Author Topic: Re: Произход на българите !  (Read 161370 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Re: Произход на българите !
« Reply #60 on: October 12, 2012, 16:59 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Древната история на българите на Балканите

МИТЪТ ЗА "ТЮРКИТЕ"

Другата особеност е, че и етническа група "тюрки" не съществува. "Тюрки" не е етнос, а езикова категория - народи, които говорят на сходни езици, но са съвсем различни по произход и кръв. Факт е, че едни от тях са от бялата раса (например волжките българи - татаросани и тюркосани с указ на Ленин през 1920 г.), а други са монголоиди.

Да не забравяме, че когато "науката каже" нещо - това обикновено е теория - друга дума за предположение - наложена за момента - нещо което по правило винаги се пропуска да се уточни, но самите учени си го подразбират. Всяка наложена теория (предположение) се рецитира като мантра и като абсолютен факт. Многобройни са примерите, когато "науката казва" различни и противоречащи си неща през различно време.

"Тюрките" са спекулация подобна на "славяните". И за тях в генетичните изследвания е изобретена група "туранид". Тук официалната наука влиза в абсурдно противоречие. Група туранид не би трябвало изобщо да съществува. Очевидно тя е създадена по политически причини, както и славянската. И в двата случая това са изкуствени класификации - по езиков признак, а не по етнически.
Все едно да се търси родство между румънци и португалци, понеже говорят романски езици - и да се изобрети генетична група "романид"...


You are not allowed to view links. Register or Login


Ибрахим и аз смятам така до някъде.

С навлизането на тюркутите в Предна Азия и Европа в тази част на света се появяват няколко монголоидни  тюрко-говорещи  племена -узи,огузи,печенеги,башкири и огури,които не са от съществена значимост за етническият баланс на региона.

Истинската коренна промяна в етническата карта на региона настъпва с монголската експанзия,която довежда до доминантност на тюркският елемент,наложил се със Златната орда.
Т.е. именно тогава можем да отнесем появата на европоидните тюрки.-основно източен алпинид-като таджиките или понтид като Кавказците,да не споменавам за съвременната турска нация,която е съставена от общности с различен етнически произход.

Казано с две думи-за да има днес европоидни и въобще тюрки е виновен Темучин известен с прозвището Чингис Хан.

Докато славяните -това са скитите и траките.

Защо ли?!
До 19 век сърбите са скотовъдци-било то в Галиция,било то в Германия или Шумадия-т.е. номади подобно на власите,каракачаните и юруците.Макар разноезични тези общности имат подобен бит.Поляците също не са били големи земеделци-те оформят земеделското си стопанство около Шляхтата(направи аналогия със шляе) на базата на закрепостено със сила население-в редица случай роби.И да знаеш старото име на Полша е Лехия.Името Полша произлиза от Жеч Посполита.

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Re: Произход на българите !
« Reply #61 on: October 12, 2012, 17:03 »
Из "КРАТКО ЖИТИЕ НА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" на ДИМИТРИ ХОМАТИАН

Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила на Александър от разположения край Бруса Олимп към Северния океан и Мъртвото море, а след като минало много време, със страшна войска преминали Дунава и завзели всички съседни области: Панония и Далмация, Тракия и Илирик, а и голяма част от Македония и Тесалия.Скандинавские источники о гуннах, булгарах и татарах

Автор Рустам Набиев


В данной статье автор предлагает вниманию читателя небольшую выборку сведений из опубликованных в России скандинавских источников, могущих послужить основанием для постановки проблемы, отдельные направления которой, несомненно, потребуют дальнейших исследований. В основном это скандинавские саги, квиды и тулы — эпические произведения. Сведения эти многослойны как по составу, так и по времени возникновения тех или иных сюжетных линий или оборотов. Некоторые из них признаются специалистами весьма архаичными. В сопоставлении с ними мы рассматриваем сходную информацию южногерманских эпических произведений, карело-финской «Калевалы», а также отдельные цитаты из хроник, географических описаний, подкрепляющих сведения вспомогательных исторических наук.
К одним из наиболее древних мы относим сведения о тюрках и былом родстве династий тюрков и скандинавов. Так, примечательно, что сами германцы сумели сохранить вплоть до ХIII в. информацию о своей былой Родине и древних обычаях. Известный скальд С. Стурлусон, в частности, записал сказание о том, что своей исторической родиной предки современных шведов считали «Асгард» и «Великую Светьод», располагавшуюся «восточнее Дона». Оттуда и пришли, по его мнению, предки правителей в Скандинавию. В «Младшей Эдде» он же уточняет, что Один вывел свой народ «из страны турков», основал древнюю столицу шведов — Сигтуну и установил законы, «к каким были привычны турки». В «Саге об Инглингах» из «Круга земного» законы асов включали сжигание трупов умерших и установление надмогильных камней.
Скальдами не раз упоминалось об отличии современного им языка скандинавов от языка предков. И это отличие явно не сводится к отличию датского языка от норвежского, о чем им упоминалось отдельно.
В «Младшей Эдде» С. Стурлусон приводит интересную фразу: «Язык этих людей из Азии стал языком всех тех (европейских) стран». О характере этого древнего языка предполагается судить по древним именам предков, сохранившимся в родословных, древним топонимам. Таким образом, самими германцами была сохранена память об «азиатской»I родине и ином «древнем языке», на котором разговаривали предки. По всей видимости, другим языком пользовалась лишь знать, которая позднее, как это часто бывало в истории, растворилась среди своих подданных.
Некоторые современные исследователи, стремясь отделить древних асов от азиатов (в основе обоих терминов, по всей видимости, одна и та же морфема), отмечают средневековую моду удревлять свою генеалогию, «привязав» ее к известным событиям и сильным народам.
Подобная тенденция действительно наблюдалась, в том числе и у скандинавов. Но эта тенденция в Европе скорее обратная зафиксированной нами, проявляется в стремлении обязательно сблизиться с Троей, Древним Римом или Грецией. Что мы, собственно, и видим у С. Стурлусона (ХIII в.), когда страну асов он видит в римской Асии, а Асгард в модной тогда Трое, поэтому, вероятно, и древний Тюркланд у него южнее Черного моря, где в его время уже проживали турки. В этом сообщении мы сможем выделить скорее иной аспект: несмотря на многие века, когда к азиатским культурам и народам относились в Европе презрительно, в сагах сохранилась противоположная тенденция, которую следует считать отвечающей реалиям более древнего периода. Чего стоит, например, фраза о том, что Азия «во всем прекраснее и лучше», а люди, ее населяющие, выделяются «мудростью и силой, красотой и всевозможными знаниями». Поэтому нежелание некоторых исследователей использовать указанные сведения мы относим к пережиткам европоцентризма в историографии.
Скальды подчас прямо заявляют о былом соседстве и родстве с тюрками. Так, например, в «Саге о Скъельдунгах» четко указывается местонахождение Великой или холодной Свитьод — «к северу от Меотийского болота». В «Саге об Инглингах» (первой династии скандинавов) указывается, что север Великой Свитьод не заселен «из-за мороза и холода». Она отделялась от Тюркланда горным хребтом, «который тянется с северо-востока на юго-запад»II.
Саги утверждают, что в Тюркланде у предка и бога скандинавской знати — Одина (Вотана) были обширные владения. Более того, есть упоминания, что один из инглингов — Ари Мудрый Ингви — был конунгом тюрков, а один из его потомков — Свейгдир — много позже, побывав в Тюркланде и в Великом Свитьод, «встретил там многих своих родичей». Вероятно, об этом ведет речь В. Н. Татищев в первом томе своей «Истории Российской…», где указывает, что шведские историки Иоган Магнус и Рутберг написали родословную шведских королей, первый из которых взял «точно татарских ханов имена, ибо они с татарами единородными почитаются».
Хронист ХII в. анналист Саксон («Грамматик») также указывал, что предки скандинавов пришли с юга, с Дона примерно в 166 г. под предводительством Роллона. Это сообщение находит определенные подтверждения в находках Тура Хейердала в низовьях Дона в 2001 г. Очень интересна в этом отношении цитата из работы константинопольского историка Менандра Византийца, которая не могла быть ранее достойно оценена без базы вышеприведенного сопоставления письменных данных и вещественных находок. В ней тюркский правитель Дизавул, возвеличивая могущество тюркской державы и перечисляя свои завоевания, отмечает Скенди, располагавшиеся, судя по тексту, вблизи Дона и Северного Кавказа.
В средневековом скандинавском географическом произведении «Какие земли лежат в мире» указывается, что в Тракии (рядом указывается Унгараланд и Болгараланд) некогда жил Фирас — сын Иафета, внук Ноя. «От него произошел народ, который называется тюрками… Из этих земель заселялась Свитьод, а Норвегия — из Свитьод». Указания на Болгараланд имеются и в сборнике «Хаймскрингл» («Круг земной»). По всей видимости, речь идет о черноморской Болгарии. Интересно, что «Мурфатларские руны» Румынии (область былого господства кара-булгар неподалеку от указанной выше «Тракии») содержат те знаки, которые отличают старшие германские руны от донских и кубанских булгарских.
В отдельную проблему может вылиться вопрос о династийных связях скандинавских династий и гуннов, которым посвящено немало строк в сагах. В легендах ряда скандинавских народов в качестве одного из основателей некоторых династий указывается Атилла («шведский» король Атилс (Адилс)). Причем здесь маловероятно простое созвучие с именем великого завоевателя. По одноименной легенде могущество «Атилса Черное Сердце» было столь велико, что он отправлял некоторым европейским державам в качестве королей псов или вестовых. Многочисленные описания правителя Атли (Атилса, Адилса) в сборниках «Младшая» и «Старшая Эдда» не оставляют сомнений в том, что речь идет об Атилле и его гуннах. В ряде произведений прямо говорится об «Атли (Атилсе) из Хуналянда», упоминается и Хунмарк. Комментатор также в этом не сомневается.
Атилле посвящены и так называемые «Гренландские квиды», «Atla guida», «Atlamal», по которым, кстати, нибелунги — одновременно и гунны, и бургунды. В «Nibelungslied» (Песне о нибелунгах) и «Valtaris Aguitanus» дается более подробное описание женитьбы Атиллы на бургундской и иных европейских принцессах.
В некоторых сагах и тулах описываются династийные связи между правителями гуннов, готов и нифлунгов (нибелунгов). В большинстве саг гунны — свои герои, что, возможно, связано с многозначностью этого термина в германских языках. Гунны противопоставляются готам лишь в наиболее архаичных из саг, но и там отмечаются родственные связи правителей. Отмечаются и некоторые отличительные признаки гуннов: «черные, как вороново крыло, волосы нифлунгов». Более того, даже сам Сигурд (Зигфрид) — символ германского рыцарского духа — многократно указан «гуннским конунгом».
И это далеко не единичный подобный случай. Так, в результате сопоставления сведений ряда источников английский исследователь Говард Рейд доказывает восточное (не исключая и гуннское) происхождение всем известного короля Артура «из южно-русских степей». И в самом деле, кому у нас непонятно старинное княжеское имя Яр-тур, применявшееся, кстати, у татар до ХХ в. Таким образом, древние скандинавы отмечали не только былые контакты с тюркским миром, но и указывали на известное родство своих династий с тюркамиIII.
Интересны сведения о прибалтийском Гунналанде. В «Саге об Эгиле одноруком и Асмунде убийце берсерков» Гунналанд (страна гуннов) локализуется западнее Руссии и Гардарики. В некоторых легендах отмечается, что замок Атилса располагался в Упсале.
Мы также обратили внимание на интересные термины из «Готского альманаха», где для определения язычников применялись термины «thiudos» (чудь?) и «haithns», «haidan», «haidano» — «предположительно со значением “дикий (некрещеный) народ”». Это тем более интересно, что за «белыми» (восточными) гуннами-эфталитами сохранилось и иное название — «hatan (heitan)». В контексте проблемы выявления природы «европейских гуннов» нам видятся далеко не случайными эти совпадения этнонимов в среднеазиатском и прибалтийском «гунналандах».
Следы господства этих гуннов сохранились и в родословных славянских князей и даже в некоторых русских летописях.
Многочисленные топонимы и гидронимы алтайского типа на Балтике позволяют примерно локализовать прибалтийский Гунналанд побережьем Померании, Пруссии, Литвы, Ливонии. В этой связи обращают на себя внимание результаты раскопок гуннского могильника на горе, которая тысячелетиями сохраняла название «Hunnenberg» — «Гора гуннов»IV.
Ряд письменных свидетельств и результаты археологических изысканий позволяют предположить, что интенсивное сообщение между Идель-Уралом и Скандинавией происходило не только по Волго-Балтийскому пути, но и по северным речным и морским путям.
Более того, прямое восприятие информации ряда восточных источников позволяет утверждать, что некоторые тюркские народы временами проживали далеко на севере Восточной Европы.
Примечателен в этом отношении, например, тот факт, что и в карело-финской «Калевале» указываются турьи в Лапландии. А мать главного героя считала, что для успеха похода нужно знать язык турьи, которого он не знал V.
Сами скандинавы подтверждают участие номадов в боевых действиях в Скандинавии и Прибалтике. Так, легенды, описывая противостояние Ховарта и Хрольфа, отмечают, что первый нанял бойцов «со всего Севера… и кочевников из земли полуденного солнца и почитателей кобыльего молока из племен Востока». Между тем в Средневековье кроме Хунналанда на востоке Прибалтики современниками указывались «держава ориентов» (восточные) и некие «геллеспонтцы».
По сведениям некоторых источников, области сарматов и аллан когда-то достигали Балтики. Там же имеются и археологические находки салтовского (хазаро-булгарского) типа.
Не эти ли «ориенты» являлись жителями Балгарасиды (Балагардсида Снорри Стурлусона), которая располагалась в Финляндии. Под Балгарасидой мы можем осторожно предполагать западные форпосты булгар, о присутствии которых до Х в. в северо-западном озерном крае (на Ладоге, Онеге — «в двух шагах» от Балтийского побережья) довольно уверенно утверждают археологи VI.
Это указание скандинавов перекликается со сведениями средневековых восточных географов. Так, анонимный источник Х в. «Ахбар-аз-Заман» описывает «сладкое море», принадлежащее славянам и текущее с запада на восток до соединения с другим морем (Белым?), простирающемся со стороны булгар. В сочинении ал-Хараки, датируемом 30-ми годами ХII в., обобщившим древнейшие географические сведения, сообщается о «великом заливе на севере страны славян, называемом морем варанк… Простирается этот залив до земли мусульманских булгар». Махмуд ибн Вали вторит: «Область Булгар расположена поблизости к стране ифрандж» (франки, европейцы. — Р. Н.).
Весьма примечательно, что и географические представления автора «Повести временных лет» не противоречат сведениям восточных хронистов. Указывается, что варяги живут по Варяжскому морю «вплоть до пределов симовых» (напомним, что волжских булгар и хазар древнерусская география относила к народам симовым, т. е. восточного происхождения).
Среди целого ряда интересных балтийских ойконимов привлекает, например, название кашубской деревни «Bulgardzew» (1335 г.). Особую значимость это название приобретает на фоне целого ряда топонимов «поволжского» типа, которые можно расценивать как возможный след булгарского присутствия.
В числе восточных находок на островах Балтики периода 800-1100 гг., по данным Тунмарка, указываются «секиры, булавы, топор, бронзовые основания поясных сумок, аналогичные находкам Волжской Булгарии, восточная керамика…». При этом учеными отмечается малочисленность типично восточных находок. Тем ценнее обнаруженные в г. Бирке (Швеция) «глазчатые» булгарские бусы.
Надо сказать, что исследователи обращали внимание на широкое распространение аллан в Европе, на то, что они неоднократно проникали на европейский северо-запад со II в. н. э. Так, сотрудники Института истории РАН РФ Е. С. Галкина и А. Г. Кузьмин утверждают, что могильники аллан четко выявляются даже «во Франции и Бельгии».
«Примерно с VIII в. н. э… просматривается движение с Северного Донца и Дона по Волго-Балтийскому пути в Балтийский бассейн…», «салтовцы проникают на Днепр… как бы окружным путем: сначала — на север Волго-Балтийским путем, потом на юг — путем “из варяг в греки”». В свете этого особого внимания заслуживает сообщение комментатора Адама Бременского о том, что на восточном побережье Балтики «живут алланы или албаны, которые сами себя называют wizzi».
К следующим столетиям можно отнести единственное обнаруженное нами упоминание, которое следует однозначно относить к Волжской Булгарии. В одной из саг описывается разговор Эрика с «конунгом Яроцлайвом», который уговаривал Эрика остаться у них и стать правителем страны, которая называется Вульгария. «Она составляет часть Гардарики VII, и народ в ней некрещенный». Но Эрик не согласился VIII.
К более поздним временам относятся сообщения о нашествии татаро-монгол.
Относительно к 20-50-х гг. ХIII в. в «Саге о Хаконе IX Старом» описываются следующие события: «Хакон конунг… велел построить церковь на Севере в Трумсе и окрестил весь тот приход. К нему пришло много бьярмов, бежавших от татар, и окрестил он их, и дал им фьорд, называемый Малангр».
В 1251 г. в Норвегию прибыло посольство Александра (Невского?). Затем последовало ответное посольство на Русь из Норвегии, во главе которого стояли Виглейк и Боргар.
Имя Боргар интересно в аспекте его близости к «правильному» наименованию болгар — баргар (боргар). Считать ли простым совпадением тот факт, что руководителем восточного посольства был послан человек с таким значимым в регионе именем, или делать иные выводы? Вопрос остается открытым. Но при этом нельзя не отметить, что русские княжества к тому времени находились под прямым сюзеренитетом Великой Монгольской империи X и не имели права дипломатической инициативы, следовательно, по существу, за обоими посольствами просматривается политика великих ханов на северо-западных окраинах своих земель. Также сохранились и прямые письменные свидетельства норвежцев середины XIII в. о непосредственных контактах скандинавов и татар. Под 1286 г. в анналах отмечается посольство татар к Эйрику — конунгу Норвегии.
Известно, что посольствами, как это принято, оформляется уже сложившийся комплекс отношений. Учитывая мощь Татарской империи и мизерный экономический потенциал Норвегии, речь могла идти только о транзитной торговле, ее условиях и маршрутах. Известно, например, что к тому времени Сарай уже дал разрешение немецким купцам на беспошлинный проезд через Владимиро-Суздальскую Русь.
Вероятно, к этому периоду относятся сведения скандинавского географического сочинения «Какие земли лежат в мире», где страна Тартарики (страна тартар) указана восточнее и севернее Русаланда.
Примерно там же на скандинавской условной карте мира располагался район проживания бьярмов. Отмечая северную границу Тартарики побережьем Северного Ледовитого океана, автор произведения, таким образом, практически указывает на возможность отдельного морского пути к «тартарам». Ведь даже в ХVII в. Карское море — «море у Вейгата» (остров Вайгач) — еще продолжало называться «татарским». ХI
Надо сказать, что кроме прямых указаний на тюркские народы в сагах и тулах имеются интереснейшие косвенные данные (о глазчатых бусах, экзотичности чугуна, восточных мечах, коврах, стекле и пр.). Не меньшего внимания заслуживают архаичные сюжеты, которые находят параллели в восточных легендах. Их довольно много, и целый ряд из них широко известен.
К еще не обозначенным исследователями общим мотивам можно, на наш взгляд, отнести сведения саги «Видение Гюльви» о дальнем предке Бури — создателе человека. Особый интерес этого персонажа для нашей темы выявляется в сопоставлении с легендами урало-алтайских народов о происхождении правящих родов от волка. Крайне важное значение имеет и утверждение «Тулы о Риге» о том, что основой термина «конунг» было слово «кон».
Еще одним перспективным направлением исследования для поиска общих черт может стать сопоставление кельтских элементов в германоязычных скандинавских произведениях с алтайскими (разумеется, на фоне общемировых).
Таким образом, приведенные в данной статье сведения позволяют не только заявить о проблеме наличия необработанной информации о гуннах, булгарах и татарах в европейских средневековых источниках, но и выделить в качестве отдельной темы древнейшие прямые контакты предков современных европейцев и тюрков.
[/font]


I Согласно античной географической традиции граница между Европой и Азией проходила по Дону.

II Один из первых исследователей ХIХ в. П. А. Мунк полагал, что это горы — Урал. К такой же точке зрения склонялся и М. И. Стеблин-Каменский. Мы считаем, что описание Тюрклянда и гор гораздо больше напоминает Кавказ.

III Интересно в этом плане мнение антропологов. Так, Т. И. Алексеева утверждает: «…Население (раннесредневековых? — Р. Н.) Швеции и Дании не находит прямых аналогий среди германцев… Отличаясь размерами головы и лица, особенно у средневековых датчан встречаются формы, тяготеющие к широколицым формам бассейна Дуная, и с собственно германцами в своем генезисе не связаны…» (см.: Алексеева Т. И. Славяне и германцы в свете дополнительных антропологических данных // Вопросы истории. – 1974. – № 3. – С. 62-65).

IV Калининградский археолог Е. А. Тюрин рассматривает эти захоронения почему-то как балтские, а явно степные признаки обряда захоронений объясняет лишь «влиянием державы Атиллы». Он, по-видимому, предпочел идти за немцами в трактовке топонима — «Гора великанов», но не следует забывать, что степные захоронения с конями производились за столетия до захвата Сембии немцами, то есть название горы, вероятнее всего, перешло к ним от ассимилированных балтов-сембов, у которых термин «gunn (hunn)» не имеет такого многозначия, как у германцев.


V Это весьма существенное замечание, так как означает, что указанные туры не относились к финской общности. А существование особого этноса объясняет и наличие на северо-западе топонимов, содержащих основу «tur (turk)» (например, «Тurku» в Финдяндии). В арабоязычных и еврейских источниках также имеются сведения о тюрках на Крайнем Севере.

VI Так, на р. Оять А. М. Линевским в курганной группе Нюбиничи был обнаружен булгарский салтово-маяцкий кувшин начала

VII В этом отношении стоит обратить внимание на наблюдение специалистов еще ХIХ в., отмечавших, что оппозиция понятий «Руссаланд» — «Гардарики» встречается неоднократно. Их слияние — результат позднейших представлений. Пользу в оценке местонахождения Гардарики нам может оказать следующая фраза: возвращаясь в Скандинавию «из (Великой) Свитьод он направился сначала на запад — в Гардарики…».

VIII По всей видимости, отношения Эрика с Булгарией были совсем иного плана. Примечательны сведения о нападении Эрика на Ладогу в период, приходящийся на время походов Святослава на обе Болгарии.

IX Само это имя можно оценивать как свидетельство былых контактов с тюрками. Здесь явно прослеживается тенденция перехода титула в имя: хакан — Xакон, так же, как и харунг(а) — король — Кароль — Карл; чжоу пань — жупан — чупан, хан и т. д.

X Золотая Орда джучидов еще не выделилась.[/font]


ХI в. (Полубояринова М. Д. Русь и Волжская Булгария в Х-ХV вв. – М., 1993. – С. 6-106). Район Ладоги примечателен тем, что на ее западных берегах синхронны дославянские древности скандинавского и булгарского происхождения. Так, Е. А. Рябинин отмечает, что по данным археологии в конце IХ — начале Х вв. «на западной окраине Приладожья оседают выходцы из Ладоги — скандинавские торговцы» (Рябинин Е. А. Славяно-угорские контакты // Uralo-indogermanica. – M., 1990. – С. 47). Кроме того, в этом районе, так же как и на Белозере проживала ранее и легендарная весь (вепсы). Примечательно, что весь в качестве торговых партнеров и данников Булгара упоминалась еще Ибн-Фадланом. Исследователи отмечают, что «…к Х веку относится проникновение древностей северо-западного и скандинавского происхождения в земли летописной веси (Белозерско-Шекснинский край), сочетающееся с появлением арабского (в значительной мере булгарского — Р. Н.) серебра и булгарской керамики» (Рябинин Е. А. Указ. соч. – С. 46-47; Голубева Л. А. Белоозеро и волжские булгары // Материалы и исследования по археологии СССР. – 1979. – № 169. – С. 41, 131-137; Богуславский О. И. Южное Приладожье в системе трансевропейских связей IX-XII вв. // Древности северо-запада. – СПб., 1993).
Поздрави


Offline botev

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 643
  • Истинските майни!
Re: Произход на българите !
« Reply #62 on: October 13, 2012, 15:40 »
"С войската си се Крум затече,
на всяко място се препречи,
захванал се е страшен бой
между двете войски безброй.

Бръмчат унило тетивите,
пищят във въздуха стрелите,
ножовете навред лъщят,
тела човешки те сечат.

Пръхтението на конете
и трясъкът на щитовете
разнасят се далеч в леса
и си възвръщат пак гласа.

Въздишания се тежки дигат,
до сини небеса достигат,
земята силно се люлей,
кръвта човешка все се лей.

Най-сетне падна на земята
на византийците войската
и клюмна вирнатият нос
като трева по сенокос.

Сам си Никифор тук загина
с въртоглавата си дружина,
със всичките си големци
и със придворните скопци.

С сърдечна радост Крум погледна
на тази кървава победа;
хвала въздаде с викове
на българските богове.

А на Никифора главата
като улови за косата,
погледа и се причерви,
душата му се разгневи.

"Когато, рече, не щеш мира,
за тебе острата секира,
о, враже гордий, опознай,
небето отреди за пай!

Вий, мои предани другари,
достойни, верни главатари,
България се отърва,
вземете сега таз глава,

вземете, та я отрежете
и черепа й очистете
от всякаква нечистота,
щото докарва гнусота.

На огъня я изварете,
със чисто злато обковете,
писецът със кистцата си
да я опише, украси.

Да бъде тя за спомен чаша
на славната победа наша,
със нея ний ще да пием,
кога на сбор се съберем.

Когато българин пирува
и в радостта си тържествува,
със пълна чаша във ръце,
наздраве, братя, да рече."
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3444
 • Gender: Male
Re: Re: Произход на българите !
« Reply #63 on: October 15, 2012, 15:12 »
Правене на чаша от черепа на противника е стара Хунска традиция. Знае се че Хан Курт ( Куврат или Кубрат) е от Хунско потекло сиреч Тюркско или Турско   You are not allowed to view links. Register or Login

На огъня я изварете,
със чисто злато обковете, ( ne se obkovava a se zaliva sws zlato)
писецът със кистцата си
да я опише, украси.


Offline onegavon

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 636
Ynt: Re: Произход на българите !
« Reply #64 on: October 15, 2012, 16:32 »
Не може внучето да е по-старо от дядото.Турците никога не са били част от хунския племенен съюз.По същата логика и якутите ще кажат ,че произхождат от Атила.Вие сте огузи и сте се появили стотици години след изчезването на хуните.За Кубрат да се твърди ,че е с турско потекло е повече от смешно.Да не говорим ,че тюрките са най злите врагове на прабългарите.Точно Кубрат обединява прабългарските  племена и ги отцепва от Западно -Тюрскския каганат.Още от тогава сме наясно ,че тюрките и техните наследници ,огузи, селджуки,турци са се стремяли да ни завладеят.Историческата памет е нещо изключително сериозно.Отделно враждата е и на династична основа -Дуло срещу Ашина.И така до ден днешен , враждата се предава от поколение на поколение.Това,че са имали някакво генетично родство нищо не значи.Тюркските народи ,както и славяните са се трепели най- вече помежду си.Защото са били съседи и са се борели за земя и пасища.Пантюркизма и панславянската доктрина са много по- късни теории. Даже и днес киргизи и узбеки са смъртни врагове .Поляците мразят руснаците ,хърватите и българите сърбите.Узбекът Тимур е нападнал турчинът Баязид.Османците превземат еднородните си бейлици в Анадола с оръжие никой не се е присъединил доброволно към тях.Тюркските номади в Анадола са вдигали повече бунтове от българите.Истината е,че Османската власт е била нетърпима за всички.Това се вижда и днес  ,последния останал поробен народ кюрдския и той всячески се мъчи да се освободи от турското владичество.Желая му успех в благородната му и справедлива борба за свобода!

Offline ЖАРКО ЖЕГЛЕВ

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 1480
 • Gender: Male
Re: Re: Произход на българите !
« Reply #65 on: October 15, 2012, 17:28 »
Quote
Тюркските номади в Анадола са вдигали повече бунтове от българите.

e i za6to e bilo taka 4e българите нe са  сe бунтовали повече ?

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3444
 • Gender: Male
Ynt: Re: Произход на българите !
« Reply #66 on: October 15, 2012, 20:19 »
Доказано е и вече не се успорва Тюркския произход на Хуните За техни наследници се считат предимно Булгарите и Унгарците.
-------------------------------------------------------------

Although in the past the Huns are thought to have been Mongolian emigrants, it is far more likely that they were of Turkic origin. This point has been repeated by thousands of historians, sinologists, turcologists, altaistics, and other researchers. Let me try to state how this idea began with Sinology researchers.

Sinology research in Europe


Sin means China in Latin and Sinology means “sciences of China." Sinology mainly started with these translations in the sixteenth century, and Turk history became part of this study. Later, the number of Sinology studies increased with many travellers from the West heading to China. The book written by de Guinness in the eighteenth century is accepted as one of the important collected studies about Turkish history. De Guinness did not know Chinese but he wrote the history of the Turks, Mongols and Tartars by using Jesuit missionaries' translations. It was printed under the name of "General History of Turks, Tatars and Mongols."

All the information obtained to this point by the researchers showed that the Huns were of Turkic origin. We learn nearly all our current knowledge on the Huns from the information left to us by their contemporary neighbours.

For example. It is pretty definite that their language was Turkic.
Chinese annals reveals that the Hunnic language was very close to that of the Töles, a Turkic tribe. The Byzantine Empire said that the language of the Huns was the same as the languages of the Bulgars, Avars, Szeklers (the last of whom were descended from the European Huns themselves - Ed.) and other tribes which were flooding into Eastern Europe from Central Asia. The historians of that period accepted that these Turkic-speaking tribes were no different from the Huns because their languages were the same.

There are many words written in Chinese chronicles which were used by Huns in daily life. These are Turkic words. K Shiratoriy, reading a Hunnic sentence which has survived to the present day, has proven that it is Turkic. Hunnic-runic writings belonging to European Huns in Cafcasia [sic] has been read and has been proven to be of Turkic origin.

One area for backing up this claim is that of Hunnic names. It is difficult to explain the names belonging to Asian Huns because of fact that they were translated into Chinese in the form of Chinese names. The meanings of the names of European Huns can be comfortably explained in Turkish. One of the most striking features related to European Hunnic names is that they can't be explained by any language but Turkish. Some of the names belonged to the German language due to cultural interaction, but the majority of them were Turkish.

I will try to explain some of these:

(a famous hunnic leader) Balamir = Bala (child, kid) + Mir (king)

(the son of Attila) Dengizik = sea storm

(a general) Oniki, known to Europeans as Onegesios, = the number 12

(the son of Attila) Csaba = shepherd

(a Hunnic leader) Atakam = Ata (grandfather, father), Kam = the person who is responsible for the religious rituals (in shamanism)

Eskam = Es = couple + Kam = (as above)

Aybars = Ay = moon (and also the colour white in Turkish) + Bars (or Pars) = leopard, or a wild animal

The author W Bang has proven the name of Attila's wife was Arikan in Turkish in the result on his researches.

Some Hunnish Words

FOLLOWING PAGES:
The Suevi in Iberia

RULERS OF ASIA:
The Huns
The Mongols
Seljuq Sultanate of Rum
Byzantine Empire
The Bulgars

EXTERNAL LINKS:
The Huns


Chingiz Khan, probably the most famous Mongol of them all

English

GOD
POLITICAL POWER
GIRL
WOMAN
HORSETAIL
MAGIC
ARMY
IRANIAN
GO
WOLF
STRONG/THICK
SWORD
COUNTRY
 

Hunnish

TENGRI*
KUT
KIZ
KATUN
TUG
BÜYÜ
ORDA
TAT
BAR
BÖRI
TOK
KILIÇ
EL

Turkish

TENGRI
KUT
KIZ
KATUN/KADIN/HATUN
TUG
BÜYÜ
ORDA/ORDU
TAT
BAR
BÖRI/KURT
TOK
KILIÇ
EL

* Tengri also means "God" or "Heaven" in Mongolian.

However, there are many names and captions belonging to Hunnish leaders which were written down in a document at Duro-Eropas, a border castle in Doma which was captured by the Persians in 260 BC. These names and captions are Turkish names and captions.

Aramaic writing in present-day Georgia appeared in the period following the Huns' penetration into the Caucuses. This writing was also used by the Bulgars. It is estimated that this writing was proto-Turkic and appeared before the Orkhun inscriptions in Mongolia.

A book written by Gyula Nemeth, the world famous Hungarian historian is recommended for further reading on this subject, and will greatly expand on this short feature. There are many Turkology institutes which study on the origins of the Turks in many European countries from Denmark and Germany to Russia and Japan. All of these contain a great number of resources regarding the origin of the Huns.

As stated, many sources claim the Huns were of Mongol origin, since European Huns were somewhat mongoloid in appearance. Some historians also accept Turks as Mongols. All of these views are somewhat back-to-front. The Chinese annals say the Mongols always lived to the east of the lands in which the Huns dwelt. The Mongols originate from what is now known as Manchuria.

The Mongol Empire was based on Turkic elements rather than Mongol elements. The governing structure of the empire was based on Turkic ideas of governing. The official language of the Mongol Empire was Uigrian, which is a Turkic language. Eighteen Turkish tribes played an important role in the founding of the Mongol Empire. There are many more examples that show the effects of Turkic elements on the Mongol Empire.

For example, the Indian Moghal Empire was established by Turks. But many scholars still hold the belief that the Moghals were of Mongol origin. The truth is that the language of the Moghals was Turkic, and that the founders of this empire were proud of being Turk.

You can come across many researchers who say the Huns are a nation whose origin is still mystery. When you look at bibliographies on internet sites you will see that those sites have referenced the work of historians such as McGovern and Haelfen-Manchen, but these sites don't say these authors already accept the Huns as Turkic. Haelfen-Manchen accepts that Asiatic Huns were in fact of Turkic origin and says that their language was also Turkic, but he raises an objection by adding that, in his view, European Huns are not descended from Asiatic Huns.

Hunnic Descendants

The word "Hun" comes from the word "kun" in Turkish ...It means people, or nation. Many now accept that the Bulgars are the descendants of the Huns. The ancestor of the Bulgars is Kobrat Han, who was the son of Irnek. Irnek was the son or grandson of Attila. So the Bulgars are directly descended from the Huns. Their writings were a different version of the Turkish-Runic writing used in Mongolia.

The Magyars (Hungarians) are also the descendants of the Huns (although modern Hungary itself also consists of a large number of Avar descendants mixed in - Ed). The dynasty of Arpad, which founded the present-day Hungary, is descended from the dynasty of Attila. The very name of the country comes from the name On-Ogur, which is a Turkish tribe. The Magyars consisted of six amalgamated Turkish tribes and one other Turkish tribe.

 Magyars and Bulgars were accepted by the Byzantines as Turkic. example, the Magyars were called Turks by the Byzantines during the ninth and twelfth centuries. Both of these tribes have since been assimilated into the native peoples in which they migrated and settled and have lost their own cultural features.

There are still hundreds of Turkish words in the Hungarian language. I hope these few examples will help you in clarifying the origin of the Huns.

Khan Kubrat was the first Bulgar leader to begin to unify the Bulgars in the seventh century

     
You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3444
 • Gender: Male
Ynt: Re: Произход на българите !
« Reply #67 on: October 15, 2012, 20:20 »
The Turkic peoples are a collection of ethnic groups that live in northern, eastern, central and western Asia, northwestern China and parts of eastern Europe. They speak languages belonging to the Turkic language family.[9] They share, to varying degrees, certain cultural traits and historical backgrounds. The term Turkic represents a broad ethno-linguistic group of people including existing societies such as the Turkish, Azerbaijani, Chuvashes, Kazakhs, Tatars, Kyrgyz, Turkmens, Uyghurs, Uzbeks, Bashkirs, Qashqai, Gagauzs, Yakuts, Turkic Karaites, Krymchaks, Karakalpaks, Karachays, Balkars, Nogais and as well as past civilizations such as the Göktürks, Kumans, Kipchaks, Avars, Bulgars, Turgeshes, Khazars, Seljuk Turks, Ottoman Turks, Mamluks, Timurids and possibly Huns and the Xiongnu.[9][10][11]

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline onegavon

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 636
Re: Re: Произход на българите !
« Reply #68 on: October 15, 2012, 21:04 »
You are not allowed to view links. Register or Login
e i za6to e bilo taka 4e българите нe са  сe бунтовали повече ?

Сменили са стратегията лобирали са сред Великите сили и с тяхна помощ са постигнали освобождението си. Само с вътрешни бунтове не става, трябва и външна подкрепа. В крайна сметка са предизвикали намесата на Русия и сме постигнали целите си . Докато тюркмените и кюрдите от кой да чакат помощ от Иранския шах?

Курти, това което си написал с нищо не променя написаното от мен по- горе.Съгласен ли си ? Хипотетичното ни родство с огузите появили се стотици години след българите, както виждаш не е довело до братство и любов.

Offline botev

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 643
  • Истинските майни!
Re: Произход на българите !
« Reply #69 on: October 17, 2012, 20:27 »
“РОЗЕТСКИЯТ КАМЪК” НА ЕЗИЧЕСКА БЪЛГАРИЯ

            За Големия каменен кръст от Североизточна България отдавна се знае, че на самото му лице централно са изобразени множество известни прабългарски езически знаци IYI, оградени в окръжности, сякаш да ни “набият в очите” странното за нас крещящо съжителство на християнска и езическа  символика. /вж. фиг. 5/ Дошъл ли е моментът, когато този преминал като по чудо през вековете изящен и солиден каменен информационен носител на послание предназначено за идните поколения, ще проговори на нас потомците. Дали сме придобили нужните знания и вече сме готови  да чуем и да разберем гласа на предците, идващ от далечното минало.

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Re: Произход на българите !
« Reply #70 on: October 18, 2012, 00:31 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Правене на чаша от черепа на противника е стара Хунска традиция. Знае се че Хан Курт ( Куврат или Кубрат) е от Хунско потекло сиреч Тюркско или Турско   You are not allowed to view links. Register or Login


Блажени да сме в невежеството си!!!

Курт ,
Скитският обичай за украсяване на черепа на убит противников вожд и превръщането му в чаша е описан още от Херодот в своят труд  "История" .
Това е обичай на скитите,като те са вярвали,че пиейки от главата на победеният владетел черпят от силата му.
Т.е. няма как да бъде тюркски. ;D ;D

Това ,че го има при Европейските хуни е още едно потвърждение на Европейският им произход.А кои други са скити- еми много просто-сърбите,украинците,каракачаните и власите са скотовъдци до средата на по миналият век,когато усядат напълно.
(ето едно тълкуване на името скити-скоти-скот-т.е. две значения  ;);D

Поздрави

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Ynt: Re: Произход на българите !
« Reply #71 on: October 18, 2012, 00:35 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Доказано е и вече не се успорва Тюркския произход на Хуните За техни наследници се считат предимно Булгарите и Унгарците.
-------------------------------------------------------------

Although in the past the Huns are thought to have been Mongolian emigrants, it is far more likely that they were of Turkic origin. This point has been repeated by thousands of historians, sinologists, turcologists, altaistics, and other researchers. Let me try to state how this idea began with Sinology researchers.

Sinology research in Europe


Sin means China in Latin and Sinology means “sciences of China." Sinology mainly started with these translations in the sixteenth century, and Turk history became part of this study. Later, the number of Sinology studies increased with many travellers from the West heading to China. The book written by de Guinness in the eighteenth century is accepted as one of the important collected studies about Turkish history. De Guinness did not know Chinese but he wrote the history of the Turks, Mongols and Tartars by using Jesuit missionaries' translations. It was printed under the name of "General History of Turks, Tatars and Mongols."

All the information obtained to this point by the researchers showed that the Huns were of Turkic origin. We learn nearly all our current knowledge on the Huns from the information left to us by their contemporary neighbours.

For example. It is pretty definite that their language was Turkic.
Chinese annals reveals that the Hunnic language was very close to that of the Töles, a Turkic tribe. The Byzantine Empire said that the language of the Huns was the same as the languages of the Bulgars, Avars, Szeklers (the last of whom were descended from the European Huns themselves - Ed.) and other tribes which were flooding into Eastern Europe from Central Asia. The historians of that period accepted that these Turkic-speaking tribes were no different from the Huns because their languages were the same.

There are many words written in Chinese chronicles which were used by Huns in daily life. These are Turkic words. K Shiratoriy, reading a Hunnic sentence which has survived to the present day, has proven that it is Turkic. Hunnic-runic writings belonging to European Huns in Cafcasia [sic] has been read and has been proven to be of Turkic origin.

One area for backing up this claim is that of Hunnic names. It is difficult to explain the names belonging to Asian Huns because of fact that they were translated into Chinese in the form of Chinese names. The meanings of the names of European Huns can be comfortably explained in Turkish. One of the most striking features related to European Hunnic names is that they can't be explained by any language but Turkish. Some of the names belonged to the German language due to cultural interaction, but the majority of them were Turkish.

I will try to explain some of these:

(a famous hunnic leader) Balamir = Bala (child, kid) + Mir (king)

(the son of Attila) Dengizik = sea storm

(a general) Oniki, known to Europeans as Onegesios, = the number 12

(the son of Attila) Csaba = shepherd

(a Hunnic leader) Atakam = Ata (grandfather, father), Kam = the person who is responsible for the religious rituals (in shamanism)

Eskam = Es = couple + Kam = (as above)

Aybars = Ay = moon (and also the colour white in Turkish) + Bars (or Pars) = leopard, or a wild animal

The author W Bang has proven the name of Attila's wife was Arikan in Turkish in the result on his researches.

Some Hunnish Words

FOLLOWING PAGES:
The Suevi in Iberia

RULERS OF ASIA:
The Huns
The Mongols
Seljuq Sultanate of Rum
Byzantine Empire
The Bulgars

EXTERNAL LINKS:
The Huns


Chingiz Khan, probably the most famous Mongol of them all

English

GOD
POLITICAL POWER
GIRL
WOMAN
HORSETAIL
MAGIC
ARMY
IRANIAN
GO
WOLF
STRONG/THICK
SWORD
COUNTRY
 

Hunnish

TENGRI*
KUT
KIZ
KATUN
TUG
BÜYÜ
ORDA
TAT
BAR
BÖRI
TOK
KILIÇ
EL

Turkish

TENGRI
KUT
KIZ
KATUN/KADIN/HATUN
TUG
BÜYÜ
ORDA/ORDU
TAT
BAR
BÖRI/KURT
TOK
KILIÇ
EL

* Tengri also means "God" or "Heaven" in Mongolian.

However, there are many names and captions belonging to Hunnish leaders which were written down in a document at Duro-Eropas, a border castle in Doma which was captured by the Persians in 260 BC. These names and captions are Turkish names and captions.

Aramaic writing in present-day Georgia appeared in the period following the Huns' penetration into the Caucuses. This writing was also used by the Bulgars. It is estimated that this writing was proto-Turkic and appeared before the Orkhun inscriptions in Mongolia.

A book written by Gyula Nemeth, the world famous Hungarian historian is recommended for further reading on this subject, and will greatly expand on this short feature. There are many Turkology institutes which study on the origins of the Turks in many European countries from Denmark and Germany to Russia and Japan. All of these contain a great number of resources regarding the origin of the Huns.

As stated, many sources claim the Huns were of Mongol origin, since European Huns were somewhat mongoloid in appearance. Some historians also accept Turks as Mongols. All of these views are somewhat back-to-front. The Chinese annals say the Mongols always lived to the east of the lands in which the Huns dwelt. The Mongols originate from what is now known as Manchuria.

The Mongol Empire was based on Turkic elements rather than Mongol elements. The governing structure of the empire was based on Turkic ideas of governing. The official language of the Mongol Empire was Uigrian, which is a Turkic language. Eighteen Turkish tribes played an important role in the founding of the Mongol Empire. There are many more examples that show the effects of Turkic elements on the Mongol Empire.

For example, the Indian Moghal Empire was established by Turks. But many scholars still hold the belief that the Moghals were of Mongol origin. The truth is that the language of the Moghals was Turkic, and that the founders of this empire were proud of being Turk.

You can come across many researchers who say the Huns are a nation whose origin is still mystery. When you look at bibliographies on internet sites you will see that those sites have referenced the work of historians such as McGovern and Haelfen-Manchen, but these sites don't say these authors already accept the Huns as Turkic. Haelfen-Manchen accepts that Asiatic Huns were in fact of Turkic origin and says that their language was also Turkic, but he raises an objection by adding that, in his view, European Huns are not descended from Asiatic Huns.

Hunnic Descendants

The word "Hun" comes from the word "kun" in Turkish ...It means people, or nation. Many now accept that the Bulgars are the descendants of the Huns. The ancestor of the Bulgars is Kobrat Han, who was the son of Irnek. Irnek was the son or grandson of Attila. So the Bulgars are directly descended from the Huns. Their writings were a different version of the Turkish-Runic writing used in Mongolia.

The Magyars (Hungarians) are also the descendants of the Huns (although modern Hungary itself also consists of a large number of Avar descendants mixed in - Ed). The dynasty of Arpad, which founded the present-day Hungary, is descended from the dynasty of Attila. The very name of the country comes from the name On-Ogur, which is a Turkish tribe. The Magyars consisted of six amalgamated Turkish tribes and one other Turkish tribe.

 Magyars and Bulgars were accepted by the Byzantines as Turkic. example, the Magyars were called Turks by the Byzantines during the ninth and twelfth centuries. Both of these tribes have since been assimilated into the native peoples in which they migrated and settled and have lost their own cultural features.

There are still hundreds of Turkish words in the Hungarian language. I hope these few examples will help you in clarifying the origin of the Huns.

Khan Kubrat was the first Bulgar leader to begin to unify the Bulgars in the seventh century

     
You are not allowed to view links. Register or Login


Глупости!!!

Българите са понтиди,а унгарците динари с преобладаващ Фински генотип. ;D ;D ;D ;D ;D ;D

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3444
 • Gender: Male
Re: Re: Произход на българите !
« Reply #72 on: October 18, 2012, 13:18 »
You are not allowed to view links. Register or Login

Глупости!!!

Българите са понтиди,а унгарците динари с преобладаващ Фински генотип. ;D ;D ;D ;D ;D ;D
A Bulgarite ??? :D :D :D :D

Offline Rasate

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 2173
 • Gender: Male
 • Българите носят произходът си- в своето име.
Re: Re: Произход на българите !
« Reply #73 on: October 21, 2012, 16:34 »
You are not allowed to view links. Register or Login
A Bulgarite ??? :D :D :D :D

В зависимост от некрополите,но повечето са с фергански антропологичен тип-т.е. като таджиките.

От друга страна динарският антропологичен тип е производен на ферганският-при смесването му с понтийски и пр. елементи(нордоидни например)

Ако прогледнеш,в което се съмнявам ще забележиш,че от всички "славяни" само българите,моравците и донякъде московците са уседнали.Всички останали са номади,които усядат през различен етап от своето развитие.

Късно усядат поляците(около 14-15 век) и то благодарение на робовладелството и крепостничеството.Жеч(Сеч) Посполите са крепи на Шляхтата(от Шлае-скита)-дребната благородническа маса.
Още по късно усядат Казаците,сърбите и власите* -това става до края на поминалият век.

Т.е. славяните в болшинството си никога не са били земеделци-повечето са скити-т.е. номади.

Херодот споменава,че скитите и траките говорят един език,но имат различен начин на препитание-докато първите са основно земеделци,то вторите са скиталци животновъди.
Тук да не споменавам,че византийските хронисти,често ни наричат скити- толкова колкото и мизи  ;D .
Хоматиан не само ни нарича Мизи,но и чертае нашата история с Балкански произход в своето кратко житие за Климент: You are not allowed to view links. Register or Login

Според мен българите възникват като народ при смесването на два етно-елемента с близък етноним станало в периода 3 в.п.н.е- 5 в.н.е. в Меотида и Северно-понтийският басейн.А именно прииждащите алано-сармати от Фергана и заварените славяни(скито-траки) оттеглили се под гърко-римски натиск на север и изток до Северна Понтида и Прибалтика.Не случайно давам и Скандинавски източници за българите описани при описменяването им от католическата църква.

Поздрави

*Власите са особен елемент-те са антропологично идентични с нас българите и в западната част със сърбите.
Езикът им става романски след езикова реформа протекла над 50 години.
Тук неможем да отречем ,че има известна латинизация на българоезично население провело се под натиска на католическа Унгария на север и на Латинската империя на юг.Но латинизацията засяга едва до 30% от диалектите-останалата част е основно българска лексика.
Това се променя с Френско-Руско-Австрийският проект за възстановяване на Източната римска империя намерило израз в лицето на Румъния.

Offline Заралия

 • Member
 • **
 • Posts: 27
Re: Произход на българите !
« Reply #74 on: October 22, 2012, 20:45 »
Всички от Зарата сме толкова начетени, просто колегата горе е по-склонен от мен да споделя знания  ;D

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
anything