большой Кабарды [5].
   
[1] См.: Гадло А. В. Князь Инал адыго-кабардинских родословных // Из истории феодальной России. Л., 1978, с.25-33
[2] Летопись Феофана, с.262, 263
[3] Donuk A. A.g.e., s.48
[4] АБКИЕА, с.229,230
[5] См.: Паллас П.С. Путешествие по южным провинциям Российской империи в 1793 и 1794 гг. //Аталиков В.М. Страницы истории. Нальчик, 1987, прил., с.170-171
20    Аспарук, третий сын Кубрат Хана

Аспарук вместе с подвластными ему откочевал в 668 г. на Балканы, в 679 г. основал здесь новое государство - Дунайскую Булгарию. Хан Аспарук умер на рубеже двух столетий - в 701 г., ему наследовал его сын Тервел. Так род Дуло утвердился на болгарском троне. В правление Тервела молодая Болгарская держава достигла экономического и политического могущества. С ней считались и Византийская империя, и соседний Аварский тюрский каганат, и крепнущий в восточноевропейских степях и Предкавказье Хазарский каганат. В недрах Дунайской Булгарии началось сложение народа, который и в наши дни известен под именем "болгары". Такова судьба уведенных Аспаруком с Кавказа гуннуг-ундуров.
   
21    Котраг

По сведениям Феофана, второй сын Кубрат Хана, "перейдя реку Танаис, поселился напротив первого брата". Он считается основателем Волжской Булгарии, в недрах которой произошло формирование основы современных волжских (казанских) татар, чувашей.
   
22    Альцек или Алчагыр, пятый сын Кубрат Хана

Под его предводительством булгары пришли в Италию к королю лангобардов Гримуальду (662-671 гг.), который отправил их к своему сыну Ромуальду в Бенвент, где они и осели в Сепине, Бовиане и Инзернии [1]. Почему туда? Дело в том, что еще в начале VII в. часть булгар перекочевала в аварскую Паннонию (Венгрию). В конце 20-х гг. VIII в. булгары участвовали в борьбе за власть в Паннонии, но потерпели поражение. Победу одержали авары. Булгары под предводительством князя Алчагыра (Альцека) бежали в Баварию. Король франков Дагоберт сначала разрешил им поселиться там, но затем приказал истребить булгар. Из 9 тыс. булгар спаслось только 700 человек во главе с Алчагыром. Они бежали в Италию и поселились в пределах Бенвентинского герцогства [2]. К ним в 70-х гг. VII в. прибыли их новые соплеменники. По свидетельству Павла Диакона, автора IX в., "эти болгары говорили по-латыни, но еще помнили и свой язык" [3].
   
[1] см. Чичуров. Указ, раб., с.114
[2] Артамонов М.И. Очерк древнейшей истории хазар. М., 1937, с.32
[3] там же.
23    Кувер, четвертый сын Кубрат Хана

Правил племенами секелей (эсегелов) и мадьяр. Присоединился к племенному объединению аварского кагана и вместе с ним во главе секелей оказался на берегах Дуная и Тиссы [1]. В 680-685 гг. Кувер поднял восстание против аваров в Паннонии, ушел со своим племенем в Македонию [2].
   
[1] Rasonyi L. Tuna kopruleri, s. 18
[2] См.: Краткая история Болгарии. М., 1987, с.39
24    Эр-Тегин

Предположительно, является сыном Алп-Илитвера. В 682 г. Алп-Илитвером был отправлен послом в Армению. Судя по источникам, он в них упомянут не по имени, а по титулу тегин (принц). Эр-Тегин был владетелем земли Хурсан, располагавшейся недалеко от Чула (Дербента), на берегу Каспийского моря [1].
   
[1] Минорский В.Ф. Указ, раб., с. 114,115
25    Б_л_дж_а (от Булу Шат?)

Полководец, которого хазарский хакан послал в Кахетию в царствование грузинских царей Иоанна и Джуаншера (718-786 гг.). В грузинских источниках он назван "Блучан", а в армянских - "Булч_ан". Он скорее всего, является потомком Булу Шада - Алп-Илитвера и внуком Орхана.
   
26    К_са сын Б_л_дж_ана

Правитель, который в 901 г. возглавляет поход "хазар" на Дербент [1].
   
[1] Минорский В.Ф., Указ, раб., с. 143
27    Адзар-Нарса (Правильнее: Атрнерсех)

По Ибн Рустеху, царь Семендера в X в. Очевидно, находился на религиозном распутье и одновременно исповедовал три религии (христианство, иудаизм, ислам). Ленинградский историк А.В. Гадло считает, что иранское по своему происхождению имя этого семендерского царя, распространенное еще в VIII-IX вв. среди христианских правителей Армении и Грузии, определенно указывает на его приверженность к христианству [1].

По всей вероятности, Адзар-Нарса был сыном К_са сына Б_л_дж_ана.
   
[1] Гадло А. В. Этническая история Северного Кавказа IX-XIII вв. Л., 1996, с. 10
28    Сари Хан (Салифан)

Царь Семендера. Царский ранг семендерских царей Масуди определяет словом "мелик" (царь) и в то же время сообщает, что их фамильным прозвищем является "с_л_ф_н.".

Первое упоминание о нем относится к началу X в., а именно к 916 г., когда он "с хазарским войском двинулся в помощь Абдул-Малику, правителю ал-Баба" [1]. Ал-Истахри сообщает, что царь Семендера в тот период исповедует иудаизм и является родственником царя хазар [2]. Заметим, что писавший до Ал-Истахри, Ибн Русте, напротив, указывал на религиозную индифферентность семендерского царя.

По Масуди, к 943 г. Салифан, глава Семендера, оставаясь вассалом хазарского кагана, уже не только не принял ислам, но и успел приобрести мусульманскую генеалогию. О нем Масуди сообщает: "...Царь-мусульманин, который заявляет, будто он араб из Кахтана. В настоящее время, а именно в 943 г. в его государстве нет других мусульман, кроме него, его сына и семьи..." [3]. Утверждение о принадлежности Салифана к арабскому роду В.Минорский считает "чистой выдумкой арабов, основанной на простом созвучии" [4]. Не исключено, что этот царь правил в Семендере до разгрома столицы царства русами в 965 г.

Что касается титула селифан, то В.Ф. Минорский считал его древнетюркским титулом, транскрибируемым по-китайски се-ли-фа [5]. Однако еще в 1910 г. Ф. Мюллер, а П. Пельо в 1929 г. подтвердил, что китайскому сие-ли-фа соответствует древний тюркский титул ил-тебер (ср. с именем царя кавказских гуннов Алп-Илитвер). Значит, остроумная этимология Минорского неуместна. Наиболее убедительную этимологию и реконструкцию данного термина дал американский тюрколог О. Прицак, интерпретировав его как *slyq'n ~ slyf'n, то есть *sariqan. По-тюркски это сарыг каган > сарыг хан > сарыкан/сарыхан [6] и означает "желтый или белый каган". Так именовали себя правители гуннов. Отсюда понятно, почему Масуди назвал с_л_ф_н., т.е. сарыхан прозвищем всех семендерских царей.

Становится теперь ясным, что семендерские цари, происходившие от гуннов, сами себя называли Сарыг хан ("белый хан"), а хазарские каганы же как подвластных себе "правителей вассальной области, облеченной военной и административной власти" [7] - ил-тебер. Известно и то, что семендерские цари имели ранг илтебера [8].
   
[1] Islam Cografyacilarina gore Turkler ve Turk Ulkeleri. Ankara, 1985, s. 66
[2] Там же, с. 154
[3] Минорский В.Ф. Указ, раб., с.202
[4] Там же, с.127
[5] Там же, с.127, прим.59)
[6] Менгес К. Восточные элементы в "Слове о полку Иго-реве". Л., 1979
[7] К.Ф. Федоров-Давыдов. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М, 1966, с.222
[8] Гадло А.В. Указ, раб., с.22
29    Сакнан/Сакбан (Сакбал?)

Мы полагаем, что после гибели или смерти Салифана на престол в Семендере вступил его сын, которого упоминает Масуди еще в 943 г. Он, очевидно, носил имя Сакнан или Сакбан, а может быть и Сакбал [1], ибо уже в 1065-67 гг. здесь фигурирует уже правитель З_м_з_м бину Сакнан (или Сакбан), носивший якобы лакаб (прозвание) "ал-Хайдаки"[2]. В отношении упомянутого лакаба необходимо отметить, что вплоть до конца XIV в. название Кайтаг или Хайдак в исторических источниках не употребляется [3]. Остается признать, что здесь мы имеем дело с неправильно прочитанным термином Дж_ндан, что вполне допустимо при особенностях арабской графики [4]. Можно предположить, что Сакнан царствовал в Семендере в конце X - начале XI вв, может быть, до 1030 г., т.е. до разгрома Семендера эмиром Гянджы Фадлуном (985-1032). В том году эмир Фадлун предпринял грабительский поход против кумыков и хазар, разгромил второй раз их столицу Семендер. В результате возникла вражда между кумыками и мусульманами-шедадидами [5].
   
[1] Гадло А.В. Указ, раб., с.220
[2] Там же. С. 28,29
[3] Хиналугский М. События в Дагестане и Ширване. Махачкала, 1997, с. 102, 106, прим.5
[4] Магомедов М.Г. Хазары на Кавказе. М.-ла, 1994, с. 153-161
[5] Kirzioglu F. Kipcaklar. Ankara, 1992, s.71
30    З_м_з_м бину Сакнан

Вариант его имени - Б_рум. По мнению В. Минорского, возможно, это имя - "Фируз". Ш. Эрелем имя прочитана как "Земзем" [1]. Эта форма имени обнаруживает поразительное сходство с именем хазарского военачальника Самсама, упоминаемого в "Ахты-наме" и с названием одного из областей Золотой Орды на Восточном Кавказе времен тимуровских походов "Симсимом". Близко это имя и к имени султана Джумджума, могила которого, как известно, находилась под Дербентом [2].

Земзем, по всей вероятности, царствовал в Семендере в 1031-1070 гг. На сколько позволяют судить источники, ему, очевидно, удалось вступить в союз с сельджукским султаном Алп-Арсланом, предки которого, как известно, долгое время находились на службе хазарских каганов. Для укрепления своей власти на Кавказе Алп-Арслан и впоследствии его сын Мелик-шах расселяют на Восточном Кавказе ряд тюркских племен, покровительствует семендерцам [3]. В 1064 г З тыс. хазарских семей (это приблизительно 20 тыс. чел.) возвращаются в свою первопрестольную - Семендер [4], который вновь отстраивается после погрома, учиненного мусульманами-шедадидами в 1030 г. [5].
   
[1] Erel S. Dagistan ve Dagistanlilar. Ist., 1961, s. 77
[2] Бакиханов А.-К. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991,с.51
[3] Togan Z.V. Hazarlar. //IA, s. 199; Kuzgun S. Hazar ve Karay Turkleri. Ankara, 1993, s.83
[4] Гмыря Л.Б. Страна гуннов у Каспийских ворот. М.-ла, 1995, с. 147,148
[5] Минорский В.Ф. Указ, раб., с.75
31    Шау-Тегин, или Сау-Тегин

Известно, что после завоевания Кавказа сельджукские султаны Алп-Арслан и его сын Мелик-Шах в целях упрочения своей власти на местах практиковали назначение своих наместников - шах вали. Возможно, от этого титула искаженное в огузском эпосе (Китаб-и Дедем Коркуд) - "Шевкал-и Мелик", который ученые (Ф. Кырзыоглу) отождествляют с кумыкским шавхалом (шавхал < шахвал < шахвали).

Шау-Тегин был назначен наместником "дербентской стороны" в 1075 г. при султане Мелик-Шахе. Шау-Тегину "была пожалована пограничная область... и имя последнего стала читаться в хутбе после имени султана с кафедр (мечетей) пограничной области" [1]. Личность эта загадочная, биографических сведений нет. Ясно одно: Шау-Текин или Сау-Тегин - это не имя собственное, а тюркский титул в значении "вице-хаган" [2]. Этим термином обозначали, например, у булгар братьев или сыновей хана [3]. Известно также, что тегины назначались военачальниками и правителями пограничных областей. Следовательно, высока вероятность того, что Шау-Текин происходил из аристократической семьи. Можно допустить, что он был принцем семендерского царского дома, находившимся на службе у сельджукских сулатнов Алп-Арслана и его сына Мелик-Шаха. Этим, очевидно, объясняется тот факт, что он был назначен наместником "пограничной области". Обычно таковыми назначались военачальники, связанные своим происхождением с населением таких областей. Об этом говорят и некоторые исторические данные, которые приводит А. Каяев, располагавший неизвестным списком сочинения "Тарих-и Дагестан" [4][5].

Согласно сведениям "Истории Маза", кумыкские шаухалы являются потомками того Шамхала, "которого эмир Чубан (Шау-Тегин?) поставил среди них (избрав его) из числа своих близких (!). Шаухалы - "ветвь ханско-хаканских поколений". А.-К. Бакиханов, пользовавшийся ныне недоступными источниками, этого шаухала называет "родственником" эмира.
   
[1] Erel S. Указ, раб., с. 80
[2] Гукасян В. Л. Тюркизмы в албанских источниках. // Советская тюркология. 1977, №2, с.53
[3] Donuk A. Eski Turk Dcvletlerinde Idari-askeri unvan vc terimler. Ist., 1988, s. 48
[4] Каяев А. Материалы по истории лаков // Рукоп. Фонд ИИЯЛ. Ф.1. Оп. 1, д. 1642, л.253
[5] Гаджиев В.Г. Шамхальство. История образования и государственное управление. // Государства и государственные учреждения в дореволюционном Дагестане. М.-ла, 1989, с.27
32    "Шевкал-и Мелик"

Упоминается не по имени, а по первородному титулу. Родственник Шау-Тегина (в источниках он фигурирует под именами: эмир Чопана, эмира Калантара, гази Калантара, Ковсар-Шаха, Кафтар-Шаха), назначенный им правителем кумыков. Его мы называем "первошаухалом". Имел, как и Сау-Тегин, "ханско-хаканскую генеалогию". Правил у кумыков при сельджуках во второй половине XI-начале XII в. А. Каяев прямо указывал, что этот первошаухал был тюрком, "После него шамхальство передавалось по наследству"[1]. К сожалению, сопоколенные связи в нисходящей линии не известны.
   
[1] Каяев А. Указ, раб., с. 140,268
33    Шаухал Хан

Так условно мы называем безымянного шаухала, избранного кумыками после принятия ими власти монголо-татар в 1240 или 1258 гг. По сведениям А. Каяева, этот шаухал происходил из рода Чингиз-Хана [1].
   
[1] Каяев А. Указ, раб., с.269
34    Эмир-шаухал

Упоминается в 1396 г. во время тимуровских походов на Кумыкию. Погиб в сражении с тимуровскими полчищами.
   
35    Чингиз-шаухал

Был избран кумыками в 1443 г. шаухалом после освобождения их от власти тимуридов. Родом из Чингизидов [1]. Поэтому мы его условно назвали Чингиз-шаухалом.
   
[1] Cevdet A. Kirim ve Kafkas Tarihcesi // Emel. 221.Temmuz-Agustos. 997, s.28
36    Oгe Хан

Потомок Батбая, сына Кубрат Хана [1] был вождем восставших в конце IX в. кабаров.
   
[1] Oztuna Y., s.l 06
37    Эдил-Хас (Этелкоз)

Сын Oгe Хана и его сын Алмас (по-венгерски - Алмош) были предводителями венгров (маджар), пробивавших в междуречье Дона и Днепра. Алмас был женат на знатной хазарке [1].
   
[1] Баскаков Н.А. Тюркизмы в "Слове о полку Игореве".М., 1985, с. 24
38    Арпад

Сын Алмаса, внук Эдил-Хаса, был назначен хазарским каганом полноправным главою племенного объединения кабаров, секелей и мадьяр, был женат, как и отец, на знатной хазарке [1]. Под предводительством Арпада эти племена в 896 г. переселились в междуречье Дуная и Тиссы и основали здесь свое государство, которое существует по сегодняшний день и называется Хунгария (Венгрия). Сам Арпад, правивший в Венгрии в 889-907 гг., положил начало династии венгерских королей. Эта династия правила в Венгрии до 1301 г. [2].

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3439
 • Gender: Male
Ynt: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #175 on: December 24, 2009, 14:58 »
Podrobnosti moje da vidite i tuk:
You are not allowed to view links. Register or Login

десс

 • Guest
Ynt: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #176 on: December 24, 2009, 15:02 »
[aeva]
You are not allowed to view links. Register or Login
Vryzkata na bylgarite s turkite i kavkazkite narodi.Tova e tigel na turko-iranski narodi. Именник гуннских царей

(Кавказская Гунния)

 
*    Имена и комментарии    Источники
1    Тедрехон.

Упоминается в первом десятилетии IV в. в "Истории Тарона" Зеноба Глака под именем "царь Севера Тедрехон". Возглавляемые им гуннские войска барсилов вторглись через Каспийский проход на Албанию [1]. Само имя, скорее всего, искаженное от тюркского Тенгрихан. В "Истории агван" (VII в.) оно упоминается как имя главного божества гуннов, приводится также прямая иранская параллель - "Аспендиат". Последняя - одна из форм иранского имени Исфендияр ("святой, священнный, божественный") [2]. По мнению В. Гукасяна, "этот Тенгри-хан явлется одним из первых хаганов или предводителей тюрок" [3], что вполне согласуется с их мировоззрением, согласно которому каждый хаган (каган) или его наследник считался символом бога, его наместником на земле.
   
[1] Абегян М. История древнеармянской литературы. Ереван. 1948. Т. 1. С. 345, 349-350
[2] См.: Жюсти Г. Иранише намебух. Марбург. 1895. Р. 308-309
[3] Гукасян В. Тюркизмы в "Истории албан" Моисея Утийского. // Структура и история тюркских языков. М. 1971. С. 248-249
2    Хунугур.

Упоминается под 373-м годом в "Истории агван". Азербайджанский историк 3. Буниятов, комментировавший азербайджанское издание труда М. Каганкатваци [1] не считает это именем собственным, а рассматривает как этноним хунугур. Отчасти он прав. На наш взгляд, это, действительно, отэтнонимичсекое имя собственное Хунуг + эр. Такая практика имянаречения существовала у всех тюрков, в т. ч. и у гуннов [2]. Так, например, М. Кашгарский (XI в.) писал: "Кумук - это имя племени и одного бека из этого племени" [3]. Моисей Каганкатваци, описывая поединок Хунугура с персидским богатырем-воином шаха Шапура II (309-379), дает следующий словесный портрет этого гуннуг-ундурского вождя-предводителя: "В то самое время выступил гунн из гуннов по имени Хунугур.... Сам гунн был высок, исполинского роста и одет в кольчугу, на огромной голове носил клепаный шлем. Медная пластина защищала лоб в три пяди. Древко огромного копья было из крепкого кедрового дерева. Меч его сверкал пламенем и одним только своим видом наводил ужас" [4].
   
[1] См.: Каланкатуклу М. Албания тарихи. Баку, 1993, с. 212
[2] Nemet G. Attila ve Hunlari. Ankara. 1982. S. 229)
[3] Divan-i Lugat't-Turk. Ankara. 1940-1943. S. 392
[4] Каганкатваци М. История агван / Пер. с арм. К. Патканян. СПб. 1861. С. 66
3    Баламир

Считается наследником основателя Империи Хунну Мете-кагана в 15-м колене и основателем Еврогуннской империи в 374 г. [1].
   
[1] Оздек Р. Тюркюн гызыл китабы. Бакы. 1992. 1 китаб. С. 69
4    Базук и Курсих

По сведениям Приска Панийского, предводительствовали гуннам, вторгшимся в 395 г. в персидские владения в Закавказье. Оба они являлись "членами царского гуннского рода" [1]
   
[1] Артамонов М. И. История хазар. Л. 1962. С. 43, 50.
5    Юлдуз-хан

Стал императором в 400 г. после смерти своего отца Баламира [1]
   
[1] Оздек Р. Указ, соч., С. 71-72.
6    Каратон

Сын Юлдуз Хана, восседал на гуннском престоле до своей смерти в 410 г. [1]. У Каратона были сновья Охтар, Руа, Айбарс, Мунчуг. [2] [3]
   
[1] Оздек Р. Указ, соч., С. 71-72.
[2] Там же;
[3] Nemet G. Attila ve Hunlari. Ankara. 1982, S. 191-192.
7    Аттила, сын Мунчука

Великий император гуннов (с 434 г.). Стал императором в 40-летнем возрасте после смерти своего дяди Руа, правившего с 410 по 434 гг. Под главенством Аттилы в его империи было объединено 45 различных племен. Ядро их составляли тюркские племена. В 445-453 гг. под предводительством Аттилы гунны завоевали Германию, Францию, Северную Италию, наложили дань на Римскую империю. "Имя Аттилы завоевало себе место в истории... рядом с именами Александра Македонского и Юлия Цезаря", - писал о нем А. Тьерри. Он имел сыновей по имени Ирнек, Илек, Денгизик [1], а также Чаба [2].

Заметим, что исконно гуннская форма имени, запечатленная в германском эпосе ("Песне о нибелунгах"), - Атлы.

После смерти Аттилы его младшие сыновья (старший Илек был убит) Ирнек и Денгизик удалились с гуннами с Дуная на Восток, в Приазовье и Прикаспий [3]. Имя Ирнека засвидетельствовано в различных написаниях: Эрнах (Приск), Хернак (Иордан), Эрнек (венгерск. источники), Ирник ("Именник болгарских ханов"), а в армянских источниках он, на наш взгляд, фигурирует под именем "царя гуннов" Херана, которое почти совпадает с вариантом у Приска Панийского - Эрнах. Не случайно И. Маркварт называет гуннов Херана "царской ордой" [4]. Мы также полагаем, что форма Эрнах, а тем более Херан в своей основе имеет тюркское Эрен. Отсюда эпическое - Алп-Эрен. О нем армянский историк Егише сообщает: "...Этот Херан... истребил в Албании персидские войска (в 451 г.) и в наезде своем достиг страны Греческой, и много пленных и добычи отправил из Греции и из Армении, и из Иберии, и из Албании" [5]. Известно также, что Херан (Эрен) был союзником армян в их борьбе против Сасанидского царя Йездигерда II и помог им в 451 г. разбить войска иранского шаха. В 460 г. гунны Херана были на стороне шаха Пероза и против албанского царя Ваче, поднявшего восстание против Сасанидов [6].
   
[1] Nemet G. Attila ve Hunlari, Ankara. 1982. S. 191 -192
[2] Homant Balint. Szekly'liler. // Bulleten, 20. Ist. S. 601
[3] Бернштам А. Н. Очерки истории гуннов. Л. 1951. С. 164
[4] Артамонов М. И. Указ, соч., С. 60-61
[5] Егише. О Вардане и войне армянской (пер. с древнеарм. акад. И. А. Орбели). Ереван. 1971. С. 121.
[6] Kafesoglu I. Bulgarlarin kokeni. Ankara. 1985. S. 3
8    Гунн Амбазук

По сведениям Прокопия, в 498-518 гг. владел Каспийскими воротами, по другим - Дарьяльским проходом. При нем гунны умело "торговали с Византией и Ираном" [1]. "Гунн Амбазук" состоял в дружбе с византийским императором Анастасием [2]. "Приближаясь к смерти, этот гунн предлагал Анастасию купить у него крепость, но тот отказался, не видя возможности там содержать византийский гарнизон. Когда Амбазук умер, эту крепость захватил персидский шах Кавад [3], изгнав оттуда детей Амбазука" [4].
   
[1] Ковалевская В. Б. Кавказ и аланы. М. 1984. С. 109
[2] Там же. С. 498-518
[3] Там же. С. 488-496, 499-531
[4] Артамонов М. И. Указ. соч. С. 64
9    Болах

Царь кавказских гуннов, упомянут Прокопием Кесарийским под 520-м г., но жил до этого времени. Имел двух сыновей от Боарикс.
   
10    Боарикс или Берихос

Царица гуннов, засвидетельствована Прокопием под 520-м годом, вдова вышеупомянутого Болаха. Под ее властью в "Царстве гуннов" (Кавказская Гунния) находились 100 тыс. гуннов. Она была, как указывает Феофан, "союзницей и другом царя Юстиниана" [1]. Резиденцией этой царицы был город Варачан, где ныне Уллу-Бойнак (Уллубийаул).

Имя этой царицы в латинской транскрипции искажено. На языке гуннов оно, очевидно, звучало: "Берик", "Берик-киз". Н. А. Баскаков дает этимологию от берик ("дар, дарение, подарок") + греческое окончание -ос/ус [2].
   
[1] Артамонов М. И. Указ. соч. С. 136
[2] Баскаков Н. А.Тюркизмы в "Слове о полку Игореве". М. 1978. С. 44
11    Зилигд или Зилгиби

Царь гуннов. Упоминается Феофаном Исповедником под 522 г.. Скорее всего, являлся сыном Амбазука. Находился в дружбе и союзе с византийским императором Юстинианом против Сасанидов. Выставил против них 26 тысячное гуннское войско [1]. Погиб в войне с Кавадом.

Имя в византийских источниках читается по-разному: Зилигд, Зилгивин, Зилги, Зилгиби. Можно предположить, что в оригинале зто имя было Зилги бий (=3илги князь). Заметим, что аналогичное имя носил в IX в. и царь волжских булгар Силки. Зилги/Силки означало, очевидно, йылкы/жылкы в значении "лошадь, табун".
   
[1] Феофан Исповедник. Хронография // Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения. М. 1980. С.49, 50
12    Муагер или Муагерис

Стал царем гуннов после убийства своего брата Горды. Впоследствии принял христианство.

Возможно, Муагер - один из вариантов указанного имени. Тем более, что греческие списки дают чтения Муагерис, Муагер. Согласно Г. Моравчику, имя происходит от венгерского Модери [1], вариантом коего является форма Магъяр [2]. Ю. Немет называет Могьери царем кубанских гунно-булгар [3].
   
[1] Чичуров. Указ, раб., с.80
[2] Там же.
[3] Nemet G. Attila ve Hunlari. Ankara. 1982. S. 228
13    Горда

О нём Феофан Исповедник сообщает следующее: "В 527/528 г. пришел к императору царь гуннов, живущих поблизости от Босфора, по имени Горда, стал христианином и был просветлен. Император принял его и, дав ему много даров, отослал в его страну охранять ромейское государство и город Босфор" [1]. Был убит своим братом Муагером.

Греческие списки "Хронографии" дают чтения Гордас, Хордасд. Этимология имени не вполне ясна. Г. Моравчик предлагает тюркско-венгерскую этимологию от Огурда - "друг огуров" и тюркскую от Курт - "волк" [2]. Мы полагаем, что имя это имело чисто тюркскую этимологию от Кардаш - "единоутробный брат".
   
[1] Чичуров. Указ, раб., с. 51
[2] Там же. с. 79
14    Стиракс

Царь гуннов, союзник шаха Кавада, в 520 г. с 12-тыс. войском выступил на стороне шаха, однако на пути следования был перехвачен войсками Боарикс и разбит в местности, ныне называемой Манас (Кумыкия). Стиракс был закован в кандалы и отослан в оковах к царю в Константинополь [1].

Считается, что владение Стиракса находилось на территории нынешнего Буйнакского района РД, где археологами раскопаны многочисленные раннесредневековые поселения и городища [2].
   
[1] Летопись византийца Феофана от Диоклетиана до царей Михаила и сына его Феофилакта //ЧОИДР. 1885, кн.2, с.136
[2] Федоров Я.А. Федоров Г.С. Ранние тюрки на Северном Кавказе. М., 1978, с. 184.
15    Гленис или Глонис

Царь гуннов. Упоминается Феофаном Исповедником. Известен тем, что совместно со Стираксом предпринял поход в поддержку шаха Кавада. В столкновении с войсками Боарикс у Уллу-Бойнака в 527 г. был убит.
   
16    Орхан

Патриарх Никифор повествует о прибытии в Константинополь примерно в 619 г. "гуннского правителя Органа" и называет его "правителем булгар Северного Кавказа", "царем гуннуг-ундуров" [1]. По своей узкоэтнической принадлежности Орхан относился к правящему роду Дуло [2]. Историки М.И Артамонов, и Л. Н. Гумилев отождествляют Орхана византийских источников с гуннским ханом Моходу-хеу, Алп-Богатуром [2]. В "Истории агван" Орхан назван по титулу - "Джебу-каган", а в византийских источниках еще и "Зиебилом", т.е. "наместником". Зиебил Э. Шаванном совершенно правомерно отождествляется с Джебу-каганом [4]. Эту позицию поддержал и американский хазаролог Д. Данлоп [5].

Существует мнение, что именно Орхан был первооснователем "Великой Булгарии" [6], простиравшей свои границы от Азова и Дона вплоть до р. Сунжи [7]. В 619 г. Орхан в Константинополе подписал с императором Ираклием договор о дружбе и союзе. Орхану императором был присвоен почетный титул "патрикос". В залог нерушимой дружбы и доверия в Константинополе Орхан оставил аманатом своего племянника, а по другим источникам, - сына Кубрата [8].

Согласно мнению А. Коллауца и Х. Мийакавы, Орхан - государь гуннуг-ундуров, одержавших, согласно китайскому историческому сочинению "Северные тюрки", победу над хаганом западных тюрок в 630 г. и погибший год спустя после своей победы [9]. Орхан, насколько можно судить, имел двух сыновей в лице Кубрата и Алп-Илитвера. По мнению В. А. Кузнецова, Орхан известен в осетинских нартских сказаниях под именем "Арган/Аурген" [10].
   
[1] Ostrogorski G. Bizans Dovleti Tarihi. Ankara, 1991. S.97
[2] Плетнева С. Древние болгары в восточноевропейских степях // Татарская археология. Казань, 1997, № 1, с.35
[3] Артамонов М.И. Указ, раб., с. 162 и сл.
[4] Чичуров. Указ, раб., с. 101
[5] Там же.
[6] Мифтахов 3.3. Курс лекций по истории татарского народа. Казань, 1998, с. 127
[7] Смирнов А. П. Волжские булгары. М., 1951, с.9; Арт. 1962, с. 167-168
[8] Turk Tarihi Ansiklopedisi. Ankara, 1991, s. 160
[9] Чичуров. Указ, раб., с. 175
[10] Кузнецов В. А. Нижний Архыз - раннефеодальный город Алании Х-ХII вв. // Генезис, основные этапы, общие пути и особенности развития феодализма у народов Северного Кавказа. М.-ла, 1980, с 105
Орхан и его потомки
 
17    Алп Илитвер

Царь Кавказской Гуннии. Впервые фигурирует в "Истории агван" под 626 г. Как известно, в указанном году Джебу-хаган, т.е. Орхан предпринял поход в Албанию. С ним вместе принял участие в этом походе "кровожадный орлёнок", которого в честь его княжеской принадлежности величали Шадом [1]. В высшей степени вероятно, что последний был сыном Орхана, а собственным именем его было Булу, к которому прибавлялся и титул "шад" (принц, сын кагана). Этот свой титул Булу, по всей вероятности, носил до смерти Орхана в 631 г. и переподчинения гуннов хазарским ханам из рода Ашина. После этого времени он уже под этим именем не упоминается. Ввиду того, что у гуннов не принято было царей называть по имени собственному, а только по титулу он вошел в историю под именем "Алп-илитвер", образованным от титула "ил+тебер". Титул этот у хазар давался вассальным князьям и являлся аналогом китайского "ше-ли-фа" или "хсие-ли-фа" в значении наместник [2].

Алп-Илитвер - прославленный государственный деятель гуннов, слава его гремела во всей Хазарии. В его правление Кавказская Гунния достигла экономического и политического могущества. С ней считались и хазарские каганы, и албанские цари, и византийские императоры. В недрах этой гуннской державы из различных степных группировок шло сложение народа, который впоследствии стал известен под этнонимом "кумук" (от самоназвания гуннов - "гуннуг").

М. Каганкатваци прямо указывает, что Алп-Илитвер "прославлен в пределах трех стран" (Гунния, Иран и Византия). Он был талантливым полководцем, государем-реформатором, начавшим религиозную реформацию у гуннов. Великий князь Алп-Илитвер "дожил до почетной старости и воздвиг во многих местах церкви и умножил почести священников божьих" [3]. Очевидно, что автор "Истории агван" Моисей Каганкатваци, был знаком с гуннскими былинами, "йырами", воспевающими "подвиги и храбрости (Алп-Илитвера) в Туркестане при хакане хазаров" [4].

Вполне допустимо, что именно Алп-Илитверу, первокрестителю Кавказской Гуннии был установлен нашими предками памятник на его родине в Варачане. Это подтверждается кумыкскими преданиями, согласно которым вблизи Карабудахкента находилась каменная статуя, представлявшая собой всадника в полном вооружении сидящего на жеребце. Всадник держал три пальца правой руки на лбу, как будто для того, чтобы креститься. Кумыки рассказывали, что статуя эта представляет эрмели (здесь: христианина), который обратился в камень, когда мусульмане хотели его убить" [5].
   
[1] Каганкатваци М. История агван, с. 110, 119
[2] См.: Donuk A. Eski Turk Devletlerinde Idari - askeri unvan ve terimler. Ist., 1988. s. 21,22
[3] Каганкатваци М. История агван, с. 148
[4] Каганкатваци М. История агван, с. 127
[5] См.: Дагестанские сказки // СМОМПК, вып. 2, с. 140
18    Кубрат Хан, сын Орхана

Патриарх Никифор называет его "государем гуннуг-ундурским" [1]. Кубрат еще в 619 г. находился в составе посольства Органа в Константинополь и был оставлен здесь аманатом и до 19 лет воспитывался и обучался вместе с детьми императора Ираклия, здесь же женился на византийской аристократке. Кубрат находился в дружбе с императором Ираклием и после смерти его выказал преданность его наследникам и супруге Мартине [2]. Считается, что Кубрат запечатлен в эпической памяти балкарцев и карачаевцев под именем Тума-Мариен-Хана [3].

Кубрат Хан умер примерно в 50-х -начале 60-х гг. VII в. Власть наследовали его сыновья. По Феофану, Кубрат оставил 5 сыновей, завешав им ни в коем случае не отделяться друг от друга и жить вместе так, чтобы они властвовали надо всеми и не попадали в рабство другому народу [4]. Устная болгарская традиция свидетельствует, что умирая Кубрат позвал сыновей к себе, велел принести связку гибких прутьев и приказал каждому переломить эту связку. Естественно, это оказалось невозможным, прутья остались целыми. Аналогичная притча существует и у кумыков. Так Кубрат показал, что собранные вместе булгары будут непобедимы, распавшись каждый прут будет легко сломан, а каждая отделившаяся часть может быть легко разбита и покорена соседями. Это, конечно, легенда, но ясно только, что сразу после смерти Кубрата в Великой Булгарии возникли центробежные тенденции, приведшие к ее дальнейшему распаду.
   
[1] Чичуров. Указ, раб., с. 161
[2] Артамонов М.И. Указ, раб., с. 161
[3] Байрамуков У. 3. Кладезь народной памяти. Черкесск, 1992, с.24 и сл.
[4] Чичуров. Указ, раб., с..61
19    Батбай или Батбаян, старший сын Кубрат Хана

Правил в Кавказской Булгарии после смерти отца. После распада государства остался на Кавказе - "на земле предков" - и покорился хазарам. В этой связи весьма показательны родословные князей Черкасских. Согласно генеалогиям, их родоначальником был Акаб-гу (Ак-Йабгу). Это тюркский титул в переносном значении означавший "западный правитель, наместник". Этот Ак-Йабгу в этносословных преданиях более известен и под другим именем Инал (Инал-тегин, Инал-Хан, Инал-мурза и т.д.). Установлено, что историческим прототипом Инала был реально существовавший представитель хазарской администрации, выполнявший функции западного наместника кагана [1]. Кроме того, важно отметить, что, по устной традиции, деятельность Инала приходится на VII-VIII вв. ("спустя 150 лет после Магомета"). В родословиях отцом Инала назван Хруфатайя или Хурпатайя, имеющий ханскую генеалогию и связи с византийским императором. В нем легко узнаваем Кубрат Хан.

Таким образом, есть все основания полагать, что под Иналом черкесских родословий скрывается старший сын Кубрат Хана - Бат-Баян. Как указывает Феофан, писавший свою хронику в 680 г, Бат-Баян в его время, "храня завет отца своего", оставался "на земле предков" - на Кавказе. При этом он являлся "правителем первой Булгарии" и платил дань хазарам [2]. Иначе говоря, его официальный статус в хазарской административной иерархии действительно мог определяться термином "ак-йабгу" в значении "вассальный князь-наместник" Западного крыла Хазарской империи. На Восточном Кавказе (Кавказская Гунния) в это время соправителем хазарских каганов был Алп-Илитвер, приходившийся Бат-Баяну родственником (дядей) по отцу. О высокородном происхождении Инала говорит и титул "тегин", прилагаемый к его имени. Как известно, у булгар он применялся по отношению к братьям или сыновьям хана [3]. Тегин (принц) при назначении его командующим армией или наместником в какой-то части империи получал титул "йабгу". К Бат-Баю можно отнести слова черкесского предания: "Он правил в течение долгого времени, был известен по всему Кавказу и дальше за его пределами и был удачлив в войнах" [4].

По генеалогии, приводимой П.С. Палласом, у Инала было двое сыновей, которые носили имена Комук (по Ю. Клапроту) и Кази. От первого происходили князья Малой, а от второго - Большой Кабарды [5].
   
[1] См.: Гадло А. В. Князь Инал адыго-кабардинских родословных // Из истории феодальной России. Л., 1978, с.25-33
[2] Летопись Феофана, с.262, 263
[3] Donuk A. A.g.e., s.48
[4] АБКИЕА, с.229,230
[5] См.: Паллас П.С. Путешествие по южным провинциям Российской империи в 1793 и 1794 гг. //Аталиков В.М. Страницы истории. Нальчик, 1987, прил., с.170-171
20    Аспарук, третий сын Кубрат Хана

Аспарук вместе с подвластными ему откочевал в 668 г. на Балканы, в 679 г. основал здесь новое государство - Дунайскую Булгарию. Хан Аспарук умер на рубеже двух столетий - в 701 г., ему наследовал его сын Тервел. Так род Дуло утвердился на болгарском троне. В правление Тервела молодая Болгарская держава достигла экономического и политического могущества. С ней считались и Византийская империя, и соседний Аварский тюрский каганат, и крепнущий в восточноевропейских степях и Предкавказье Хазарский каганат. В недрах Дунайской Булгарии началось сложение народа, который и в наши дни известен под именем "болгары". Такова судьба уведенных Аспаруком с Кавказа гуннуг-ундуров.
   
21    Котраг

По сведениям Феофана, второй сын Кубрат Хана, "перейдя реку Танаис, поселился напротив первого брата". Он считается основателем Волжской Булгарии, в недрах которой произошло формирование основы современных волжских (казанских) татар, чувашей.
   
22    Альцек или Алчагыр, пятый сын Кубрат Хана

Под его предводительством булгары пришли в Италию к королю лангобардов Гримуальду (662-671 гг.), который отправил их к своему сыну Ромуальду в Бенвент, где они и осели в Сепине, Бовиане и Инзернии [1]. Почему туда? Дело в том, что еще в начале VII в. часть булгар перекочевала в аварскую Паннонию (Венгрию). В конце 20-х гг. VIII в. булгары участвовали в борьбе за власть в Паннонии, но потерпели поражение. Победу одержали авары. Булгары под предводительством князя Алчагыра (Альцека) бежали в Баварию. Король франков Дагоберт сначала разрешил им поселиться там, но затем приказал истребить булгар. Из 9 тыс. булгар спаслось только 700 человек во главе с Алчагыром. Они бежали в Италию и поселились в пределах Бенвентинского герцогства [2]. К ним в 70-х гг. VII в. прибыли их новые соплеменники. По свидетельству Павла Диакона, автора IX в., "эти болгары говорили по-латыни, но еще помнили и свой язык" [3].
   
[1] см. Чичуров. Указ, раб., с.114
[2] Артамонов М.И. Очерк древнейшей истории хазар. М., 1937, с.32
[3] там же.
23    Кувер, четвертый сын Кубрат Хана

Правил племенами секелей (эсегелов) и мадьяр. Присоединился к племенному объединению аварского кагана и вместе с ним во главе секелей оказался на берегах Дуная и Тиссы [1]. В 680-685 гг. Кувер поднял восстание против аваров в Паннонии, ушел со своим племенем в Македонию [2].
   
[1] Rasonyi L. Tuna kopruleri, s. 18
[2] См.: Краткая история Болгарии. М., 1987, с.39
24    Эр-Тегин

Предположительно, является сыном Алп-Илитвера. В 682 г. Алп-Илитвером был отправлен послом в Армению. Судя по источникам, он в них упомянут не по имени, а по титулу тегин (принц). Эр-Тегин был владетелем земли Хурсан, располагавшейся недалеко от Чула (Дербента), на берегу Каспийского моря [1].
   
[1] Минорский В.Ф. Указ, раб., с. 114,115
25    Б_л_дж_а (от Булу Шат?)

Полководец, которого хазарский хакан послал в Кахетию в царствование грузинских царей Иоанна и Джуаншера (718-786 гг.). В грузинских источниках он назван "Блучан", а в армянских - "Булч_ан". Он скорее всего, является потомком Булу Шада - Алп-Илитвера и внуком Орхана.
   
26    К_са сын Б_л_дж_ана

Правитель, который в 901 г. возглавляет поход "хазар" на Дербент [1].
   
[1] Минорский В.Ф., Указ, раб., с. 143
27    Адзар-Нарса (Правильнее: Атрнерсех)

По Ибн Рустеху, царь Семендера в X в. Очевидно, находился на религиозном распутье и одновременно исповедовал три религии (христианство, иудаизм, ислам). Ленинградский историк А.В. Гадло считает, что иранское по своему происхождению имя этого семендерского царя, распространенное еще в VIII-IX вв. среди христианских правителей Армении и Грузии, определенно указывает на его приверженность к христианству [1].

По всей вероятности, Адзар-Нарса был сыном К_са сына Б_л_дж_ана.
   
[1] Гадло А. В. Этническая история Северного Кавказа IX-XIII вв. Л., 1996, с. 10
28    Сари Хан (Салифан)

Царь Семендера. Царский ранг семендерских царей Масуди определяет словом "мелик" (царь) и в то же время сообщает, что их фамильным прозвищем является "с_л_ф_н.".

Первое упоминание о нем относится к началу X в., а именно к 916 г., когда он "с хазарским войском двинулся в помощь Абдул-Малику, правителю ал-Баба" [1]. Ал-Истахри сообщает, что царь Семендера в тот период исповедует иудаизм и является родственником царя хазар [2]. Заметим, что писавший до Ал-Истахри, Ибн Русте, напротив, указывал на религиозную индифферентность семендерского царя.

По Масуди, к 943 г. Салифан, глава Семендера, оставаясь вассалом хазарского кагана, уже не только не принял ислам, но и успел приобрести мусульманскую генеалогию. О нем Масуди сообщает: "...Царь-мусульманин, который заявляет, будто он араб из Кахтана. В настоящее время, а именно в 943 г. в его государстве нет других мусульман, кроме него, его сына и семьи..." [3]. Утверждение о принадлежности Салифана к арабскому роду В.Минорский считает "чистой выдумкой арабов, основанной на простом созвучии" [4]. Не исключено, что этот царь правил в Семендере до разгрома столицы царства русами в 965 г.

Что касается титула селифан, то В.Ф. Минорский считал его древнетюркским титулом, транскрибируемым по-китайски се-ли-фа [5]. Однако еще в 1910 г. Ф. Мюллер, а П. Пельо в 1929 г. подтвердил, что китайскому сие-ли-фа соответствует древний тюркский титул ил-тебер (ср. с именем царя кавказских гуннов Алп-Илитвер). Значит, остроумная этимология Минорского неуместна. Наиболее убедительную этимологию и реконструкцию данного термина дал американский тюрколог О. Прицак, интерпретировав его как *slyq'n ~ slyf'n, то есть *sariqan. По-тюркски это сарыг каган > сарыг хан > сарыкан/сарыхан [6] и означает "желтый или белый каган". Так именовали себя правители гуннов. Отсюда понятно, почему Масуди назвал с_л_ф_н., т.е. сарыхан прозвищем всех семендерских царей.

Становится теперь ясным, что семендерские цари, происходившие от гуннов, сами себя называли Сарыг хан ("белый хан"), а хазарские каганы же как подвластных себе "правителей вассальной области, облеченной военной и административной власти" [7] - ил-тебер. Известно и то, что семендерские цари имели ранг илтебера [8].
   
[1] Islam Cografyacilarina gore Turkler ve Turk Ulkeleri. Ankara, 1985, s. 66
[2] Там же, с. 154
[3] Минорский В.Ф. Указ, раб., с.202
[4] Там же, с.127
[5] Там же, с.127, прим.59)
[6] Менгес К. Восточные элементы в "Слове о полку Иго-реве". Л., 1979
[7] К.Ф. Федоров-Давыдов. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М, 1966, с.222
[8] Гадло А.В. Указ, раб., с.22
29    Сакнан/Сакбан (Сакбал?)

Мы полагаем, что после гибели или смерти Салифана на престол в Семендере вступил его сын, которого упоминает Масуди еще в 943 г. Он, очевидно, носил имя Сакнан или Сакбан, а может быть и Сакбал [1], ибо уже в 1065-67 гг. здесь фигурирует уже правитель З_м_з_м бину Сакнан (или Сакбан), носивший якобы лакаб (прозвание) "ал-Хайдаки"[2]. В отношении упомянутого лакаба необходимо отметить, что вплоть до конца XIV в. название Кайтаг или Хайдак в исторических источниках не употребляется [3]. Остается признать, что здесь мы имеем дело с неправильно прочитанным термином Дж_ндан, что вполне допустимо при особенностях арабской графики [4]. Можно предположить, что Сакнан царствовал в Семендере в конце X - начале XI вв, может быть, до 1030 г., т.е. до разгрома Семендера эмиром Гянджы Фадлуном (985-1032). В том году эмир Фадлун предпринял грабительский поход против кумыков и хазар, разгромил второй раз их столицу Семендер. В результате возникла вражда между кумыками и мусульманами-шедадидами [5].
   
[1] Гадло А.В. Указ, раб., с.220
[2] Там же. С. 28,29
[3] Хиналугский М. События в Дагестане и Ширване. Махачкала, 1997, с. 102, 106, прим.5
[4] Магомедов М.Г. Хазары на Кавказе. М.-ла, 1994, с. 153-161
[5] Kirzioglu F. Kipcaklar. Ankara, 1992, s.71
30    З_м_з_м бину Сакнан

Вариант его имени - Б_рум. По мнению В. Минорского, возможно, это имя - "Фируз". Ш. Эрелем имя прочитана как "Земзем" [1]. Эта форма имени обнаруживает поразительное сходство с именем хазарского военачальника Самсама, упоминаемого в "Ахты-наме" и с названием одного из областей Золотой Орды на Восточном Кавказе времен тимуровских походов "Симсимом". Близко это имя и к имени султана Джумджума, могила которого, как известно, находилась под Дербентом [2].

Земзем, по всей вероятности, царствовал в Семендере в 1031-1070 гг. На сколько позволяют судить источники, ему, очевидно, удалось вступить в союз с сельджукским султаном Алп-Арсланом, предки которого, как известно, долгое время находились на службе хазарских каганов. Для укрепления своей власти на Кавказе Алп-Арслан и впоследствии его сын Мелик-шах расселяют на Восточном Кавказе ряд тюркских племен, покровительствует семендерцам [3]. В 1064 г З тыс. хазарских семей (это приблизительно 20 тыс. чел.) возвращаются в свою первопрестольную - Семендер [4], который вновь отстраивается после погрома, учиненного мусульманами-шедадидами в 1030 г. [5].
   
[1] Erel S. Dagistan ve Dagistanlilar. Ist., 1961, s. 77
[2] Бакиханов А.-К. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991,с.51
[3] Togan Z.V. Hazarlar. //IA, s. 199; Kuzgun S. Hazar ve Karay Turkleri. Ankara, 1993, s.83
[4] Гмыря Л.Б. Страна гуннов у Каспийских ворот. М.-ла, 1995, с. 147,148
[5] Минорский В.Ф. Указ, раб., с.75
31    Шау-Тегин, или Сау-Тегин

Известно, что после завоевания Кавказа сельджукские султаны Алп-Арслан и его сын Мелик-Шах в целях упрочения своей власти на местах практиковали назначение своих наместников - шах вали. Возможно, от этого титула искаженное в огузском эпосе (Китаб-и Дедем Коркуд) - "Шевкал-и Мелик", который ученые (Ф. Кырзыоглу) отождествляют с кумыкским шавхалом (шавхал < шахвал < шахвали).

Шау-Тегин был назначен наместником "дербентской стороны" в 1075 г. при султане Мелик-Шахе. Шау-Тегину "была пожалована пограничная область... и имя последнего стала читаться в хутбе после имени султана с кафедр (мечетей) пограничной области" [1]. Личность эта загадочная, биографических сведений нет. Ясно одно: Шау-Текин или Сау-Тегин - это не имя собственное, а тюркский титул в значении "вице-хаган" [2]. Этим термином обозначали, например, у булгар братьев или сыновей хана [3]. Известно также, что тегины назначались военачальниками и правителями пограничных областей. Следовательно, высока вероятность того, что Шау-Текин происходил из аристократической семьи. Можно допустить, что он был принцем семендерского царского дома, находившимся на службе у сельджукских сулатнов Алп-Арслана и его сына Мелик-Шаха. Этим, очевидно, объясняется тот факт, что он был назначен наместником "пограничной области". Обычно таковыми назначались военачальники, связанные своим происхождением с населением таких областей. Об этом говорят и некоторые исторические данные, которые приводит А. Каяев, располагавший неизвестным списком сочинения "Тарих-и Дагестан" [4][5].

Согласно сведениям "Истории Маза", кумыкские шаухалы являются потомками того Шамхала, "которого эмир Чубан (Шау-Тегин?) поставил среди них (избрав его) из числа своих близких (!). Шаухалы - "ветвь ханско-хаканских поколений". А.-К. Бакиханов, пользовавшийся ныне недоступными источниками, этого шаухала называет "родственником" эмира.
   
[1] Erel S. Указ, раб., с. 80
[2] Гукасян В. Л. Тюркизмы в албанских источниках. // Советская тюркология. 1977, №2, с.53
[3] Donuk A. Eski Turk Dcvletlerinde Idari-askeri unvan vc terimler. Ist., 1988, s. 48
[4] Каяев А. Материалы по истории лаков // Рукоп. Фонд ИИЯЛ. Ф.1. Оп. 1, д. 1642, л.253
[5] Гаджиев В.Г. Шамхальство. История образования и государственное управление. // Государства и государственные учреждения в дореволюционном Дагестане. М.-ла, 1989, с.27
32    "Шевкал-и Мелик"

Упоминается не по имени, а по первородному титулу. Родственник Шау-Тегина (в источниках он фигурирует под именами: эмир Чопана, эмира Калантара, гази Калантара, Ковсар-Шаха, Кафтар-Шаха), назначенный им правителем кумыков. Его мы называем "первошаухалом". Имел, как и Сау-Тегин, "ханско-хаканскую генеалогию". Правил у кумыков при сельджуках во второй половине XI-начале XII в. А. Каяев прямо указывал, что этот первошаухал был тюрком, "После него шамхальство передавалось по наследству"[1]. К сожалению, сопоколенные связи в нисходящей линии не известны.
   
[1] Каяев А. Указ, раб., с. 140,268
33    Шаухал Хан

Так условно мы называем безымянного шаухала, избранного кумыками после принятия ими власти монголо-татар в 1240 или 1258 гг. По сведениям А. Каяева, этот шаухал происходил из рода Чингиз-Хана [1].
   
[1] Каяев А. Указ, раб., с.269
34    Эмир-шаухал

Упоминается в 1396 г. во время тимуровских походов на Кумыкию. Погиб в сражении с тимуровскими полчищами.
   
35    Чингиз-шаухал

Был избран кумыками в 1443 г. шаухалом после освобождения их от власти тимуридов. Родом из Чингизидов [1]. Поэтому мы его условно назвали Чингиз-шаухалом.
   
[1] Cevdet A. Kirim ve Kafkas Tarihcesi // Emel. 221.Temmuz-Agustos. 997, s.28
36    Oгe Хан

Потомок Батбая, сына Кубрат Хана [1] был вождем восставших в конце IX в. кабаров.
   
[1] Oztuna Y., s.l 06
37    Эдил-Хас (Этелкоз)

Сын Oгe Хана и его сын Алмас (по-венгерски - Алмош) были предводителями венгров (маджар), пробивавших в междуречье Дона и Днепра. Алмас был женат на знатной хазарке [1].
   
[1] Баскаков Н.А. Тюркизмы в "Слове о полку Игореве".М., 1985, с. 24
38    Арпад

Сын Алмаса, внук Эдил-Хаса, был назначен хазарским каганом полноправным главою племенного объединения кабаров, секелей и мадьяр, был женат, как и отец, на знатной хазарке [1]. Под предводительством Арпада эти племена в 896 г. переселились в междуречье Дуная и Тиссы и основали здесь свое государство, которое существует по сегодняшний день и называется Хунгария (Венгрия). Сам Арпад, правивший в Венгрии в 889-907 гг., положил начало династии венгерских королей. Эта династия правила в Венгрии до 1301 г. [2].
[/aeva]
Европейските хуни нямат нищо общо с държавата ХУ-НУ(СЮ-НУ) в Китай.Това е обединение от племена,където не само,че участвали българите,но според именника на българските канове те са центъра на това обединение.В Хунския съюз са влизали и не малко германски и протюркски племена.
В тази публикация са дадени много истински неща,макар,че не напълно съвпада с моето виждане я давам.Тук се говори, че хуните са народност,което според новите данни напълно се отрича-просто съществува много голяма разлика в разгромяването на държавата ХУ НУ(СЮ НУ) от Китай и "пристигането" на хуните.
   N.B.!!!Много учени днес отричат великото преселение на народите.
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline GRAJDANIN BG

 • Member
 • **
 • Posts: 5
Ynt: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #177 on: March 17, 2010, 21:55 »
 :) Пропуснал  съм  я  тази тема ... Чудех се  аз... за  произхода на  името  на форт БОЯР ....  явно  някога  около него  е  имало  много  земя - бол яр - но  после  придошло  морето  и  останал  само  форта с  основите си .  ;D
Сега  сериозно  : Накъде  в  сайта тук  намерих  линк  към  следното  "   Но двете основни форми “боугар” (bougar) и “баугар” (baugar) не представляват най-старата форма. Първата “боугар” (bougar) е налице в старофренското “б(о)угр” (bougre), където тя е възникнала от чуждото име  “болгар” (bolgar), при което l, като задноезичен звук, образуван на задното (мекото) небце, се е променило на у (u). Същото е станало и в немския, така че първоначалната форма не е “боугар” (bougar) или “баугар” (baugar), а   “болгар” (bolgar) или “балгар” (balgar). Тази последната форма наистина е засвидетелствата чрез името на баварския цар Балгер. Това означава, че в своята първоначална форма баварското родово име съвпада с името на българите. Но не само в своята първоначална форма. И българското народностно име проявява допълнителни форми. Така например, в устата на македонските българи то звучи между другото и “богар-ин” (bogar-in) или бугар-ин (bugar-in). А в Румъния, със залеза на някогашната българска владетелска прослойка в румънската народност, където българското народностно име се е превърнало в съсловно име на благородничеството, то гласи “бояр” (boiar). Но ако първоначално баварците и българите са имали едно и също име, то тук е налице или една своеобразна случайност, или общност на произхода."  Ето  и линка  към цялата статия  You are not allowed to view links. Register or Login  ,  където авторът - германец се опитва да докаже  връзката  между  баварци и българи , но  може да  се намери и връзката  между  бояр , боляр  и  болгар....  и   форт  Бояр  може би / ако  е  близо  до   Тулуза / - Туле  /Тулово ? и Дулово ?- Дуло ?/

Offline GRAJDANIN BG

 • Member
 • **
 • Posts: 5
Ynt: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #178 on: March 18, 2010, 15:17 »
Е ,  всеки  да си прави  каквито  иска  изводи  - не  искам да убеждавам  някого  в  нещо . Но  .... прочетете статията  му . Странно  явление  е немец  да  доказва,  че  баварците  произлизат  от  българите - не мислите ли така  ? Там се  споменаваше май  и за  Тулуза -  Туле -  кога  и  от кого  е основана  .

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Car Samoil -Makedonski car ,Blgarski car ili nesto treto?
« Reply #179 on: November 24, 2010, 15:38 »

Една снимка направена в Археологическия музей в Битоля.


„ † Въ лѣто Ѕ ҃Ф ҃К ҃Г ҃ отъ створенїа мира обнови сѧ съ градь зидаемъ и дѣлаемъ Їѡаном самодрьжъцемъ блъгарьскомь и помощїѫ и молїтвамї прѣс ҃тыѧ влад ҃чицѧ нашеѧ Б ҃чѧ ї въз()стѫпенїе І ҃В ҃ i връховънюю ап ҃лъсъ же градь дѣлань бысть на ѹбѣжище и на сп҃сенѥ ї на жизнь бльгаромъ начѧть же бысть градь сь Битола м ҃ца окто ҃вра въ К ҃. Конъчѣ же сѧ м ҃ца ... исходѧща съ самодрьжъць быстъ бльгарїнь родомь ѹнѹкъ Николы же ї Риѱимиѧ благовѣрьнѹ сынь Арона Самоила же брата сѫща ц ҃рѣ самодрьжавьнаго ꙗже i разбїсте въ Щїпонѣ грьчьскѫ воїскѫ ц ҃рѣ Васїлїа кде же взѧто бы злато ... фоѧ съжев ... ц҃рь разбїенъ бы ц҃рѣмь Васїлїемь Ѕ ҃Ф ҃К ҃В ҃ г. лтѣ оть створенїѧ мира ... їѹ съп() лѣтѹ семѹ и сходѧщѹ “

„ През годината 6523 (1015-1016) от сътворението на света обнови се тази крепост, зидана и правена от Йоан, самодържец български, с помощта и с молитвите на пресветата мъченица наша Богородица и чрез застъпничеството на дванадесетте и на върховните апостоли. Тази крепост бе направена за убежище и за спасение и за живота на българите. Започната бе крепостта Битоля през месец октомври в 20 ден, и се завърши в месец (…) в края. Този самодържец беше българин по род, внук на Никола и на Рипсимия благоверните, син на Арон, който е брат на Самуил, царя самодържавен, и които двамата разбиха в Щипон гръцката войска на цар Василий, където бе взето злато (…) а този в (…) разбит биде от цар Василий в годината 6522 (1014) от сътворението на света в Ключ и почина в края на лятото.

С тази снимка направена в Битолският музей се обезсмисля македониската идея за Цар Самуил!!!
Да я бяха счупили  :D :D :D :D :D :D :D ;D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42