Author Topic: Торнала ми е бела Гюлсюмка - Tornala mi e bela Gyulsyumka  (Read 3668 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Торнала ми е бела Гюлсюмка
Нах двана врисе вода да точи

Де я уварди лудо и младо,
Та си атиде близко да нея
И си я гати за бела рочица
За бела рочица ,за вити бележки.

Пък тя ми тогав тихо ромони:

Пусни ма пусни лудо и младо,
На шийка носем три реда алтоне,
И трине реда халал да ти са!-

И то си пусна бела Гюлсюмка.

Ага атиде из срещна страна,
Та си му тихо нему ромони:

Чзък ти язък лудо и младо,
Че си изпусна бела Гюлюмка!
За те бе лудо три оки брадва,
Борна да береш,катран да жежеш!

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline bogutevolu

  • Charter member
  • *****
  • Posts: 1000
  • Gender: Male
Ynt: Торнала ми е бела Гюлсюмка
« Reply #1 on: June 19, 2008, 13:31 »
Tornala mi e bela Gyulsyumka
Nad dvana vrise voda da toçi

De ya uvardi ludo i mlado,
Ta si atide blizko da neya
İ si ya gati za bela roçitsa
Za bela roçitsa za viti belejki.

Pak tya mi togav tiho romoni:

Pusni ma pusni luda i mlado
Na şiyka nosem tri resa altone
İ trine reda halal da ti sa !

İ to si pusna bela Gyulsyumka.


Aga atide iz sreştna strana
Ta si mu tiho nemu romoni

Yazık ti yazık ludo i mlado
Çe ci izpusna bela Gyulsyumka !
Za te be ludo tri oki bradva,
Borna da bereş, katran da jejeş !

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42