Pomak.eu

Türkçe => Tartışma => Topic started by: Ziyaretçi on August 06, 2008, 13:43

Title: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: Ziyaretçi on August 06, 2008, 13:43
Bulgaristan
Bulgaristan’daki Müslüman azınlık içerisinde önemli bir grubu oluşturan Pomaklar,Bulgaristan prensliğinin kurulmasını izleyen ilk dönemlerde Müslüman olmaları nedeniyle kendilerini Türk olarak tanımlamalarının yanı sıra,Bulgar yönetimlerince de Türk olarak sayılmışlardı.Ancak,zamanla Bulgaristan yönetimleri “Osmanlı döneminde zorla müslümanlaştırılmış Bulgarlar” şeklinde tanımladıkları pomakları öze dönme politikası çerçevesinde Hristiyanlaştırmaya ve Bulgarlaştırmaya yöneldiler.Bu çerçevede,Pomaklar,Balkan Savaşlarından sonra Rodoplar’ın Osmanlı İmparatorluğu’undan Bulgaristan’a geçmesinin ardından 1912,1942,1948,1962 ve 1971-1972 yollarında isim değiştirme yoluyla beş kez asimile edilmeye çalışıldılar.(1)

Pomakların isimlerini değiştirmenin yanısıra,1912 ve 1942 yıllarındaki isim değiştirme kampanyaları sırasında Bulgaristan yönetimleri tarafından Pomak köylerine papazlar gönederilerek Pomakların zorla Hristiyanlaştırılmaları yöninde çaba gösterildi.Söz konusu Bulgarlaştırma girişimlerinin ardından 1913,1945,1952,1964 ve 1990 yıllarında Pomakların eski isimlerini almalarına tekrar izin verildi.(2)

Pomaklar,Müslüman azınlık içerisinde etnik köken itibarıyla en tartışmalı grubu oluşturmaktadırlar.Bundan dolayı,Bulgarlar,Yunanlar ve Türkler Pomakların kendi kökenlerinden olduğunu iddia etmekte,bu iddialarını kanıtlamak amacıyla çeşitli teoriler ortaya koymaktadırlar.Buna göre,Bulgar yazarlar Pomakların kullandıkları dilin bir Bulgar diyalektiği olduğunu,Pomak kültüründe Bulgar kültüründe de var olan bazı hristiyanlık öncesi geleneklerle Hristiyan geleneklerinin bulunduğunu ,hatta Pomakların eski Bulagar kültüerünü bozulamadan koruyabilen gerçek Bulgarlar olduklarını,Müslümanlığı ise 17.yy’da Osmanlıların yoğun baskıları sonucunda kabul ettiklerini,Bulgarlarla Pomaklar arasında ortak fiziksel özelliklerin bulunduğunu iddia etmektedirler.Çeşitli Bulgar yazarlar bu iddiayı kanıtlamak amacıyla “Pomak” kelimesini inceleyerek bu kelimenin Bulgarca”eziyet çekmek” anlamına gelen “maka-mıka”fiilinden türediğini,Pomakların İslamiyet’i baskı sonucunda büyük eziyetler altında kabul etmek zorunda kaldıklarını anlatmak amacıyla Pomak adını aldıklarını belirtmişlerdir.(3)

Bunların dışında,Rodoplar’da yaşayan Pomakların Balkan Sıradağlarında yaşayan Bulgarlarla aynı iskan tarzını izlemelerinin Pomaklarla Bulgarların aynı soydan geldiklerinin kanıtını oluşturduğu iddia edilmiştir.(4)
Pomakların Bulgar kökenli oldukları iddiaları Bulgar yazar ve yetkilileri tarafından son dönemlerde de ileri sürülmüştür.Bu çerçevede 1994’de Bulgaristan’da Pomaklardan kan örnekleri toplanarak DNA testine tabi tutulmuş,böylece Pomakların Bulgar etnik kökeninden geldikleri kanıtlanmaya çalışılmıştır.(5)

Yunanistan
Yunan yazarlar,Pomakça içerisinde eski Yunanca’dan çeşitli kelimelerin bulunduğunu,fiziksel özellikler bakımından Pomaklarla Yunanlılar arasında benzerlikler olduğunu belirtmektedirler.Bunların dışında ,aynı yazarlar,Rodoplar’daki Pomaklar için “Ahriyani” ya da “Agaryani” tabirinin de kullanıldığını,bu tabirin ise bölgede İsa’dan 3-4 asır önce yaşayan égrek Agriyani”halkından kaynaklandığını dolayısıyla tüm bunların Pomakların Yunan kökenli olduklarının bir kanıtını oluşturduğunu,Pomakların Müslümanlığı kabul etmelerinin Osmanlı hakimiyeti sırasında zorlama sonucunda gerçekleştiğini ifade etmektedirler.

Türkiye
Türk yazarlar ise,Pmakların geçmişte Balkanlar’a yerleşen Kuman Türklerinin uzantıları olduklarını,dinsel ve kültürel özelliklerinin,özellikle de Müslüman oluşlarının bu halkın Türk kökenli olduğunu kanıtladığını iddia etmektedirler.Bu iddiaya göre,Kuman Türkleri 10.yy’da yaşadıkları yer olan Kuzey Çin’den ayrılarak 11 ve 12.yy’larda Ukrayna ve Romanya üzerinden Balkanlar’a gelmişler,daha sonra,önce Tuna boylarına ve Dobruca bölgesine,ardından da Pirin ve Vardar Makedonyaları ile Batı Trakya ve Rodoplara yerleşmişlerdir.Kuman Türkleri 1087 de Peçenek Türkleriyle birlikte ortak bir devlet kurmuşlar ,ama bu devlet iki kurucu unsurun birbirleriyle savaşmaları sonucunda 1091’de yıkılmıştır.Söz konusu devletin yıkılmasıyla Peçenek ve Kuman Türklerinin bir çoğu Doğu Avrupa ve Balkanlar’ın çeşitli bölgelerine yerleşirlerken,Kuman Türklerinin bir kısmı Batı Trakya,Rodoplar ve Pirin Makedonyası bölgelerinin dağlık kesimlerindeki yerlerinde kalmışlardır.Diğer yandan Bizans yöneticileri 10 ile 13. Yy’lar arasındaki dönemde Batı Trakya,Rodoplar ve Makedonya’yı Slav ve Latin akınlarına karşı korumak amacıyla özellikle Konya dolaylarında yaşayan çok sayıda Müslüman-Türk kabilesini buralarda iskan etmişler,bunlar da Kuman Türkleri arasında islamiyet’i yaymışlardır.Daha sonra,Osmanlıların bölgeyi fethetmeleri sırasında Osmanlı askerlerine çeşitli şekillerde yardım ettiklerinden dolayı Kuman Türklerine Slavlar tarafından “Yardımcı”anlamına gelen “Pomagaç”adı verilmiştir.Zamanla bu sözcük ” Pomak” şeklini almıştır.(6)

Bir başka görüş ise,Rodoplar’da Pomaklar için “Ahriyani” ya da”Agaryani” ifadelerinin kullanılmış olmasının Yunan kökenli değil,Türk kökenli olduğunun kanıtını oluşturduğunu savunmuştur.Buna göre,söz konusu tanımlamaların çok büyük olasılıkla Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda ve Rumeli’nin fethedilmesinde büyük katkıları olan “Ahiler”’den kaynaklandığı belirtilmiştir.(7)
Tüm bu görüşlerden hareketle,Pomakların dinsel ve etnik bakımlardan Türklerden bir farklarının bulunmadığı,Avrupa’da en eski Türk topluluklarından birini oluşturdukları savunulmuştur.

Pomak Tezleri

Bu iddiaların dışında bazı Pomak yazarlar ayrı bir Pomak kimliği oluşturmak amacıyla kendi kökenleriyle ilgili çeşitli teoriler ortaya atmışlardır.Bu teorilerden birincisi Pomakların bölgenin en eski yerleşimcileri olan Trakların torunları oldukları,Bulgarların kendilerini Slavlaştırmalarını,Bizanslıların da Hristiyanlaştırmalarını önlemek amacıyla 7. Ve 8.yy’larda İslamiyet’i kabul ettiklerini savunmaktadır.Diğer bir teori ise,Pomaklar’ın 7.yy’da Hz.Muhammed tarafından Balkanlar’da İslamiyet’i yaymak için buraya gönderilen Arapların uzantıları oldularını iddia etmektedir.Pomakların Balkanlar’da Türklerden ve Bulgarlardan önce bulundukları ve yaşadıkları tezlerine vurgu yapan bu teoriler azınlık arasında kısmen taraftar bulmuştur.(8)

Etnik kökenleri konusunda tartışmalara rağmen,özellikle ağurlıklı olarak Bulgar diyalekti konuşmalarından dolayı genelde Osmanlı İmparatorluğu döneminde İslamiyet’i seçmiş Slav kökenli bir halk oldukları kabul edilen Pomaklar (9),zaman içerisinde Müslümanlığın ve Türklerle sürekli iletişim halinde bulunmalarının etkisiyle önemli ölçüde Türkleşmekle birlikte,daha sonra ayrıntısıyla inceleneceği gibi,,1912’de başlayıp 1970’ten sonra yoğunlaşan asimilasyon politikalarından zaman zaman etkilenmişlerdir.Bununla birlikte,Müslüman olmalarından dolayı Pomakların kendilerini Bulgar olarak görmemekte,paylaştıkları din nedeniyle Bulgarlardan çok Türklere yakınlık duymaktadırlar.Ancak ,bu durum Pomakların tümünün kendilerini Türklerle özdeşleştirdikleri anlamına gelmemektedir.Pomakları Bulgarlardan ayıran yegane faktör din olduğu için,Pomaklar Türklerden daha fazla dindarlardır ve dini kimliklerini daha çok ön planda tutmaktadırlar.------------------------
*(1)Kimi kaynaklarda Şubat-Mart 1985 döneminde de Bulgaristan yönetimi tarafından Pomaklara yönelik asimilasyon politikası izlendiği belirtilmekle birlikte(F.Bajraktarevic and A.popovic,”Pomaks”,The Encyclopaedia of İslam,vol.VIII,Leiden,E.J.Brill,1995,s.323),bu dönemde asimilasyon kampanyasının ana hedefi Türk azınlık idi.Dolayısıyla,bu dönemde daha önce isimleri Bulgar isimleriyle değiştirilmemiş Pomakların isimleri baskı yoluyla değiştirilmiş ise de,asıl hedef Türk azınlık olduğundan dolayı Şubat-Mart 1985 dönemini özellikle pomaklara yönelik bir asimilasyon hareketi olarak değerlendirmemek gerekir.

*(2)Bir başka kaynakta,8 Temmuz 1942 tarihli yasa uyarınca isimleri değiştirilen 60.000 Pomağın isimlerinin iadesinin 15-16 Ağustos 1947 tarihlerinde Pomaklarla ilgili olarak yapılan bir konferans sırasında kararlaştırıldığı belirtilmektedir.Hüseyin Memişoğlu,Pomak Türklerinin Tarihi Geçmişinden Sayfalar,Ankara,1991,s.36-37’den Stranitsi ot Bılgarskata İstoriya,Sofija,1989,s.73.

*(3)Memişoğlu,a.g.e.,s.19’dan A.İschirkoff,Bulgarien,Land und Leute,C.II,Leipzig,1917,s.15 ve İz Minaloto na Bılgarien Mohammedani v Rodopite,İzdatelstvo na Bılgarskata Akademiye na Naukite,Sofia,1958,s.76.

*(4)Danailof,a.g.e.,s.14-15 ve 27.

*(5)1994’de Eski Zağra’daki bir hastanede çalışan bir grup doktor Pomaklardan kan örnekleri toplayarak DNA testi için bunları Makedonya’daki bir laboratuvara göndermişler ve bu şekilde Pomakların Bulgar kökenli oldukları savına kanıt bulmaya çalışmışlardır.bkn.Eminov,s.102

*(6)Ahmet Aydınlı,Batı Trakya Faciasının İçyüzü,İstanbul,1971,s.24;Çavuş,a.g.m.,s.344;Ergun Göze,éBulgar Zulmüne Dair…é,Tercuman,2 Şubat 1985;Memişoğlu,a.g.e.,s.4,7,9-14,20,23 ve 43;Eren,a.g.y.,s.572’den F:Kanitz,Donau-Bulgarien und der Balkan,Vol.II.Leipzig,1882,s.182.

*(7)A.Cevat Eren,”Pomaklar”,İslam Ansiklopedisi,C.IX,İstanbul,1960,s.572-573.

*(8)Bu teoriler için bkz.Eminov,a.g.e.,s.111.Tüm milliyetçilik akımlarında olduğu gibi burada da etnik kökeni bölgede bilinen en eski topluluğa dayandırılmakta,bölgenin ilk yerleşimcilerinin Pomaklar olduğu savunularak Türklerden ve Bulgarlardan önce Pomakların bu topraklara yerleştikleri belirtilmektedir.

*(9)Konuyla ilgili kaynakların büyük bir bölümünde Pomakların slav kökenli oldukları iddiasına Türk yazarların bir bölümü ,özellikle de kendilerini Türk olarak tanımlayan Pomak kökenli kişiler ile göçmen derneklerinin yöneticileri sert tepkiler göstermektedirler.Örneğin,16 Ağustos 2004 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlnan kare bulmacada “Balkanlar’da yaşayan,Slav asıllı,Müslüman topluluğundan kimse” şeklindeki sorunun cevabının bir gün sonra “Pomak” şeklinde verilmesine Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Üsküdar Şube Başkanı Sadettin Hocaoğlu karşı çıkarak,”Balkanlar’da bazı devletleri özellikle kollayan malum ansiklopedi ve diğer yayınlardan faydalanılıp hazırlanan bu tür bulmaca ve yazılardan malum devletlere hizmet etmek anlamı çıktığını” vurgulayarak gazetenin bundan sonraki yayınlarında bu konuda daha hassas davranmasının beklendiğini ifade etmiştir.”Pomaklar ve Türklük”,Hürriyet,23 Ağustos 2004.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: daylek on August 06, 2008, 22:43
bu bana gerçekten ilginç geliyor açıkçası aynı kökten olduğunu düşünen, aynı ismi paylaşan bir sürü insan (pomaklar) ancak gelin görünki herbiri pomaklar ile ilgili farlı pek çok şey söyleyebilmekte ve bi türlü kökün ucu bulunamamakta. temelde pomaklar aslında kendi içlerinde bi karmaşadalar yani aslında başkalarının karmaşa çıkarmasına bile gerek yok gibi görünüyor, günümüz için söylüyorum bunları geçmişi zaten öğrenemiyoruz çokta fazla ama bilerek ama bilmeyerek yok olmuş kayıtlarımızdan dolayı. bunun temel nedenide sanırım pomakların pekçok farlı ülkede ve farlı kültürlerin içinde hayatlarını devam ettiriyor olması yani bulgaristanda ki pomakların savunma mekanizmalarında tutunabilecekleri tek dal din ve bunu ön planda tutuyolar türkiye deki pomaklardan farlı olarak belkide, bana tam bir kısır döngü gibi görünüyo, oldukça kafa karıştırıcı yani. ama gerçekten merak ediyorum eğer netlik bulunabilecek gibiyse  bunun nasıl bulunacağını ve ne bulunacağını merak ediyorum.

saygılar,
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: iskeceli on August 06, 2008, 23:32
pomaklarin etnik kökeni ne olabilecegini ben buldum pomak kelimeyi nasil icad etmisler bir düsünün  oda makedon kelimeden geliyor   bu sekilde   po.make.don  pomake.  makedon. po.make.don  pomake .  po.makedon  ne anlami tasiyor herkes anliyor zaten dahada makedon gercek makedon anlamini tasiyor  zamanla bölgemizden büyük yöneticiler gelmis gecmis ve pomakedon  kelimeyi evire cevire herkes kendi cikari icin sonuc pomak kelimeyi icad etmisler sanirim herkesde memnun bu durumdan ama biz pomaklar degiliz asagida görüyorsunuz yunan olsun türkiye olsun bulgarlar olsun hatta araplar bile bize nerden ve neyiz anlatmaya calisiyor tabii onlarin cikaridir o yuzden öyle hareket ben makedonyaya gezmeye gittigimde ben pomakca konusuyorum onlar diyorki sen eski makedon dilini kullaniyon bulgaristana gittigimde onlarda ayni sekilde madonmusun sordular hirvatistandada ayni soruyla sen makedon veya sirpsin  dediler  bosna ve sirbistana gitmedim daha orayada gittigimde ne diyecekler pomak.edon  dilime bilmiyorum
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: Ziyaretçi on August 07, 2008, 01:25
    Adamın birisi kahvaltısını yapmış,''giyinmiş işine gitmeye koyulmuş...Yolda 3 muzip arkadaşı bunu görmüş ve buna şaka yapmak istemişler..1. sokak köşesinden çıkan ilk arkadaşı:''dostum ne oldu sana ''demiş ''yüzün sapsarı''...Bizimki yoo iyiyim iyi hissediyorum kendimi demiş vedalaşmış işe doğru yollanmış..2. sokak köşesinden çıkan muzip arkadaşı:''dostum neyin var yüzün sarı iyisin ya ?'' demiş..Bizimki elinle ateşini yoklamış birden kendini halsiz hissetmiş.. ama yinede işine koyulmuş..3. sokak köşesinde çıkan muzip arkadaşı:''dostum noldu sapsarısın iyimisin? ''diye sormuş..Bizimki oturmuş taşa kendini müthiş halsiz hissetmiş..ve arkadaşlarından onu evine bırakmalarını istemiş..Hasta olmuş..
    Kıssadan hisse mi ?
    Bakın sevgili dostlar...çoğu kez bu sıkıntıyı vurguluyorum vurgulayacağımda...Balkan coğrafyası kadar karışık ( etnisitel olarak )bir başka coğrafya yok..o bölgenin agırlığı slav topluluklarındadır ( Bulgar,Bosnak,Sırp,Hırvat,Makedon,Sloven) Slav olmalarından dolayı belli oranda bir dil benzeşmeside mevcuttur.normaldir..Bu gun Türkçe içinde Türkçe sandığımız o kadar çok Arapça kelime var ki ( Selam -Merhaba-İthalat-İhracat-iktisat)şimdi bunları kullaniyor diye Türkleri ''Arap'' ilan etmek abesle iştikal etmek olur..O halde Pomakları Bulgarca'ya yakın veya Makedonca'ya yakın dil konuştukları için bu milletlerin mensubu da ilan etmek sağlıklı değil..bundan öte...Hata yapiyoruz nasıl mı ? Etnisite den önce yani Pomakları oraya buraya yamamak yerine evvela bir kültür birliği oluşması gerekmez mi ? Önce bir ''pomak olmak '' ''pomak kültürü'' gibi kavramların pomaklarda yer etmesi ( bir çoğunda yeşermesi ) gerekmez mi ? Pomak kültürü ve Pomak olmak anlayişina sahip olanlarin birbirine çok daha farklı bir gözle bakacağını görebilirsiniz..ama biz hata ediyoruz ve etnisite olayına giriyoruz yok Pomaklar Bulgar yok Makedon ...şahsi fikir beyan ediyorum (valla bana Pomaklar Bulgardır diyen arkadaşa '' hadi ordan komedyen'' sen Bulgar olabilirsin ben değilim diyesim geliyor )işte bendeki etkisi bu! bir çoğumuzdada öyledir...işte size hata...bundan sonra Pomaklık kavramı zedelenmeye başlar ve iş etnisitenin sürüklediği bölünmüş bir Pomaklar zinciri oluşturur..nedir bu? Pomak olup kendini Bulgar hisseden , Pomak olup kendini Makedon hisseden,Pomak olup kendini Türk hisseden...
    O halde şu etnisiye olayını ( ŞİMDİLİK ) bir kenara bırakmalı ve POMAKLIK olgusunu kültürü ile birlikte yerleştirmeye çalışmaliyiz.Aksi olursa kehanet ifade etmeye gerek yok etnisite Pomakların sonu olur..
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bogutevolu on August 07, 2008, 08:40
Değerli Bursa
Gerçek kısa ve öz biçimde senin dediğin gibidir. Evet sanırım Pomaklar yöredeki üst üste yığışan ve giderek baskın çıkan bir kültür altında yeniden ortak bir kimlik kazanan farklı alt bileşimlerden kaynaklanıyor.

Bulgarlardan geliyor diyenlere gelince; zaten Bulgar demek karışım demek, bir çok bileşim bulgar adı altında birleşmiş. Ama biz bana kalırsa işte bu Bulgar tanımına da uymuyoruz. O yüzden Pomak eşittir bulgar iddiası bir dayatmadan ibarettir. Bulgar ruhu bize çok ama çok uzaktır.

Bulgar kavramı benim zihinsel bilincimde bulgar ortodoks hristiyan olarak algılanıyor. Bunun da müsebbibi bizzat ONLAR'dır. Eğer Balkan facialarındaki acı hatıraları yaratmış olmasalardı aradaki dere belki daha kolay kapanabilirdi. Halbuki 1989 bir milletin hatırasında dün bile sayılmaz. Yaşananlar bir kalemde yok sayılmaz. Ne var ki biz maziyi yok saymak değil, maziye saplanıp kalmak istemiyoruz.

1876 dan önceki uzun barış dolu asırlar bizim asıl referansımızdır. Onun içindir ki 1912 de denedikleri zorla hristiyanlaştırma kampanyasını unutup ısrarla tekrarlanıp duran sizi zorla müslüman yaptılar diyenlere gülüp geçmek istiyoruz. Ama gülemiyoruz. Çünkü kimliğimizi tehdit eden bu durum gülünecek bir konu değildir. Çünkü biz müslüman olduğumuz için Pomakız..
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bello on August 08, 2008, 10:43
mustafa ağbey çok doğru demişsin pomaklar müslüman olduğu için pomak tır. bulgar'larla, yunanlılarla, makedonlarla aramızdaki en temel fark budur. saygılar
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bello on August 08, 2008, 11:26
nazan hanım pomakların tanımını sadece dinsel öğelere indirgediğimizide nerden çıkardınız.  şu anakadar kimse kesin birşey  söyleyebildimi  pomakların kökeni ile ilgili. pomakların tanımında en önemli faktör müslüman olmaları değilmi. söylemek istediğim  nasıl müslüman oldukları değil.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bello on August 08, 2008, 11:37
din faktörüde bu farklılıkar arsına girmezmi. bunu  nasıl dışarıda sayarız.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: daylek on August 08, 2008, 11:47
bello! naptın sen abicim ? din dediğimiz hadise bireyi ilgilendiren bir durumdur. kişinin kendi ile alakalıdır. ben sana desemki ben bir pomağım ama müslüman değilim ne yapacaksın abi beni yuhalayarak kovacakmısın bu şekilde nasıl sınırlandırabilirsiniz. ve dahası müslüman olmayan akrabalarımda var pomak onlar şimdi pomak olmuyormu yani.

"allahım ya ben bu filmi izlemiştim yine aynı cümleleri kuruyorum"


???
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bello on August 08, 2008, 11:54
neden işinize geldiği gibi  algılıyorsunuz. ben  pomak = müslüman  demiyorumki
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: daylek on August 08, 2008, 11:56
You are not allowed to view links. Register or Login
mustafa ağbey çok doğru demişsin pomaklar müslüman olduğu için pomak tır. bulgar'larla, yunanlılarla, makedonlarla aramızdaki en temel fark budur. saygılar
  abi yapma gözünü seviyim bune demek acaba bunu yanlış anladıysam kusura bakma ozaman

saygılar
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: Ziyaretçi on August 08, 2008, 12:08
@bello..,tartışılması gereken bir konuyu gündeme getirdiğin için mutluyum.
Pomakların müslümanlık ile özdeşleştirilip tek farklılığının dinsel öğelerden ibaret olduğunu vurgulayan tanımlamaları unutmayalım.Bunun sonucunun Bulgarların Müslüman kesimi olarak değerlendirilmiş olmasıyla nereye vardığını da hepimiz gördük.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: daylek on August 08, 2008, 12:15
yani abicim pomakların bulgaristan da yaşadığı sıkıntı bu yüzdendir. müslüman olmayan pomkların kabul edilmeyişide bu yüzdendir. ancak gel gelelim türkiy için böyle bir tanımlama gereksiz ve bence geçersiz çünkü türkiye nin zaten büyük bir çoğunluğu müslüman, pomaklarda müslüman, araplarda müslüman ve daha pek çoğu. bizi diğer müslümanlardan ayıran özellikler neler acaba bunu bulalım isterseniz, ha nedersiniz?

Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bello on August 08, 2008, 12:26
You are not allowed to view links. Register or Login
  abi yapma gözünü seviyim bune demek acaba bunu yanlış anladıysam kusura bakma ozaman

saygılar
benim demek istediğim pomaklar müslüman olmasa idi şimdi bg de ve diğer ülkelerde pomak diye bir kavram olmaya bilirdi.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bogutevolu on August 08, 2008, 12:42
Söz şimdiki zaman itibariyle okununca kastettiğim mana anlaşılmıyor.  Sözün sırrı "Biz müslüman olduğumuz için Pomakız. " yani Rodoplar yada Kuzey Bulgaristandaki bir kısım halkın müslümanlığı benimsemiş olduğundan dolayı onlara dışarıdan bakan hristiyan bulgarlar tarafından Pomak tanımının getirilmiş olduğunu düşünüyorum. İşin başında Pomak tanımının sebebi tamamen dinsel ve siyasal tercih söz konusudur.

Şimdi ise aradan 400 yıl geçmiş ve pomak bilinci giderek bir etnik grubu tanımlamaya dönüşmüştür. Yaşanan 400 yıllık geçmişimiz, oluşturduğumuz kültür nedeniyle daha önce ait olduğumuz ulus yada etnik gruplardan bizi ayrıştırmıştır. Bu etnik grup yada ulus tanımı tek bir kalemde bulgardı demek bana göre yanlıştır.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: daylek on August 08, 2008, 12:59
bodoslama ve kesin yargılarla girersek olaya sanırım biz pomaklarda bişey söyleyemeyiz arkadaşlar.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bello on August 08, 2008, 13:02
ön yargıları olan yok gibi biz net birşey söyleyemediğimize göre sözü  ab söyleyecek  :) böyle giderse
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: daylek on August 08, 2008, 13:04
ya şunu kabul etmek gerekmiyorumu acaba herkese soruyorum; pomaklar dünyanın pek çok ülkesinde ve farlı kültürler içinde hayatlarını devam ettiriyor ve dahası aynı din konuşu gibi farklılaştıkları noktalar var (farklılaşmalarının nedeninide herkes biliyor zaten yaşadıklara toplumlara adapte olabilme) bu yüzden tıpkı burda ki din mevzuu gibi kestirip atmak yerine ortak değerler üzerine çıkış noktaları, söz söyleme ve direnme konusunda daha doğru adımlar olmazmı acaba yanlışmı düşünüyorum...?
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bogutevolu on August 08, 2008, 14:53
Bizim kendimiz hakkında söyleceklerimiz olmazsa başkaları bizim hakkımızda konuşmaya başlıyor.  Bizden başka herkes belgeli belgesiz bir sürü sözle bizi kendine göre tanımlamaya çalışıyor.

Bizim şimdiye kadar tavrımız öncelikle yeterli bir bilgi ve belge birikimine kadar ön yargılı varsayımlardan kaçınmak, kendimiz hakkında bilimsel objektif ölçüleri esas almaktı. Bu nedenle bu sitede Pomaklar hakkında sözü ve belgesi olan herkese kapımız açık bulunmaktadır.

Pomaklar hakkında son söz ancak bizimdir. Bizim kendi hakkımızdaki tercihimiz bizim gerçeğimizdir. 
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: daylek on August 08, 2008, 15:01
kesinlikle söylenmesi gereken ler  var bu konuda hepinizle hem fikirim ancak beni endişelendiren konu birbirimizi ne kadar kabul ettiğimiz ama hristiyan ama müslüman ama pomakça konuşa bilen ama konuşamayan ama başka bişiy eğer biz birbirimizi kabul edemezsek başkalarınında bizi bitirmek için çok çaba sarf etmesine gerek yok zaten evrensel hoşgörüden bahsediyorum. bu sitede daha önce bi kullanıcıyla yaşadığım utanç verici tartışmada
bunun en net göstergesi...
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: daylek on August 08, 2008, 15:35
evet nazan asıl meselede bu zaten böyle baktığımızda herbirizim her birimiz bilimsel ve objektif verilerden biri oluyoruz ama aradaki fark ne biliyormusun ben 27 yaşımda pomak olduğumun farkına vardım kulağımın arkasında kalanları gözümün önüne koydum ve beynime. benim gibi sayamayacağım kadar fazla pomak var türkiyede dışardaki insanlarda senin ve benim aramdaki bu farka saldırıyor zaten bizim zayıf noktamız bu...

yanılıyormuyum acaba nedersin ?
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: Ziyaretçi on August 08, 2008, 15:39
 kimseyi sen şöyle dedin diye suçlamak istemiyorum sadece konunun aydınlanabilirliği açısından bi kaç bişey yazmak istedim.
 
  Bulgar tezlerine göre Pomaklar Müslümanlaşmış Bulgarlardır,yani burada Pomakların belirleyici özelliği din olgusudur.tekrar söylemek gereği hissettim Bulgar Tezidir bu görüş...
  Şunuda ifade etmek isterim... Boşnaklarda Balkan coğrafyasında yaşamakta çoğu Müslüman olsada Hristiyan Boşnaklar da azımsanmayacak derecede..Din bir arkadaşımın dediği gibi şahsi bir gönül meselesidir..Irksal belirleme yapamaz.Arnavutlardan da örnek vermem gerekirse önemli bir kısım Müslüman olsada ciddi bir kısmıda Hristiyan Ortodox tur..Demem o ki din Pomaklar için ayırt edici bir unsur hele hele balkan coğrafyasında fakat tek bir unsur olmadığı kesin...Ama bilimsel tanımlara da bakarsanız Pomakların tanımında :''müslüman pomakça konusan topluluk'' ibaresini görebilirsiniz
  Ayrıca fikirlerimizi söyleyelim söyleyelim ki düsünsel anlamda bi beyin fırtınası olsun bakamadığımız pencerelerden bakalım tıkandığımız yerden kurtulalım.
  Ayrıca bir kelimeniz takıldı aklıma nazan hanımın:''Pomağım'' dediğinde hele hele ''Yunanistandan göç etmiş dedelerimiz ''dediğimizde arkadaşların tepkilerini anlayiş ile karşılamaya calışıyorum.Kimsenin Pomak tanımını bildiğini sanmıyorum.Ben 5 sene tarih eğitimi aldım 3-4 kere Pomak kelimesi ile karşılaştım.Türkiye de yaşayan arkadaşlarım beni anlayacaktır..Türkiye de etnisite çok kaşınan bir konu özellikle son zamanda etnisite nin ortaya cikardiği ülkeyi bölmeyi amaçlayan terör faaliyetlerinden sonra insanların diğer etnik kimliklere karşı şüpheci bakmaları kabul edilebilir( kendi fikrim ) birden bire hiç duymadiklari bir etnisite daha ortaya çikiyor ''pomak'' siz nereyi istiyonuz Türkiye de dediler..Bende kendi inancim olan Pomak tanımını yaptim.Bu Türkiye nin dönemsel hassas olduğu bir konu ama yinede hoş görü kabul edilebilir sınırlarda...Size yemin ederim Yunanistanda Türkiye'den göçen Pontuslulara ''tourkosporos'' türk tohumu şeklinde hitap ediyorlar..Ayrıca Pomak tanımınından her milletin haberdar olduğunuda düşünmüyorum...Nazan Hanımın bu konudaki hafif sitem içerdiğini düşündüğümden ikinci parağrafı kendisine yazdım.
 Bu parağrafta ise başka bir konuya değinicem madem konu açıldı madem yaziyoruz hem nalına hem mıhına...
 Hiç kimse ama hiç kimse Pomaklar konusunda sadece Bulgaristandaki Pomakları baz almaya kalkmasın..Herşeyi Bulgaristan Pomakları üzerine düşünerek yazilan yorumlar sakat!..çok net yaziyorum açık seçik yaziyorum imasız yaziyorum ki net anlaşılsın..Türkiye deki Pomakları asimile ilan edenler! Makedonyadakileri ve Yunanistandakileri kaybedilmişler ilan edip Bulgaristan Pomaklarını sanki tek safkanmış gibi göstermeye çalışanlar! Sağlıksız yorumlar bunlar üstelik rencide edici..Ağzından ben Pomağım diyen insanın etnisitesini kimse belirleyemez.
                                                                                                      Hepimize samimi saygılarımla....
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: daylek on August 08, 2008, 16:03
daha öncede söylemiştim sanırım ve tekraralamak istiyorum. türkiye de evet hükümet eliyle hiçbir zaman pomaklar üzerinde bir baskı söz konusu değildi türkiye bu zamana kadar hiçbir topluluğunu malzeme yapmadı bildiğim kadarı ile zaten bizim devletimizin yapısıda bunu gerektiriyor, ancak bursa pomaklar türkiye ye gelişlerinde yerleştikleri toplum tarafından nispeten bir kabullenilememe ile karşılaştı bu bir gerçek ve buda pomakları farklı yaşayış biçimlerine ve kültürel değerlerinin hepsi olmasa bile bir kısmını yaşamamaya itti, geri kalanı da zaten doğal bir süreçti...
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: daylek on August 08, 2008, 16:13
kesinlikle değişiyor ben eğer çıkıp basbas bağırarak ben pomağım diyebiliyorsam evet değişiyordur. ve evet ben bunu söylüyorum ama neye takılıyorum biliyomusun "pomak da ne ki!" ve hayretle suratıma bakan insanlar hadi söyleyelim pomak da ne ki! neden ben pomak olduğm halde bunu bilmiyorum ya neden neden neden neden neden neden neden neden
ay ağlıcam şimdi ya ! neden! 
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: Ziyaretçi on August 08, 2008, 16:15
Türkiye de bu imkansiz sevgili arkadaşlar (kültürünüzü yaşamamak )Türkiye'nin tezi açık! Bizlerin dışlanması için bir sebep yok bizlerin Karadenizin kuzeyinden göç edeen slavlar arasinda kaynaşmış ama slavlardan yinede ayrılan ve adı konamayan Kuman Kıpçak Türkleri olduğumuzu düşünüyorlar..O halde bu anlayişa sahip insanlar neden kültürünüz üzerine baskı yapicak ? size söyledim Türkiye hassas bir dönemden geçiriyor..bölücü unsurların yaptikları aşikar göz önünde bu yüzden hassas bir süreç yaşiyoruz ...Bursa da Gürcüler şenlik yapiyor ana caddeler de pankartlarla Belediye davet ediyor..Çerkezler...kim karışmış ki bunlara lütfen samimi olalım..paranoya ya gerek yok ,ayna gibidir insan oğlu yansittiğını alir ...Kültürünüzü yaşamadı ise niz bu zamana dek bunu Türkiye den yada yakın çevrenizdeki insanlardan hesabını soramazsınız.. gidersiniz dede ninelerinize hesap sorarsınız! neden ben Pomaktım bana söylemediniz neden kültürel faaliyet yapmiyorsunuz neden sakliyorsunuz diye kendi büyüklerinize hesap sorabilirsiniz.Yanlışlık varsa bunu sizlerden bizlerden gizleyen dedelerimizde ninelerimizdedir..Haksızlık edilen bir nokta var bunu kabul edemicem burda yaşayan birisi olarak hatalı bir tespiti görmezden gelemicem..
                                                                                                                   Saygılar...
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: daylek on August 08, 2008, 16:20
ya bursa evet işte tam olarak bunu söylüyorum dedelerimiz ve ninelerimiz konusu asıl mevzuuu bu zaten ve ben sormama rağmen hala cevap alamıyorum burda yaşanılan ülkeyi suçlamak diye bişi söz konusu bile olamaz şuan için. iş pomaklarda yine atalarımızda bunun sırrı burda bence...
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bogutevolu on August 08, 2008, 16:23
Pomak rönesansının internet devrimi sayesinde başladığını düşünüyorum. İletişim imkanlarının gelişmesi  bulmacanın birbirinden kopuk parçalarını bir araya getirdi. Şimdi onlar aslında bir bütünün parçaları olduğunu hatırladılar. Kaçınılmaz olarak bu bütün bir araya geliyor.

Sorgulama bunun içindir ve sorgulamanın sıkıntısını çekmemiz gayet doğaldır.

Eskiden yüksek ulusal sınır duvarları vardı. Bu duvarlar bölünmüş toplulukların bütünselliğini karşı konulması güç süreçleriyle bir tek ad altında öğütüyordu. Hele hele  ortada gerçek bir tehdit varsa, aslında hiç bir zaman tehdit oluşturmayı aklından bile geçirmemiş olanların da kendini ifade etmesini kötü örnekle  özdeşleşme korkusuyla engelliyordu.

Ancak internet devrimi bu sınırları aştı. Kopuk parçalar mıknatıs gibi birbirini çekmeye başladı. Kan bir birini çeker şüphesiz.. Yoksa kan bağı olanların birbirine kaynaşması mı sakıncalı.. Öyle görenler çok şükür ki şimdilik az.. Ama az da olsa onlar biz adımızı hatırladığımızda bize ters bakma eğilimindeler.. Siz de nereden çıktınız der gibi.. Halbuki biz bu milletin bir parçasıyız diyoruz.

Birisi bana şu soruyu yöneltmişti: Kendini Türk mü, yoksa Türk dostu olarak mı tanımlıyorsun  diye.. Nazi Almanyası çağrışımları... Onlar bu şekilde davranmakla, ulusu sadece kan bağına indirgemekle en büyük zararı Türk Milletine verdiklerini bilmiyorlar mı?

Biz "Ne mutlu Türküm diyene" özdeyişinin Türk milletinin ruhunu oluşturduğuna inanıyoruz. Bir asırdan fazladır buradayız. Hem Pomak olmak hem de bu milletin bir ferdi olmanın mümkün olduğuna en iyi örnek bizim toplumumuzdur.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: daylek on August 08, 2008, 16:31
ve evet aynı konuyu dün bir arkadaşımla konuştum kesinlikle hayret verici bir nokta bence bu, bulgaristandan çok şeker bir pomakla tanıştım bulgar vatandaşı ben türk vatandaşıyım ve bu kültürlerin içinde büyümüşüz, yoğurulmuşuz ancak ortak noktalar bulabiliyoruz konuşabilecek paylaşabilecek bu hakikaten garip geldi düşününce sonra ancak tamda bu tanım kan çekiyor herhalde! ve aklımın ucundan geçmezdi daha önce ben bu insanlarla ne paylaşabilirimki acaba diye düşünürdüm ama buda biryerlerde ortak noktalar olduğunu açıkça gösteriyor bize bana çünkü o insan bana hiçde bulgar vatandaşı imiş gibi görünmedi tam tersine türk  gibi idi ama aslında o bir pomak!
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bello on August 08, 2008, 16:33
Mustafa ağabey doğru dersin. doğru söze ne denir  ;)
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: Ziyaretçi on August 08, 2008, 21:11
 Sevgili N.... bende pomak bir ailenin evladıyım..Büyüklerimin neler hissettiklerini neler yaşadıklarını çok iyi biliyorum.Nasıl neden Türkiye'ye göç ettiklerini çok iyi biliyorum hemde Pomak olduğumu çocuk yaşta iken öğrendim annem babam pomakça konuşur köyümüz Bursa nın en güzel yerinde bir pomak köyü ve kimsecikler gelipte siz pomaksınız siz şölesiniz bölesiniz demediler benim dedelerimde saklamadılar gerek duymadılar..Eskisehir'ide iyi bilirim Tatar dolu...oldukça sempatik gelirler bizlere..kız alıp veririz..öyle kültürel baskı maskı kesinlikle olmamiş olmayan bir durum..herkes kendini sorgulamalı çocuk değiliz ya saklamak isteyen UTANMIŞ olmasından saklamış olabilir bu ülkede kürde-çerkeze-boşnağa-arnavuta-tatara baskı yapilmamişta Pomaklara mı yapilmiş ta dedelerimiz saklamış...Saklanan gerçekler varsa uta kimliginden utanmış insanların bunu gizlemelerinden kaynaklanir başka bir şey gelmiyor aklıma..Baskı olsa benim dedelerimde saklardi.İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batırmak lazım.Gerçeğe ulaşmak isteyen insan psikolojisi değil bu ...suçlamak en kolayı lakin bizzat içinde yaşadığımız toplumda olmayan şeylerede olmuş demek haksızlık geliyor bana şurda anket yapilmasini rica ediyorum o zaman pomaklara sorsunlar kültürel baskı varmı yokmu Türkiye'de diye var ise tüm sözlerimi geri alıp özür dileyeceğim hepinizden..
                                                                                                                      Saygılar..
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: Ziyaretçi on August 08, 2008, 22:35
  Şu siralarda İngilizce derslerinde Türkçe konuşana para cezası da var sınıflarda...( bende öğretmenim İngilizce öğretmeni arkadaşlarımın uygulamalarıdır bunlar )Türkiye de yaşayacak bu insanların ana dili Pomakça asla unutmazlar ama Türkçe ye hakim olup günlük hayatlarını rahatça sürdürmeleri adapte olmaları için yapilmiş bu uygulamayi kültüre karşı bir operasyon olarak algılamış olamayacağınızı konu için ilk gönderdiğiniz yaziniza bakınca anlamak mümkün...kültüre karşı yapilan ne var Pomaklar için bir kültürel aktivite düzenlediniz engellendi mi ? Pomakça konuştunuz sokakta para cezası mı kesildi..Bir kere bu toplum POMAK tabirini bilmiyor ki size karsı önyargılı olsun...Bakın Yunanistan da ''Türküm'' demek yasak..Türk adı geçen dernekler yasak ( Bati Trakya Türk Dernegi isminde Türk ibaresi geçtiğinden kapatıldı ) işte bir panayir bile düzenleyemiyolar devlet eli ile izin verilmiyor gelip Bursada B.Trakya Panayiri düzenleniyor...işte varsa böyle somut örnekler konuşalım...öyle ben istedim ben gördüm o zaman öyle mantığı ile genel yargılara ulaşamayız.Bu gun Bulgaristan da Pomaklara devlet eli ile yapilan muamelelere bile orda yaşayan pomaklar çok ölçülü yaklaşiyor. Neden? orda yaşiyor hayatlarını sürdürüyorlar.Kaldi ki Bulgar-Yunan zulmünden kaçtiğimizda umarsızca bizleri peşin peşin bildiği halde  kabul eden , bağrını açan bu devlet için konuşurken kantarın topuzunu kaçırmamaliyiz vesafızlık hayırsızlık olur.Ha hiç mi sorun yaşamamış Pomaklar ? mümkün mü ? elbette yaşamışlardir Farklı bir coğrafyadan gelmişsin kolay kabul görmemen doğal, bunla ilgili sıkıntılarda olmuştur.Ama yinede kültüre karşı bir saldırı olmadı.Dersen ki neden unuttuk o zaman kültürümüzü ? işte onun hesabını sen dedene ben dedeme o da dedesine sorsun...girdiği yeni Türk toplumunda farklı olmaktan korkmuş saklamış ise bunun suçlusunu aramak yersiz..Ama ben şahsen onuda kabul etmiyorum..Adalar meselesi nüfüs mübadelesinden sonra çözülmüş olduğundan Rodos Türkleri nüfüs mübadelesi içerisinde yer almadılar..onlarda Batı Trakya Türkleri gibi haklara hukuklara sahip oldular Rodos Türkiye ye o kadar yakın olmasina rağmen isteseler Türk kimliğine ve kültürünü kaybetmeme* durumları varken bu gun Yunanlaşmiş olmalari ve Türkçeyi çok az konuşuyor olmaları hatta gençlerinin hiç bilmemesi sanırım Yunan devletinin sorunu değil bizzat ordaki Türklerin kendi tercihi olmuştur..şimdi ''ordaki Türklere kültürlerini yaşatmayan Yunan devletidir ''diyemezsiniz.
    Ben söylenenleri tekrar etmemek adına ve formun bu güzel bölümünü daha fazla meşkul etmemek adına bu konuyla ilgili daha fazla yazmayı kendime uygun bulmuyorum.Verilen mesajlar anlaşıldı.Burdan sizin değerli fikirlerinizi yine takip edicem.Formun bu kısmını açtiğınız içinde teşekkür ederim kanımca yararlı oldu..Sürç-i Lisan etmişizdir muhakkak.. Affola..
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: astrea on August 10, 2008, 03:31
Merhaba arkadaşlar, hemşerilerimle karşılaşmak beni mutlu etti..
Fakat sizden rica ediyorum bu konuyla cidden ilgileniyorsanız Prof.Dr. Hüseyin Memişoğlu'nun Balkanlarda Pomak Türkleri adlı kitabını okuyun.. Gerçekte pomak diye bir şey olmadığını (sarısın, renkli gözlü)Kıpçak-Kumanlar'ın devamı olduğunu anlayın..
Ayrıca önereceğim kitaplar var Türkler'in Kültür Kökenleri ve Atatürk'ün zamanında araştırmaya başladığı Mu kıtası,Batık Kıta Mu'nun Çocuklarını  araştırın ve okuyun...
saygılarımla
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: iskeceli on August 10, 2008, 05:27
 merhaba arkadaslar pomaklarin etnik kimligini tartismaya gerek yok zaten bizim kimligimiz var oda adimiz pomak bukadar basit yani  ancak bizim kardeslerimiz  saydigimiz bizim akrabalrimiz saydigimz goran  torbes ve torlak bunlarin  ücü ve pomak dili ile aynidir bunlara bu isim nerden cikti madem biz bir milletiz öyleyizde gercekten niye bizi dört parcaya ayirmak istiyorlar bize güc kaybettirmekmi
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bogutevolu on August 11, 2008, 09:06
@ Değerli astrea

"Siz bizdensiniz ama siz ve diliniz yoktur" politikasını bu kadar nazik bir biçimde özetlediğiniz için teşekkürler.
Ama biz anamızdan doğduğumuzdan itibaren bu yaşımıza kadar hep Pomak bilincini taşıdık. Şimdiye kadar hem bulgarlar tarafından hem de Türkler tarafından Pomak olarak tanımlandık. Ama şimdilerde ne olduysa hem Bulgar tarafı Pomak diye bir şey yok yok. Siz Bulgar Muhammedansınız diyor. Hem de Türk tarafı Pomak diye bir şey yok. Siz Kuman Türküsünüz diyorlar.

Önerdiğniz kitaplar yanında biz de size Osmanlı tahrir defterlerini okumanızı tavsiye ediyoruz.  Ayrıca Mu ve batık kıta hakkındaki kitapların Pomaklar ile ilgisini çözemedik.

Selam ve saygılarımızla.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: daylek on August 11, 2008, 11:48
bogutevolu! sadece bilmediğim için soruyorum; 'şimden sonra demişsiniz' şimden sonraya gelene kadar pomak tanımlaması yapılıyormuydu?
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bogutevolu on August 11, 2008, 12:36
1) Türk resmi kaynaklarında 1965 nüfus sayımı sonuçları Pomakça konuşanların varlığını kanıtlamaktadır.
2) Bulgar kaynakları hakkında Önder'in yayınladığı bir takım istatistikleri baz alırsak onlar da kabul etmektedirler.
3) Özellikle Pomak tanımının ben kilise ve yandaşlarınca üretildiği kanısındayım.
4) 1830 tarihli Ami Beau'nun tarihe kayıt düştüğü Pomak terimi de bu kavramın halk arasında kullanıldığının reddedilmez bir kanıtıdır.
5) Ve en en sona biz ne diye kendimize Pomak diyoruz ki...
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: daylek on August 11, 2008, 16:32
 :)harikasın abi bütün maddeler yeterince açık ve net. hatta benim için sadece beşinci madde bile yeterli. ;) geri kalanı zaten değişen ve dönüşen dünya çıkarlarında yok olma yolunda ilerliyo yada ilerletiliyo.   >:( :(
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bukovo45 on October 06, 2008, 12:22
pomakça diye bir dil varmı ???
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bogutevolu on October 06, 2008, 12:34
Var.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bukovo45 on October 06, 2008, 12:39
nerde konuşuluyor pomakça dili yanlış anlamayın ben duymadım o yuzden sordum
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bogutevolu on October 06, 2008, 13:12
Türkiyede, Bulgaristanda, Yunanistanda, Makedonyada, Arnavutlukta ve Kosovada Pomaklar tarafından kullanılan bir yerel dildir.

Bizim evimizde anne, baba ve akrabalarımız arasında konuşulan dil Pomakça idi. Hepimiz o dile Bulgarca değil Pomakça diyorduk.

Bu dil halen Pomak köylerinde günlük iletişim dili olarak kullanılmaya devam etmektedir. Ancak Pomakça konuşanların azaldığı da yadsınamaz bir gerçektir.

Ben kişisel olarak bu dili Bulgarcanın bir alt şivesi olarak değerlendirmiyorum.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bukovo45 on October 06, 2008, 13:24
benim bildiğim kadar bu şiveli bulgarca dilidir sadece pomk olduğumuz için yerli halk pomakça diyor başka pomakça dil ben duymadım şimdiye kadar ama varsa duymak isterim  :)
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bogutevolu on October 06, 2008, 13:33
benim bildiğim kadar...

Sana hak veriyorum.. Ben de 45 yaşıma kadar Pomakçanın Türkçenin bir alt şivesi olduğuna dair yazıların etkisindeydim. Tabi Türkiyede okuduğum kitapların vermek istediği imaj ile kendi ana dilimin slav karakteri arasında bir çelişkiyi görüyordum. Yani koskocaman yalanları kitap diliyle bize anlatıyorlardı. Benzer şeyleri de ötekiler diyorlar. Sonuçta Pomaklar üzerinde oynanan oyun hep aynı: Siz bizdensiniz. Ama siz ve diliniz yoktur derler.. Hepsinin söylediği budur.. 
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bukovo45 on October 06, 2008, 13:35
ben bulgaristanda şiveli bulgarca dili konuşuyordum türkiyede türkçe konuşuyorum şivem yok burda ama pomakça hiç konuşmadım ve duymadım bana bir kaç tane pomakça kelime soylermisin bilmek istiyorum
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bogutevolu on October 06, 2008, 13:48
http://www.pomak.eu/board/index.php?board=24.0 (http://www.pomak.eu/board/index.php?board=24.0)

Burada karınca kararınca kendi köyüm beşpınar Pomak şivesiyle derlenmiş bir sürü materyal mevcuttur.
Çoğunu annemden derledim. (Benim annemin dili bulgarca değil, Pomakçadır. Anneme Bulgarca konuşuyorsun dersen epey kızabilir.)


Ufak bir düzeltme: Dilimize "Pumaski izik" deriz. Pomakça kelimesi türklerin bizim dilimize verdiği addır.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bogutevolu on October 06, 2008, 14:03
Bir anekdot:
Bir gün televizyonda Ukraynalı bir kimsenin TV muhabirinin sorduğu soruya karşılık aynen bu cevabı verdi:
"Ye niznaye" (Ben bilmiyorum)... Tuhaf.. Bu aynen bizim Pomakçada kullandığımız biçimdedir. "Ye niznaye... Halbuki bunun bulgarcası "Az ne znam.." 

Pomakçanın çekirdeğini işte bu ana slavca oluşturmuştur. Smolyani slavcası.. Sonradan bu dil zaman içinde Bulgarcalaşmış olsa da arkaik slav özelliklerini korumuştur. Eski bulgarcadan ha bire attıkları bazı harfler bu eski slavcanın kalıntılarıdır.

Bir de ben kendi dilimin içindeki dilbilimsel özelliklerin daha çok makedoncaya yakın olduğu kanısındayım. Makedoncaya yakın ama bulgarcaya uzak.. Zaman içinde 130 yıldır uygulanan türlü renklere bürünmüş asimilasyon kampanyaları ile gerçeklerin bilinmesi istenmemiştir.

Ama makedonca diye bir dil yok (mu ?).. O da zaten bulgarcanın bir alt kolu (mu ?)... Geçiniz... Bir dile adını ancak kendi milleti koyar. Pomakların şanssızlığı itaat duygusunun başkalarınca suistimal edilmesidir. Timraş devleti eğer Rodopları kaplasaydı ve devam edebilseydi, bugün kim böyle bir tereddütte düşecekti. Pomakça diye bir dil yok mu? Hayret.. Halk var, ama dili yok ha..

Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bukovo45 on October 06, 2008, 14:12
sizin soylediklerin hep bulgarce şiveleri benim annemde kızar ama sadece bulgarlara kızdığı için o bir dil değildir o sadece bir kaç tane şivedir
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bogutevolu on October 06, 2008, 14:29
Tercih sizin.. Benim aradığım cevap zaten sözleriniz içindedir. Neden annelerimiz bulgarlara kızıyor. Neden biz onların kızdıklarına ait olduğumuzu kabullenme eğilimindeyiz. Neden Pomaklığı illa bir yere bağlama eğilimindeyiz acaba.. Sakın resmi eğitim sistemlerinin bizi yönlendirdiği gibi düşünüyor olmayalım.

Bir yerde yazmışım.. Diyelim ki Bulgarların bir kısmı müslüman oldu (doğru ama) ve Pomak adıyla anılmaya başladılar. Ama bu Pomakların hepsinin bulgar kökenli olduğunu göstermiyor. Pomaklık farklı kökenlerden gelen Rodop - pirin  (ya da başka yerlerdeki ) halkın Pomak kültürü ile bütünleşmesi demektir. Nasıl ki şimdi Bulgarlar 130 yıldır bu kültürü kendi kültürleri altında eritmeye çalıştıkları gibi.. Bu kültürün içindeki Osmanlı döneminde kazanılan unsurları kazıyarak altında sadece Bulgar kültür unsurlarını-başka niteliklerini yadsıyarak- temizleştirmek istiyorlar. (Yani siz çisto bulgarinsiniz.. propagandası) Pomakları "temizleyip" bulgarlaştırmak istiyorlar. 

Örnek: Pomak pesnalarındaki tüm islami ve türklerden geçmiş kültürel unsurların ayıklanarak bunların bulgarlaştırılması gibi.. Neydi o herif.. Filip Kutev miydi.. Pomak şarkılarını (osmanlı dönemi izlerinden) temizleyen adam..

Gerçeği nasıl görmek isterseniz öyle görürsünüz.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: AlperenKIRIM on October 06, 2008, 14:39
You are not allowed to view links. Register or Login
sizin doylediklerin hep bulgarce şiveleri benim annemde kızar ama sadece bulgarlara kızdığı için o bir dil değildir o sadece bir kaç tane şivedir

o zaman bulgarca da makedoncanin sivesidir :) makedonca da siprcanin sirpca da v.s.nin diye gider...

hadi bir soru azerice mi turkcenin sivesi turkce mi azericenin?
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bukovo45 on October 06, 2008, 14:50
ben bulgaristanda nerde pomak varsa her yerde demeyim ama çoğu yere gitmişim ve pomak kültürünü en iyi rodop ve pirin bölgelerde yaşandığını gördüm fakat dil olarak onlarda bulgarca konuşuyor fakat sizin de dediğiniz gibi bu benim düşüncem sadece herkesin düşüncesinede saygı duyarım ve o bölgelere gitmenize tavsiye ederim
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: tımraşlı4242 on October 06, 2008, 15:37
Bukova kardeşim neyi söylemek istedğini tam anlamadım.Yani pomaakça diye bir dil yok,bulgarcamı var demek istiyorsun?Pomakça Bulgaristanda kalmamıştır,çünkü ulusal bir dil değil zamanla kouşulmayınca konuşanlarda hakkın rahmetine kavuşunca bu dil de yok olmaya mahkumdur.Tabi yıllarca devam eden Bulgar kominist yönetimin pomaklara yaptığı zulüm olmasaydı, belki kimse oralardan göç etmez bu dil de korunabilirdi.Biz de Türkiyede sadece dedelerimizden duyardık.1938 yılında dedelerim Konyaya göç ettklerinde Türkçeyi hiç bilmezlermiş.Şimdi bizde artık pomakçayı bilmiyoruz.Yani kültür erozyonuna uğradık.Halklarımız balkanlarda bölündü gitti,yok olan bir çok kültür gibi pomak kültürüde yok olmaya mecburdur.Belki bu siteler sayesinde biraz uzar yok olması ama  :'(
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: AlperenKIRIM on October 06, 2008, 15:51
You are not allowed to view links. Register or Login
ben bulgaristanda nerde pomak varsa her yerde demeyim ama çoğu yere gitmişim ve pomak kültürünü en iyi rodop ve pirin bölgelerde yaşandığını gördüm fakat dil olarak onlarda bulgarca konuşuyor fakat sizin de dediğiniz gibi bu benim düşüncem sadece herkesin düşüncesinede saygı duyarım ve o bölgelere gitmenize tavsiye ederim

rodop bolgelerinin bircok yerine bende gittim ve bulgarca degil pomakca konusuyorlar. bazi koylerde bulgarca bile bilmiyorlar.

kak te zavut bulgarca da boyle bisey mi var?
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bukovo45 on October 06, 2008, 23:20
anladığım kadarıyla siz hepiniz burda doğumlusunuz ve sadece dedelerinizden duyduklarınızı biliyorsunuz ben orda yaşamışım ve sizin dediğiniz dili ben konuşuyorum fakat o sadece bulgarca dili ve arasındada bizim kendi şivelerimizi
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bogutevolu on October 07, 2008, 08:40
Evet haklısın.. Bizim dedelerimizden duyduğumuz dilin adı Pomakçadır. Pomaski ezik... Ama şimdi Bulgaristanda Pomakların Bulgarca eğitimden geçtikten sonra konuştuğu dilin Bulgarca olduğu doğrudur. Ancak sizin şive dediğiniz şeyin otomatikman Bulgarca olarak nitelemeniz konusunda aynı fikirde değiliz..
Biz Pomakça denilen dil yada şiveleri kolaylıkla anladığımız halde Bulgarcayı çok zor anlayabiliyoruz.
Bunun sebebi bizim dilimizin 100 yıl önceki özelliklerini korumasıdır. Aradan 100 yıl geçmiş Bulgaristandaki Pomaklar ve Bulgarlar arasındaki dil farkları azalmış olabilir. Ancak bizim gerçeğimiz buradaki şartlara göre böyledir.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: Gelina on October 07, 2008, 09:11
И аз съм съгласна,макар че дума не разбрах! ;D

Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: AlperenKIRIM on October 07, 2008, 10:37
You are not allowed to view links. Register or Login
anladığım kadarıyla siz hepiniz burda doğumlusunuz ve sadece dedelerinizden duyduklarınızı biliyorsunuz ben orda yaşamışım ve sizin dediğiniz dili ben konuşuyorum fakat o sadece bulgarca dili ve arasındada bizim kendi şivelerimizi

ben bulgaristan dogumluyum ve hala da bulgaristanda yasiyorum, bulgarca biliyorum ve pomakcanin % 50 sini anca anliyorum hatta makedoncayi daha iyi anliyorum. pomakca bulgarcanin bir sivesi degildir slavcanin bir sivesidir!
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bogutevolu on October 07, 2008, 10:51
Pomakça slav tabanlı bir dildir. 7.yüzyılda Rodoplara yerleşen Smolyani slav boyunun konuştuğu  ön slavca üzerine evrimleşmiştir. Zaman içinde gerek Bulgarcadan ve gerekse Türkçeden alınan bir çok kelime ile zenginleşmiş olmasına rağmen kişisel kanım ve kabulüm Pomakçanın özgün bir dil olduğudur. Türkiyede konuşulan Pomakça ve onun şiveleri ise Bulgarca etkisinden uzak olan bu nedenle Pomakların konuştuğu dil olarak Pumaski ezik -Pomakça- denilen dildir.

Kendi dilini yanlış tanımlama sadece Bulgaristandaki bir kısım pomaklara mahsus değildir. Biz de kendi dilimizi Pomak Türkçesi ?! sanıyorduk. Pomakça içinde çok miktarda türkçe yada türkçenin içinde yer alan arapça-farsça kelime ve deyimler vardır. Ama bu o dilin türkçe yada bulgarca olduğunu göstermez. Pomakça en azından 500 yıldır Rodoplar gibi dışsal etkilere nispeten kapalı bir coğrafi alanda gelişimini ana bulgarcadan ayrı sürdürmüştür. Son 130 yıldır Bulgar devleti ve entelijansiyesı asimilasyon politikaları gereği ayrı bir Pomak varlığı red ettiği gibi elbette bu ayrı toplumun dilini de kabul etmeyecektir.

Şu halde Pomak varsa onun kendine ait dili de vardır.

Bulgarca kilise tabanlı bir dildir. Bulgar etnik ve kültürel kimliği kilise tarafından sürdürülmüş ve korunmuştur. Çünkü Osmanlı başka hristiyan ulusların ulusal ve dinsel kimliğini fermanlarıyla güvence altına aldığı gibi aynı güvenceyi Rila Manastırındaki kiliseye de tanımıştır. Herkes bu fermanları Osmanlının adalet ve hoşgörüsünün belgeleri olarak sunarken Bulgar kiliselerinin kendilerine özgürlük tanıyan belgeleri neden hasıraltı edip kendi kamuoyundan gizlediğini ve kör bir Türk düşmanlığını inatla sürdürmeye çalıştığını sormak lazım.

Pomakça işte bulgar dilinin gelişim sürecinden ayrı İslam ve Osmanlı geleneklerine dayalı bir gelişim süreci izlediği için Pomakçayı inkar etmek, işte bu süreci inkar etmek demektir. Bırakın Osmanlı öncesindeki Rodopların Bulgar devletinden ayrı Bizans egemenliği altında olması ve Rodopların Bulgar devletinden değil Bizanstan feth edildiği dolayısıyla siyasi etkileşim açısından Bulgar etkisinin ne ölçüde olabileceği buradan sorgulanabilir.

Demekki Bulgarlar bıraksalar Balkanlardaki bütün slav unsurları aradaki ortak noktalardan hareketle kendilerine mal edecekler..
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: bukovo45 on October 18, 2008, 10:00
alperen kardeşm bulgaristanda nerde yaşıyorsun soylermisin seninle tanışmak isterim bende bulgaristandayım ve bana senin bildiğim pomakçayı öğretirsin olur değilmi
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: AlperenKIRIM on October 20, 2008, 16:31
You are not allowed to view links. Register or Login
alperen kardeşm bulgaristanda nerde yaşıyorsun soylermisin seninle tanışmak isterim bende bulgaristandayım ve bana senin bildiğim pomakçayı öğretirsin olur değilmi

filibede yasiyorum kardesim buyur gel tanisalim, fakat ben pomakca biliyorum demiyorum hatta anlamiyorum diyorum bulgarca bildigim halde pomakcanin bir kismini anlamiyorum.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: çaparovski on April 13, 2009, 18:02
You are not allowed to view links. Register or Login
pomaklarin etnik kökeni ne olabilecegini ben buldum pomak kelimeyi nasil icad etmisler bir düsünün  oda makedon kelimeden geliyor   bu sekilde   po.make.don  pomake.  makedon. po.make.don  pomake .  po.makedon  ne anlami tasiyor herkes anliyor zaten dahada makedon gercek makedon anlamini tasiyor  zamanla bölgemizden büyük yöneticiler gelmis gecmis ve pomakedon  kelimeyi evire cevire herkes kendi cikari icin sonuc pomak kelimeyi icad etmisler sanirim herkesde memnun bu durumdan ama biz pomaklar degiliz asagida görüyorsunuz yunan olsun türkiye olsun bulgarlar olsun hatta araplar bile bize nerden ve neyiz anlatmaya calisiyor tabii onlarin cikaridir o yuzden öyle hareket ben makedonyaya gezmeye gittigimde ben pomakca konusuyorum onlar diyorki sen eski makedon dilini kullaniyon bulgaristana gittigimde onlarda ayni sekilde madonmusun sordular hirvatistandada ayni soruyla sen makedon veya sirpsin  dediler  bosna ve sirbistana gitmedim daha orayada gittigimde ne diyecekler pomak.edon  dilime bilmiyorum


Çok ilginç bir yorum ilk kez böyle bir yorum okuyorum bunun doğru olabileceği bizlere torbeş denilmesi gibi pomak denilmesinden kaynaklanıyor olabilir.Torbeşler makedon kökenli aynı zamanda bir çok çevre bize pomakta diyor üstelik bizim yaşlıların konuştuğu dile eski makedonca diyorlar, Sn.İskecelinin vermiş olduğu bilgiler gerçekten çok ilginç zaman içinde pomakedon kelimesi pomak olarak kısaltılmış olunabilir.

Ayrıca biz torbeşler makedon kökenliyiz Makedonyadaki pomaklarla torbeşler arasında çok büyük farklar yokken yada tamamen aynılarken Makedonya dışındaki pomaklar la makedonyadaki torbeşler arasında farklarda var.
Bu farkların oluşma nedeni büyük ihtimalle bölgesel-coğrafi ve kaynaşmalardan dolayı.
Makedonyanın çoğu yerinde Torbeşler yada pomaklar makedonlarla içiçe yaşarlarken makedonya dışındaki pomaklar türkler ve bulgarlarla içiçe yani karışık-birlikte yaşamışlar.

Makedonya dışında torbeşlerden çok fazla söz edilmezken ve genel anlamda pomak olarak değerlendirilirken Makedonya içinde ise pomak kelimesi yerine daha çok torbeş kelimesi kullanılmaktadır.

Yaşlıların söyledikleride bize torbeş,pomak ve makedonce diyorlardı sözleri balkanlardaki tüm pomak-torbeşlerin aynı kökenden geldikleri düşüncesini aklıma getirmekte, acaba doğruluk payı nedir ?

Fakat bugüne kadar pomakların makedon kökenliyiz gibi bir açıklamaları olmamıştı genel kanı ya slav yada bulgar kökenli olduklarıydı.
Makedonyada ki torbeş-pomakların Makedonya dışındaki pomaklarla ne gibi bağlantıları olduğunu merak etmekteyim...
Sonuç olarak Makedonya dışındaki pomakların makedon-türk-bulgarlarla daha çok birlikte yaşadıkları için aradaki farkların bu yüzden olabileceğini düşünmekteyim.
Buna rağmen Makedonyadaki torbeş-pomaklar da Makedonlarla birlikte yaşadıkları için daha saf kaldıklarını düşünüyorum...
Pomaklar makedondur demiyorum fakat ilginç bir şekilde pomak kelimesinin gerçek anlamını bize torbeş denildiği gibi neden pomakta denildiğini ve torbeşlerle pomakların birbirleriyle bağlarını merak etmekteyim.Acaba torbeşlerle pomaklar aynı kökenden mi geliyorlar.
Eğer öyle ise pomakların makedon kökleride var.Bu arada aynı şeyi rodoplardaki pomaklarda o halde torbeşlerinde bulgar-türk kökleride var demelerine neden olacaktır.Fakat Torbeşlerin genel olarak bulgarlar yada türklerle bağları yok torbeşlerin geçmişte yoğun yaşadıkları batı makedonya da torbeşler hırıstiyan makedonlarla aynı kökten geliyorlar...Zaten bulgar tezlerine göre Makedonlar aslında bulgar oluyorlar ama gerçekte bunun doğruluğu olmadığı gibi bulgarlarında türk-fin-ogur ve slav oldukları aşikar.Yani ortada yunanistanın ve bulgaristanın siyasi amaçları nedeniyle pomakları bulgar yada yunan göstermeleri olasılık dahilinde özellikle yunanların pomakları makedon kökenliler olarak değerlendirmesi soru işaretlerine neden olmakta. O halde biz torbeşlerde pomak olduğumuza göre ve hırıstiyan makedonlarlada aynı kökten olduğumuza göre ve hıristiyan makedonlar dna sonuçların da antik makedonların devamı oldukları kanıtlanmışken, pomakların makedon olma olasılıklarıda var.
Tabi ki bu bağları tam olarak bilmiyoruz, nedir ne değildir.
Tabi çok fazla siyasi amaçlar güdüldüğü için işin içinden çıkmak mümkün olmuyor, bizlerde siyasi amaçlardan sıyrılıp objektif olmalıyız....

Saygılar.


Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: çaparovski on April 14, 2009, 18:24
Bir kişi yanlış anlamış olmalı ki bu yazımı başka bir sitede alıntı şeklinde yayınladı.
Yazımı yanlış anlayanlar için şunu belirtmek istiyorum pomaklar makedon kökenlidir diye bir yaklaşımım ve görüşüm olamaz, buna pomaklar karar verir ve bunu ancak pomaklar söyleyebilir.
Ben pomak kelimesinin anlamını anlamaya çalışıyordum, bazı çevrelerce bize pomak denmesinin nedenlerini merak ettiğim için ve de iskeceli arkadaşımızın yazısından yola çıkarak aklıma takılan soru işaretlerini paylaşmak istedim...
Saygılar.

Title: Re: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: yabanci17 on October 10, 2009, 08:20
arkadaşlar neden kendimizi bukadar yıpratıyoruz bulgarmış yunanmış makedonmuş hristiyanmış müslümanmış biz pomakız tabiki içimizde hiristiyan; müslüman,bulgar  yunan  türk hissedenler olacak farlılıklar zenginliğimiz olmalı amacımız ne olursa olsun pomak kimliğimizden ve kültürümüzden kopmamak   çünkü aynı ırk ve soydan geliyoruz.
Title: Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
Post by: Karacaovalı Pomak on June 20, 2010, 13:22
Biz Selanik-Karacaova'dan 1924 yılında Türkiye'ye göçen Pomaklardanız.Dilimiz makedoncaya çok benzer.Bir torbeş tanıdığım bizim Torbeş olduğumuzu söyledi.İlk defa duymuştum böle bi kelime.Tabiki reddettim.Biz pomakız dedim.Benim ninem dedem ne olduğunu bilmeyecek kadar aptal değildi.Pomak ve torbeş deyimi coğrafi bence.Bulgaristan,batı trakya ve ege makedonyasında slavca konuşan müslümanlara Pomak denmiş.Vardar makedonyasında torbeş.Sırbistan ve bosnada boşnak.
Ki bzim yaşlılarımız karacova'da bulgarlarla beraber yaşıyorduk demişlerdi.O zamanın bulgarları şimdinin makedonları olmuş =) Makedonların eski büyük iskenderin makedonlarıyla ne dil ne din ne ırk ne de kültür olarak alakaları yoktur.Sadece millet adı aynıdır.Bu da makedonya bulgarlarının millileşme sürecinde ortaya atılmıştır.Bu günün makedoncası has bulgarca bugünün makedonları ise has bulgardır.Dilleri bile bulgaristan bulgarcasından daha slaviktir.