Author Topic: Мърваци <-> Помаци..  (Read 7461 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline kroraina

 • Historian
 • *****
 • Posts: 11
Мърваци <-> Помаци..
« on: May 20, 2009, 14:40 »
Здравейте,
намерих един интересен текст с малко по-друга гледна точка върху значението на името 'помаци' - в You are not allowed to view links. Register or Login на Стефан Салгънджиев, старозагорец, който между 1868 и 1878 е живял в Солун и в Сяр. Отначало е работел за издаван в Солун държавен (вилаетски) вестник, излизащ на турски, гръцки, български и еврейски, а после е бил български учител в Солун и Сяр.

Последната глава от спомените му, писани в края на 19 век, е: "22. Нѣколко думи въобще за мървацитѣ". Там пише:

==========================
You are not allowed to view links. Register or Login

Дългогодишното ми учителствувание въ Сѣръ, ни даде възможность да се запозная, между другитѣ особенности, съ които, въ нѣкои отношения, се отличава селското население въ повечето части отъ Сѣрския, Драмския и Солунския санджаци; особенности, състоящи се въ топографическо, язикословно и фонетическо отношения, които излагамъ както слѣдва:

а). Мѣстноститѣ населявани отъ мървацитѣ.
 
Както е извѣстно вече 3/4-тѣ отъ христианското население отъ цитиранитѣ горѣ окрѫзи е българско; една доста голѣма часть отъ него носи названието — мърваци. Съ него го титулиратъ и турци, и гърци, и евреи, па и то само и не безохотно, се титулира съ него.

Така наричанитѣ мърваци, и, споредъ самото тѣхно твьрдение населяватъ почти цѣлий Сѣрски санджакъ въ днешнитѣ му административни граници, т. е. каазитѣ: Сѣрска, Бараклиджумайска, Димиръ-Хисарска, Петричка, Мелнична, цѣла Разлошка до Якуруда; юго-западната частъ на Неврокопската до р. Мяста; севѣро западната на Драмската тоже до р. Мяста, до изворитѣ на р. Кypy-Чай и отъ тамъ въ направление къмъ югъ до градеца Правища и покрай политѣ на Пл. Кушниница до устието на р. Струма; отъ гдѣто границата на първацитѣ минава на югъ къмъ Солунъ и, покрай Аджи гйолъ, влазя въ Солунската кааза, обема езерото Маврово, слазя до езератата Бесика и Лѫгадинско и, прѣзъ с. Лѫгадина излазя на шосето Солунъ — Сѣръ надъ селото Гювезня отъ което, като държи реченото шосе, по направление вънъ севѣръ, съединява се съ границата на Сѣрский санджакъ при Солунското село Негованъ.

Споредъ българитѣ мърваци р. Мяста, която както видѣхме по-горѣ, прѣсича на двѣ половини Неврокопската и Драмската каази, е служила за прѣдѣлъ мѣжду тѣхъ (мървацитѣ) и тъй наричанитѣ помаци.

Забѣлѣжително е, че мървацитѣ наричатъ помаци не само българо-мохамеданитѣ, но и българо-християнитѣ, населяващи севѣрозападнитѣ и южнитѣ склонове на Доспатската верига, билото, на която планина, все споредъ мървацитѣ, служило за прѣдѣлъ мѣжду помацитѣ и рупцитѣ, а извѣстно е, че послѣднитѣ обитаватъ южния и югоизточния склонове на Доспатскитѣ вериги, наклонени къмъ коритото на р. Марица, които склонове малко по-назадъ отъ коритото на р. Въча, зематъ вече названието — Родопи. Мървацитѣ твьрдятъ че, до кѫдѣто въпросителното мѣстоимение кой, коя, кое, слѣдва да се изговаря на кутри, кутра, кутро, до тамъ е границата на помацитѣ; а отъ дѣто тò захваща да се замѣнява съ кена за мѫжски и женски радове и кено за срѣдний родъ, отъ тамъ захващала границата на рупцитѣ, на които, така изговореното мѣстоименне, било изключително тѣхна собственостъ.
==========================

По-нататък Салгънджиев цитира мнението на френски изследовател, Дозон, пратен да изследва историята около "Веда Словена", според когото пък мърваците, помаците и рупците били първоначално една група, "мървашка" , разделена впоследствие, и че по на изток от тях, до към сег. Турска Тракия май, се намирала друга група - ахрени.

Ще е интересно да се види дали твърдението на Салгънджиев, че под "помаци" са се визирали и българите християни в тази област, се подкрепя от други източници.

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
Ynt: мърваци <-> помаци
« Reply #1 on: May 20, 2009, 17:20 »
Ot wiki

You are not allowed to view links. Register or Login

Мърваците са славянска общност от българската езикова група ? населявали районите на Драма и Сяр в днешна Гърция. В етническо и езиково отношение са родствени на славяните от Солунско и на смоляните в Родопите. Първото им продължитено включване в границите на българската държава ? е по времето на цар Симеон Велики. Древните и средновековните мърваци живели по крайбрежията на Егейско море и са се занимавали с пиратство и разбойничество. Има данни за набези над остров Крит и Египет. Има ли са варварски нрави - биели са се голи като келтите и е било чест да изядат сърцето на убития си противник.

Мърваците са единствената българска народностна група ? , която не носи калпак, а пиратска кърпа. Мърваците християни  ? са носели кърпа бяла на цвят, а мюсюлманите черна.? Названието „мърваци“ се запазва през вековете и към края на 19 - началото на 20 век така се наричат българите-християни и помаците в Драмско, Сярско, Неврокопско и част от Мелнишко.

Offline Nazmi

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 3895
 • Gender: Male
 • Да почива в мир!
Ynt: Мърваци <-> Помаци
« Reply #2 on: March 18, 2010, 19:10 »
  
                   Няколко думи за Мърваци- Помаци.

Дългогодишното ми учителствувание въ Сѣръ, ни даде възможность да се запозная, между другитѣ особенности, съ които, въ нѣкои отношения, се отличава селското население въ повечето части отъ Сѣрския, Драмския и Солунския санджаци; особенности, състоящи се въ топографическо, язикословно и фонетическо отношения, които излагамъ както слѣдва:

а). Мѣстноститѣ населявани отъ мървацитѣ.

Както е извѣстно вече 3/4-тѣ отъ христианското население отъ цитиранитѣ горѣ окрѫзи е българско; една доста голѣма часть отъ

*. Настоящата статия биде напечатана въ книга XV, год. III на Библиотека, издание и печатъ на Хр. Г. Дановъ 1896 год.; но защото тогава въ нея се вмъкнаха много и важни печатни погрѣшки и се изпуснаха цѣли редове, които бъркатъ на правилното разбирание смисъльта на нѣкои изражения и думи счетохъ за необходимо да я прѣпечатамъ повторно тука.  Бѣл. на автора.

него носи названието — мърваци. Съ него го титулиратъ и турци, и гърци, и евреи, па и то само и не безохотно, се титулира съ него.
Така наричанитѣ мърваци, и, споредъ самото тѣхно твьрдение населяватъ почти цѣлий Сѣрски санджакъ въ днешнитѣ му административни граници, т. е. каазитѣ: Сѣрска, Бараклиджумайска, Димиръ-Хисарска, Петричка, Мелнична, цѣла Разлошка до Якуруда; юго-западната частъ на Неврокопската до р. Мяста; севѣро западната на Драмската тоже до р. Мяста, до изворитѣ на р. Кypy-Чай и отъ тамъ въ направление къмъ югъ до градеца Правища и покрай политѣ на Пл. Кушниница до устието на р. Струма; отъ гдѣто границата на първацитѣ минава на югъ къмъ Солунъ и, покрай Аджи гйолъ, влазя въ Солунската кааза, обема езерото Маврово, слазя до езератата Бесика и Лѫгадинско и, прѣзъ с. Лѫгадина излазя на шосето Солунъ — Сѣръ надъ селото Гювезня отъ което, като държи реченото шосе, по направление вънъ севѣръ, съединява се съ границата на Сѣрский санджакъ при Солунското село Негованъ.

Споредъ българитѣ мърваци р. Мяста, която както видѣхме по-горѣ, прѣсича на двѣ половини Неврокопската и Драмската каази, е служила за прѣдѣлъ мѣжду тѣхъ (нървацитѣ) и тъй наричанитѣ -Помаци.

Забѣдѣжително е, че мървацитѣ наричатъ помаци не само българо-мохамеданитѣ, но и българо-християнитѣ, населяващи севѣрозападнитѣ и южнитѣ склонове на Доспатската верига, билото, на която планина, все споредъ мървацитѣ, служило за прѣдѣлъ мѣжду помацитѣ и рупцитѣ, а извѣстно е, че послѣднитѣ обитаватъ южния и югоизточния склонове на Доспатскитѣ вериги, наклонени къмъ коритото на р. Марица, които склонове малко по-назадъ отъ коритото на р. Въча, зематъ вече названието — Родопи. Мървацитѣ твьрдятъ че, до кѫдѣто въпросителното мѣстоимение кой, коя, кое, слѣдва да се изговаря на кутри, кутра, кутро, до тамъ е границата на помацитѣ; а отъ дѣто тò захваща да се замѣнява съ кена за мѫжски и женски радове и кено за срѣдний родъ, отъ тамъ захващала границата на рупцитѣ, на които, така изговореното мѣстоименне, било изключително тѣхна собственостъ.

По въпроса за границитѣ на мървацитѣ, азъ имахъ случай на дълго да говоря съ г. Дозона, който прѣзъ 1872-а година бѣ дохождалъ въ Сѣръ, изпратенъ отъ френската академия на наукитѣ, да провѣри на мѣстото автентичностьта и идентичностъта на прѣдисторическитѣ сбирки на г. Ст. И. Верковича, печатани подъ насловъ „Веда Словенахъ”. Г-нъ Дозонъ категорически отблъсваше всѣка

граница и разлика между мърваци, помаци и рупци и поддържаше само една — мървашка, въ която влизали и помацитѣ и рупцитѣ, които, споредъ него били сѫщо мърваци, а слѣдъ завоеванието имъ отъ турцитѣ и потурчванието една часть отъ тѣхъ се нарѣкли помаци, за отличие отъ мървацитѣ; а другитѣ — рупци, за отличие отъ помаците и отъ мървацитѣ. Г-нъ Дозонъ, който ми очьртаваше границитѣ на своитѣ мърваци, приемаше южната и западната имъ граница, по моето очьртание; а разширочаваше таза на сѣверъ и изтокъ; на сѣверъ — до Дупница и Самоковъ, а на юго-изтокъ — до р. Марица и на долу до кѫдѣ Димотика.


6). Язикословни и фонетически особенности у мървацитѣ.

Около мене, или по-право — въ българското Сѣрско училище, се групираха ученици освѣнъ отъ града Сѣръ, но и отъ селата на Сѣрската, Зъхненската, Мелничната, Петричката, Демиръ Хисарсвата и Солунската каази. Тоя случай ми даде възможность да се запозная освѣнъ съ диалектитѣ на ученицитѣ си отъ цитиранитѣ каази, но и съ произношението на нѣкои звукове отъ нашата азбука, по чудо спазени отъ далечното минало между мървацитѣ, които най-много сѫ били притискани отъ грьцитѣ за да изличатъ миналото имъ, а заедно съ това и особенноститѣ за които е рѣчь и които се състоятъ въ слѣдующето: ы-то, я-то, или е-то и ѫ-то. Недоволенъ отъ това, което слушахъ отъ ученицитѣ си въ произнасяннето на тия ввукове, азъ възнамѣрихъ да го провѣра на мѣстото — въ селата на самитѣ ученици. Прѣзъ първата още ваканции слѣдъ отварянието пьрвото българско училище въ тоя погьрченъ български градъ, азъ бѣхъ въ тия села, които по-долу ще поименувамъ и въ които напълно намѣрихъ онова, къмъ което бѣ ме опатилъ говорътъ на моитѣ ученици.

Въ селата Дутли (по старому — Горемци), Орѣховецъ, Лакосъ, Мухленъ (Мѫгленъ) и др. отъ Сѣрската кааза и въ нѣкои отъ Не-

*. Г-нъ Дозонъ, поддържаше и едно за мене, поне тогава и сега още ново изторическо откритие, което считамъ за неизлишно да отбѣлѣжа тука. Той твьрдѣше, че отъ Димотика до Енесъ, даже и по-нататъкъ къмъ Изтокъ, на такава широчина (като мѣжду Димотика и Енесъ) и къмъ западъ до устието на р. Мяста, е живѣло още едно славянско племе, най-рано дошло на Бълвак. П-въ именуемо акрени, по-голѣмата часть на което, още при завоеванието му отъ турцитѣ приело мохамеданството, а другата опазила до негдѣ славянското си произхождение и продължавало да минава то за българи, то за гърци. Въ старо врѣме неговитѣ прѣдци сѫ бивали наемницитѣ на римлянитѣ и сѫ се сражавали заедно съ тѣхъ въ войнитѣ имъ съ варваритѣ и други неприятелски орди. Въ описанитѣ прѣдѣли то и сега слѣдвало да носи сѫщото название, но изпорчено: вмѣсто акрени, ахрени.  Бѣл. на автора.

Трѣба ли да отбѣлѣжвамъ тука, че въ тъй описанитѣ отъ мене мърваци. богъ знае колко още и отъ каква висока важность материали (въ историческо, язикословно, литературно и др. отношения) за насъ българитѣ има да се криятъ! Колко ми е жално че нито врѣме ми оставаше, нито обстоятелствата ми допускаха, за да мога да се занимаванъ и съ понататъшното изучвание бита на мървацитѣ. Но ако това, по изложенитѣ причини менъ и на моитѣ замѣстници се неудаде, не ще съмнение, че скорото бѫдѫще, което се открива прѣдъ насъ за нашитѣ дѣйци въ тия мѣста, ще имъ даде пълно улеснение, да развиятъ най-голѣма дѣятелность за изучвание на всичко това, което, по всѣка вѣроятность, се крие между мървацитѣ и го прѣдадатъ на новата ни история.

                            You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Hashashin

 • Defendor of the Truth
 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2013
 • Gender: Male
 • Has odabaşi
Ynt: Мърваци <-> Помаци..
« Reply #3 on: March 19, 2010, 09:20 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Това звучи малко като: "християните са бели, а мюсюлманите - черни"...
Информацията е напълно точна. Чел са за мърваците- те са смятани за наследници на славяните пирати в Егейско море, които са примудени да се оттеглят след като са изместени от по-добре подготвените западни корсари. Единствения спомен от пиратското им минало са останали кърпите и малко скандалжийския нрав. Не знам зао едните са носили бели а другите черни кърпи но това е факт. По голямата част са били християни, но са съществуеали и мърваци мюсюлмани. Голяма част от мърваците е избита от гръцки войски в началото ан 20 век, когато мървашките села отказали да се предадат. Една част от мърваците обаче успява да избяга и да се засели в Пиринско и Пловдивско. Имам щастието да познавам един техен наследник. Чувал съм че има и няколко семейства мърваци мюсюлмани живеещи в момента в Чеча. Иначе тази етнографска група, е почти непроучена и за съжаление безвъзвратно загубена....

Offline YusnI

 • Member
 • **
 • Posts: 45
 • Gender: Male
Ynt: Мърваци <-> Помаци..
« Reply #4 on: March 19, 2010, 16:54 »
Marvaci vikat na jitelite na s. Osina :)
Moje bi imat nqkva vruzka...

Offline Hashashin

 • Defendor of the Truth
 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2013
 • Gender: Male
 • Has odabaşi
Ynt: Мърваци <-> Помаци..
« Reply #5 on: March 20, 2010, 01:50 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Marvaci vikat na jitelite na s. Osina :)
Moje bi imat nqkva vruzka...
Интересно!

Offline ЖАРКО ЖЕГЛЕВ

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 1480
 • Gender: Male
Re: Мърваци <-> Помаци..
« Reply #6 on: November 14, 2012, 12:42 »
Quote
.Мърваците християни  ? са носели кърпа бяла на цвят, а мюсюлманите черна.?

Ne znam za6to no kato4e li ima  vrazka mejdu мърваци мюсюлмани   i mavri naselqvali iujnata 4ast na Ispaniq do 1489 i napalno izseleni do 1600 godina ? Nadqvam se da ste slu6ali za Al Andalus sa6testvuvala tam v perioda 715 g. do 1492 tam.
Quote
Маври — собствено северноафрикански мюсюлмани от които: араби, съставляващи малцинство (30 — 40 % от населението на Ал-Андалус) и преселили се от Ориента и главно от Велика Сирия, които заемат най-високите позиции в държавната администрация, т.е. те са в привилегировано положение на елит в халифата, нещо като номенклатура, а същи и бербери изпълняващи ролята на наемници в армията и заемащи ниските постове в държавната администрация (около 5 — 10 % от населението на Ал-Анадлус, като те владеят и официалния арабски език, а не само берберски езици);

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42