Author Topic: Стремеж към съвършенство - правилен българ�ски език  (Read 43342 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline nezir_9

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 316
 • Gender: Male
Както е казал Я.Сандански: "Робът се бори за свобода, свободният - за съвършенство",

По - надолу публикувам основни правила в българската граматика.

След дълго мислене се реших на тази стъпка, с голям риск да не бъда разбран.

Идеята ми е много проста - не искам никой да се обижда.

Нека по този начин вдигнем още малко нивото на Форума.

Естествено, че всички допускаме грешки, но нека вътрешния ни стремеж да ни мотивира те да бъдат по - малко.

Няма значение човек какъв език ползва, нека обаче стремежът бъде за по - високо ниво!

Важно неща, които биха били полезни на всички позабравили правописа:


ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА НА ГЛАВНИТЕ БУКВИ

1. В началото на изречението се пише главна буква.
Пример:
Общата стойност на договора е 12 EUR.
2. Когато изречението след обръщение в писма, молби, документи се пише на нов ред, то започва с главна буква.
Пример:
Уважаеми господине,
Получих Вашето запитване за доставка на 200 компютърни системи.
3. Имената на административни организации, учреждения, институти, учебни заведения и други се пишат с начална главна буква.
Пример:
Народно събрание.
Софийски университет “Св. Климент Охридски".
Българска национална телевизия.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА СЛЯТО И ПОЛУСЛЯТО ПИСАНЕ НА ДУМИ И ФОРМИ

1. Полуслято (с чертица между компонентите) се пишат сложни думи, чиито основи са в равноправно отношение (между тях може да се вмъкне съюзът и).
Пример:
aудио - визуален (аудио и визуален).
черно-бял (черен и бял).
горе-долу (горе и долу).
тук-там (тук и там).

2. Частиците „по” и „най” се пишат полуслято с прилагателните.
Пример:
по-силен, най-много.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ЧАСТИ ОТ ДУМИ

1. Могат да се пренасят само части от думи, в които има гласна.

2. Една буква (гласна или съгласна) не се оставя сама нито на горния ред, нито се
пренася на долния.
Пример:
ек-ран е правилно.
е-кран и екра-н е НЕправилно.( НЕ е правилно )

3. Една съгласна между две гласни се пренася на долния ред.
Пример:
ино-вация и инова-ция е правилно.
инов-ация е НЕправилно.
иновац-ия е НЕправилно.

4. Две съгласни между две гласни се разделят - едната остава на горния ред, другата е
на долния ред.
Пример:
инфор-мация,
поз-нание,
мени-джър,
есен-на.

5. При повече от две съгласни между две гласни поне една съгласна остава на горния ред и поне една се пренася на долния ред.
Пример:
качест-во или качес-тво
обвър-звам или обвърз-вам

6. Две гласни в средата на думата или се разделят, или и двете остават на горния ред.
Пример:
ави-ация или авиа-ция
организаци-онен или организацио-нен

7. Буквата „ь” не се отделя от предходната съгласна.
Пример:
шо-фьор е правилно.
шоф-ьор НЕ е правилно.
ПРАВОПИС НА СЪКРАЩЕНИЯТА

1. След повечето съкращения се пише точка.
гр. (=град) с. (=село) вж. (=виж)
При някои съкращения се използва чертица между буквите.
г-н (= господин), у-ще (= училище), д-р (= доктор)

2. При съкращаване на наименованията на мерните единици точка не се пише.
км – километър, м – метър, см — сантиметър,
мм – милиметър, т – тон, кг – килограм
г – грам, мг – милиграм, ч — час
мин – минута, дка – декар, л – литър, атм - атмосфера

3. При съкращаване съществителните собствени имена се пишат с главна буква. Те се съкращават само на една буква (съгласна или гласна) или на две или три букви (до съгласна включително).
Пример:
Х. Ботев е НЕправилно.
Хр. Ботев е правилно.

И. Вазов и Ив. Вазов
А. Константинов и Ал. Константинов
П. К. Яворов

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА НА ПРЕПИНАТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ
ТОЧКА (.)
1. Точка се пише в края на съобщително изречение.
Тези промени в компанията бяха предвидими.
Доставката се очаква да пристигне в петък.
2. Точка се пише след съкратени думи.
Проф. (= професор) Г. (= Георги) Димов
Вж. (=виж) Ед. ч. (= единствено число)
Бълг. ез.(= български език)
3. Точка се пише след арабски цифри, употребени като числителни редни.
2. глава (= втора глава) 4. курс (= четвърти курс)

ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК (?)
Въпросителна се пише в края на вьпросително изречение.
Кога най-после ще доставите принтера ми?
С какво се обяснява този отказ?
Кога ще отстраните проблема?

УДИВИТЕЛЕН ЗНАК (!)
1. Удивителна се пише в края на възклицателно изречение.
Радвам се да Ви видя!
Толкова много пари за този компютър!
Ще се оплача от Вас!
2. Удивителна се пише в края на подбудително изречение.
Свободен сте да изберете точно това, което Ви трябва!
Не отваряй капака, ако принтерът е включен в мрежата!
Използвайте само оригинални консумативи на HP!
3. Удивителна се пише след обръщения, частици и междуметия, когато са оформени като отделни изречения.
Ах-ах! Ах, извинете!
Господине!
Димитре!

ЗАПЕТАЯ (,)
1. В простото изречение със запетаи се отделят една от друга еднородните части.
Но когато всичко бъде уточнено, следва тежък, съсредоточен, целенасочен труд и се изисква много старание, упорство и отдаденост.
Имам нужда от преносим компютър, цифров фотоапарат, принтер, факс.
1.1. Еднородни части, свързани чрез еднократно употребени съюзи и и или, не се отделят със запетая.
Микропроцесорът e с многоядрена архитектура и високоскоростни комуникационни възможности.
Бих могъл да Ви предложа принтер и скенер или многофункционално устройство.
2. В простото изречение със запетаи се ограждат обособените части.
Праволинеен и целенасочен, той беше решил да покрие всички тестове за получаване на ниво Професионален Търговец на Оригинални консумативи.
Без подходящ документ, подписан и подпечатан, не мога да Ви предам принтера.
3. В простото изречение със запетаи се ограждат вметнатите думи и изрази.
Разбира се, сервизният специалист знае какво да прави.
Получавате, тъй да се каже, три устройства в една кутия.
А компютърът, представете си, изчислява всичко вместо вас.
3.1. Не се ограждат със запетаи следните думи и изрази: обаче, например, според мене, според (х), може би, наистина, следователно, значи, вероятно, по всяка вероятност, сякаш, навярно, очевидно, по такъв начин, като че ли, всъщност, естествено, явно, и така/тъй.
Наистина консултантът е допуснал грешка в анализа.
Няма според мен друго решение.
А може би ще се наложи да започнем по-отдалече.
4. Обръщенията се отделят от другите думи в изречението със запетаи. Вътре в изречението те се ограждат със запетаи.
Колеги, някой получавал ли е запитване за доставка на IP телефони?
Моля, господа, нека да започваме срещата!
С какво мога да Ви бъда полезен, госпожо?
5. В състава на сложното изречение простите изречения се отделят едно от друго със запетаи.
Щом се върна в офиса, ще прочета съобщението Ви.
Клиентът пристига, разглежда изложените стоки, оглежда се, никой не му обръща внимание, той си тръгва.
Мениджърът се опитва да пусне принтер на клиент, обяснява по телефона какви са текущите промоции, създава поръчка в Диригент.
5.1. Ако простите изречения се свързват чрез еднократно употребени съюзи и, или, да, запетаи не се употребяват.
Не бях сигурен да се обадя ли отново и затова идвам лично.
Клиентът е архитект и търси тясно специализиран CAD софтуер.
Пробвайте да печатате на тази хартия или оставете принтера си за тестване.
5.2. Запетаите отделят едно от друго простите изречения, като се поставят на границите между тях.
Глобалната икономика се стабилизира, бизнесът се съживява, все повече фирми се заемат с по-мащабни проекти.
Сървърът осигурява базовите услуги, изисквани за инсталиране на комуникационна инфраструктура.
Разчитаме на добрата си технология, а има добри и цени и поддръжка за партньорите.
6. Пред съюза и се пише запетая, ако се намира след обособена част, вметната единица или подчинено изречение, с които няма синтактична връзка
Той прави жестове, които приковават, и след това изговаря думите отсечено.
Клиентът се отказа от покупката на лазерен принтер, разочарован от качеството на разпечатката, и попита за друго решение.
Разбрах, че не желаете този модел, и отказах поръчката.
7. Пред или се пише запетая, когато служи за обособяване. Пред и се пише запетая, когато служи за присъединяване.
Направете всичко възможно, и то веднага и без отлагане.
Купете си нов принтер, или по-добре, вземете многофункционално устройство.

ТОЧКА И ЗАПЕТАЯ ;
Знакът точка и запетая служи за отделяне на една от друга на относително самостоятелни големи синтактични цялости вътре в изречението (еднородни части, отделни изречения, група от изречения).
Основни характеристики и предимства, които има предложената работна станция: мощен двуядрен процесор; поддръжка на до 32 GB ECC оперативна памет; бърза графика; съвместимост с HP-UX 10.20, 11.0 и 11; възможности за надстройка на процесора, паметта и твърдите дискове.

СКОБИ ()
1. Със скоби се ограждат вметнатите единици, когато имат значение на допълващи бележки, изказани мимоходом, или на допълнителни обяснения.
В бъдещите PC машини ще има по-малко (или дори никакви) кабели.
Плановете на компаниите предвиждат създаването на системи, произвеждащи по-малко от 26 децибела шум (приблизително колкото човешки шепот) и дори на супертихи блокове с нива под 10 Db (съизмерими със звука, издаван при дишане).
Компанията предлага два маршрутизатора, базирани на стандарта 802.11g (54 Mbps максимална пропускателна способност).
2. Със скоби се ограждат думи и изрази, които назовават по друг начин вече назован предмет, явление, признак.
Персоналният цифров помощник (PDA) е навсякъде с вас.
Пример за това е частната телефонна централа (Private branch exchange – PBX).

ТИРЕ (-)
1. Тире се пише на мястото на пропусната, но подразбираща се дума.
В отчета за продажбите броят на продуктите се отразява с положително число, на върнатите от клиенти продукти – с отрицателно число.
Половината от сумата може да платите предварително, а другата половина – след получаване на стоката.
2. Тире се пише пред пояснителна дума или израз.
При един от клиентите ни – „БГТ”, инсталирахме система за централизирано съхранение на данни.
3. С тире се отделя обобщаваща дума от еднородни части.
Особено интересни са нововъведенията в „горещите” сфери за момента – персоналните компютри или биотехнологиите.
В обявената наскоро серия компютри новите технологии са във всеки компонент – и хардуер, и софтуер.
4. С тирета се ограждат вметнати изрази.
Пазарът за преносими компютри – уверяват анализаторите – ще продължава да расте.
Ако компютърът се надстрои – доколкото дънната платка позволява – може да се използва за файлов сървър.
5. Тирето замества изпусната съюзна връзка.
На колегата Иванов се отвори много работа – броят на невъведените в системата сделки нарастваше лавинообразно.
Първо проучи нуждите на клиента – фотоапаратите може да не го интересуват изобщо, въпреки ниската цена.
6. Когато подчиненото изречение предхожда главното, между двете изречения вместо запетая може да се използва тире (вж. Запетая – 5.).
Моля, повикай куриер – трябва да изпратим договора по най-бърз начин.
Като получиш уведомителен мейл – намали цената на принтера в офертата.
Ако няма нужда от по-висока производителност – предложи по-евтино решение.

ДВОЕТОЧИЕ (
1. Двоеточието е знак за въвеждане на изречения или на части от изречения, поясняващи показани вече мисли.
Отговорът е много лесен: забавлението от това, което правиш.
На изложението може да се види всичко: от евтини компютърни аксесоари до впечатляващи геймърски решения.
2. Двоеточие се пише в края на молба, документ, писмо пред подпис на лице.
Ректор: (п)
С уважение: Цв. К.
С почит: Й.М.

КАВИЧКИ (“)
1. С кавички се заграждат условните названия.
Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”
Футболен клуб “Етър”
Вестник “Компютри”
Книгата “Наръчник по Телекомуникации” на Анабел Дод
2. С кавички се ограждат думи и изрази с преносна употреба или за да се изрази особеното отношение на автора (ирония, недоверие, дистанциране, подчертаване и др.).
Фотохартиите на HP „не забравят” – те са устойчиви на избледняване поколения наред.
Как HP „тормози” касетите за принтери – с повече от 48 теста, които включват пускане от височина 15 метра, излагане на високи температури и др.

ДРУГИ ОСНОВНИ ПРАВИЛА
-Н- ИЛИ -НН-
Двойно "н" ("нн") се появява само в случаите, когато прилагателното в мъжки род завършва на "нен". Тогава е-то изчезва и двете "н" се сливат в "нн".
м.р. ж.р. ср.р. мн.ч.
есеНЕН есеННа есеННо есеННи
цеНЕН цеННА цеННо цеННи
времеНЕН времеННо времеННо времеННи
В останалите случаи - когато липсва окончание "нен" в мъжки род се пише едно "н".
бедствЕН бедствеНа бедствеНо бедствеНи
писмЕН писмеНа писмеНо писмеНи
особЕН особеНа особеНо особеНи
обикновЕН обикновеНа обикновеНо обикновеНи
Изключение: несъмнен -> несъмнено.

-Т- ИЛИ -ТТ-
Двойно "т" ("тт") се появява в случаите, когато се членува съществително от женски род, единствено число, което завършва на "т".
нечленувана форма членувана форма
пролеТ пролеТТа
възрасТ възрасТТа
външносТ външносТТа
действителносТ действителносТТа
Когато съществително от женски род завършва на "Щ", то се членува като се добави "ТА".
моЩ моЩТа
ноЩ ноЩТа
пеЩ пеЩТа

С ИЛИ СЪС, В ИЛИ ВЪВ
1. Когато следващата дума започва със съгласните С или З, предлогът „С” се удвоява, например: СЪС захар, СЪС сол, СЪС самолет.
Обичате ли кафето СЪС захар?
2. Когато следващата дума започва със съгласните В или Ф, предлогът „В” също се удвоява, например: ВЪВ водата, ВЪВ вторник, ВЪВ фабриката.
ВЪВ Вашия компютър има мишка.

А ИЛИ Ъ?
Как да напишем глаголната форма в м.р. ед.ч. – с А или Ъ? Правилото е:
ако в ж.р., ср.р. и мн.число гласната изпада, то във формата за м.р. ед.ч. трябва да пишем Ъ. Ако гласната се запазва, то в м.р. ед.ч. трябва да пишем А.
м.р. ж.р. ср.р. мн.ч.
написАл написАла написАло написАли
казАл казАла казАло казАли
Но:
рекЪл рекла рекло рекли
пресякЪл пресякла пресякло пресекли

ПЪЛЕН ЧЛЕН
Подлогът в едно изречение трябва да се членува с пълен член.
Подлог се нарича извършителят на действието от граматична гледна точка.
Клиентът плати цялата поръчка авансово.
В повечето случаи е доста лесно да се определи подлогът, но понякога това може да бъде доста трудно. В изречения със страдателен залог лесно може да се обърка извършителят на действието:
Обектът се охранява.
Магазинът е затворен.
Грешна употреба:
Обекта се охранява.
Магазина е затворен.
Подлог в този случай е не логическият извършител на действието, а граматичният.
Съществително и прилагателно, пред които има предлог НИКОГА не се членуват !

Й ИЛИ И
„Й” в единствено число преминава в “И” в множествено число в следните случаи:
1. Съществителни имена от мъжки род с повече от една сричка.
единствено число множествено число
славеЙ славеИ
пороЙ пороИ
героЙ героИ
2. Притежателни и възвратнопритежателни местоимения.
единствено число множествено число
моЙ моИ
твоЙ твоИ
своЙ своИ

3. Въпросителни и относителни местоимения.
единствено число множествено число
коЙ коИ
коЙто коИто
чиЙ чиИ
чиЙто чиИто
4. Неопределителни и отрицателни местоимения.
единствено число множествено число
някоЙ някоИ
нечиЙ нечиИ
никоЙ никоИ
5. Обобщителни местоимения.
единствено число множествено число
всякоЙ всякоИ
Формите за множествено число НИКОГА не завършват на –Й:
идея идеИ
организация организациИ

примерна транскрипция, кое бутонче от клавиатурата да натискаш, когато си на фонетична и използваш кредора:

Ч = ~ - горе в ляво до 1-цата
Я = Q
В = W
Ж = V
Ь = X
Ъ = Y
Й = J
Ю = \
Ш = [
Щ = ]

Искрено се надявам да престанем да пишем на латиница, да ползваме четворки, шестици и други простотии!
 

Offline shaban

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 712
Незир ,ако един човек владее съвършено българския  език и кирилицата или какъвто и да е друг език или азбука не значи ,че е съвършен. Остави съвършенството,то не е наша грижа.Кой както иска ,така нека се изразява ,защото нивото на изразните средства не е право пропорционално на човешката култура или съвършенството, ако въобще съществува във вид ,който ние си го представяме.Имай предвид ,че до десет години кирилицата в България,може би  ще е само спомен. Не отсичай така,всичко тече и всичко се променя.

Offline rcn

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 195
az sy6to nasvalqh nqkolko materiala ot neta za bg gramatikata. specialno za pravopisa ima edna knijka koyato e ka4ena ot avtora i (един истински съвременен Възрожденец - борислав георгиев)

You are not allowed to view links. Register or Login

You are not allowed to view links. Register or Login

You are not allowed to view links. Register or Login

You are not allowed to view links. Register or Login

ima i drugi koito vseki zainteresovan moje da si nameri. za men li4no pisaneto na latinitsa e golyamo blago za6toto prikriva neznanieto mi (po skoro zabvenieto) na bylgarskata gramatika, no vseki koyto ima nujda da mine edno nivo po nagore v svoeto razvitie bi triabvalo da se starae da govori i pi6e pravilno - kogato sym polu4aval ne6to pove4e ot o4akvaniyata mi e bilo zaradi izpolzvaneto na uslovno naklonenie, kulturni dumi4ki i stilisti4eski izdyrjani izre4eniq.

s navlizaneto na ma6inniq prevod pravilnoto pisane na edin ezik 6te stava vse po vajno za da moje programata za prevod da prevejda adekvatno i da bydem razbirani ot otsre6tnata strana

i nakraya za vsi4ki s pretentsi za znanie ili neznanie na bgskia ezik edin etalon

You are not allowed to view links. Register or Login


Offline Шали

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 487
 • Gender: Female
You are not allowed to view links. Register or Login
...Имай предвид ,че до десет години кирилицата в България,може би  ще е само спомен. Не отсичай така,всичко тече и всичко се променя.

Не мисля, че това ще се случи. Зависи главно от поведението и подходите на семейството и на образователните институции. Тази глобализация се оказа много удобно извинение за размиването на ценностите.
Дано сме здрави и след 10 год. да обсъдим отново този проблем, Шабан и то пишейки на кирилица;)

Offline PETER

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1028
 • Gender: Male
Ами то на Шабан му се иска, ама не му стиска. ;)

Offline shaban

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 712
Времето ще покаже. Но ,според мен след време не само кирилската азбука ще се затрие, но ще се затрият и езиците на малките народи. На мен лично не ми се иска ,но за съжаление такива са тенденциите, и те не зависят от нашето желание  , възпитание и образование, а зависят от новите генерации след нас на които въобще не им пука за формата на писмената опаковка на езика която според тях трябва да е универсална.Те по какви езици и писмености са се загубили, та какво толкова е станало.Та ,в тая връзка най големия радетел и забележкар за правопис и граматикав  сайта -авс  постоянно се дъни.Така ,че нема смисъл да се вземат нещата на сериозно по отношение на правилния писмен език.

Offline PETER

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1028
 • Gender: Male
За да се затрие официален език на държава, трябва да се затрие първо самата държава.
Дори тогава затриването не е сигурно и може да протече с векове.
За кирилицата няма опасност,заради това че се ползва от Русия, Украйна и още много други държави .

А вече има домейни и на кирилица. ;)
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline shaban

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 712
Факт е ,че доста страни до към определен  период от време са ползвали кирилица и след това са разбрали ,че латиницата е много по добра . Само закостенелите народи си държат на своето ,макар и да виждат ,че вече е морално и физически остарял продукт.
А държавата не зависи от езика и писменоста ,тя си зависи от съвсем различни фактори.

Offline dim56

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 558
Благодаря, Незир, добре си го написал!
Макар че ще си остане май само пожелание...
В почти всички форуми на български едно от основните правила е да се пише на кирилица. В този форум това е неприложимо, а и не трябва, защото не пишат само българоезични участници.
Но... Аз съм против шльокавицата, използвана от хора, които в живота пишат и се изразяват на български език! Особено при дълги постове е отегчително за четене.
Не ми пречи, че много от участниците допускат правописни грешки - толкова са научили, толкова могат. По-важното е какво иска да каже такъв човек - образован, не означава задължително умен  ;)
Лошото е, когато към някого се направи добронамерена забележка на тема правопис, той вместо да се стреми да отстранява тези грешки - започва едва ли не да се пъчи, да парадира с тях! Има голяяяма разлика между прост (необразован) човек и простак! Особено дразнещи са фрапиращите правописни грешки на хора с някакви претенции за знания в различни области - те би трябвало да си дават сметка, че така повече се излагат, отколкото да защитават претенциите си. И не се излагат само за себе си - излагат и целия сайт и снижават нивото му, а това е по-жалко!
Колкото до скорошната кончина на кирилицата - смятам, че слуховете са силно преувеличени  ;)

Offline sunny

 • Member
 • **
 • Posts: 43
You are not allowed to view links. Register or Login
Факт е ,че доста страни до към определен  период от време са ползвали кирилица и след това са разбрали ,че латиницата е много по добра . Само закостенелите народи си държат на своето ,макар и да виждат ,че вече е морално и физически остарял продукт.
А държавата не зависи от езика и писменоста ,тя си зависи от съвсем различни фактори.
Не си прав shaban.Тия които са се отказали от кирилицата не са го направили заради аргументите които ти казваш.Ако попиташ който си искаш филолог ще ти каже друго.Всъщност разлика като структура между латиница и кирилицата почти няма.Разликата идва от това че има букви които ги няма в латинската азбука или в еднакви букви но със различно произношение.Ако вземем турския език където латиницата е наложена от Ататюрк ще видиш че не всички букви са латински а са приспособени към латиницата.Например ş,ğ,ç.
Смешно е да казваш че само закостенели народи не ползват латиница.Японци или китайци за такива ли ги смяташ?
Всъщност латиницата и английския са се превърнали в универсални за момента азбука и език за общуване по света за да общуват хората по лесно.

И по темата:Мисля че когато се пише по български е добре да се ползва кирилица.Ако някой не е съгласен с мен да погледне от другата страна - Как ще изглежда ако напишете нещо на английски или турски но на ....кирилица.Направо ще падне от стола англичанина или турчина от подобни писания.По същия начин изглежда и написаното на български но с латински букви.Не е тайна че така пишат обикновено хора които не са добре с граматиката.Аз лично призовавам когато се пише да се ползва азбуката на който е и съответния език.

Offline nezir_9

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 316
 • Gender: Male
You are not allowed to view links. Register or Login
И по темата:Мисля че когато се пише по български е добре да се ползва кирилица.Ако някой не е съгласен с мен да погледне от другата страна - Как ще изглежда ако напишете нещо на английски или турски но на ....кирилица.Направо ще падне от стола англичанина или турчина от подобни писания.По същия начин изглежда и написаното на български но с латински букви.Не е тайна че така пишат обикновено хора които не са добре с граматиката.Аз лично призовавам когато се пише да се ползва азбуката на който е и съответния език.

Идеята ми е прекалено проста да използваме максимално възможностите, които ни предлага даден език!

Естествено, че когато човек обърка не се случва нищо фатално - нито някой му се подиграва, нито ще бъде заклеймен...

Когато си пишем на ПОМАШКИ е голямо удоволствие, също...

Но съгласете се, че писането на латиница, ползването на 4, 6 и други неуместни термини е НЕуважение към останалите участници във Форума.

Аз лично не чета такива постинги, просто ги отминавам.

Обаче трябва да направим решително разграничение!!!

Нашия Форум е международен - имаме членове от цял свят. Някои просто не ползват кирилица и никога не са ползвали. Други по различни причини са забравили или не са обръщали внимание до сега.

За тях именно това начинание ще бъде от най - голямо значение.

Пак казвам, че не ми се иска да има обидени!?!

Напротив би трябвало да сме доволни всички.

Като човек не е сигурен, да пита - няма проблеми. Не е срамно да се пита - срамно е да не се знае.

Когато има какво да каже, човек намира начин. Най - добре е на майчиния си език.

Много обичам по този повод постингите на EVROPOMAK.

Брат, да си жив и здрав!


Offline rcn

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 195
Защо просто не се ка4ват материали или да се дават линкове по българска граматика (не само правопис). Който иска нека да си ги 4ете. Правилното писане на бгски е отвъд запетайките и непълния член, а призоваването към паравилно или неправилно писане винаги се разбира погре6но.

Offline nezir_9

 • Advanced member
 • *****
 • Posts: 316
 • Gender: Male
You are not allowed to view links. Register or Login
Защо просто не се ка4ват материали или да се дават линкове по българска граматика (не само правопис). Който иска нека да си ги 4ете. Правилното писане на бгски е отвъд запетайките и непълния член, а призоваването към паравилно или неправилно писане винаги се разбира погре6но.

Вместо "6", ako напишеш "Ш" какво ще ти стане? За 4 се отнася същото!

Shumarov

 • Guest
Правописът и правоговорът са хубави умения, но не всички присъстващи във форума имат академични титли и калиграфски умения.Поради тази причина аз мисля, че не е толкова фатално, ако някой не се изразява по всички правила на науката.Кое е по-важно как се говори и пише, или какво се говори и пише!!!???? Допускам, че автора на тази тема се е добрал до мечтаната от много хора диплома за висше образование и изразява мение от кулата на високия интелект, какъвто предполага тази диплома.Всички присъстващи, обаче не можем да бъдем на тези висоти, или поне аз не съм на тези висоти.Надявам се това да не ме прави негоден за членство в този форум!

Offline dim56

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 558
You are not allowed to view links. Register or Login
Вместо "6", ako напишеш "Ш" какво ще ти стане? За 4 се отнася същото!

Споко, Незир, не виждаш ли, че се подиграва  ;)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42