Pomak.eu

Български => Помаци => Topic started by: Rahmie on April 18, 2008, 21:04

Title: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Rahmie on April 18, 2008, 21:04
Версии за етимологията на названието "помаци"

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Най-разпространеното название на българомюсюлманска общност, "помаци", се развива от "помагач", "помачен" или "поляк".

"Помагач"

Свързва се с това, че по време на османската власт помаците играели спомагателна роля в управлението на районите, в които живеят. Поради тези причини логично е наименованието ”помак” да произлиза от глагола “помага”. В османския и в днешния турски съществува буква наречена меко “г” която днес се изписва така – ğ. Когато това “г” се намира в някоя дума то не се чете или изговаря. Поради тази причина възможно е и османлиите, когато са изговаряли българската дума “помагачи” за населението със специален статут, състоящо се най-вече от средите на еретиците, да не са изговаряли буквата “г” и тя да е придобивала формата “помаачи”, от където да произлиза и наименованието “помаци”.

Според Хамер и Цинкайзен още в най-раните периоди, когато османските гарнизони се настанили на Балканския полуостров, от страна на османската власт били полагани особени усилия за откриването на два вида “нестандартни” населения, сред които са били тюрките заселили се на Балканския полуостров преди османското нашествие и еретиците, които не изповядвали християнството по начина, който бил изповядван от католиците и православните. В първата група влизат - прабългарите, куманите, печенезите, узите и прочие, а в втората група са описаните в корана хора на писанията, които не съдружавали с Бог (Отец) назовавайки го троица, и които не се молели на кумирите - икони. Поради тази причина в османските архиви еретиците били записвани като кристияни за разлика от останалите християни записани като гербан или кяфир (неверник). Като след откриването на тези населения османската власт ги поставяла в привилегировано положение.

Според регистъра на войнуците в ловешко от 1548 г. със специален статут са били и т. нар. ”ямаци”, което в превод от османотурски език означавало ”помагачи”. Поради тези причина има вероятност наименованието ”помак” да произлиза от глагола “помага”.

В своя пътепис „В недрата на Родопите“ Иван Вазов дава друго обяснение на произхода на "помаци" от "помагачи" - там той споменава за четите известни в българската историография като башибозуци, които играели спомагателна роля.

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=14&WorkID=829&Level=1 (http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=14&WorkID=829&Level=1)

"Помачен"

Според тази версия, "помаци" се развива от диалектизма "помака" (мъчение, изтезание) и "помачен" (измъчен, изтезаван). При нея се изтъква най-вече верската страна на проблема - за това как и по какъв начин помаците са приели исляма. По този повод изтъкнатите османисти Махиел Кил, Иналджък и други иследвайки османските архивни документи, разясняват в своите публикации как се е развил този процес. Така например, според Махиел Кил, историци като Васил Кънчов, Марин Дринов и Петър Мутафчиев са считали за автентични летописите на поп Методий Драгинов от село Корово, отнасящ се за района на Чепинското корито. Летописите на поп Методий Драгинов са публикувани от Стефан Захариев, родом от Пазарджик, в неговото ”Географско статистическо описание на Татар Пазарджишка каза” отпечатано във Виена през 1870 г.

Почти по същото време е отпечатан разказът „Второто разорение на България“ на извесния руски историк Ламански, който също така е смятан за автентичен, а събитията се развиват по време на управлението на султан Селим I (1512-1520). Tози разказ описва насилственото ислямизиране на населението от егейското крайбрежие до Неврокопско (Гоцеделчевско), както и на района около Крупник и по-голямата част от Дунавска България. Към смятаните за автентични документи се отнасят и „Исторически бележник“, съдържащ ужасяващи детайли за този процес в Централните и Източните Родопи, а също и „Хрониката на манастира Света Петка“, „Беловската хроника“ и „Дряновския препис“, който е служел като допълнение към „История славянобългарска“. Не на последно място тук могат да се причислят и сборниците с документи, публикувани през втората половина на 20 век.

Всички изброени до тук источници се смятали за автентични и на тях се е гледало като на основен източник на сведения за този период и от много наши съвременни историци. Оригиналите на историята на поп Методи Драгинов например, на „Второто разорение на България“ и на „Исторически бележник“ не са открити, за да се направи по-обстойна справка. Поради това те будят съмнение за автентичността си и често са смятани за възрожденски фалшификати.

Иследваните от Кил османски архивни документи като цяло не дават ясна представа за разпространението на исляма сред помаците – дали то е било насилствено или доброволно. Това, което показват обаче, е много бавният процес на ислямизация. В този смисъл не може да се определи до каква степен думата ”помак” е свързана с думата ”помъчен”, но е сигурно, че терминът се приема от авторите, които се базират и на споменатите по-горе източници. Тази етимология си е пробила път още по времето на Стою Шишков и е успяла да се наложи през 30-те години, достигайки и до наши дни.

Друга интересна подробност е, че рефлексът на старобългарския голям юс в местните рупски говори не е а (С мака се вади заб на маж), за да даде помачен, а широко о, преминаващо в неударена позиция в у (С мока се вади зоб на мож). Следователно регионимът, изведен от мъка би бил помоци (Отбележете топонима Мугла, от мъгла).

"Поляк"

През 1672 г., когато османските турци завладяват областта Каменец-Подолски (Подолие), по това време част от Полско-литовската държава (Жечпосполита), тамошни арменци-павликяни са преселени в Пловдивско, Родопите и на други места в европейската част на Османската империя. Тези павликяни приемат исляма и според Садък Паша - Михаи Чайковски (1804 г. - 1886 г.) - от името "поляк" - "поляци" се е добило разваленото име "помак" - "помаци". С това може да се обясни, че не всички ислямизирани павликяни се наричат "помаци", а само известна част от тях.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8 (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8)

Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Rahmie on April 18, 2008, 21:05
Названия и самоназвания

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Помаците не представляват единна общност и нямат общо самоназвание. В различните държави се използват и различни локални външни обозначения - ахряни, бабечани, торбеши, горани, жупани, аповци и други.

В България често се използва терминът българи мохамедани, който би трябвало да е въведен за разграничаването на общността от мюсюлманите, неговорещи български като майчин език - турци, цигани, и така нататък. В някои райони обаче, като Тетевенския балкан например, циганите също се самоопределят като българи мохамедани.

Това до голяма степен пречи за статестическите изследвания. Това е и основната причина за анормалните определиния от страна на българското население в района, поради което помаците там биват наричани бели цигани. От друга страна терминът българи мохамедани често е отхвърлян, тъй като значителна част от представителите на общността в България нямат българско съзнание и защото термина „мохамедани“ (и съответно и българи мохамедани) предполага някаква форма на обожание на пророка Мохамед, (по подобие на християни и будисти) докато последователите на исляма смятат, че изпълняват волята на единствения бог Аллах и наричат себе си мюсюлмани.

Aповци - така се наричат българите мюсюлмани в Кичевско, Република Македония. Етимологията на названието идва от албанската дума за брат. Предполага се, че названието им е дадено от съседното албанско население.

Ахряни - название на българите мюсюлмани в Родопите и Западна Тракия. Етимологията на думата според някои учени като Борис Дерибеев произлиза от средновековното название на Родопите и по-специално на Източните Родопи Ахрида/Ахридос и османското име Ахърчелеби. Друга версия за произхода на названието е от старобългарската дума хрид, означаваща скала, хълм, планина.
 
Бабечани - така се наричат българите мюсюлмани в района на Разлог.

Дилсъзи - наименование на българите мюсюслмани в района на Тиквешията, днес Република Македония. Произходът на думата се обяснява като "безезици", т.е "без език". Предполага се, че това наименование е дадена на местните българи мюсюлмани от турското население като упрек, че не говорят турски език.
 
Мърваци - така се наричат българите мюсюлмани в района на град Сяр, днес Гърция. А също и в Малешевско, Демир Хисар и Мелник. Според Васил Кънчов това име има свръзка с рударството. „Мърва“ наричат тамошните хора ситнеж от въглища. И мърваци първоначално трябва да са се наричали само въглярите, «угляри» в Кратовско. Сега думата „мърваклък“ се употребява често вместо рударство. Този регионим важи както за българите мюсюлмани, така и за българите християни в споменатите райони.

Помаци - название на българите мюсюлмани в Северна България в района на Ловеч, Бяла Слатина. Поради близостта на това население до големите културно-просветни центрове на българското Възраждане, това самоназвание на българите мюсюлмани става обобщаващо наименование за всички български мюсюлмански общности.
 
Торбеши - название на българите мюсюлмани в Западна Македония, в района на Шар планина, Скопско и Дебърско.

Че́ченци или Чешлии - така се наричат българите мюсюлмани в района на областта Чеч. Чешлиските са и един от родовете в близката до Чеч Доспатска община. В Доспатско наименованието чеченци не е разпостранено. Вместо него се използва наименованието гаджели.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8 (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8)

Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on May 16, 2008, 22:00
DRIN,DRIN OT TRIN  NA TRIN
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: halikan on May 17, 2008, 17:52
glu...i,istinata e 4e prez 1526-1528g v Rodopite osven turskiya asker nyama muslumani,a prez 16 vek po re4nite dolini mesta,marica,tundja se zaselvat turski zaselnici ot anadola
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: halikan on May 29, 2008, 20:24
toya rado see pobarkal pomaci bilo naimenovanie na muslumani,a rado na kakvo e naimenovanie pomak-hristiyanin ili kakvo
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: lubo on August 01, 2008, 14:21
Amii az mislq 4e dymata ''POMAK'' proizliza ot dymata poma4en ,4ovek v maki,koeto obqsnqva na praktika kak sa prieli balgarite islqma.Poznavam mnogo pomaci no samiqt az nesam pomak,hristiqnin sam.Ot rodopite sam ot devin.Naskoro govorih s edna stara jena na okolo 85 godini i tq mi kaza:Moeta pra baba e ot Breze i mie kazvala 4e pak neinata pra baba pomni dnite na potyr4vane na tqhnoto selo i znae 4e tehniq rod sa bili hristiqni ,no pri pomacite tazi tema e tema tabu i nese govori za neq ,e ima i takiva koito govorqt .predi 2-3 godini cqloto selo Breze se prekrasti i stanaha otnovo hristiqni .edin rodopski pomak po ni6to nese razli4ava ot edin rodopski hristiqnin naprimer, osven po religiqta razbira se.no pak vsi4ki jiteli na rodopite nezavisimo hristiqni ili miusiulmani se obli4at v balgarskite narodni nosii,peqt balgarskite narodni pesna,dori praznyvat edni i sa6ti praznici kato naprimer Gergiovden.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Mangr on August 01, 2008, 14:37
Abe Lubo As pak misle che e tochno obratno Balgarite  noset nashite nosii imat nashite obichai i tradicii i govoret nashia ezik s razlichen dialekt i praznuvat pochti vcichki nashi praznici kato naprimer gergov den:))) dokaji go che ne e taka, a sashto dokaji che Gergov Den e lichno Balgarski?

jif i zdrav
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Snake on August 02, 2008, 02:54
Moeto vijdane za nazvanieto POMACI- e trakiisko pleme naseliavalo  Rodopite,,koeto  na starogruzki zna4i pia4i,t.k. te slaveli boga na vinoto i veselieto Bakhus.Drugo- po-mace-doni, ili proto-mace-doni,su6to e vuzmojno.No da kazva6 4e sme  ednakvi s bulgarite e sme6no.Abe hora,ako sme bili ednakvi za6to biaha tezi 7-puti  gonenia,izvra6tenia sre6tu nas.Ludo,moje li da mi otgovori6.Ili iska6 da kaje6 ,4e moia diado e bil neosuznat bulgarin ta zatova s pu6ki sa do6li 1912-god. da im smeniat religiata.Ami nesi li si zadaval ti i Rado  vup.-za6to ima tolkova izselnici v Turzia ot nas pomazite.Te da nebio da sa oti6li na pazar do Kapalu char6i i posle obratno.Ili sa oti6li na kurort v Antalia za6toto bulgarskoto 4ernomorie hodiat samo mizernici a i oblslujvaneto e pod vsiaka kritika.Vie gospoda se podigravate s jertvite koito pomazite sa dali v tezi Vuzroditelni prozesi.Vie ot Breze ,ako 6tete ne bulgari,francuzi da se biahte narekli 6te si ostanete su6tite mizernici.Vashata dalavera e druga-da se haresate na onezi ot Sofia,ta belkim vi spusnat edin ko6 s pari.Znae6 li kak ste poznati v Sofia i Plovdiv-kato ve popitat ot kude ste se svivate kato pretrepan  smok dokato kajete 4e ste ot Rodopite a otgovora na pita6tia vi e-;aha vie ste pomazi nali.A vie nali ste3 mijiyturki po4vate da subirate ot 10-dereta isto4nizi ,4e edvali ne na vremeto edi koi si v roda vi e bil bulgari.No ako mislite, 4e 6te gi trognete s tezi ne6ta -lujete samo sebe si.Te sa na jasno koi kla Batak,Peru6tiza,Klisura,Panaguri6te..a vie kato bebeta ste po4nali da im obiasniavate istoriata.Gosodine-nie sme bili na stranata na gospodstva6tite -praveli sme kakvoto si pojelaem.Na6ite dedi sa slujili v Osmanskata armia.Bili sa po Azia ,Afrika,Evropa.Tova e bila imperia kato sega6nata -USA.A diado ti moje da nee i slujil,samo hristianite nesa vzemali na slujba.Abe ,kakvo 6te ti obiasniavam,To na vremeto sled 1972-god.v selot ni ima6e edin maitap4ia 4ovek kazva6ese Rekip,no mu smeniha imeto na Rumen.Ta toi ima6e mnogo zdravo mule{katur} .Vednuj be6e do6ul na pose6tenie v seloto ni partiinia sekretar ot Goze Del4ev na obikolka da vidi kak vurvi prozesa.Ta ago Rekip- vzema edna guosteriza jaka i zapo4va da nalaga muleto.A to haivan4eto aha da se odushi v opitite si da se spasi ot udarite.Kato go zabeliaza partiinia sekretar otide pri nego i go pita:-Bai Rumene za6to taka nalaga6 katura.? .A  toi otvru6ta taka:-Drugario sekretar ,kak niama da go bia,pove4e neiskam  da e mule{katur} iskam da e kon.A onzi {sekretaria ne shvana nameka  i mu vika :-Abe  ti akul ima6 li kak taka ot katur da stane kon.A  ago rRekip ima6e gotov otgovor-:ami to i nie sme pomazi no iskate ot nas bulgari da pravite.Taka, 4e  Under mnogo dobre go e kazal-:Gordeia se 4e sum pomak.A ti Ludo i Rado-idete i se gordeite 4e ste bulgari.No molia vi  tursete kakuv e korena na bulgarite,bratia li sa s turzite ili nesa.A nie v pomaknet . eu 6te tursim  dali sme traki,makedonzi,gurzi,ili turzi.I molia viako trugnete da tursite korena na va6ia proishod da ne zabraviate va6ite pradedi{gagauzite} ostanalite prabulgari na Balkanite.Aide selam ot men i Idete tam kudeto sa va6ite vestnizi:Ataka,Zora i drugi podobni .Kudeto samo spomenavaneto na dumata musulmanin e suprovodena o bezbroi psuvni i obidi.Tam e va6eto mqsto na 2-ta vi.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ali m on August 02, 2008, 03:10
lubo vaobshte ne sam saglasen s tvoite tvardeniya,ti parvo mi dokaji ce balgarite ste naistina balgari,zashtoto te horata vece dokazaha ce originalnite balgari sa turksko persiiski plemena i sa govoreli turkski ezik,koito nyama nishto obshto sas segashniya balgarski ezik a toi e slavyanski,kato na sarbite makedoncite rusnacite i drugi.Zatova vi predlagam vie balgarite da sprete s nahalstvoto da  prepisvate balgarska samolicnost na vsicki slavyani zastoto samite slavyani i balgarite jiveeshti v voljkata balgarska darjava\koito za men sa istinskite balgari\ sa savsem razlicni da ne govorim ce dori izpalnyavat i islyamska religiya.Nyama i nishto vyarno v tova ce sme ednakvi zashtoto pomacite imat savsem razlicni ot balgarskite obicai.Svadbite sa razlicni,pogrebeniyata sa razlicni,nosiite sa razlicni,naprimer nosiite na pomacite sa mnogo shareni a na balgarite sa predimno cerni.Ako ,oglednete grobishtata shte vidite ce vsicko e razlicno.ne sam saglasen i ce v breze vsicki sa stanali hristiyani zashtoto stava vapros samo za nyakolko dushi coito go pravyat ot licni interesi.Znaesh li ce do 1912 nyama knigi sred pomacite na balgarski ezik i ce toi e nalojen na sila ot balgarskite vlasti zashtoto po sashtiya nacin naprimer pomacite v garciya govoryat gracki i pomacite v turciya govoryat turski,a do 1912 godina pomacite sa govoreli i pisali na arabski,turski i persiiski ezik,knigite oshte sa nalice.I kak shte mi obyasnish fakta ce nadgrobnite kamani i na namereniya kamak v starata jamiya v madan byaha na arabski ezik i zashto togava vie balgarire izpocupihte tezi kamani s arabski nadpisi.
Ami to e mnogo prosto pomacite sme si prosto razlicen ot balgarskiya narod i nyamame nishto obshto s balgarskate hristiyanska kultura na osnovata na koyato,e izgradena balgarskata hristiyanska kultura.A pod dumata poturcvane az razbiram nasila nalagane na turskiya ezik,koito pomacite ne govoryat taka ce lubo tvoite tvardeniya za men sa si izmislici na balgarskata asimilacionna darjavna mashina sled 1912 godina,cellyashta da asimilira pomacite v izmislenata balgarska naciya,koyako vaobshte ne e balgarska a e sastavena ot okolo 80 razlicni plemena preminali prez balkanskiya poluostrov.Kak shte komentirate imeto na tema Ahridos vav Vizantiya koyato sashtestvuva ot predi idvaneto na osmanliite na balkanite na teritoriite koito jiveyat ahrenite t.e. pomacite?Zashtoto za men e predelno yasno ce pomacite sa jivyali v ahridos i vinagi sa si bili muslimani doshli ot sredizemno more i Sham koito blizo sedem veka ot arabite.
A granicata mejdu balgariya i Vizantiya pocti nee minavala na ug ot Marica t.e. Pocite sa tvorenie i pritejanie na Vizantiya predi idvaneto na osmanliite.I nyama kakvo da se lajem vie balgarite vaobshte ne ni priemate za balgari dori i nyakoi nashi asimilanti da se pravyat na takiva.Hie sme si prosto pomaci i vie sashto go znaete vapreki ce sled 1912 se izpisaha tonove laji i izmislici po nash adres!CAO!i sprete da se zanimate s nas a parvo dokajete vashiya balgarski proizhod zashtoto ni vece ne vi vyarvame.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Ади on August 02, 2008, 10:53
 ;D
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: lubo on August 18, 2008, 16:00
ami predstavi si ,znam kakav sam .Znam si roda de se vika do 9-to kolqno ta daje i do 19-to.tai4e nemigi razpravqi tiq .
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: lubo on August 18, 2008, 16:08
MANGR az nemoga da dokaja 4e gergiov den e 4isto balgarski praznik za6toto nee,za6toto ne samo balgarite se hristiqni.pri polojenie 4e v islqma nqma takav praznik ,nese opitvai dame obedi6 4e gergiov den e praznik na edin etnos koito izpovqdva sa6tiq toq islqm.i tva 4e balgarite noseli va6te poma6ki nosii e apsolytna prostotiq .
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Mangr on August 18, 2008, 16:39
Pri nas ne e Gergov Den a e "Gergiden" ima razlika nli
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: lubo on August 18, 2008, 22:10
dam ima razlika no i dvete proizlizat v kraina smetka ot edin i sa6t praznik koito povqrvaimi sas sigornost e hristiqnski i ako pomacite go praznyvat to zna4i i te sa bili nqkoga hristiqni
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Dobrev on August 18, 2008, 22:36
You are not allowed to view links. Register or Login
Gergovden ... ako pomacite go praznyvat to zna4i i te sa bili nqkoga hristiqni

Съгласен!  ;D :)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: halikan on August 18, 2008, 23:21
kadesa tezi pomaci koito praznuvat gergovden,nesam 4uval za takiva nesam 4ul da ima pomak georgi ili musulmanin georgi tuka may stese poobarkali ne6to
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "по&
Post by: Dobrev on August 18, 2008, 23:47
You are not allowed to view links. Register or Login
kadesa tezi pomaci koito praznuvat gergovden,nesam 4uval za takiva nesam 4ul da ima pomak georgi ili musulmanin georgi tuka may stese poobarkali ne6to

Заповядай в Селча :)
Всички сме помаци там.
И виж как сутрин на Гергюден всички излизат и се мият с роса от поляните или се "търкалят" по поляните за здраве. Жените изкарват чеизите си по терасите за да ги "огрее слънцето" и да не се спасват. Вечерта срещу Гергюден се оставят запалени лампите около къщата за да не идват магьосници. С първото "гергюденско" листе се захранват овцете, кравите и козите за да са млечни и да ги предпазят от "превземане на млякото им" от магесници.

Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: lubo on August 19, 2008, 10:27
eto halikan vijda6 li kak stoqt ne6tata
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Metka on August 19, 2008, 11:03
You are not allowed to view links. Register or Login
dam ima razlika no i dvete proizlizat v kraina smetka ot edin i sa6t praznik koito povqrvaimi sas sigornost e hristiqnski i ako pomacite go praznyvat to zna4i i te sa bili nqkoga hristiqni

Imeto Gergiovden e hristiqnsko.
Ispolzva se za edin praznik koito v turkoezi4nite kulturi se kazva Herderles.
Ima takava pesen na Goran Bregovi4, koqto Slafi Trivonov interpretira vav kavar i napravi - pesen za sveti Georgi pobedonosec.
Vsashtnost tova e hristianski mit.
Pomacite praznuvame georgovden zaradi jivotnovadstvoto.
Tova e drevna evroaziiska tradiciq koqto po slu4ainost nqkakva hristiqnite praznuvat na tozi den .Tezi neshta oba4e sa razli4ni.
- I Liubo nedei kato slafi trifonof, ei taka nabarzo da ni vnushavash hristiqnsko minalo.
Tvoiata teza e sapri4astna kam Vazroditelite, koito vsi4ko drevno v pomashkata kultura go iskaraha - izkonno,balgarohristiqnsko.
Tova 4e pomacite izpolzvat hristianskat duma ¨georgovden¨, e neshto kato simvoli4en komshuluk, pokazvash tolerantnosta ni.
Decata v u4ilishte, praznuvat 24 mai, koito e pravoslaven praznik.
No tova ne ozna4ava  tezi deca sa hristiani.
Zaradi glupavata hipoteza , koqto ti spodelqsh, naposledak v dosta pomashki sela tazi drevna evroaziiska tradiciq iz4ezva.
Zashtoto interpretiraneto i dori i ot tebe mi napomnq za Asimilaciata.
 
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: lubo on August 19, 2008, 11:32
celiqt pravoslaven svqt praznyva gergiov den na opredelena data s opredeleni tradicii ,i v edin moment se okazva 4e pomacite praznyvat i te gergiov den sas po4ti sa6tite nravi i tradicii i ti se opitva6 dame obedi6 4e tva bilo nqkav si evroaziatski praznik koito pomacite praznyvali .a otnosno asimilaciqta ,tq se osa6testvqva s palnata podkrepa na pomacite.ima mnogo smeseni brakove koito po4ti vinagi vodqt do naslednik hristiqnin.az nesam pomak i vse pak nqmam ni6to protiv tqh.bratov4etkami se ojeni za pomak i imat dete i toe krasteno v carkva,sestrami e na pat dase ojeni za pomak i povqrvai mi i tqhnoto dete 6tee hristiqn4e
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Пламен Пасков on August 19, 2008, 11:55
You are not allowed to view links. Register or Login
celiqt pravoslaven svqt praznyva gergiov den na opredelena data s opredeleni tradicii ,i v edin moment se okazva 4e pomacite praznyvat i te gergiov den sas po4ti sa6tite nravi i tradicii i ti se opitva6 dame obedi6 4e tva bilo nqkav si evroaziatski praznik koito pomacite praznyvali .a otnosno asimilaciqta ,tq se osa6testvqva s palnata podkrepa na pomacite.ima mnogo smeseni brakove koito po4ti vinagi vodqt do naslednik hristiqnin.az nesam pomak i vse pak nqmam ni6to protiv tqh.bratov4etkami se ojeni za pomak i imat dete i toe krasteno v carkva,sestrami e na pat dase ojeni za pomak i povqrvai mi i tqhnoto dete 6tee hristiqn4e
Любо, тук Метка, съзнава ли той дълбочината на пласта или не, е прав.
Гергьовден и почти всичките ни празници не са християнски, а са християнизирани, то ест, натамънени, казано по народному.
Народ, религия и календар са били едно цяло. Имам предвид дохристиянския българският народ.
Най-подробното изследване на тази тема можете да прочетете в трите книги "Българският народен календар" на Георги Велев от Асеновград на тази тема. Един наистина фундаментален революционен труд, особенно от гледна точка на това, което доказва по абсолютно безспорен начин: пряката връзка на народните празници с древнобългарският (а не днешният - Юлианско-Грегориански календар) както и паралелите между древнобългарският календар и И-Дзин (Книга на промените) на Лао Дзъ, при което излиза, че за китайците тя е взаемка (и мога да го докажа много лесно), а това е изначално българска наука и астрология (защото календар без астрология не става и не се прави).
Исторически доказателства, че при Борисовата християнизация (защото е имало и друга, векове преди него: от първоапостолите Петър и Павел през първи век) се е сменял календара и празниците, са многобройни и документирани: той е пращал постоянно писма до папата и до Патриарха, питайки буквално за всичко: как следва да се направи по новата религия всяка сфера от живота на редовия българин: като се почне от това: колко жени да има (предците ни са били полигамни до християнизацията на Борис) и се свърши с това, че са питали как да бъдат приспособени и конфликтират ли с новата вяра дрехите, гастрономическите обичаи и традиции, празниците и обредите.
В резултат се е получило нещо като "надграждане": практически всички стари празници по древния български календар получават максимално близкият по време християнски аналог, (и естественно, християнското название) но хората въпреки това си го празнуват от древната дата (и си го отбелязват като второ название и старото), като преминава и в "християнската" част от датите и периодите.
То ест, опитвали са се мирно да ги съвместят, доколкото е възможно, въпреки, че е противоестественно и не се получава.
Оттук и плаващите Великденски празници и други специфики, които е по-добре да прочетете в оригинала на Георги Велев, защото аз не съм добър преразказвач на такава важна и точна материя.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Тоска on August 19, 2008, 12:17
МНОГО ОТ ТУРЦИТЕ , ИРАНСКИТЕ ПРАЗНУВАТ НА ТОЗИ ДЕН!  ЕДИН РЕСУРС HО С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА И ВЯРА. *(Хъдреллез в турция, гергювден в българия) ЗАШТОТО ТОЙ Е ШАМАНСКА ТРАДИЦИЯ. РОДЕН Е В C.АЗИЯ
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Metka on August 19, 2008, 12:47
You are not allowed to view links. Register or Login
МНОГО ОТ ТУРЦИТЕ , ИРАНСКИТЕ ПРАЗНУВАТ НА ТОЗИ ДЕН!  ЕДИН РЕСУРС HО С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА И ВЯРА. *(Хъдреллез в турция, гергювден в българия) ЗАШТОТО ТОЙ Е ШАМАНСКА ТРАДИЦИЯ. РОДЕН Е В C.АЗИЯ

Imenno,SHAMANIZMA e mistii4nata religiq koato e okazvalo ogromno vliqnie dori i na Balkanite.
Sred pomaskta obshtnos Shamanizma e skrit - kripto.Ima razbira se negovi elemnti i sred hristianskite obshtnosti na balkanite.
I tai kato negovi elementi vse pak sa vidimi , ne samo v Ribnovo i Breznica no i sred vsi4ki misliumanski obshtnosti na balkanite,zloupotrebta mu po vreme na Vazroditelniq proces beshe norma.
BG-u4enite s ohota izpolzvaha  pomashkiq kriptoshamaniam imenno sreshtu nas - bili sme nai ¨4istite balgari¨  i t.n.
Daje i horata na Adolf Hitler sa idvali po nashia krai , kato ideiata im e bila  4e pomacite sa edin ot narodite - istinski naslednici na drevnite ariici.
Tova razbira se edna ot mnogoto idei za proizhoda ni .
Golqma 4ast ot tezi idei sa bili i shte badat predpostavka za zloupotreba .
Nadqvam se 4e kulturnata ni diskusiq tuk e gradivna i pozitivna otnosno proizhoda ni.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: halikan on August 19, 2008, 12:53
You are not allowed to view links. Register or Login
Заповядай в Селча :)
Всички сме помаци там.
И виж как сутрин на Гергюден всички излизат и се мият с роса от поляните или се "търкалят" по поляните за здраве. Жените изкарват чеизите си по терасите за да ги "огрее слънцето" и да не се спасват. Вечерта срещу Гергюден се оставят запалени лампите около къщата за да не идват магьосници. С първото "гергюденско" листе се захранват овцете, кравите и козите за да са млечни и да ги предпазят от "превземане на млякото им" от магесници.


i boyandobrev lie pomak,a po religiya kakvoe naselenieto tam, v kakvo vyarvat tezi hora koito se 'tarkalyat'po polyanite,a v djamiya hoditeli
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: JAKSON1001 on August 21, 2008, 23:31
da no tova dete şte e ot poma6ki proizhod
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: JAKSON1001 on August 21, 2008, 23:34
ne badi siguren za6toto va6iqt praznik izliza sled na6iqt edirlez
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Dobrev on August 22, 2008, 00:18
You are not allowed to view links. Register or Login
i boyandobrev lie pomak,a po religiya kakvoe naselenieto tam, v kakvo vyarvat tezi hora koito se 'tarkalyat'po polyanite,a v djamiya hoditeli

Да, ходил съм в джамия веднъж.
В момента всекидневните молитви се посещават от 3-ма възрастни мъже.
Религията не е на особен почит при нас. Всички сме наследници на българи мюсюлмани, но не сме религиозни. Хората предпочитат да се занимават с по-земни и реални неща.
Но това не ни прави по-малко помаци.

 ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: halikan on August 22, 2008, 12:56
You are not allowed to view links. Register or Login
Да, ходил съм в джамия веднъж.
В момента всекидневните молитви се посещават от 3-ма възрастни мъже.
Религията не е на особен почит при нас. Всички сме наследници на българи мюсюлмани, но не сме религиозни. Хората предпочитат да се занимават с по-земни и реални неща.
Но това не ни прави по-малко помаци.

 ;)

da pravsi naslednici na musulmani,a navremeto pomacite se slaveha kato nai vyarva6tite hora,sigorno i na takiva ste bili naslednici, no sega  sramnoe tova koeto pi6e6 a skakvo moje6 da obyasni6 4e ste musulmani s tova 4e e ostanalo ot deditevi nali,nepomacite koito az poznavam te nesa kato vas
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Dobrev on August 22, 2008, 16:51
You are not allowed to view links. Register or Login
sramnoe tova koeto pi6e6 a skakvo moje6 da obyasni6 4e ste musulmani s tova 4e e ostanalo ot deditevi nali,nepomacite koito az poznavam te nesa kato vas

Можеш да запазиш дълбокомъдрените заключения за себе си.
Аз не осъждам твоята религиозност, нали?
Всеки има право да вярва или да не вярва - въпрос на личен избор и на социална обусловеност.
И не, не е срамно това което пиша.
Срамно е когато се опитваш да отречеш българския си род и петниш името на пра-пра-родителите си.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: lubo on August 23, 2008, 13:31
i kvo stana sq vsi4ki dran dran i se okazva 4e nikoi neznae kvo zna4i pomak a :-\
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: halikan on August 23, 2008, 20:38
You are not allowed to view links. Register or Login
i kvo stana sq vsi4ki dran dran i se okazva 4e nikoi neznae kvo zna4i pomak a :-\
ne lubo nie znaem no na vas nevi haresva
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: lubo on August 23, 2008, 21:54
a iti si obseben ot silen fanatizam i nebi priel nikakvo drygo mnenie.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: martjo on August 24, 2008, 00:47
според мен названието помаци произлиза от помъчени.има достатъчно извори за това.чел съм и Време разделно.Преди известно време бях в една зала,където Антон Дончев представяше последната си книга за богомилите.Тогава той каза,че се дразни от факта,че извращават смисъла на "Време Разделно", целта му не е била да противопоставя етноси,а да заяви, че Бог е един, независимо от неговото име.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: halikan on August 24, 2008, 12:14
You are not allowed to view links. Register or Login
a iti si obseben ot silen fanatizam i nebi priel nikakvo drygo mnenie.
a eto kakvo nari4ate vie fanatizam tova da znae6 koi si dasi ubeden v tova.tova lie da nebih priel drugo mnenie kakto neprieh i nalojenotomi ime ati bili priel
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: halikan on August 24, 2008, 12:17
da Rahmie vseki ima pravo dase 4uvstva idase opredlya svobodno za kakavto se misli
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: lubo on August 24, 2008, 12:45
az nebih priel za6toto imam rodoslovie na moq rod dostata4no dalgo i podrobno zada znam kakav sam.ati si fanati4no nastroen i obiden ot smqnata na imenata zatova otri4a6 o4evidnoto
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: teo on August 25, 2008, 23:47
You are not allowed to view links. Register or Login
az nebih priel za6toto imam rodoslovie na moq rod dostata4no dalgo i podrobno zada znam kakav sam.ati si fanati4no nastroen i obiden ot smqnata na imenata zatova otri4a6 o4evidnoto


Да така са ви учили.....тия които не са със вас просто са фанатици!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Siuleiman on August 26, 2008, 03:44
You are not allowed to view links. Register or Login
da Rahmie vseki ima pravo dase 4uvstva idase opredlya svobodno za kakavto se misli

"О, неразумний юроде! Поради что се cpaмиш да се нapeчеш болгарин...?"


Теб вече те разбрахме ,че дядо ти е турчин ,няма какво да те убеждавам остави хората сами да си определят какви са не им натрапвай.

ТЕ КАЗВАТ ,ЧЕ СА ПОМАЦИ ТАКИВА СА(ТЕ СА ЧИСТИ РОДОПЧАНИ),АЗ СЪМ ТРАКИЕЦ(ДЯДО МИ Е С ПОМАШКИ ПРОИЗХОД ОТ РОДОПИТЕ ДО ХАСКОВО),ДРУГИ ПЪК СА ШОПИТЕ.Аз имам приятели помаци 4 години сме били саквартиранти мога да кажа ,че нямат грешка,братя каквото и да правите вие сте си помаци(РОДОПЧАНИ) а мисля ,че родопчани по ви подхожда.Тук в хасково турците викат на българите помаци под предлог ,че са "оправяли" майките ни,казвам го дословно защото го казаха на мен.Не е срамно да си родопчанин,тракиец(в случая) или някой от другите етноси.Аз мога да кажа едно "Съединението прави силата".И Ако един народ започне да се цепи може да има непревидими последици.За пример ,ще взема турското робство,не са виновни турците ,че са ни превзели не -За времето си българия и гърция са били 2-те сили след Рим.Причината е именно това разделение.България е била разцепена като същото важи и за гърция - както знаем дори Константинопол тогава е бил град държава.Така ,че знайте едно аз ви го казвам за по голямата част от българския народ думата помак е синоним за българин-мюсюлманин,а за останалата част то това е обидна дума това са българите които незнаят какво значи тя а също и турците които както вече разбрахте си мислят че знаят.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: halikan on August 26, 2008, 12:53
You are not allowed to view links. Register or Login
"О, неразумний юроде! Поради что се cpaмиш да се нapeчеш болгарин...?"


Теб вече те разбрахме ,че дядо ти е турчин ,няма какво да те убеждавам остави хората сами да си определят какви са не им натрапвай.

ТЕ КАЗВАТ ,ЧЕ СА ПОМАЦИ ТАКИВА СА(ТЕ СА ЧИСТИ РОДОПЧАНИ),АЗ СЪМ ТРАКИЕЦ(ДЯДО МИ Е С ПОМАШКИ ПРОИЗХОД ОТ РОДОПИТЕ ДО ХАСКОВО),ДРУГИ ПЪК СА ШОПИТЕ.Аз имам приятели помаци 4 години сме били саквартиранти мога да кажа ,че нямат грешка,братя каквото и да правите вие сте си помаци(РОДОПЧАНИ) а мисля ,че родопчани по ви подхожда.Тук в хасково турците викат на българите помаци под предлог ,че са "оправяли" майките ни,казвам го дословно защото го казаха на мен.Не е срамно да си родопчанин,тракиец(в случая) или някой от другите етноси.Аз мога да кажа едно "Съединението прави силата".И Ако един народ започне да се цепи може да има непревидими последици.За пример ,ще взема турското робство,не са виновни турците ,че са ни превзели не -За времето си българия и гърция са били 2-те сили след Рим.Причината е именно това разделение.България е била разцепена като същото важи и за гърция - както знаем дори Константинопол тогава е бил град държава.Така ,че знайте едно аз ви го казвам за по голямата част от българския народ думата помак е синоним за българин-мюсюлманин,а за останалата част то това е обидна дума това са българите които незнаят какво значи тя а също и турците които както вече разбрахте си мислят че знаят.
az na nikogo ni6to ne natrapvam i nikoi nyama pravo dame opredelya,a dumata pomak za nyakogo koite nepoznava istoriata moje idae sinonim za balgarin-musulmanin no ne iza samite pomaci,da ima balgari musulmani skoro davaha film za edna balgarka priela islyama
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Ади on August 26, 2008, 13:12
da halikan prav si i az imam dosta priiatelki prieli islama balgarki miusiulmanki naposledak broia im narasva .., ama nito edna ot tiah ne kazva , che e stanala pomakinia :)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Metka on August 26, 2008, 14:43
Az nqmam nishto naprotiv da se kazvat pomakini, no vse pak e vajna pomashkata avtenti4nost, istoria, kultura..
Poznavam pomashka golqma familiq na koqto tqhnia pradqdo e bil balgarin, koito predi 1912 godina e priel islqma.
Pri4inata e bila 4e e bil vliuben v nai krasivata pomakinq ot tova selo.
A ne zaradi balgarskiq proizhod na pomacite, kakto vazroditelite zloupotrebiha s tazi ideiq.
I taka tozi 4ovek se e integriral sred nashta obshtnos e e sazdal ena ot nai pro4utite familii vav vaprosnoto selo.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Siuleiman on August 29, 2008, 01:37
Добре знаем ,че навремето т.н възродители направиха гаф и то голям под  заповедта на ссср,за да могат турците да обърнат внимание на нас и на руснаците да им е лесно.
Ето това го пише в турската енциклопедия http://tr.wikipedia.org/wiki/Pomak (http://tr.wikipedia.org/wiki/Pomak) ,вижте само, дори турците признават връзката м/у думите в българския и родопския акцент.Абе да си кажа честно ние сме си ние по бели сме от турците,с сини очи,с руси коси.Ама ся защитниците на турската теория ще кажат ама и ние сме такива.Такива сте защото сте взимали бълканските жени от гърция ,българия,сърбия , и дори хърватия е има и оща ама няма да ги изброявам и сте ги използвали като сте се женили за тях защото са били по хубави от вашите там насилствено.Поровете  се по изторията то си пише турците правили хареми в родопите пълнели ги с жени и ги карали да раждат а децата повече и не виждали родителите си това са били еничарите и турците които сега казват абе и аз сам с руса коса,сини очи и т.н.Ама вземете да идете в не европейската част аз ходих с баща си и мога да кажа че са си бая мургави братята в азия.

А като споменахме турците нека си спомним "Баташкото Клане" -То е станало след като непокорният син на тогавашния "шеф на полицията" е отишъл да се саморазправя с хората които не искали да приемат нашата вяра и готвели бунт в последствие занесли главата на синът му в торба и когато той я видял откачил зашото който и да види това би откачил и започнал клането по заповед на турците,добре знаем обаче ,че след като като клането свършило на въпроса на европейските държави какво е станало турците казали "ТЕ ЗАПОЧНАХА БУНТА И ТЕ СИ ГО ПОТУШИХА" като пак изкараха нас помаците виновни.Демек ние трябва да внимаваме много добре в отношенята си с турците,т.е трябва да си поддържаме наша си политика,а защо най-накрая не се направи една помашка партия и ние имаме право на глас ,вярно че закона не позволява ама ДПС-то как успяха и сега не позволяват защото знаят ,че когато си направим партия няма да сме с тях, а този електорат ще ги "ИЗРИТА" от властта.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: teo on August 29, 2008, 16:36
You are not allowed to view links. Register or Login
Добре знаем ,че навремето т.н възродители направиха гаф и то голям под  заповедта на ссср,за да могат турците да обърнат внимание на нас и на руснаците да им е лесно.
Ето това го пише в турската енциклопедия http://tr.wikipedia.org/wiki/Pomak (http://tr.wikipedia.org/wiki/Pomak) ,вижте само, дори турците признават връзката м/у думите в българския и родопския акцент.Абе да си кажа честно ние сме си ние по бели сме от турците,с сини очи,с руси коси.Ама ся защитниците на турската теория ще кажат ама и ние сме такива.Такива сте защото сте взимали бълканските жени от гърция ,българия,сърбия , и дори хърватия е има и оща ама няма да ги изброявам и сте ги използвали като сте се женили за тях защото са били по хубави от вашите там насилствено.Поровете  се по изторията то си пише турците правили хареми в родопите пълнели ги с жени и ги карали да раждат а децата повече и не виждали родителите си това са били еничарите и турците които сега казват абе и аз сам с руса коса,сини очи и т.н.Ама вземете да идете в не европейската част аз ходих с баща си и мога да кажа че са си бая мургави братята в азия.

А като споменахме турците нека си спомним "Баташкото Клане" -То е станало след като непокорният син на тогавашния "шеф на полицията" е отишъл да се саморазправя с хората които не искали да приемат нашата вяра и готвели бунт в последствие занесли главата на синът му в торба и когато той я видял откачил зашото който и да види това би откачил и започнал клането по заповед на турците,добре знаем обаче ,че след като като клането свършило на въпроса на европейските държави какво е станало турците казали "ТЕ ЗАПОЧНАХА БУНТА И ТЕ СИ ГО ПОТУШИХА" като пак изкараха нас помаците виновни.Демек ние трябва да внимаваме много добре в отношенята си с турците,т.е трябва да си поддържаме наша си политика,а защо най-накрая не се направи една помашка партия и ние имаме право на глас ,вярно че закона не позволява ама ДПС-то как успяха и сега не позволяват защото знаят ,че когато си направим партия няма да сме с тях, а този електорат ще ги "ИЗРИТА" от властта.


Ако това изказване не е провокация....какво ще е?Моите постинги се истриват а такива стоят ли стоят.Такива постинги са пълни във стотици коментари и форуми.Едно и също!Лъжи и незнания на своята си собствена история... защото тя им се сервирва така и днескашно време!!!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Isyankar on August 29, 2008, 18:47
You are not allowed to view links. Register or Login
Добре знаем ,че навремето т.н възродители направиха гаф и то голям под  заповедта на ссср,за да могат турците да обърнат внимание на нас и на руснаците да им е лесно.
Ето това го пише в турската енциклопедия http://tr.wikipedia.org/wiki/Pomak (http://tr.wikipedia.org/wiki/Pomak) ,вижте само, дори турците признават връзката м/у думите в българския и родопския акцент.Абе да си кажа честно ние сме си ние по бели сме от турците,с сини очи,с руси коси.Ама ся защитниците на турската теория ще кажат ама и ние сме такива.Такива сте защото сте взимали бълканските жени от гърция ,българия,сърбия , и дори хърватия е има и оща ама няма да ги изброявам и сте ги използвали като сте се женили за тях защото са били по хубави от вашите там насилствено.Поровете  се по изторията то си пише турците правили хареми в родопите пълнели ги с жени и ги карали да раждат а децата повече и не виждали родителите си това са били еничарите и турците които сега казват абе и аз сам с руса коса,сини очи и т.н.Ама вземете да идете в не европейската част аз ходих с баща си и мога да кажа че са си бая мургави братята в азия.

А като споменахме турците нека си спомним "Баташкото Клане" -То е станало след като непокорният син на тогавашния "шеф на полицията" е отишъл да се саморазправя с хората които не искали да приемат нашата вяра и готвели бунт в последствие занесли главата на синът му в торба и когато той я видял откачил зашото който и да види това би откачил и започнал клането по заповед на турците,добре знаем обаче ,че след като като клането свършило на въпроса на европейските държави какво е станало турците казали "ТЕ ЗАПОЧНАХА БУНТА И ТЕ СИ ГО ПОТУШИХА" като пак изкараха нас помаците виновни.Демек ние трябва да внимаваме много добре в отношенята си с турците,т.е трябва да си поддържаме наша си политика,а защо най-накрая не се направи една помашка партия и ние имаме право на глас ,вярно че закона не позволява ама ДПС-то как успяха и сега не позволяват защото знаят ,че когато си направим партия няма да сме с тях, а този електорат ще ги "ИЗРИТА" от властта.

Мисля, че помашка партия никога няма да падне толкова ниско като ДПС. Но, ако искат да бъдат във властта винаги и да не разчитат на етновот и да влизат в някакви определени електорални рамки - помаците, а и етн турци, ако желаят - трябва да присъстват във всички партии. И затова трябва да се борим. Тогава Демокрацията ще победи. Иначе политическо разделение на база етнически принципи - води рано или късно до кръв.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Metka on August 30, 2008, 11:31
citat ot Siuleiman
Quote
........Поровете  се по изторията то си пише турците правили хареми в родопите пълнели ги с жени и ги карали да раждат а децата повече и не виждали родителите си това са били еничарите и турците които сега казват абе и аз сам с руса коса,сини очи и т.н.Ама вземете да идете в не европейската част аз ходих с баща си и мога да кажа че са си бая мургави братята в азия.........

krai na citata

V interes na istinata edno vreme az gledah v edno staro predavane po BT ¨Panorama¨, ta tam bqha pokanili na interviu edin ot nai velikite turski darjavnici i politici,  togavashniq prezident na Turcia -Turgut Iozal .
Toi kaza 4e pove4e ot 50 procenta sastava na dneshniat  turski narod e Evropeiski.
Tova razbira se mu pravi golqma 4est.
No ti Siuleimane - tova koeto pishesh ne ti pravi 4est;
Kaji kade v Rodopite e imalo haremi?
Moje bi shte ni pokajesh snimkov material na sineokite  i rusokosi hubavici, koito sa bili v o4akvane da promenqt pigmentaciqta na turcite ;D
I zashto si mislish 4e v haremite e imalo samo sineoki jeni s rusi kosi??
Otkrovena glupost e da mislish 4e  dneshnite turci sa sineoki i rusokosi zaradi tova 4e sa naslednici na onezi deca ot izmislenite v tvoita glava haremi po Rodopite.
Osven tova vav vseki etnos na balkanite oshte predi idvaneto na osmanliite e imalo vsqkakvi hora i po tamni i po svetli.
Neprikritiqt  zad nikat ti rasizam 4rez koito iskash da demonizirash narod koito e saseden na Rodinata ni , ne e zdravoslovno za nas.

Za tvoe svedenie civilizovaniq svqt odavna e otkril Haremite na izto4nite kulturi ot drevnosta - kato vdahnovenie v izkustvoto.
I za da ne bada golosloven ti davam edin primer:
La4ezarnata pevicata Sarah  Brightman s neiniq klip - Harem.O4ite i sa sini kato ezerna voda, no vij po dobre moje i balgarka da izleze;
Priqtno gledane:

www.youtube.com/watch?v=dMQS74UX2WM (http://www.youtube.com/watch?v=dMQS74UX2WM)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: shaban on August 30, 2008, 14:13
You are not allowed to view links. Register or Login
"О, неразумний юроде! Поради что се cpaмиш да се нapeчеш болгарин...?"


Теб вече те разбрахме ,че дядо ти е турчин ,няма какво да те убеждавам остави хората сами да си определят какви са не им натрапвай.

ТЕ КАЗВАТ ,ЧЕ СА ПОМАЦИ ТАКИВА СА(ТЕ СА ЧИСТИ РОДОПЧАНИ),АЗ СЪМ ТРАКИЕЦ(ДЯДО МИ Е С ПОМАШКИ ПРОИЗХОД ОТ РОДОПИТЕ ДО ХАСКОВО),ДРУГИ ПЪК СА ШОПИТЕ.Аз имам приятели помаци 4 години сме били саквартиранти мога да кажа ,че нямат грешка,братя каквото и да правите вие сте си помаци(РОДОПЧАНИ) а мисля ,че родопчани по ви подхожда.Тук в хасково турците викат на българите помаци под предлог ,че са "оправяли" майките ни,казвам го дословно защото го казаха на мен.Не е срамно да си родопчанин,тракиец(в случая) или някой от другите етноси.Аз мога да кажа едно "Съединението прави силата".И Ако един народ започне да се цепи може да има непревидими последици.За пример ,ще взема турското робство,не са виновни турците ,че са ни превзели не -За времето си българия и гърция са били 2-те сили след Рим.Причината е именно това разделение.България е била разцепена като същото важи и за гърция - както знаем дори Константинопол тогава е бил град държава.Така ,че знайте едно аз ви го казвам за по голямата част от българския народ думата помак е синоним за българин-мюсюлманин,а за останалата част то това е обидна дума това са българите които незнаят какво значи тя а също и турците които както вече разбрахте си мислят че знаят.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Siuleiman on September 01, 2008, 01:32
You are not allowed to view links. Register or Login

Ако това изказване не е провокация....какво ще е?Моите постинги се истриват а такива стоят ли стоят.Такива постинги са пълни във стотици коментари и форуми.Едно и също!Лъжи и незнания на своята си собствена история... защото тя им се сервирва така и днескашно време!!!
Колега нищо лично нямам против тойте възгледи всеки има право да изрази своето собствено мнение-"НО АЗ НЕ ИСКАМ ДА СПОРЯ С ТЕБ РАЗБИРАШ ЛИ ТОВА НЕ СА ИЗМИСЛИЦИ ПОРОВИ СЕ МАЛКО В ИСТОРИЯТА АЗ НЕ СЪМ ДЛЛЪЖЕН СЕГА ДА ПИША ВСИЧКО ОТ КНИГИТЕ С КОИТО РАЗПОЛАГАМ АКО ТЕ МЪРЗЕЛ ДА ПОГЛЕДНЕШ ИСТОРИЯТА НЕ СПОРИ С МЕН А ПОГЛЕДНИ,АКО ИСКАШ СИ ДРЪЖ ОЧИТЕ ЗАТВОРЕНИ.И една малка критика не по темата не се пише "днескашно" а днешно, нито пък "истрива" а изтрива може би администраторите ги трият заради правописните ти грешки,пиши ми ЛС когато преодолееш този проблем и не се заяждай не е в наша полза.
п.п.
Още повече ,че току що видях аватара ти извинявай сега рзбирам защо не знаеш български ами ,че ти си турчин тоест си пристрастен ,за разлика от теб виж как пишат помаците ,хубаво е ,че изразяваш мнението си успех в начинанието ти....Аз не съм от хората които ще тръгнат да те обиждат.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Ади on September 01, 2008, 11:04
 ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Siuleiman on September 01, 2008, 16:16
You are not allowed to view links. Register or Login
suleimane , teo e turchin , sledovatelno maichiniiat mu ezik e turski , normalno e da greshi , ako si obarnal vnimanie tuk mnogo ot nas sahto greshim , no tova ne moje da e prechka edin chovek da izkazva svobodno mnenieto si , naprotiv , triabva da sme tolerantni , a teo neka pihse kakto si iska , vkliuchitelno i na maichiniia si ezik! Az imam priiatelki pomakini , koito ne samo , che ne mogat da pishat pravilno balgarski , ami i da govoriat ne mogat..., balgarskiiat ezik kutsa kakto na pomatsi taka i na turtsi , za balgarite da ne govorim !

P.S.: po nicka ti siadia , che si miusiulmanin , ako e taka ne zabraviai , che turtsite sa nashi bratia po viara, i chestit Ramazan... ;)

Като за начало честит да ни е.Съгласен съм с теб нека пише на майчения си език ,разбира се затова си има и турска версия на форума +това прочети онова което съм написъл нека изрази мнението си ,не съм го спрял и съм съгласен с него ,но ние неможем да забравим историята си защото това прави един народ народ ,езикът си защото това ни отличава от останалите и въпреки че сме братя по вяра човек сам избира какъв да бъде , защо моят дядо който е помак говори на български,сега ще попитам нещо което касае именно темата ,знаем че някой от нас казват ,че помаците са турци и са забравили своят език ,нека помислим те говорят на български ,но ако бяха турци по време на това 500 годишно турско робство защо не смениха езика си ,обичайте които са запазени и до ден днешен в тракия тоест в хасково. Аз се интерсува много от хората по света които са българи и са мюсюлмани ,и такива има ако се поровим в интернет ще прочете за Волжките българи които са 100% мюсюлмани наброяват 21 милиона и живеят в русия.Те са направили опит да основат "Bulgaristan" но червенат армия ги е спряла.
В момента обаче именно в областта наречена Татарстан в русия сега живечт тези българи областа наброва около 4 милиона а общият им брой е 21 милиона разпръзнати сега в момента обаче от цяла русия българите мюсюлмани се събират ,а управлявата партия е движение "Булгаризъм" Смята се ,че до 2050 година нашите братя ще бъдат колкото руснаците на брой и ще можем да извоюваме правото си да имаме "Булгаристан".Раждаемостта в този район е много висока което ни дава оптимистични надежди.Турците са наши братя по вяра ,а нима Волжките българи не са наши братя.Те непрекъснато общуват с българия по тези въпроси.
С кои си приличаме повече с кои ще се разбираме повече,кой ще ни подаде ръка защото е наш брат е не заради политически интерси.Аdi_bg аз виждам ,че ти си сериозен човек и те уважавам.Но тук наистина няма място за спорове,да сме живи и здрави защото във политиката на която и да било държава, политиците не оставят място на религията.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: pomak BG on September 04, 2008, 18:06
Poneje dosta ste se otklonili ot temata sim dlijen da spomena slednoto. Pomak proizhojda ot dumata "yamak", koqto oznacava pomagac. Ako pitate kak taka ste viobyasnya. Tiy kato i dnes pomacite v BG sa po-religiozni i po-predani kim religiyata ot koyato i da e druga etniceska grupa i v Osmanskata imperiya e sa bili po-predini kim vlasta ot koyato i da e druga musulmanska etniceska grupa. Tova si e fakt. Dokazva se s nalicieto na mnojestvoto binbasii ili uzbasii na basibozuskite ceti, koito imali sa cel da gonyat sakakivto vit hayduci i komiti. I ne samo tova. Taka ce normalno e te da sa naricani po-yamaci. I do den dnesen v bilgarskiya ezik sistestvuvat mnojestvo turski dumi vse oste izpolzvaemi, podobno na tyah tazi duma sisto se izpolzvala ne samo ot turcite. Kato se ima vpredvid ce po yamaci se imalo v predvid naselenieto sis specialen statut i tazi duma bila populyarna za vremeto si. Ot po-yamaci i po-yamak proizliza i naimenovanieto pomak i pomaci.

Kolkoto do hristiqnskite praznici. Edinstveniya hristiyanski obred ostanal ot Isus e kristeneto, no doi i toy ne se pravi taka kakto se e pravil po onova vreme. Sega se kipyat neporocni decica, a po-golemite se napriskvat. Taka ne e pravil Yuan, toy gi natopyaval celite v rekata i te ne sa bili neporocni a zreli hora navirsili pilnoletie. Vsicko drugo e navlyazlo v hristiyanstvoto ot traki bulgari, elini i neznam si kakvi drugi ezicnici. Po vremeto na apostolite se grupirali dva vida hora ednite bili za zakonite na Moysey ili Musa zastoto taka ili inace si gi izpilnyavali, a drugite bili ezicnicite, na koito zakonite im se vijdali trudni osobeno suneta obryazvaneto, togava през 51 godina apostolite se sibrali i vzeli resenie pirvonacalno vtorata grupa da ne yada korbani zaklani za idulite, blutsvo, kriv i meso na udaveno jivotno i da ne pravyat na drugi tova koeto ne e ugodno i na tyah. Dali tova se spazva ot hristiyanite ne estestveno. imat si iduli daryavat gi s razni hrani, bludstvat, naravno s krivta i mirsata v korana se spomenava i svinskoto, a te go opotrebqvat i virsat na drugite tova koeto ne e ugodno na tyah. Da ne govorim ce i ne goveyat, a Isus ne se hranil kato goveel i to ne 29 dena kakto e pri musulmanite, a celi cetirset dena, pone taka pise v Bibliyata. Taka ce koy ot koy kakvo e vzel i izpilnyaval.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafamolla on September 05, 2008, 17:40
qka rabota :) :) ;) ;) ;) ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: rado on September 05, 2008, 18:29
УЖАС! Абе pomak BG, по- кротко с познанията за християнството, ограничи се в исляма  :).
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: pomak BG on September 05, 2008, 18:44
Немога не ми позволява съвеста хахаха. Между другото монотеизма преди исляма е също ислям. Така че колко повече от това да се ограничавам. Ние не сме тесногръди, каквито са били гностиците. Но дори и те в сравнение със днешните християни, са били правоверни, ако съдим по това че се отдавали на отшелнически живот, не пили алкохол и не ядяли месо, по влияние на зороастризма и вярвали в един бог по влияние пак на зороастризма чрез манихейството и по влияние на древногръцките философи, Сокрад, Платон и най-вече на Арестотел. Какво друго да говорим повече.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: rado on September 05, 2008, 23:39
Да но е Сократ и Аристотел!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Snake on September 06, 2008, 12:44
Suleimane,adash,ne6to ima izkriveno v mnenito ti za Voljskite bulgari.Te opredeliat sebe si kato takiva , no... S tia ne6ta ,koito si pisal samo pokazva6 kolko si zabluden a i v o4ite na drugite hora,koito nesa pomaci pokazva6 svoiata nekompetentnost.Pogledni kakvo pishat g-data Paskov,Teo,Gogu,u4i se ot tiah a ne da slovobludstva6.Kato stane6 redaktor na niakoi vestnik togava opredeliai koi na kakuv ezik da pi6e i kak da se izraziava.Na6iat sait e multietni4eski.Kazva6 ,4e vsi4ki pomazi sa rusi i sus sini o4i.Pak se izkazva6 nepodgotven-ima mnogo koito sa murgavi i s kafiavi o4i,te nesa li pomazi.Ot kude nameri tezi haremi za koito si pisal,neznam.Ami volskite bulgari te dali imat haremi,moje li da ni kaje6.Molia te da ni osvedomi6 za haremite na voljskite bulgari .Za sega tolkova i znai,4e e Ramazan,za edin pomak-tova zna4i  mnogo.Ishala,dano govee6,za da se pozdravim na Bairama.Za6toto bulgarite ot Rusia goveiat{postiat} nali.Aide selam ot men.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Пламен Пасков on September 11, 2008, 17:21
You are not allowed to view links. Register or Login
Немога не ми позволява съвеста хахаха. Между другото монотеизма преди исляма е също ислям.
Това вече ми прилича на пълна монополизация на монотеистическите религии по света.
Правилно ли ви разбрах - всяка монотеистична религия по света преди исляма също е ислям, така ли?

Quote
Така че колко повече от това да се ограничавам. Ние не сме тесногръди, каквито са били гностиците. Но дори и те в сравнение със днешните християни, са били правоверни, ако съдим по това че се отдавали на отшелнически живот, не пили алкохол и не ядяли месо, по влияние на зороастризма и вярвали в един бог по влияние пак на зороастризма чрез манихейството и по влияние на древногръцките философи, Сокрад, Платон и най-вече на Арестотел. Какво друго да говорим повече.
Това не ми стана много ясно, г-н Хюсеин. Освен грешките в имената на двама от философите друго не схванах.
Може и да съм тъп, но ще ви бъда благодарен за разясненията, ако счетете за нужно да ги направите.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: pomak BG on September 11, 2008, 18:37
Всяка монотеизтична религия преди исляма е била правоверна, не случайно че в Арабския халиват превилигировани са били евреите, християните и маздеяните (зороастрийците), докато всички останали идулопоклоници се пречеслявали към раята. За разлика от Арабския халифат в Османската империя християните се деляли на два вида кристияни и гербан или кяфир. Едните били монотеистите богомили, павликяни, манихеи и пр. а вторите не са самятани за такива, това са православните и католиците, тъй като вярват в Троицата и се молят на икони (идули). Във връзка с това в Корана пише че Всевишния на всеки народ е изпратил пратеник. Днешно време една част от учените са на мнение, че всички древни религии, в които съществуват цял пантеон от божества първоначално са били мотетеизтични. Пантеона първоначално е бил проявление на това единствено божество, това са били негови качества, подобно на качествата на Аллах, които са 99 и се смятат за негови имена. Горе долу толкова има и Йехова. То Йехова и ел Хаййю са едно и също нещо. Едното означава живия бог, а другото е негово име в Исляма, което означава Вечноживия. И двете са с един и същ трибуквен корен. Същото се отнася и за Аллах и Елоах.

Ами гностиците не спазвали голяма част от законите на Мойсей, възникналите учения на тази база по късно дори изцяло отричали Стария завет, тъй като той бил преди Иисус. Но основната пречина не се таяла в това. Решението е взето на базата на апостолския събор от 51 г. За съжаление обаче гностиците и останалите подобни групи, тълкували погрешно решението на събора. Апостолите имали за цел първоначално да не възпрепятстват с каквитои да е било допълнителни обреди новоприелите християнството докато не се заздрави във тях вярата към Отец тоест Елоах или Аллах. След което тепърва ще се говори за обрязване, цялосно натапяне в водата извесно като кръщене и тем подобни хигиенични обреди, които имат за цел да пречистят тялото от вън за подготовката му при очистването от вътре или както е казано там в християнството кращението на духа или чрез духа. Етро за това споменах че гностиците са били тесногръди.

В същото време обаче за разлика от православните и католиците, гностиците от гледна чочка на ислямския мироглед се приема за правоверни защото са били монотеисти. Те се молели единствено на Отец, не приемали култа към иконите и не извървали каквито и да е било езически обичаи. Вярата им в единия бог идва не само от учението на Иисус, сред тях е имало и бивши маздеяни (зороастрийци), които преминали към гностецизма или манихейството. А в Зороастризма бога е един Ахура Мазда, въпреки че някой учени теолози искат да искарат религията дуалистична, другия дил начело на дейвите (дяволите) и той играл повече ролята на Сатанаил от колкото на какъвто и да е било лош бог. Също така от зороастризма, чрез манихейството сред гностиците навлязли и забраната за опутреба на месо и алкохолни напитки. В хритиянството алкохола не бил забранен. Дори бил и измислен обрет наречен причастие, за който богомилите учение възникнало от гностицизма споменават, че хляба си е хляб не е плът на Иисус, а виното си е вино и не било неговата кръв.
Древногрътското влияние в гностицизма, се свързва теологичната философия на Аристотел и подобните на него древногътски философи. Голяма част от гностиците били бивши езичници, които познавали филосовските му твърдения за единия бог.

Някой ислямски учени са на мнение, че Аристотел, Зороастър, фараона Ехнатон и прочие са били част от пратениците, за които се говори в Корана, че на всеки народ Аллах изпратил такива. 
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: rado on September 11, 2008, 18:38
Вай вай вай, горкине жидве! Зъ треба да си сторът масово харакири. Абраам завълла де зъ се дене? Той така и се представи пред Яхве без да знае, че е бил мюсулманин.  ;D
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: pomak BG on September 11, 2008, 18:45
Ама той не бил и християнин, ни то пък е бил иудеин. Авраам както е бил за иудеите така и за мюсюлманите ако съдим от гледна точка на синовете му. Освен това монотеизъм е равносилно на мюсюлманство, така че с право може да го опредилим като такъв.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: teo on September 12, 2008, 20:43
You are not allowed to view links. Register or Login
Вай вай вай, горкине жидве! Зъ треба да си сторът масово харакири. Абраам завълла де зъ се дене? Той така и се представи пред Яхве без да знае, че е бил мюсулманин.  ;D


Мюслюманството освен религия е начин на употреба и философско тълкуване.Предимствата които е дал сега са огромни
1.Ние не отричаме Иса(Исус).Само че при нас не бог.По тоя начин се ограничаваме от много божието.Бог е един и всевишен.
2.Значението на сюнета е вече програма днес във борбара срещу СПИН
3.Чистотата и след тоалетна и пред молитва показват възвишеноста на философията на Исляма.Днес от неправилност на много причини от 100 жени една има рак във матката си.Докато това при мюслюманките е на 1000 една.
4. алкохолно въздържание и сексуално приличие са основата на живота .Докато "революционните" сексуални революции на Запада доведоха до 50 000 000 СПИН болни по света ,скоро след 50 години те ще са 200 000 000.Виждали ли сте във Мюнхен въргалящи се като свине германци пияни от изпито цяло буре бира?
5.Едномесечното гладуване по време на Рамазан са полезни за здравето на хората и като духовно и материално развитие.Те ти дават състрадание за състоянието на гладуващите и те правят по милостиви,към съдбата на бедните.Това е размисъл за един по скромен живот.Докато във Америка и Европа населението продължава да напълнява.65% От населението на Америка са пълните хора.А във Русия 65% са генетично болните от алкохолизъм.
6.Мюслюманството винаги дава път на доброто и много пъти съм чувал че дори да си християнин но за направената добрина и добра постъпка винаги се казват " че е именно асъл мюслюманин"
6.Исляма не разделя хората а ги пощрява.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: heasiel on September 12, 2008, 21:30
1.Ние не отричаме Иса(Исус)
Исус не е и при християните БОГ. Исус е част от Бога но ...  темата е дълга.
Има и най различни тълкувания по темата.

2.Значението на сюнета е вече програма днес във борбара срещу СПИН.
Да поробиш жените не е решение за проблема. Всяка жена има право на самоопределение и право на собствени представи по темата.

3.Чистотата и след тоалетна и пред молитва
Няма нищо общо със рака на матката. Рака на матката е продукт на микроорганизми който се предават при копулация. (Ако мъж ходи много по жени, може да зарази жена си без тя да е виждала друг мъж).

4. алкохолно въздържание и сексуално приличие са основата на живота
Не ми разправяй само че във мюсюлмански държави се не пие. Пие се но тайно!
Където не се пие са пи цял ден дрогирани (Афганистан, Иемен, ...)

5.Едномесечното гладуване по време на Рамазан са полезни за здравето.
Не е съвсем вярно! Гладува се зял ден а след това се яде яко.
Това също не е много здравословно

6.Мюслюманството винаги дава път на доброто
Исторически точно обратното е доказуемо а за настоящето даже да не почваме ...

6.Исляма не разделя хората а ги пощрява
Гяур? Така турците който живеят във Германия наричат германците.
Допълнителни коментари са излишни
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: teo on September 12, 2008, 21:40
Можете да ме наречете колкото искате гяур.Думата не е обидна а значение на друговерец.А и много знаем там техните неонацисти как запалват техни къщи....и загиват невинни хора които са вдигнали икономиката ви уважаема Хеасил и то работейки във най непривлекателните сектори.А знаем какво беше състоянието на Германия след  вторта световна война.Именно емигрантите от Турция и мнбого дсруги страни помогнаха на страната ви.Законите във мюслюманския свят никога не пощряват дрогата.Хванат ли е закона строг.А във "цивилизована Европа" Холандия - място на разрешени кафета и барове за употреба на марихуана и ....разбира се гей цетър.Имат си парламентарна Гей партия. ;D
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: heasiel on September 12, 2008, 21:45
You are not allowed to view links. Register or Login
Можете да ме наречете колкото искате гяур.Думата не е обидна а значение на друговерец.А и много знаем там техните неонацисти как запалват техни къщи....и загиват невинни хора които са вдигнали икономиката ви уважаема Хеасил и то работейки във най непривлекателните сектори.А знаем какво беше състоянието на Германия след  вторта световна война.Именно емигрантите от Турция и мнбого дсруги страни помогнаха на страната ви.Законите във мюслюманския свят никога не пощряват дрогата.Хванат ли е закона строг.А във "цивилизована Европа" Холандия - място на разрешени кафета и барове за употреба на марихуана и ....разбира се гей цетър.Имат си парламентарна Гей партия. ;D

Не си ме разбрал или грешно се изразих
Турците наричат германците гяури (когато са си между тях).
Та не ми говори за толерантност!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: heasiel on September 12, 2008, 21:49
You are not allowed to view links. Register or Login
Можете да ме наречете колкото искате гяур.Думата не е обидна а значение на друговерец.А и много знаем там техните неонацисти как запалват техни къщи....и загиват невинни хора които са вдигнали икономиката ви уважаема Хеасил и то работейки във най непривлекателните сектори.А знаем какво беше състоянието на Германия след  вторта световна война.Именно емигрантите от Турция и мнбого дсруги страни помогнаха на страната ви.Законите във мюслюманския свят никога не пощряват дрогата.Хванат ли е закона строг.А във "цивилизована Европа" Холандия - място на разрешени кафета и барове за употреба на марихуана и ....разбира се гей цетър.Имат си парламентарна Гей партия. ;D

Всеки е за себе си отговорен и религии нямат право на намеса.
Това е така и така трябва да остане!

Защо да няма Гей партия? Те са малцинство със определени убеждения, начин на живот и култура. Във България също има ДПС. Каква е разликата?
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: teo on September 12, 2008, 21:52
You are not allowed to view links. Register or Login
Не си ме разбрал или грешно се изразих
Турците наричат германците гяури (когато са си между тях).
Та не ми говори за толерантност!
Госпожа Хеасил не се съди по изказването а се съди по действието.Защо продължавате да всявате убежденията си които са нео-нацистки меко казано.Аз за вас говоря ли със такъв тон.На колко годин сте?Питам ви за да ви преценя о т житейския опит!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: teo on September 12, 2008, 21:57
You are not allowed to view links. Register or Login
Всеки е за себе си отговорен и религии нямат право на намеса.
Това е така и така трябва да остане!

Защо да няма Гей партия? Те са малцинство със определени убеждения, начин на живот и култура. Във България също има ДПС. Каква е разликата?ОТ гейовете скочихте направо на болната за вас тема ДПС.Аз тук съв вас няма да споря,защото почнах да ви разбирам.......едно и също омраза към турците и инакомисещите.Аз пък не мился като вас и слава богу много от нас.Ако гейовете носят ....култура......евалла друго не бих казал.Не подържам такава култура. ;DОбичам културата към жените! ;D
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: heasiel on September 12, 2008, 21:57
You are not allowed to view links. Register or Login
Госпожа Хеасил не се съди по изказването а се съди по действието.Защо продължавате да всявате убежденията си които са нео-нацистки меко казано.Аз за вас говоря ли със такъв тон.На колко годин сте?Питам ви за да ви преценя о т житейския опит!


Единственото нацистко(по турски) е вашия аватар господине.
Никога не съм ви обиждала умишлено,
Само казах че турците мразят германците, въпреки че са им "на гости" и ги наричат "гяури"   
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: heasiel on September 12, 2008, 22:00
You are not allowed to view links. Register or Login

ОТ гейовете скочихте направо на болната за вас тема ДПС.Аз тук съв вас няма да споря,защото почнах да ви разбирам.......едно и също омраза към турците и инакомисещите.Аз пък не мился като вас и слава богу много от нас.Ако гейовете носят ....култура......евалла друго не бих казал.Не подържам такава култура. ;DОбичам културата към жените! ;D

Не уважавам гейовете въобще.
Но нямам и право да бъда срещу тях и да ги тълкувам. Когато подгонят гейовете, следващите ще са малцинствата.
Правите опасни изказвания господине!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: teo on September 12, 2008, 22:01
You are not allowed to view links. Register or Login
Единственото нацистко(по турски) е вашия аватар господине.
Никога не съм ви обиждала умишлено,
Само казах че турците мразят германците, въпреки че са им "на гости" и ги наричат "гяури"   

Моят аватар съм ви обяснил за какво е.Вълкът е символ на тюркските народи.Името на Субиги Кубрат е Курт.Кубрат е по византийски хроники.Обясних ви значението на Мадарския Конник.Вълкът е символ и на Рим.Достоен символ за уважение.....като ви писах по съобщенията.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: heasiel on September 12, 2008, 22:05
You are not allowed to view links. Register or Login
Моят аватар съм ви обяснил за какво е.Вълкът е символ на тюркските народи.Името на Субиги Кубрат е Курт.Кубрат е по византийски хроники.Обясних ви значението на Мадарския Конник.Вълкът е символ и на Рим.Достоен символ за уважение.....като ви писах по съобщенията.

господине,
дядо ми е погинал във концентрационен лагер само защото е бил социалдемократ.
Имам алергия към фашизъм и не толерантност.
Никой няма право да преследва никого заради религия, сексуална ориентировка, политически възгледи (до момента до който те не застрашават правната държава), или каквото и да е.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: teo on September 12, 2008, 22:13
You are not allowed to view links. Register or Login
господине,
дядо ми е погинал във концентрационен лагер само защото е бил социалдемократ.
Имам алергия към фашизъм и не толерантност.
Никой няма право да преследва никого заради религия, сексуална ориентировка, политически възгледи (до момента до който те не застрашават правната държава), или каквото и да е.


Във едно свое изказване "знаменитият историк" Божидар Димитров беше казал че Българската войска достига Родопите през 1200г при цар Калоян при похода му към Цариград и Византийската Империя не може да им се противопостави защото от другата страна води жизненоважни войни на живот и смърт със новите тюркски държави,които напират Към Цариград(Константинопол).1200-1370г и след 1912г това са българските управления над Родопите.Както и да е вече са Българска територия ,нека да не продължаваме и никой не предявява претенции към тези земи ....те вече завинаги са Български.Тоест на народите на България живеещи във една нация.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: heasiel on September 12, 2008, 22:20
You are not allowed to view links. Register or Login

Във едно свое изказване "знаменитият историк" Божидар Димитров беше казал че Българската войска достига Родопите през 1200г при цар Калоян при похода му към Цариград и Византийската Империя не може да им се противопостави защото от другата страна води жизненоважни войни на живот и смърт със новите тюркски държави,които напират Към Цариград(Константинопол).1200-1370г и след 1912г това са българските управления над Родопите.Както и да е вече са Българска територия ,нека да не продължаваме и никой не предявява претенции към тези земи ....те вече завинаги са Български.Тоест на народите на България живеещи във една нация.

По принцип е грозно хората да се делят на такива и онакива особено във местности във който те живеят от векове заедно.
Човечността винаги трябва да надделява.
Във рамката на ЕС мисля че всички хора могат да намерят прекрасни рамки за съществуване и деления няма да имат вече смисъл.

Иначе:
Божидар Димитров е интернационален капацитет, признат от цял свят. Във случая всичко е вярно, източниците са на лице (те са византииски)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: nezir_9 on September 13, 2008, 15:13
Здравейте!

Прекрасен сайт- скоро го открих и сън ме не хвана, докато не прочетох почти всичко по форумите и другите страници.Ето и моето първо участие.

Българин - равнозначно на християнин, и обратно мюсюлманин - равнозначно на
турчин.

Основна грешкa, но витаe в публичното пространство, и от едната , и от другата страна.Най- вече на махленско- кръчмарско ниво. Макар, че в кръчмите в смесените райони си пият заедно ракията, заедно работят на полето, заедно пасрещат, и добро , лошо, и въобще не ги интересува, кой как ще ги нарича(извън тяхната общност- в повечето случаи населено място,работно място). От край време едните смятат себе си за мюсюлмани( дали са помаци, цигани, турци, татари и мн.др. това няма значение), а другите за християни( православни, католици, протестанти, съботяни и мн.др.). Проблемите, и на едните, и на другите са едни същи. И те на са как ще ги наричат такива като нас- външни за тях, а проблемите им са като на повечето хора по цял свят- работа, семейство, образование, пенсии и т.н. В момента за всеки, който кара свещеният Рамазан, това му е дерта, по- бързо да минават безкрайните часове до минутата на „развалянето”. Ще отмине и този Рамазан, ще прануваме Рамазан- Байрам, Курбан- Байрам....После ще дойдат Коледа и Нова година- тях с комшията се празнува.
И така колелото на историята се върти вече повече от едно хилядолетие...А как ще ме нарича някой, няма значение( стига да не ми се бърка в моята ценностна система, съответно и аз в неговата).

Аз съм ПОМАК!!!

И не само, че не е ме срам да го кажа, ами дори се гордея, че съм такъв.Човешката същност е материална и духовна.Оставете душата на човека сама да определи къде се чувства най-добре. Аллах е един, дали ще се нарича Господ, Бог или не знам още по какъв друг начин, ние всички знаем за какво иде реч.Тежко на онзи, който не се съобразява с това...

Тук:

http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_glance/eu_symbols/index_bg.htm (http://ec.europa.eu/bulgaria/abc/eu_glance/eu_symbols/index_bg.htm)     

може да се прочете следното:

{“Единство в многообразието” е мотото, което представя Европа като континент с множество от различни традиции и езици, но и със споделени ценности.То бива създадено по неофициален път през 2000 г., въз основа на предложенията на ученици от цяла Европа, публикувани на специален уебсайт в Интернет. Мотото бива възприето от тогавашния председател на Европейския парламент Никол Фонтен.
След ратифицирането на Конституцията мотото ще бъде заменено с леко модифицираното“Единни в многообразието”, както е записано в текста на Конституцията (Част І, Глава І, член І-8 Символи на Съюза).}
 


Та нима нашите обикновени( „отрудени”, както ги нарече преди години проф.Чирков) хора, по места не са го постигнали....!?!

Тънките сметки на политиците само мътят водата.За съжаление.

Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Siuleiman on September 23, 2008, 01:57
You are not allowed to view links. Register or Login
Моят аватар съм ви обяснил за какво е.Вълкът е символ на тюркските народи.Името на Субиги Кубрат е Курт.Кубрат е по византийски хроники.Обясних ви значението на Мадарския Конник.Вълкът е символ и на Рим.Достоен символ за уважение.....като ви писах по съобщенията.

Доста интересно и некомпетентно се изрази тео ти явно не правиш разлика между ТЮРКИ И ТУРЦИ.Плюс това учените вече доказаха ,че българитя нямат тюркски а Ирански или по точно персийски произход.

KANAΣYBIΓI е друга по интересна тема Титлата “CANASVВHГY" - KANAΣYBIΓI - “канасювиги, канасувиги, канасюбиги, канасубиги) е засвидетелствана само за българските владетели Омуртаг и Маламир (т.е. между 814-836 г). Паралелно с нея е използвана традиционно и гръцката формула "ho ek Theou archon", която  в някои случаи се среща и като самостоятелен израз, поясняващ властта на владетеля. Титлата КАНАСЮВИГИ се среща и при аварите ефталити (КАНА ЗАУЦИ) и частично при ираноезичните алани, АЛАНУИ КАН - "алански кан". За пръв път Омуртаг (814 – 831 г.) се титулова “CANASVВHГY, от бога архонт на земята, гдето се е родил”. Тя се среща в следните раннобългарски каменни надписи.

 

        Надпис № 59: “ канасювиги Омуртаг: Копанът Корсис беше мой хранен човек. Като отиде във войската, удави се в река Днепър. Той беше от рода Чакарар.

        Надпис № 60: “ канасювиги Омуртаг: зера тарканът Негавон беше мой хранен човек. Като отиде във войската, той се удави в река Тиса. Той беше от рода Кубиар.”

        Надпис № 64: “ канасювиги Омуртаг. Багатур багаинът Славнас беше мой хранен човек и като се разболя умря.”

        Надпис № 66: “ канасювиги Омуртаг: Кандидатът Турдачис беше мой хранен човек. Той умря вътре.”

        Надпис № 58: “ канасювиги Маломер, от Бога владетел. Неговия стар боила, кавхан Исбул, направи този водоскок и го даде на владетеля. А владетелят даде на българите много ядене и пиене, а на боилите и багаините даде големи дарове. Нека Бог удостои от Бога владетеля да преживее заедно с кавхан Исбул много години.”

        Надпис № 69: “Канасювиги Маломер: Чепа, багатур боила колобър беше мой хранен човек. Той се разболя и умря вътре.”


Но не мислите ли ,че се отплеснахме много от темата в крайна сметка искаме да разберем какви сме зашото никой няма да ни каже всеки ще дърпа везните към себе си и ще казва ами те са българи,турци та ако щете и араби ;D. Нека да се концентрираме върху темата.Аз си направих труда да погледна турската страна на уикипедия или свободната енциклопедия и там дават много интересна информация
Pomakça                      Türkçe    Bulgarca
Yas (Яс)                       Ben        Аз (Az)
Ti (Ти)                         Sen        Ти (Ti)
Toy(Той)                     O (Erkek) Той (Toy)
Ta (Та)                       O (Dişi)    Тоя (Tia)
To (То)                       O (Nötr)   То (To)
Nie (Ние)                     Biz           Ние (Nie)
Vie (Вие)                     Siz           Вие (Vie)
Te (Те)                      Onlar         Те (Te)
Mayka/Mama (Майка/Мама) Anne Майка (Mayka)
Vizo/Tyalo (Визо/Тяло) Göğüs, Sine Гърди (Gurdi)
Voda (Вода)                Su            Вода (Voda)
Myaso (Мясо)              Et            Месо (Meso)
Yedana (Едано)           Yemek(isim) Ядене (Yadene)
Yedat (Едат)               Yemek(fiil) Ядат (Yadat)
Mumiçe (Мумиче)         Kız           Момиче (Momiche)
Koçero (Кочеро)          Yiğit         Момче (Momche)


Това не е измислено а е факт качете и други факти.За сега по култура обичай фолклор , музика и език определено клоним към българите.Хайде подръжниците на арабската ;D и турската теза дайте малко ваши мнения.Всъщност ми е интерсно ако бяхме турци за тия 500 години защо гореспоменатите не са турски,защото ако бяхме нямаше ли да ползваме "нашия" турски език и обичай.Замислете се.Кой би захвърлил езика бита и културта си, при положение че живеее в своята си държава.


И забелязах незир какво искаш да кажеш с Мюсюлманин=турчин.Това означава ли ,че всички мюсюлмани са турци.Татарите в русия които казват ,че са българи не са турци нито арабите.Всъщност добре знаем ,че арабите не обичат много турците и нека не забравяме какво пише в корана за народите които са приели доброволно без какъвто и да било натиск исляма.

+Това българите никога не са били с единна вяра те са били и езичници и християни но не само вярата прави народът народ.Защото ако е така то турците би трябвало да са араби.Тъй като исляма иде именно от там.Какво като сме мюсюлмани такива сме и българите ни уважават думата помак не е обидна.А ние от кои сме?ТОВА ТРЯБВА ДА РЕШИМ САМИ ЗАЩОТО НИКОЙ НЯМА ДА НИ КАЖЕ ИСТИНАТА.ТОВА СЕ НАРИЧА ПОЛИТИКА И НИЕ ДОБРЕ ГО ЗНАЕМ.А ПОЛИТИКАТА Е СИЛНО ОРЪЖИЕ КОЕТО СЕ РЪКОВОДИ ОТ РЕЛИГИЯТА КОЯТО ХОРАТА СЪЩО ИЗПОЛЗВАТ КАТО ОРЪЖИЕ.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Snake on September 23, 2008, 06:02
Suleima,ada6 a na kakuv ezik govoriat bularite v Rusia,dali nee na bulgarski.Ama za6to togava horata ot Kazakstan kazvat ,4e sa blizki s bulgarite i razbirat mnogo dobre turskia.A za obi4aite na nas pomazite,ami az neznam kolko sa ni blizki obi4aite s bulgarskite.Neznaeh,4e i bul. sa imali i sa praznuvali Kurban-Bairam,Ramazan-Bairam,ami svadbite po 3-dena,ami kushiite i gure6a po sunetite...Suleimane,koga sme praznuvali ednakvi praznizi.Az proishojdam ot 4isto,100%-pomazi  selo      .Az bqh su6tisan kato mi kazaha ,4e pomazi sa praznuvali "Georgov den,".Ima nqkakva gre6ka,moje bi dali 6toto niamame drugoverci okolo nas ,nashite sela       ta za tova nesme vuzprieli nikavi tehni praznizi ,a moje bi ot ne6to drugo.I pitam te za kakvo e bilo nujno na BG,da ni pravi ot pomazi na hora s " no name".
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Gelina on September 23, 2008, 08:50
И в Рибново се празнува Гергьовден ,незнам от къде и как е дошло,нищо че  100 % са помаци.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: rado on September 23, 2008, 09:10
Njama nikakva greshka, pomacite praznuvat Gergjovden- Dzhurdzhuden. I to ne ot vchera. Kazanskite bylgari se slivat s kipchakskite nomadski plemena, koito gi prevazhozhdat i tova e povlijalo varho ezikovoto sastojanie,podobno neshto se e sluchilo u nas s naddelajvaneto na slavjanskija nad irano- persijskija balgarski.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Rahmie on September 23, 2008, 10:19
I az byah napisala malka statiyka ze Gergövden ot Breznitsa.

Daje sled 90:tte izselenite Breznichani jiveyeshti vav Selimsahlar TR; donyakade byaha prodaljili tozi obichai osobenno sas kitkite...

Kachangar moje bi ti pak shte ni dadesh po podrobna informatsiya za dneshni dni ot Selimsahlar...? :)

http://www.pomak.eu/board/index.php?topic=47.0 (http://www.pomak.eu/board/index.php?topic=47.0)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Siuleiman on September 23, 2008, 12:55
You are not allowed to view links. Register or Login
Suleima,ada6 a na kakuv ezik govoriat bularite v Rusia,dali nee na bulgarski.Ama za6to togava horata ot Kazakstan kazvat ,4e sa blizki s bulgarite i razbirat mnogo dobre turskia.A za obi4aite na nas pomazite,ami az neznam kolko sa ni blizki obi4aite s bulgarskite.Neznaeh,4e i bul. sa imali i sa praznuvali Kurban-Bairam,Ramazan-Bairam,ami svadbite po 3-dena,ami kushiite i gure6a po sunetite...Suleimane,koga sme praznuvali ednakvi praznizi.Az proishojdam ot 4isto,100%-pomazi  selo      .Az bqh su6tisan kato mi kazaha ,4e pomazi sa praznuvali "Georgov den,".Ima nqkakva gre6ka,moje bi dali 6toto niamame drugoverci okolo nas ,nashite sela       ta za tova nesme vuzprieli nikavi tehni praznizi ,a moje bi ot ne6to drugo.I pitam te za kakvo e bilo nujno na BG,da ni pravi ot pomazi na hora s " no name".
Не съм казал ,че празнуват с нас Байряма но това са традиций свързани с религията говорим за местните традиций като да речем това че най-малкия син трябва да се грижи за баща си и майка си.Говорим за езика говорим за носийте.Това е уникалното ,когато един народ възпява обичайте си които го отличават от всички останали.Аз бих те посъветвал да идеш в тракия в района на Хасково и Пловдив,иди на почивка може и Бургас на почивка да се разходиш из селата и да попиташ за обичайте на местните(от селата).Обърни внимание и на горния коментар виж езика.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafamolla on September 23, 2008, 14:47
selam trebva da znaite çe GERGEDEN  e pomaşki praznik  i epraznik na ovçara na kozara  ane  na armiata i nesa kazuva görgövden sega çe praznika sigo vzeha tehen  eotdelno
 vie ne gleda teli çe nivzeepqsmite  tradiciite nosiite ipraznicite .gergeden se praznuva v gocedelçevskite pomaşki sela  vseka god 5 mai veçerte i zavırşuva  na 6 mai veçerta. kolet se qreta ima borba i nadbqgvania s kone .momite pravet na  momçetata kitki  mn dr
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: shaban on September 23, 2008, 16:19
Nie na Gergevden mu kazvame - Haderles, makar ,4e ne znam kakvo to4no ozna4ava.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: shaban on September 23, 2008, 16:42
Сюлеймане , а тези имена Омуртаг - Омур,Таркан, багатур,Чакарар ,Кубиар - какви са според теб при положение,че ги има  и в турския език. Верно е ,че едни учени казват ,че прабългарите са  от ирански произход , но има и учени които казват че прабългарите са от тюркската група.А лично според мен ,дали титлата е Хан ,дали е Кхан или Канас, или пък  нещо друго от тоя сорт , то е едно и също и свидетелства за общия тюркски произход на племената които са удостоени с управлението на същите.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: nezir_9 on September 23, 2008, 16:53
Ако този прословут Гергиден или наричано по друг начин, въобще някой го празнува сега, от памаците, разбира се, нека се качат снимки, защото иначе излиза, че само се говори, без доказателства...Или поне да се цитират имената на селата...Пък ние ще преценим дали е вярно...
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: teo on September 23, 2008, 18:59
Нека и аз да кажа за "Герговден".По тюркските митологии то сие "Хидреллез".Защо мюслюманите помаци не викат "Хидрелез" а викат "Герговден" .Хидреллез сие празник на пролетта именно свързано със раждането на всичко живо.Азси спомям си палехме някога големи огнове и си имахме борби и конни надбягвания.Сега да дойдем до Герговден.Дали е свързано със Григориянския календар ....и от там да се превърне във Гергевден.Защото този празник точно на 6 април се празнувал от много народи без разлика на религия и култура.Това е смяна на зимния период със Летния и идването на по топли дни.Също и Григориянският календар се знае и като Римски календар(календара на Юлий Цезар),обаче на всеки 128 години имало един ден преместване и затова се минало на Григориянския клаендар.Затова ви давам тема за размисъл.Един празник който се празнува на една и съща дата и от мюслюмани и от христиани,дали може след време да се превърне от Григориянски на Герговден...просто за по удобно?Защото самата дума Хидреллес е може би по сложно за пороизнасяне.А и от друга страна и да носи корените на нещо от по стари времена.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: nezir_9 on September 23, 2008, 19:08
Rahmie, много съжалявам, че съм Ви засегнал, нищо лично...Просто не мога да повярвам, че в помашко село може да се празнува християнски празник, това е ...Или е някакво случайно съвпадение  на датите, или в нашият празник се празнува( влага ) нещо друго...
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Gelina on October 09, 2008, 11:29
Ако сме отродени защо сме все още в Бг? Вие Г-н Пасков от къде пишете? Напротив,на мен България си ми е родината, незнам всъщност вие какво искате, един път така,после иначе! Изобщо не ви разбирам!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Пламен Пасков on October 09, 2008, 12:04
You are not allowed to view links. Register or Login
Ако сме отродени защо сме все още в Бг? Вие Г-н Пасков от къде пишете? Напротив,на мен България си ми е родината, незнам всъщност вие какво искате, един път така,после иначе! Изобщо не ви разбирам!
Gelina, когато пиша на някого, че е отроден, и пиша "вие", никога, запомнете го, никога нямам предвид всички помаци, а само съответния опонент, който съм цитирал в постинга си.
Няма защо да приемате по ваш адрес неща, които са били предназначени за други.
Ако силно ви интересуват моите митарства по света, мога да ви разпиша не само страните, където съм бил или се намирам в момента, но и календарния ми план до края на следващата година, който е пак толкова динамичен.
А вие можете да го интерпретирате както си пожелаете.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Gelina on October 09, 2008, 13:01
Поздравления,че пътувате по света! Не,не ме интересува вашия график! "Човека е човек,когато е на път" нали така?
Просто е излишно само да се вмъкват дразги,тоя такъв,оня друг.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: rcn on October 09, 2008, 13:43
You are not allowed to view links. Register or Login
Поздравления,че пътувате по света! Не,не ме интересува вашия график! "Човека е човек,когато е на път" нали така?
Просто е излишно само да се вмъкват дразги,тоя такъв,оня друг.

Не се нервирай, той доктора по интернет пътува кат нас  :).
Дет се вика - всички сме пътници :)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Беглик on October 09, 2008, 14:37
Поздравления Гелина за хубавия цитат. Ето още малко от същото място:

От залеза до изгрева - в небето на надеждата узрял,

под свечерената самотност на простора

пренесъл своя земен дял

през живожарищата на позора;

през горестта на сто страдания,

през люта бол и разстояния

на времето завоите опасни извървял -

при тебе се завръщам пак! - Не съм ли закъснял?
 

Очите ти ме гледат с прежната си тиха благост

и пак са милващи и нежни твоите ръце корави.

Наистина ли пак за твоите очи съм драгост,

наистина ли през отлъката не ме забрави,

нима наистина не съм ти отмилял?

 

Грижовна моя! Питаш ме защо съм омрачнял,

защо съм бавен и суров, и тъжен днес -

какво душата ми зачерни и лечали?

На лакът ли съм спал нощес,

слана ли на лицето ми е спала,

сърцето жалба ли не може да прежали?

 

Недей ме пита! Замълчи!

За пътя извървян, за моята безмилостна тегоба

не всеки има майчините укорни очи.

Не позволявай дребничката хорска злоба

да ме досегне със злорадо съжаление!
.....................................

Ще отекнат през обедния кръстопът годините.

И пак ще се върти по стародавния си път земята -

деня на хората ще грейне още по-засмян.

Ще имат те редовен превоз до луната с експрес ракетоплан.

 

Ще има пак звезди... и кучета... ще има,

виещи към тях... като преди.

Яснее този мирен ден отвъд. На път!

Човекът е човек тогава, когато е на път!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Gelina on October 09, 2008, 15:03
Хубаво е и тъжно! :(
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Siuleiman on October 10, 2008, 20:30
Лично аз се порових в доста изторически източници и май започнаха да клоня към тезата ,че помаците сме наследници на богомилите.Още повече ,че сме на кръстопътя и тук всеки си е оставил семето.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Dobrev on October 10, 2008, 21:04
You are not allowed to view links. Register or Login
Лично аз се порових в доста изторически източници и май започнаха да клоня към тезата ,че помаците сме наследници на богомилите.Още повече ,че сме на кръстопътя и тук всеки си е оставил семето.

Здрасти Сюлейман,

Добре де, ако сме наследници на богомилите, защо тогава има остатъци от църкви и манастири по нашите земи. И до ден днешен едната махала на селото ми се нарича Чарква. В съседното Лясково пък на местността Света Марина още личат остатъци от средновековна църква. В 16-17 век Лясково се разделя на две. Тези, които са останали са приели Исляма, а останалите, които са запазили християнската си вяра са се преселили и са основали новото село Лясково край Асеновград.
При нас също имаме местност Марина, местност Николов гроб, Ганчов гроб ...

Богомилите църкви и манастири не са строили ...
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Yovana on October 10, 2008, 21:38
помните ли какво каза попа,в един филм,чието име ще премълча:"братя,слагайте чалмите за да запазим Родопа българска" много плаках като го гледах,а на теб Боян Добрев,като ти гледам адреса се сещам за друг филм-Писмо от Америка,ако не си го гледал вземи го и гледай,препоръчвам ти го горещо
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Dobrev on October 10, 2008, 23:20
Здрасти Yovana,
Те тук филма дето цитираш не го обичат много много.
Очаквай всеки момент да те заядат за него.  На мен лично романът ми харесва 100 пъти повече от филма.   ;)
А "Писмо до Америка" е много як.
Аз го гледах за първи път на Фестивала "Златната Ракла" в Пловдив, през 2000-а или 2001-а беше.
Бяхме група приятели и направо бяхме съкрушени от емоции накрая - не можехме да се осъзнаем на кой свят сме. За щастие режисьорката на филма, Иглика Трифонова, беше там и имахме възможността да се запознаем с нея. Страхотен човек е.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Ади on October 11, 2008, 00:07

Здрасти Yovana,

Те  тук филма дето цитираш не го обичат много много.


interesno kakvo imash v predvit s tova te?? nali uj i ti beshe pomak , pa sega sme ''te''

kolkoto do filma , stana banalen pone 20 pati ste go spomenavali , gledaite si go vseki yukend i badete shtastlivi, stranno da si fen na takav film plen s nasilie i vsiacheski podtikvasht kam nenavist kam opredelena grupa hora, vashi sasedi sinarodnitsi....
Очаквай всеки момент да те заядат за него.  На мен лично романът ми харесва 100 пъти повече от филма.   ;)
А "Писмо до Америка" е много як.

naistina e iak i na men mnogo mi haresva..
Аз го гледах за първи път на Фестивала "Златната Ракла" в Пловдив, през 2000-а или 2001-а беше.
Бяхме група приятели и направо бяхме съкрушени от емоции накрая - не можехме да се осъзнаем на кой свят сме. За щастие режисьорката на филма, Иглика Трифонова, беше там и имахме възможността да се запознаем с нея. Страхотен човек е.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Snake on October 11, 2008, 05:32
Eh,Dobrev,Dobrev,vidq li sega kak se izdade.Nie sme bili protiv izmislicata "Vreme nerazdelno",ma ti tva za film li go imash.Dai da vidim kakuv e toq film "Pismo ot Amerika".kude da go namerq,.A za oni maitap.nqmam komentari,prosto pitai nqkoi avtor bulgarski a ne slaga4 ili specialist po vuzrojdenska literatur.Ama za na4alo po4ni s " Veda Slovena",na Sefan Verkovi4.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Пламен Пасков on October 11, 2008, 06:55
You are not allowed to view links. Register or Login
Не се нервирай, той доктора по интернет пътува кат нас  :).
Дет се вика - всички сме пътници :)
Питайте админите откъде е сегашното ми IP, и дали няма да съответства на град Ханты-Мансийск, ХМАО на Руската Федерация.
И ги питайте: по-стари мои постинги дали не съответстват на Москва, Полтава (Украина), Мишколц (Унгария), Димитровград (България) и т.н.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Yovana on October 11, 2008, 08:38
Вижте,айде да не започваме пак с това и онова,относно филма,споменах само за един момент от него и не е нужно да правим от мухата слон,измислица или не,филма е силен и прави страшно впечетление,така както "смело сърце,последния самурай" и т.н,Добрев,поздравявам те за запознанството ти,"Писмо от Америка" го гледах,докъто бях в чужбина и този филм ме изкара извън релси за дълго време,плаках като луда,още повече македонския фолклор ми е скъп,защото съм 80% македонка . Снейк за пореден път хапеш с отровния зъб,недей,няма смисъл,всеки чуства и разбира нещата по свой начин,научи се да уважаваш това,за да бъдат и твоите убеждения уважавани ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Snake on October 11, 2008, 09:46
Yovana,ami za6to g-n Dobrev taka e vpe4atlen ot "Vreme nerazdelno",a ne ot filma"Gori ,gori ogun4e",ili ot "Otkradnati o4i",da ti kaja li.Prosto horata v tozi krai sa zombirani,i zombiraneto produljava.Za6to togava 6te e nujno na durjavata 7-puti da ni napomnq,4e sme bulgari po tozi na4in s orujie.Ako si inteligentna jena ,moje6 da stigne6 do izvoda,no ako si zavladqna ot evtini emocii 6te razbere6,4e sme razli4ni ot vas i to mnogo.Az vinagi sum spodelql svoqta teza-vie imate tipi4en turski mantalitet .Imam priqteli i bulgari i turci,ot razli4en karai na BG sa no mantaliteta im e edin i su6t.Vij sama za sebe si kak reagira6 kato pi6em ,4e imate turski proishod,prosto 6te izvadite originalno i falshivo na bql svqt samo i samo da dokajete ,4e nee taka. Az nesum istorik,nesum komunist , nesum zombiran,drogiran,alkoholiziran.az sum prosto....pomak.Az na koi da vqrvam,na Dobrev li koito e na 28-god. ili na pradqdomi{rahmetolsun}.Spored men vuprosaut tuk - Dali iska6 da ostane6 sebe si- ili da si mijiturkaZa tova iskam da se oburna kum nashite forumci  :Dali nqki ot vas ima zapisa na radio Svobodna Evropa ot 1-mai 1989-god.i po to4no re4ta na Blaga Dimitrova  v za6tita  smqna na imenata na turcite za da se razbere za kakvo stava vupros.Ako nqkoi gi nameri molq da gi publikuva.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Yovana on October 11, 2008, 10:02
Снейк,аз не отричам това,което пишеш,а за филма,всеки нормален човек ще бъде впечетлен от него,още един силен момент е на края,когато умираше кара Ибрахим,видя майка си българката,която тичаше след него с храна,е как да не те впечатлят тези неща кажи. Снейк,ти лично какво и как чустваш,роден си в Бг,вероятно,живееш тук,ти чий гражданин си,обичаш ли страната си? А за манталитета,не е турски,а ориенталски,заради това,че балканите са близко да ориента,нима сърбите,макетата,гърците,румънците,даже и италянците--южняцине не са със сходен характер?-типичен за южните народи?
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Snake on October 11, 2008, 10:21
Ne,mnogo gre6i6 Yovana,samo vie i turcite imate ob6ti 4erti,bez surbi i rumunci.A za italiqncite,ne te sa temperameni,no sa razli4ni ot vas i ot turcite.Men jivota me e sre6tal s mnogo hora,az ne govorq na izust, az sum pomak.Neiskam da se svivam sred  priqtelite si ,{bulgari i turci},4e sum pomak,neka znaqt ,4e nie nesme marsianci.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Yovana on October 11, 2008, 13:05
разбира се,че не трябва да се свиваш,това го обяснявам на всичките ми приятели помаци,ние всечки сме равни,друг е въпроса,че във всяко стадо има и черни овци. Много от турците имат по-силно изразени азиатски черти,които при нас българите са размити от времето и различната кръв във вените ни,друг е въпроса,че познавам помаци,които изглеждот досущт като турци и други,досущт като славяни т.е бели,руси и синеоки
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: halikan on October 11, 2008, 13:22
o4evadno e 4e pomacite-turci sa van6no razli4ni ot balgarite,da mnogo ot tyah ako nee ezika nikoga nyama dagi razli4i6 ot turcite v Turcia,no edin pomak-tur4in v sto balgari 6tego razpoznae6, no nerazbiram za6to taka naglo stese vkop4ili i re6avate koi kakav e,neka vseki dase 4uvstva kakavto iska
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Yovana on October 11, 2008, 13:56
нито сме се вкопчили,още повече пък нагло,споделям мнението си,кой според мен какви черти има,нещо лошо ли видя в това? Имам приятел помак,изключително красив с азиатски черти,също така имам приятелка,която е истинска красавица,като описвана от стар автор българска мома,защо виждате нещата винаги негативно2
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Subeyi Kurt on October 15, 2008, 09:24
You are not allowed to view links. Register or Login
разбира се,че не трябва да се свиваш,това го обяснявам на всичките ми приятели помаци,ние всечки сме равни,друг е въпроса,че във всяко стадо има и черни овци. Много от турците имат по-силно изразени азиатски черти,които при нас българите са размити от времето и различната кръв във вените ни,друг е въпроса,че познавам помаци,които изглеждот досущт като турци и други,досущт като славяни т.е бели,руси и синеоки

v syvremenniya jivot veche ne e mnogo priyatno da se govori s terminologiyata na fyurera - ''razlichna kryv po venite''. vijdal sam takiva bylgari v BG s tipichni aziatski cherti kakvito v Anadola trudno bihte vidyali, no nay-vajnoto si ostava  samochuvstvieto i samoopredelenieto, a tova sa neshta pryako svyrzani s lichnostta i nikoy drug nyama pravo dori da se izkazva po tozi vypros.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Беглик on October 16, 2008, 16:37
В района на Дебърско живеят нашенци, наричани македонци мюсюлмани, торбеши, които са ислямизирани потомци на етнически българи. Говорят стар български диалект, който наричат нашенски. В Дебър има около 500 – 600 къщи на торбеши. В кафене в Дебър местен албанец гордо ми обясни какви са торбешите: "Те са мешани и са по-долна класа. Ние сме чиста раса, а торбешите и те не знаят какви са." През това време телефонът на неговия приятел позвъни с мелодията "Живот мой" на Драгана Миркович. И двамата албанци от Дебър с блеснали очи ми споделиха колко много харесват сръбските певачици.Докато се разхождах в Дебър, срещнах Шейдия, засмяна 54-годишна балканджийка. По меките черти на лицето, сините очи и като се заговорихме, разбрах че не е албанка. Попитах я каква е. "Мюсюлманка съм", каза Шейдия, а езикът, на който говори е нашенски. "Ама ти говориш като мен, на същия език", добави тя. Шейдия е от село Горно Косоврасти, Дебърско. Обясни ми, че торбешите в Дебърско са строители, майстори, добри земеделци. В Дебър има около 500-600 къщи на торбеши, към 2-3 хил. торбеши. Снимам Шейдия в стара 120-годишна къща в Дебър, която специално ми отварят. После мъжът й се качва на магарето, а тя върви пеша до него. Мила картинка, която е типична и за .................

Таня Мангалакова
Материал на e-vestnik.bg
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Siuleiman on October 17, 2008, 01:57
И така нека да разрешим основния въпрос тук защо помаците  след 500 години под властта на османската империя не сме сменили езика си,защо не сме сменили обичайте които са като българските ,защо не сме сменили носийте,защо не сме сменили фолклора.Нали някой колеги казват ,че Помаците са турци,траки ;D,богомили(аз),и т.н.ВРЕМЕ Е ДА ГО ОБМИСЛИМ.НЕМОЖЕ ТОВА ДА СТОИ В НЕВЕДЕНИЕ КОЛЕГИ МОЛЯ ВИ. Защо ако сме турци не използваме турските такива -ТОВА СА 500 ГОДИНИ ЕЙ.


Обаче в едно не се съмнявам неможе в тоя сайт да не се появи поне един македонец и да не каже-Сите ПОмаци са МАКЕДОНЦИ. ;D ;D ;D
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: shaban on October 17, 2008, 10:27
You are not allowed to view links. Register or Login
И така нека да разрешим основния въпрос тук защо помаците  след 500 години под властта на османската империя не сме сменили езика си,защо не сме сменили обичайте които са като българските ,защо не сме сменили носийте,защо не сме сменили фолклора.Нали някой колеги казват ,че Помаците са турци,траки ;D,богомили(аз),и т.н.ВРЕМЕ Е ДА ГО ОБМИСЛИМ.НЕМОЖЕ ТОВА ДА СТОИ В НЕВЕДЕНИЕ КОЛЕГИ МОЛЯ ВИ. Защо ако сме турци не използваме турските такива -ТОВА СА 500 ГОДИНИ ЕЙ.

Обаче в едно не се съмнявам неможе в тоя сайт да не се появи поне един македонец и да не каже-Сите ПОмаци са МАКЕДОНЦИ. ;D ;D ;D
Сюлко,по прозрачен си и от кристалния Джакомо.Ти въобще нямаш психологическия портрет ,който да отговори на "Ника" ти, и затова съм сигурен,че ти не си ти. За македонците - препоръчвам ти да прочетеш - "koi ia фалсификува историiaта" на Георге Радуле.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: shaban on October 17, 2008, 10:36
За уточнение" Лъжа девета"
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: shaban on October 17, 2008, 10:39
You are not allowed to view links. Register or Login
За уточнение" Лъжа девета"
и лъжа десета също е интересна.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Siuleiman on October 18, 2008, 01:15
Много добре познавме македонската пропаганда през последните 100 години не ми давай македонски източници дай ми такива от страна на англия франция и други.И отговори конкретно на въпроса.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: oktim on October 26, 2008, 17:59
Здравейте.Моя въпрос е: От кога Адралез (Хадралез), стана Гергйов ден?
Желая Ви много здраве.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: bogutevolu on December 08, 2008, 22:17
Hadrelez (Hidrellez) idva ot Hidir i İlyas proroci.. 
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: libi on January 27, 2009, 22:05
 ;D ;D ;D az nemoga da razbera kva e taq naglost da nari4a6 gergiov den poma6ki praznik
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Тоска on January 27, 2009, 22:17
Libi e banned poradi provakacii
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: jemal on February 12, 2009, 17:33
     Произходът на названието помак/помаци все още остава загадка за научната общност не само на Балканите но и по света.Съществуват различни хипотези за произхода на това понятие.
    Тази хипотеза ни представя, че помак/помаци произлиза от гръцката дума „poimenos” – овчар, постепенно трансформирайки се и придобивайки съвременното си звучене в продължение на годините/вековете.Въпросната хипотеза се загатва и във филма „Млогу думиш, млогу плачиш”, но тя не е сериозно проучена.Защо думата или названието помак има обиден смисъл или защо самите помаци са я имали или   я имат като обидно название? Гръцкото „poimenos”  или овчар/и е възникнало като символично определение на простите неуки хора планинци живеещи северно от тях. И днес все още се срещат агресивни изрази като „а бе селянин такъв” за охарактеризиране на простащина или просташко държане, във същия контекст е използувано и определението помак, което е пораждало и поражда негативни емоции.Основното препитание на родопското население в продължение на векове било земеделието и по точно скотовъдството.Ето как го описва В.Кънчов в края на 19 век:

 "Народът се поминува със скотовъдство и пчеларство, на второ място стои земеделието и тъкането на платове. Така също ловджийството е много развито. По планините пасат много овци и кози, които съставят главния местен поминък. По долините се сее ръж, ечемик, овес и по ниските места пшеница. Рядко в някои ниски села садят лозя. Храната им не достига и те си докупуват от Драмско или Скеченско. Пчеларството в тия места е много развито. Във всяко село има голямо число кошари и захарта се заместя с мед. Восъкът оттук се разнася за Серско и Драмско и съставя един от най-добрите приходи на населението.
На много места се работят аби и шаяци, които се разнасят по вън от доленските българи. В селото Ващица става панаир, гдето се харчат главно аби, шаяци и платна, изработени от помаците. По тези места се работи и гора, която се спуща по Места за полето и съставя добър приход за цели села, каквито са Жижово, Кочан, Марульово и други около краищата на Доспат-ската верига. В селага Марульово и Дебрежен правят гребени от рогове, които се разнасят надалече за продан. Селото Пепелаш на десния бряг на Места е прочуто по своите кавали."
 
Родопа планина е била пълна със стада, огласявана от звъна на чанове и тюмбелеци, над които са се разнасяли мелодиите на кавали, пищялки и гайди. Именно този безимменен, неук и безписмен, прост в най- чистия смисъл на думата „poimenos” –овчар, е бил в основата на поминъка на населението.Той е осигурявал вълната, от която сръчните ръце на нашите моми, майки и баби произвеждали оригиналните и ярки родопски халища и шевици,аби и шаяци.Той- овчарът е осигурявал месото и млечните продукти на хората.Още повече стадата са поддържали плодородието на малките парчета обработваема земя за планинското земеделие, което осигурявало оскъдния хлаб на селянина.Така „poimenos”- помаци дадено от гърците като название на овчарите от планината, които всяка зима слизали със стадата си в Беломорието за да презимуват, впоследствие се е превърнало в общо название на всички обитатели на Родопите северно от тях/гърците/ в годините на османското владичество.Още повече Родопите са били основен доставчик на аби и шаяци за османската армия, така че овчарите - помаци са били гръбнака на тази индустрия.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Nazmi on February 13, 2009, 07:32
  Аз НЕ приемам хипотезата на В.Кънчов за етимологията за произхода на думата"помак"!Представена е една интерпретация ,че произлиза от гръцката"poimenos"-овчар свързано главно с факта че помаците са живеели по планинските райони и свързани главно със животновъдство и земеделие. Защо не се представя факта как и кога е описан за първи път самото наименование и характеристика на този народ описан през 1880 година както споменах че за първи път се използва тази дума в доклада на англ.посланик.После има и друго за това. Защо думата помак има обиден смисъл или защо самите помаци и досега много я приемат за обидна- това идва от асимилационната политика на самите държави към тази група.В Гърция и до днес е факт това,в България  седем пъти се опитват да претопят този народ като му сменят имената,разделението на границите ги разделя също.Аз попитах преди време тук защо в Полша,Чехия..думата“помак си я приемат като нормално нещо а на Балканите не е така,приема се за обида! А за мен си е гордост да кажа помак съм,дано сме повече изпитали това чувство!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: kasmet70 on February 13, 2009, 17:23
Братко защото си далече от балканите,кажеш ли че си помак и веднага те гледат с др. око.Що се отнася за твърдениета ,че помаците не са народ от овчари съм напълно съгласен.Та нали в едни селища живеем с християни.Но тях не ги наричат помаци.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Nazmi on February 13, 2009, 17:36
  Версии за произхода на думата"помак" е имало и ще има! Важното е самите ние помаците да държим и покажем с обичайте ни че сме част от държавата България,където сме родени,където са костите на нашите майки и бащи.Какво по хубаво от живота ни когато на Байрама-курбан или баклава байрам дойдат приятели българи-християни винаги съм бил горд от това,както и аз като помак съм ходел семейно на Ивановден,на Никулден и други празници.Не мога да разбера в една държава сме и колкото и да ровят политиците за лична облага народа-помаци мюсюлмани и българи християни заедно опъват каиша на живота и си помагат заедно да оцеляват,другото е интерпретация и политика! Разбира се има разделение на гласове когато стане дума за избори,но в ежедневния живот винаги сме си помагали заедно!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Serif mkd on February 13, 2009, 19:03
sakam i jas da kazam dve/tri dumi na ovaa tema.prvo se soglasuvam so Nazmi i ce dam primer.Vo Struski Drimkol Gjurgjevden bese golem piknik za torbeskite sela.vo mesto"labuniski livadje"popularno "popole"pokraj Crni Drim se sobiraa nekolku iljadi Torbesi.hristijanite-Makedonci ne odea tamu.koga se pojavi Nijazi Limanoski so negovite tezi deka Torbesite se Mak.muslimani ..ete slavat hristijanski praznici i tn.denes tamu nema ni traga od gjurgjevdenskiot izlet.inaku Gjurgovden/hdrllez /erdelezi/jurjev i dr.iminja datiraat davno pred pojavata na Hristos(Isa.a.s)so toa sto hristijanstvoto(ova denesno-ili potocno grcko/na KOnstantin veliki go kalemil Gjurgjovden na reformiranoto hristijanstvo.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Serif mkd on February 13, 2009, 19:25
Vo Gora i denes Gjurgjovden e  golem piknik/izlet i sobir na site sela.ama nikoj ne spomenuva nikakov Gjorgji a najmalku(voopsto ne hristijanskiot "svetec")sveti Gjorgji.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: jemal on February 13, 2009, 23:00
Поставената тема от Рахмие "Версии за етимологията на названието "помаци"" в поголя мата си част от направените коментари е извън контекста на самата тема. Темата се отнася до   етимологията - от гръцкото etymologia, от etymon "true sense"-истинския,същинския смисъл  на думата  "помак",  а не до произхода на самите помаци.Това са две абсолютно различни теми. За съжаление само публикациите на Рахмие от Уикипедия,хипотезата изложена от "lubo",предположението изложено от "Snake" и още няколко третират самата тема.Останалите разисквания засягат теми като мястото на Гергиден в традициите на помаците,която наистина е една голяма и хубава тема. Произхода на думата помак, и произхода на народа помаци са две съвсем различни неща,и решаването на уравнението  "X + Y + Z +....N фактори = ПОМАК" като име и помак  като народ не е никак лесен. Съвсем естествено е в хода на тези изследвания да има най-различни хипотези,предположения и фантасмагории.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Пламен Пасков on February 13, 2009, 23:25
You are not allowed to view links. Register or Login
Поставената тема от Рахмие "Версии за етимологията на названието "помаци"" в поголя мата си част от направените коментари е извън контекста на самата тема. Темата се отнася до   етимологията - от гръцкото etymologia, от etymon "true sense"-истинския,същинския смисъл  на думата  "помак",  а не до произхода на самите помаци.Това са две абсолютно различни теми. За съжаление само публикациите на Рахмие от Уикипедия,хипотезата изложена от "lubo",предположението изложено от "Snake" и още няколко третират самата тема.Останалите разисквания засягат теми като мястото на Гергиден в традициите на помаците,която наистина е една голяма и хубава тема. Произхода на думата помак, и произхода на народа помаци са две съвсем различни неща,и решаването на уравнението  "X + Y + Z +....N фактори = ПОМАК" като име и помак  като народ не е никак лесен. Съвсем естествено е в хода на тези изследвания да има най-различни хипотези,предположения и фантасмагории.
Джемал, за съжаление, забележките ви са абсолютно основателни, и аз, признавам си, съм съвиновен в разводняването и изместването на темата.
Ще се радвам да спорим и обменяме мнения с вас.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Пламен Пасков on February 14, 2009, 10:00
You are not allowed to view links. Register or Login
sakam i jas da kazam dve/tri dumi na ovaa tema.prvo se soglasuvam so Nazmi i ce dam primer.Vo Struski Drimkol Gjurgjevden bese golem piknik za torbeskite sela.vo mesto"labuniski livadje"popularno "popole"pokraj Crni Drim se sobiraa nekolku iljadi Torbesi.hristijanite-Makedonci ne odea tamu.koga se pojavi Nijazi Limanoski so negovite tezi deka Torbesite se Mak.muslimani ..ete slavat hristijanski praznici i tn.denes tamu nema ni traga od gjurgjevdenskiot izlet.inaku Gjurgovden/hdrllez /erdelezi/jurjev i dr.iminja datiraat davno pred pojavata na Hristos(Isa.a.s)so toa sto hristijanstvoto(ova denesno-ili potocno grcko/na KOnstantin veliki go kalemil Gjurgjovden na reformiranoto hristijanstvo.
Имам предложение.
Дайте да отворим тема (ако вече няма такава - аз поне не видях) за празниците, които да бъдат класифицирани на религиозни и народни, където да сравняваме и коментираме тяхната обредност, дати, значение и практики за помаци, торбеши, горанци,и останалите българи.
Иначе постоянно разводняваме други теми, и нещата наистина остават на ниво "тюрлю-гювеч".
Имат думата модераторите.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Serif mkd on February 14, 2009, 16:24
Jas se izvinuvam sto izlegov od temata.toa go storiv svesno so cel da otklonam edno pogresno(opsto prifateno)mislenje,deka muslimanite od slov.govorno podracje slavat hristijanski praznici,analogno na toa tie bile hristijani.Toa prosto ne e taka...naprotiv!toa sto gi povrzuva Bosnjacite,Torbesite(tuka spagjaat i goranite),Pomacite...e Bogomilstvoto.etnicki site na Balkanite se supstrat-mesavina na mnogu pleminja,narodi..duri i rasi.najmal zaednicki sodrzatel(da upotrebam eden matematicki izraz)na ovie muslimani e tokmu Bogoomilstvoto.toa e karakteristika na spomenatite zaednici.Sto se odnesuva do praznicite notoren fakt e deka hristijanstvoto gi uzurpiralo,da ne upotrebam poostar zbor,ne samo staroslovenskite,ilirskite,romskite,trakijskite i dr.praznici...duri i rimskite paganski.najgolemiot hristijanski praznik Hristovo ragjanje-Bozic,25,dekemvri bil rodenden na Oziris,potoa na rimskiot "bog"Mitra!!trba li za derugite da se komentira!
         Se soglasuvam so g.P.Paskov za posebna tema na ovaa problematika...otvoreno bez predrasudi i bez tabu-a...na eden civiliziran nacin...samo so argumenti.selam i pozdrav.Serif.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Serif mkd on February 14, 2009, 16:42
You are not allowed to view links. Register or Login
Имам предложение.
Дайте да отворим тема (ако вече няма такава - аз поне не видях) за празниците, които да бъдат класифицирани на религиозни и народни, където да сравняваме и коментираме тяхната обредност, дати, значение и практики за помаци, торбеши, горанци,и останалите българи.
Иначе постоянно разводняваме други теми, и нещата наистина остават на ниво "тюрлю-гювеч".
Имат думата модераторите.
                Zaboraviv replika na g.Paskov koj verojatno nas ne smeta za bugari stom veli ......"i ostanalite blgari.Da ne bidam loso razbran ama eden drug dr.na privremen prestoj vo Hag-Vojislav Sheahelj veli:...."i ostanatite Srbi.." Toa e predrasuda.Akademik Blaze Ristovski od Mk veli  "islamizirani makedonci". i toa e predrasuda...neli?pzdrav za P.Paskov i site na Pomak eu.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Пламен Пасков on February 15, 2009, 13:24
You are not allowed to view links. Register or Login
                Zaboraviv replika na g.Paskov koj verojatno nas ne smeta za bugari stom veli ......"i ostanalite blgari.Da ne bidam loso razbran ama eden drug dr.na privremen prestoj vo Hag-Vojislav Sheahelj veli:...."i ostanatite Srbi.." Toa e predrasuda.Akademik Blaze Ristovski od Mk veli  "islamizirani makedonci". i toa e predrasuda...neli?pzdrav za P.Paskov i site na Pomak eu.
Шериф, предлагам ви, ако искате и сте запознат, да пренесем дискусията за празниците тук: в Българският народен календар (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,1129.msg7030.html#msg7030), защото календара, празниците са неразривно свързани.
Ако ви дразни заглавието на темата и настоявате да отворим друга, където задължително да са посочени "Народните празниците при помаци, горанци, торбеши, българи, македонци, босненци, сърби, тяхната обредност и значение" съм съгласен и на такъв компромис (със заглавието, за мене).
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Serif mkd on February 16, 2009, 01:02
Ne,prijatele.Voopsto ne me drazni zaglavieto nitu praznicite nitu Blgarskiot ni drugi kalendari i praznici.Znaete sto me drazni?Nacionalizmot,hegemonijata,megalomanijata,i drugi "izmi" i "manii"... Me drazni koga Slavjanstvoto se prikazuva kako blgarstina,makedonstina,srpstvo....,koga staroslavjanskite praznici se hristijanski praznici...pr.srbite za nova pravoslavna god.,velat "Srpska nova god."i drugi primeri ima..no najmnogu me "drazni"koga za muslimanite(bosnjaci,gorani,torbesi,pomaci)vel(at)ite blgari,srbi,makedonci muhamedani.Tuka e problemot,ama toj problem ne e od etnoloska ili druga naucna priroda.toa e problem od politicka-da ne kazam nacionalisticka do sovinisticka proviniencija.Pozdrav.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Abdula on February 17, 2009, 19:58
You are not allowed to view links. Register or Login
Abe Lubo As pak misle che e tochno obratno Balgarite  noset nashite nosii imat nashite obichai i tradicii i govoret nashia ezik s razlichen dialekt i praznuvat pochti vcichki nashi praznici kato naprimer gergov den:))) dokaji go che ne e taka, a sashto dokaji che Gergov Den e lichno Balgarski?

jif i zdrav

Razbirash li, che dumite ti pravyat "istoriyata"?
Razbirash li, che tova koeto govorish sega, shte se vyrne utre, a "utreshniya den" moje da bqde ne takqv kakqv to  si go vijdal?
Horata sa mnogo interesni sqshtestva... gledat, no ne vijdat; slushat, no ne chuvat; govoryat, no ne gi razbirat;
Nie imame tova koeto imame.
Nie sme tezi koito sme.
Koy si ti i kakvo imash?
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: карст on February 19, 2009, 00:50
.... Всички турски народи имат коренно различни народни носии и мотиви. Те са последователи на Индийската култура , а тя изобразява с Овални форми(закръглени) а Българската култура е ГЕОМЕТРИЧНАТА КУЛТУРА(ръбеста) ! Няма заоблени форми ! Яд ме е че трябва да падам толкова низко.... вас..... да ти обяснявам очевадни неща , но какво да се прави сега в България има много "загубени хора". Българската Цивилизация е по-стара от всички цивилизации на Земята , защото нашите деди я донесоха от Космоса. Всички народи по Света са така дасе каже Наши деца в по-малка или по-голяма степен , дали са се сздобили с повече наши Гени или са наследили от човекоподобната маймуна. Извънземната цивилизация БУЛГАР преди деседки хиляди , а може и стотицихиляди години "каца" на планетета Земя и създава първата държава в Света - Ария / или УраАра това стана известно към краят на петдесетте години на миналият век когато Съветският съюз изстреля спътник в околоземна орбита и бяха направени първите рентгенови снимки на планетата Земя от космосът. В югоизточната граница на СССР над китайската стена са забелязали огромна елипса , изпращат на мястото екип от учени и започват мащабни разкопки. Откриват заграждение от правоъгълни каменни блокови с размер 150 на 300 километра където откриват множество градове;скеляти на европеиди - като всички нас;прабългарският календар;множество артефакти с българска символика:геометрични форми,свастики;и тн. след като проучват намереното многократно, се оказва че това са находки на поне 30 000г. След близо десетилетие под натиска на Световната изсторическа общност да дадът прескомференция - руските учени отговарят че са намерили прародината на древните БЪЛГАРИ и това е така наречената Арийска цивилизация и най вероятно се е казвала УраАра. Там където са минавали нашите прадеди и са оставали с хилядолетия носят нашето име- Имеон;Ария от там и държавната структура - Армия;Урал;Арал;Байкал;Балтика;Балкан; а най-безспорното доказателство че това сме ние - единствено Ние когато излизаме на бой викаме Ууу-Раа!!!!! Така възхваляваме можеби нещо свое,незнам. Има данни че толяма част от нашият народ се заселва на Балканите и днешна Р.Турция още преди 15 000г. и някой или сами са се нарекли ТРАКИ. Няма Гръцка култура - мраморните градежи,статуи,богове,писменост,имена са тракийски и присъстват в всяка една Тракийска могила най старата досега разкопана е на 12 000г. А е известно че елините идват и оспяват да колонизират наши земи педи 3500г. Преди това са живели в северна Африка. Повечето цивилизации по Света , данекажа всички са  осъзнали и научили от нас на ''човищина" и са изоставили постепенно самосъзнанието на "другият родител". Ние сме заварили на Земята най-различни човекоподобни маймуни - бели,черни,жълти и червени които са били достигнали интелектуален потенциал да предполагат но не и да решават. От там до днес витае култът към Божественото Начало и прекланянето на БОГОВЕ които са донесли Светлината (човещината) и са научили Ко-Ра та(хората) тоест различните народи тъй като нашите родители са продължавали рода като са заплождали тези животинки. Много твърд факт е че съвременният българин е същият както преди - народни носии;народна музика;език;етнически произход са непроменени през всичките тези хилядолетия. Нашите народни носии може да видите че присъстват при повечето народи по Света но са мякак по-постни, по-"детски"изразени. Факт е че на Планетата забелязваме и присъствие на друга култура - това е "овалната култура" на Индирите, вижда се и при тюрките-(жълтата раса) Китайци,Монголи,Полинезийски диваци и Аборигените те имат обща култура която приемат от Индийците. А има етнически тюрки които пък в по-наши дни възсприемат българската култура - това са например Тибетците и Гурките в Непал (виж им народните носии). Нашата музика както и нашите символи са доста не ами най насечените - с такт от 7/8ми' нашата музика е първа(център). и е прастара както и народните ни инструменти.  
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "по&
Post by: карст on February 19, 2009, 01:10
България  преведено на български означава съкратено  - Българска  държава  от  БУЛГАР (народът) и АРИЯ (граница;заграждение;държава;ареал).  БУЛГ-АРИЯ!, БЪЛГАРИЯ !!! :)  толкова е просто
 

Ние  сме   Арийците , Тракийците   а   то  1500 години  сме  осъзнали  че  е  добре да  назоваваме  нещата с истинските им имена
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Nazmi on February 19, 2009, 01:16
Temata e za drugo,vijte zaglavieto,i sprete tuk da byrborite za Istoriqta na BG,ima si temi mnogo za tova във Форума,kakto i bez da obijdate drugite chlenove na Saita!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: карст on February 19, 2009, 01:37
Чакай малко аз  току  що  открих  този  форум  и  още  немога  да  свана  латиницата и разни чужди езици , спокойно и утре  е  ден , нека  да  се  освестя  -  теми  много  но  истината  е една
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 19, 2009, 01:46
Заглавието на темата е написано на чист български език на кирилица...

Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Nazmi on February 19, 2009, 10:32
. A predi tova na 3 pyti vi pisah na Mesage,taka li e pitam,kakto i vie mi prepratihte na men tuk koi sme nie!Novo registriraniqt chlen" карст" обвини Админите и модераторите за този сайт за"психично луди и предатели". Който иска мога да препратя съобщението му до вас!!!.Na пощата ми същия е пратил гнусни обиди към сайта помак.еu,цяла нощ го търпях като нов член ,За  да разберете злобата и провокациите му.Стига,тук си има правила,и никой не се толерира! За справка на карст да попита тук има представители на други религии-Пламен Пасков и други,които са част от Форума ни,за такива като вас си търсете отдушник в други Форуми!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: nedjip_84 on February 19, 2009, 12:34
Omryzna mi da slu6am tazi skapana versiq za nasilstvenoto priemane na islqma.Zatova koi kakyv e bil,mislq,4e tova ne e tolkova vajno, po-vajnoto e kakyv si sega.A po otno6enie na tova,4e edna 4ast ot pomacite praznuvat hristianski praznici,iskam da kaja,4e nito ednite gi praznuvat,nito drugite kakto e v hristianskata religia,a prosto si pravqt kompania v pieneto na alkohol,za6toto ob6to vzeto v tova se izrazqva praznuvaneto na hristianski praznik,dokato v islqma ne e taka.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "по&
Post by: shaban on February 19, 2009, 13:45
You are not allowed to view links. Register or Login
....  ГЕОМЕТРИЧНАТА КУЛТУРА(ръбеста) ! Няма заоблени форми ! Яд ме е че трябва да падам толкова низко да ти обяснявам има много "загубени хора" защото нашите деди я донесоха от Космоса. Всички народи по Света са така дасе каже Наши деца в по-малка или по-голяма степен , дали са се сздобили с повече наши Гени или са наследили от човекоподобната маймуна преди деседки хиляди , а може и стотицихиляди години "каца" на планетета Земя и създава първата държава в Света - Ария  когато Съветският съюз изстреля спътник в околоземна орбита и бяха направени първите рентгенови снимки на планетата Земя от космосът. В югоизточната граница на СССР над китайската стена са забелязали огромна елипса , изпращат на мястото екип от учени и започват мащабни разкопки. След близо десетилетие под натиска на Световната изсторическа общност да дадът прескомференция - руските учени отговарят че са намерили прародината  и това е така наречената Арийска цивилизация и най вероятно се е казвала УраАра. Там където са минавали нашите прадеди и са оставали с хилядолетия носят нашето име- Имеон;Ария от там  а най-безспорното доказателство че това сме ние - единствено Ние когато излизаме на бой викаме Ууу-Раа!!!!! Така възхваляваме можеби нещо свое,незнам.  Няма Гръцка култура . Повечето цивилизации по Света , данекажа всички са  осъзнали и научили от нас на ''човищина" и са изоставили постепенно самосъзнанието на "другият родител". Ние сме заварили на Земята най-различни човекоподобни маймуни - бели,черни,жълти и червени които са били достигнали интелектуален потенциал да предполагат но не и да решават. От там до днес витае култът към Божественото Начало и прекланянето на БОГОВЕ които са донесли Светлината (човещината) и са научили Ко-Ра та(хората) тоест различните народи тъй като нашите родители са продължавали рода като са заплождали тези животинки.   
vai,vai vai ,tva ve4e mi haresa,mai.Da znaesh brat4ed ako karash v toia red. she idesh mlogo napred.Vinagi sam veroval ,4e ima izvanzemni. ias sam s tebe.Ura,ura,ura-ra.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: teo on March 04, 2009, 15:53
Карст е от форума на Атака.Влезте и се позабавлявайте на цветистите му псувни
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: alaeddin on March 12, 2009, 16:10
Не знам защо толкова много се вълнувате от темата за произхода на думата ,,помак".Аз лично смятам, че ние ,,помаците" от различните краища на Балканския п-в сме  твърде различни. Не е правилно да бъдем поставяни под един знаменател. Ако погледнем само Родопите ще открием невероятно многообразие от различни диалекти, фолклор, носии...
Понякога даже е трудно да открием друга връзка , освен езиковата между нас. Не мога да приема обаче едно от най-разпространените наименования на нашата общност - българо-мохамедани. Това словосъчетание ми звучи много обидно. Винаги когато го чуя си задавам въпроса дали на един българин, изподвящ християнска религия би му било приятно, ако го нарекат българо-християнин. Според мене е най-разумно да се самоопределяме като българи мюсюлмани. Много факти безспорно говорят за едно - принадлежността ни към българската народност. Може би много хора ще ме критикуват,за това ми мнение. Самият аз дълго време се самозаблуждавах, че ние сме различни от турци и от българи, но този език , който го говорим е най-силното доказателство за произхода ни. А вярата ни естествено това е Исляма. Самият аз никога не съм крил верозиповеданието си. И естествено всички мюсюлмански народи са наши братя. Тук искам да подчертая невероятната връзка между нас и турците, защото те са първоизточника, от който нашия народ черпи знания за Исляма и поради това аз уважавам този народ. Според мене не е срамно да си българин и мюсюлманин едновременно напротив - би трябвало да се гордеем с това.
Аллах да Ви благослови!!!


Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Isyankar on March 12, 2009, 18:14
alaeddin,

Поздравявам те, че с един пост успя да хвърлиш братска връзка на помаците, както наричаме тук, хем с етнобългарите, хем с етнотурците. Надявам се този път да няма сърдити !
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Subeyi Kurt on March 12, 2009, 22:03
You are not allowed to view links. Register or Login
Не знам защо толкова много се вълнувате от темата за произхода на думата ,,помак".Аз лично смятам, че ние ,,помаците" от различните краища на Балканския п-в сме  твърде различни. Не е правилно да бъдем поставяни под един знаменател. Ако погледнем само Родопите ще открием невероятно многообразие от различни диалекти, фолклор, носии...
Понякога даже е трудно да открием друга връзка , освен езиковата между нас. Не мога да приема обаче едно от най-разпространените наименования на нашата общност - българо-мохамедани. Това словосъчетание ми звучи много обидно. Винаги когато го чуя си задавам въпроса дали на един българин, изподвящ християнска религия би му било приятно, ако го нарекат българо-християнин. Според мене е най-разумно да се самоопределяме като българи мюсюлмани. Много факти безспорно говорят за едно - принадлежността ни към българската народност. Може би много хора ще ме критикуват,за това ми мнение. Самият аз дълго време се самозаблуждавах, че ние сме различни от турци и от българи, но този език , който го говорим е най-силното доказателство за произхода ни. А вярата ни естествено това е Исляма. Самият аз никога не съм крил верозиповеданието си. И естествено всички мюсюлмански народи са наши братя. Тук искам да подчертая невероятната връзка между нас и турците, защото те са първоизточника, от който нашия народ черпи знания за Исляма и поради това аз уважавам този народ. Според мене не е срамно да си българин и мюсюлманин едновременно напротив - би трябвало да се гордеем с това.
Аллах да Ви благослови!!!alaeddin, imate pılnoto pravo da si se samoopredelyate taka kakto si iskate no ne zabravyayte che tova obvırzva samo vas i nikoy drug.
Az pık imam sıvsem drugo mnenie razlichno ot vasheto po tozi vıpros no ne go impoziram na nikogo. Vseki pomak ot moya kray znae koi sa im pravili nay-golemite zulumi. A tova se predava ot pokolenie na pokolenie i vremeto ni izpisva dılboko po dushite ni pone za tova za vaprosa  kakvi ne sme. Moyat rod ima vrızka s minaloto si, bıdete siguren. Preporıchvam vi da si pazite tova mnenie za sebe si zashtoto ako lichno go izkajete na chovek ot moya kray vızmojno e da go ubidite.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafa_b on March 13, 2009, 08:33
alaeddin, имаш пълното право на мнение и на самоопределение. Да, фактите говорят, че имаме връзка с българите и както сам изтъкна езикът е най-големия коз, в подкрепа на тази теза. Вече всеки може да се подложи на генетични изследвания и да се увери в произхода си. Като мюсюлманин обаче би трябвало да знаеш, че произходът няма никакво значение в нашата религия. Мюсюлманите не се делят на етноси, в това отношение един турчин-мюсюлманин не е на по-високо ниво от един българин, приел исляма.

Аз също не мога да приема наименованието "българо-мохамеданин". Като че ли то се използва тенденциозно, за да внуши на тази част от обществото ни слабия характер, който са проявили нашите деди, които не са издържали на мъченията по време на османското владичество като са били принудени насилствено да приемат исляма. Това е, което отричам. Защото Исляма не се приема насила и не може да се налага насила. Защо, например, на тези българи, които днес приемат исляма не им се лепва етикета "българо-мохамеданин"? Те просто си остават българи мюсюлмани.

Няма нищо по-достойно от това един човек да приеме исляма. Не виждам защо трябва да правим разграничения по отношение на това какъв е бил човек преди да приеме тази религия. Какво ли не се изписа за да се докаже, че помаците са били всичко друго, но не е българи-християни. А християнството /"дарените с Писанието" според Свещения Коран/ е най-близката до исляма религия, докато езичеството е най-отдалечената.

Написаното по-горе си е мое лично мнение и не желая да обвързвам никого с него.

 
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Subeyi Kurt on March 13, 2009, 11:46
İzraza bılgaro-mohamedanin e edna ot porednite gavri na vızroditelniya proces. Vızroditelite mnogo dobre znayat che religiyata koyato izpılnyavame se kazva İslam, no celta e druga.
Turskite sela po Kırdjaliysko byaha prinudeni i zadıljeni da otglejdat izvesten broy praseta. Znam sluchai kak oshte pırvata vecher mladejite razbili kochinite i izgonili prasetata v gorata. Posle sledstviya chak ot Sofiya.Tezi gavri byaha izmisleni ot blizkite na nyakoi mladeji koito oshte mojem da gi sreshtnem po razni forumi. Nyakoi ot tyah se opitvat da ronyat ''krokodilski sılzi'' no izlizat na yave.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: alaeddin on March 16, 2009, 11:38
Mustafa_b уверявам те , че знам същността на вярата ни - Исляма. Аз мисля, че нашите деди също са били възхитени от нея и по-точно от принципите , които издига тя. Всеки от нас може би знае, че за Аллах(Дж.дж.) хората са равни като зъбите на гребена. Аз лично смятам, че  не е срамно това, че може би дедите ни са били християни,приели Исляма.Напротив смятам, че това е повод за гордост. А въпроса за нашия етнически произход винаги ще бъде повод за спорове и по този начин ще бъдем разделяни и противопоставяни. А знаете какво са казали Древните римляни ,,Разделяй и владей" Този подход беше използван и при ,,възродителния процес". Неслучайно имената на турски говорещото население в България бяха променени 12-13 години по-късно.Аз знам . че някои не споделят моето мнение за нашия произход. Даже и моите дядовци винаги са твърдели,че ние сме турци, които са забравили езика си, поради непрекъснатите гонения от властта. Нека обаче тези различни мнения не ни разделят и да бъдем винаги единни.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: halikan on March 16, 2009, 12:30
You are not allowed to view links. Register or Login
Mustafa_b уверявам те , че знам същността на вярата ни - Исляма. Аз мисля, че нашите деди също са били възхитени от нея и по-точно от принципите , които издига тя. Всеки от нас може би знае, че за Аллах(Дж.дж.) хората са равни като зъбите на гребена. Аз лично смятам, че  не е срамно това, че може би дедите ни са били християни,приели Исляма.Напротив смятам, че това е повод за гордост. А въпроса за нашия етнически произход винаги ще бъде повод за спорове и по този начин ще бъдем разделяни и противопоставяни. А знаете какво са казали Древните римляни ,,Разделяй и владей" Този подход беше използван и при ,,възродителния процес". Неслучайно имената на турски говорещото население в България бяха променени 12-13 години по-късно.Аз знам . че някои не споделят моето мнение за нашия произход. Даже и моите дядовци винаги са твърдели,че ние сме турци, които са забравили езика си, поради непрекъснатите гонения от властта. Нека обаче тези различни мнения не ни разделят и да бъдем винаги единни.
i kak misli6 dasi edinen 6tom i dyadovcitesi neslu6a6 ,a sigorno ti znae6 pove4e ot tyah a koe e izlyazlo parvo eceto ili koko6kata
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: RIBNOVO on May 20, 2009, 14:56
zdraveite.ne iskam da zasegna nikogo,no mislq,4e ALLAEDIN e napalno prav.zabelqzvam razlikata v misleneto vi.vie mom4eta koito imate razli4no mnenie ot negovoto,akcentirate glavno varxu,kakto kazva-halikan koe e po napred qiceto ili koko6kata.pitam ima li zna4enie ot tova koe e po napred, sled kato v kraina smetka na4aloto i karaqt im e edin i sa6t. nqkoi ot vas znaqt v tazi vrazka kakvo kazva vsevi6niqt.spored men Allaedin nablqga pove4e na religioznata 4ast,kato se opitva da obesni,4e religioznata prinadlejnost e osnovnata razdelitelna ivica mejdu 4ove4estvoto.dokato ina4e  misle6tite akcentirat pove4e na etni4eskata prinadlejnost,s razbira se osnovtelna smesica ot minali straxove,porodeni ot bolni mozaci izgubili vrazkata s 4isto 4ove6koto v tqh.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: nezir_9 on May 21, 2009, 22:29
Не се занимавайте с глупости!
 Живейте ТУК и СЕГА!
Title: Re:Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: RIBNOVO on May 22, 2009, 21:38
nezir.mislq,4e za da jivee6 tuk i sega spokoino, e neobxodimo da vzema6 pouka ot minaloto i da ima6 izgradena strategiq za bade6teto.ina4e tova,tuk i sega e nqkak xvar4a6to i vodi do besteglovnost.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: halikan on June 01, 2009, 20:49
sigurno sam mnogo tap no nyakaksi nerazbiram kak taka do 1900 godina dedite na sega nari4a6titese pomaci sase nari4ali turci,samoopredelyalisase za takiva,a v dne6no vreme tehnite pokoleniya se opredelyat po drugi na4ini,sega nyakoi moje da ospori 4e kravata rajda tele,ovcata agance ,kozata yare no neka da znaem 4e edin den otnovo teleceto 6te stane krava,aganceto-ovca i t.n
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Isyankar on June 02, 2009, 10:43
sigurno sam mnogo tap no nyakaksi nerazbiram kak taka do 1900 godina dedite na sega nari4a6titese pomaci sase nari4ali balgari ,samoopredelyalisase za takiva,a v dne6no vreme tehnite pokoleniya se opredelyat po drugi na4ini,sega nyakoi moje da ospori 4e kravata rajda tele,ovcata agance ,kozata yare no neka da znaem 4e edin den otnovo teleceto 6te stane krava,aganceto-ovca i t.n
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: halikan on June 02, 2009, 12:51
You are not allowed to view links. Register or Login
sigurno sam mnogo tap no nyakaksi nerazbiram kak taka do 1900 godina dedite na sega nari4a6titese pomaci sase nari4ali balgari ,samoopredelyalisase za takiva,a v dne6no vreme tehnite pokoleniya se opredelyat po drugi na4ini,sega nyakoi moje da ospori 4e kravata rajda tele,ovcata agance ,kozata yare no neka da znaem 4e edin den otnovo teleceto 6te stane krava,aganceto-ovca i t.n

Da tryabva dasi mnogo tapa 4e da povtarya6 po mene kato... i da izopa4ava6, ni6to prosteno da tie nie vinagi pro6tavame nie sme musulmani,prostihme i za vazroditelnia proces no  izvar6itelite ALLAH sigi nakaza,ot vsyakav zakon moje dase skrie6 no ot vsevi6nia nikoga
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: alaeddin on June 19, 2009, 16:49
Пак искам да се намеся в темата, по която спорим. Като казах, че дедите ни са се определяли като турци, не съм казал, че са имали право. Освен това не знам дали някой от вас е общувал с истински турци и да чуе тяхното мнение за нас.Как мислите защо и преди 1912 година във всички помашки села се говори един език - български? Нали българската армия идва в западните Родопи едва през 1912 години. Аз съм на 37 години и помня много възрастни хора от моето село, което 100% помашко, хора, родени преди далечната 1912 година, но те не знаеха и дума от турския език.Естетсвено тук изключвам навлезлите чрез Исляма термини и думи. Защо си мислите, че като се правите на по-различни Аллах ще ви хареса повече. Знаете ли, че арабите и българите са много по-близко родствени народи , отколкото турците и арабите, но всички знаем, че и арабите и турците са наши братя по вяра т. е.. не се правете на такива, каквито не сте. Аз знам перфектно турски език, но въпреки това никога не съм си правел илюзия за произхода ми. А всъщност не е ли по-важно какви хора сме?
Помислете за това кога влезнахте за последно в джамия, кога дадохте садака и т.н....Аллах да Ви благослови!!!
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafa_b on June 19, 2009, 17:00
Всички хора са братя - водят началото си от един баща и една майка. Днес всеки има право на самоопределение. Не виждам защо трябва да се възмущаваш от това. Какво мислят другите за мен няма значение, стига да не се опитват да ме асимилират. Важното е какъв се чувствам аз самият.
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Subeyi Kurt on June 19, 2009, 17:09
Alaeddin si e pozvolil da vnuşava etniçeska prinadlejnost s koeto yavno podcenyava samosıznanieto i samoopredelenieto na drugi. Tezi neşta spadat kım liçnite prava na çoveka i vsyakakvo vmeşatelstvo vodi do izlişni drazgi i sporove. Samata liçnost nay-dobre moje da preceni kakıv e şto e i t.n. Neka ne podcenyavame samoopredelenieto na horata, nikoy ne e nad nikogo. Selam Aleykum!
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on June 19, 2009, 17:27
Като какви са се самоопределяли помаците преди началото на 20-и век?
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafa_b on June 19, 2009, 17:38
Определяли са се като мюсюлмани.
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: halikan on June 19, 2009, 21:40
You are not allowed to view links. Register or Login
Пак искам да се намеся в темата, по която спорим. Като казах, че дедите ни са се определяли като турци, не съм казал, че са имали право. Освен това не знам дали някой от вас е общувал с истински турци и да чуе тяхното мнение за нас.Как мислите защо и преди 1912 година във всички помашки села се говори един език - български? Нали българската армия идва в западните Родопи едва през 1912 години. Аз съм на 37 години и помня много възрастни хора от моето село, което 100% помашко, хора, родени преди далечната 1912 година, но те не знаеха и дума от турския език.Естетсвено тук изключвам навлезлите чрез Исляма термини и думи. Защо си мислите, че като се правите на по-различни Аллах ще ви хареса повече. Знаете ли, че арабите и българите са много по-близко родствени народи , отколкото турците и арабите, но всички знаем, че и арабите и турците са наши братя по вяра т. е.. не се правете на такива, каквито не сте. Аз знам перфектно турски език, но въпреки това никога не съм си правел илюзия за произхода ми. А всъщност не е ли по-важно какви хора сме?
Помислете за това кога влезнахте за последно в джамия, кога дадохте садака и т.н....Аллах да Ви благослови!!!
Vsi4ki sme ob6tuvali s istinski turci mnogo ot nas ejednevno ob6tuvat s istinski turci alaeddin,4ulisme tyahnoto mnenie za nas i Metkata mnogo dobre ti kaza a i go povtori kakvo see slu4valo s horata koito sa govoreli na osmanoturski predi 1912,a subigi kurt ti kaza  4e nee v pavomo6tiyatani nito pak v islyama da podcenyavame samosaznanieto i samoopredelenieto na drugite,a o6te po lo6o da kazvame za dedineti kato sase opredelyali za turci 4e nesa imali pravo,nezapreli4vameli taka na onezi koito prenebregnaha tehnoto samoopredelenie prez 1912,prez 1972,prez 1984
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: shaban on June 19, 2009, 22:49
Тази тема -" Версии за етимологията на названието "помаци" е от месец април  миналата година и не е стигнала доникъде.
В съществуваващата литература въпросът за етимологията на названието се разглежда поне от най малко сто години  и има ненам колко си вероятни и невероятни версии , но  въпросът си е забуксувал на положение вероятности и така ще си остане още 100 години.
Понеже тук вече едва ли не е мода всеки /респективно Селчо/ да задава въпроси ,аз също задавам въпроси :
-защо досега на нито един изследовател  не му е хрумнало ,че етимологията на "помак"  може би е неизяснена и необяснима.
-и защо след като някои казват ,че  думата "помак" е отскоро , защо тя си остава с неизяснен произход и е необяснима.
-И кои думи и названия в съвременните езици са със неизяснено значение и произход  и не са ли тези названия останки от стари и изчезнали езици  на стари и изчезнали или може би несъвсем изчезнали народи.
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: chech224 on June 19, 2009, 23:30
You are not allowed to view links. Register or Login

-И кои думи и названия в съвременните езици са със неизяснено значение и произход  и не са ли тези названия останки от стари и изчезнали езици  на стари и изчезнали или може би несъвсем изчезнали народи.


По = Баща
Ма = Майка
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Dobrev on June 20, 2009, 08:39
Нека говорещите турски да разяснят значенията на
"Boğmak" / "Boğmaklar".
На много места в турската литература се среща "Pomak demek Boğmak".
"Boğmaklar’ın diyarı Rodoplar’da", "Boğmak kökenli Ahmet Timirski" и пр. и пр.
Юмушак Ğ не се чете, а се използва за удължаване на предната гласна.
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafa_b on June 20, 2009, 11:47
http://www.seslisozluk.com/?word=bo%C4%9Fmak&sbT=&ssQBy=0 (http://www.seslisozluk.com/?word=bo%C4%9Fmak&sbT=&ssQBy=0)
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: daylek on June 21, 2009, 11:39
You are not allowed to view links. Register or Login
Нека говорещите турски да разяснят значенията на
"Boğmak" / "Boğmaklar".
На много места в турската литература се среща "Pomak demek Boğmak".
"Boğmaklar’ın diyarı Rodoplar’da", "Boğmak kökenli Ahmet Timirski" и пр. и пр.
Юмушак Ğ не се чете, а се използва за удължаване на предната гласна.


bu kelime yama nasıl yapılırın son noktası şaşırmamak lazım... Bu kadar aşırısına ihtiyaç yok çünkü zaten bu adamlar kendilerini yeterince Türk görüyor...
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Тоска on June 21, 2009, 19:26
You are not allowed to view links. Register or Login
Нека говорещите турски да разяснят значенията на
"Boğmak" / "Boğmaklar".
На много места в турската литература се среща "Pomak demek Boğmak".
"Boğmaklar’ın diyarı Rodoplar’da", "Boğmak kökenli Ahmet Timirski" и пр. и пр.
Юмушак Ğ не се чете, а се използва за удължаване на предната гласна.

Аз не съм виждал толкова глупости. Ние сме удавяли значи, виж ти. Срам за този, които е изобретил това определение. Доколкото аз знам този, които ни изкарва нас "удавящи " е същият, които направи и братята " торбеши"  türkbaş (тюркбаш) ". Уви това е много жалко."
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: todor on September 05, 2009, 19:22
 ;D nikoi ot vaz neznae istinata
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: chech224 on September 06, 2009, 00:00
You are not allowed to view links. Register or Login
;D nikoi ot vaz neznae istinata

"Цъфтиш" преждевременно.
С три думи ще ти кажа какво означава "Помак".
Но след като ми кажеш с три думи,  какво означава "Българ".

Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: todor on September 06, 2009, 00:23
 ;) ami bi mi bilo dosta stydno da se argomentiram samo s 3 dymi
ima lansirani mnogo mneniq po vaprosa
ima literatyra pro4eti i 6e tarbere6
imeto balgar i negovite variacii se poqvqvat o6te predi 2000 i kysyr  godini
a ako razgledame hipotezata za proizhoda na balgarite ot noi
koqto glasi 4e noeviqt vnyk Gomer  4iito sin pak e Tagarma .Sa6tiqt pak imal 10 sina edin ot koito sa kezval bolgar i spored hipotezata toi e rodona4alnik na balgarite a spored y4enite potopa e bil predi 7300 godini -6e ima da po4ete6 baq
 :D ;) :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-*
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on September 06, 2009, 12:48
http://sozluk.bilgiportal.com/sozluk/pomak (http://sozluk.bilgiportal.com/sozluk/pomak)
Rumeli'de Bulgarca konuşan bir Türk ve Müslüman topluluğu.
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: clearly on September 28, 2009, 20:24
 Приказка за Помагаците, вредата и ползата от тях
Quote
"България е най -"ислямската" страна в Европа, тъй като мюсюлманите представляват 1/7 от населението на страната, коментира за "Файненшъл таймс" Юте Клаусен от университета Брандайс в САЩ. При определянето на мюсюлманския облик на дадена страна или град трябва обаче да се има предвид не само традиционното малцинство, но и имигрантите, изповядващи исляма, коментира от своя страна Джослин Чезари от Харвардския университет." "Българите мюсюлмани не представляват хомогенна общност в България и нямат единно самосъзнание. Тези, които живеят в Централните Родопи, са предимно нерелигиозни и имат българо-християнски имена. Малка част от тях приемат християнството след 1990 г. Голямата част от българите мюсюлмани в Централните Родопи се самоопределят като "българи" като етнос и "мюсюлмани" по вероизповедание. Онези, които са в Пиринско и Югозападните Родопи - Разлога, Гоцеделчевско и Чеча - са предимно вярващи и практикуващи мюсюлмани и са запазили турско-арабски имена, облекло и обичаи. Част от тях изявяват турско съзнание на преброяването от 2001 г., макар и да посочват като майчин език българския. Българоговорещите мюсюлмани в Ловешко се самоопределят като помаци, турци или като българи. Общият брой на мюсюлманите в България, които са се определили като българи при преброяването от 2001 година е 131 000. Широко провежданата асимилаторска политика на османските власти в продължение на пет столетия е принуден да признае и големият турски държавник Мидхат паша, управител на Дунавския вилает, а по-късно и велик везир. През 1878 г., когато трябвало да се решава съдбата на освободените български територии, той пише в едно френско списание: „Трябва да се отбележи, че сред българите има повече от един милион мохамедани. В това число не са включени нито татари, нито черкези. Тези мохамедани не са дошли от Азия, както обикновено се мисли. Това са потомци на същите тези българи, преобърнати в исляма през епохата на завоеванието и през следващите години. Това са чеда на същата тази страна, на същата тази раса, произлезли са от същото това коляно. А между тях има една част, които говорят само български." За тях известният английски журналист Джеймс Баучер, живял в България от 1888 г. до смъртта си през 1920 г., като кореспондент на вестник „Таймс“, посещавал Родопите, срещал се с българи мохамедани, пише в своя статия: „Родопските помаци или по-точно - българите, приели насила исляма в епохата на завоеванията... са с по-чиста българска кръв, отколкото самите българи.“ Друго доказателство за българския корен на това население са народните песни. Видният български етнограф Христо Вакарелски пише: „Чистотата на българския език, народните песни, приказки, пословици, гатанки и прочие у българите мохамедани прави впечатление на всички, които имат допир с тях. Дори запазеността на славянския тип у тях е много по-силен, отколкото у братовчедите им българи християни, които най-вече през 19 век са силно подвижни и общуващи.“ Най-популярни за произхода на наименованието „помаци“ са две версии. Първата битува сред населението от диалектизма „помака“ (мъчение, изтезание) и „помачен“ (измъчен, изтезаван). При нея се изтъква най-вече верската страна на проблема - за това как и по какъв начин помаците са приели исляма. Според регистъра на войниците в ловешко от 1548 г. със специален статут са били и т. нар. „ямаци“, което в превод от османотурски език означавало „помагачи“. Поради тези причина има вероятност наименованието „помак“ да произлиза от глагола „помага“. Свързва се с това, че по време на османската власт помаците играели спомагателна роля в управлението на районите, в които живеят. Поради тези причини логично е наименованието „помак“ да произлиза от глагола „помага“. Това беше една малка извадка от "Гугъл" за тези, които в България наричат "помаци". На практика и те така си казват, а на нас ни викат "каури". Не се обиждат, обичат майтапа и между тях "помаклък" е символ на простотия и невежество. Знаят, че са българи, защото обичат земята си, някои не разбират значението на турските си имена, други - говорят и двата езика, но всички зачитат традициите - мюсюлмански и християнски. Ако погледнем в историята, ще видим, че това са обичаи и празници на нашите прадеди от предхристиянската епоха. Много се пише и говори в момента на тази тема, много научни тези и доказателства се опитват да ни въвлекат в нови противоречия, истината обаче е в самите нас. Многостранни, многолики и многонационални сме ние, българите! Да сте виждали стадо от орли?! От 2001 година насам имам лични впечатления и завързах доста познанства и приятелства именно с такива хора - от Родопите, основно в Триград и Долен. Наблюдавах бита им, участвах в трапезите им, правих си мохабет с тях и дори вършихме работа. Живях с тях и техните проблеми, видях от какво имат нужда и какво искат да постигнат. Прекрасни, организирани, мъдри. Хора, които са близко до природата и земята. Научени на труд от малки, вещи в това, което правят и добре познаващи цената на хляба. Хора, пренебрегващи личните си интереси, за да отгледат, изхранят и изучат децата си. Хората от планинското село. За по-приятно на всички, предлагам да ги наричам в този материал "помагаци" - хора, които помагат. Но какво е състоянието на тяхното самосъзнание днес. Какво мислят самите те за себе си и как се определят спрямо света. Какво се случва там сега - бърз напредък или още по-бърз упадък. Информацията, медиите, кабелната телевизия и лимонадените сериали, чалгата и рекламата, т.е. - средствата за масово промиване и осведомяване достигат и до отдалечените населени места в планините. Процесите на миграция към градовете и "гурбетчийството" драстично обезлюдяват цели села. Тези, които са все още тук и в активна възраст основно биват: замогнали се "бизнесмени", станали работодатели на роднините и съседите си, наемници по цехове и производства, административни кадри в селските общини, продавачи в сферата на търговията и туризма и намаляващ брой учители... Светът навлиза през монитора в скромните и чисти селски къщи. Резултатите са промени в ценностната система - деградация на морала и задръжките, отслабване на контрола и самоконтрола, груб материализъм, манипулация, но и отърсване от остаряли норми и порядки, свобода на избора, равноправие на половете и личностно развитие. Пазарната икономика, а не вярата в Бога движи колелото на историята в момента. Всичко се превръща в стока, религията - също. Хората навсякъде могат да бъдат купени и то за не много пари. "Помагаците" - също. Те самите разбират, че са разменна монета за политиците-търговци и затова не ги уважават. Разбират също, че ако сами не си помогнат - няма кой и правят каквото е по силите им. Ако нямат избор, то е защото са поставени в тези условия отдавна и това е държавна политика спрямо тях. Най-евтината работна ръка, за най-тежката работа! Знаете ли какво е да нижеш тютюн, да чукаш камъни, да работиш в шивашки цех или на гатера....След това продължават - децата, животните, нивите... И всичко е "на ръка"... Никакви облекчения, никаква милост, никаква помощ от институциите! И това е формирало мисленето на десетки поколения! Общността е била силна, когато е била единна. Начинът за оцеляване на родовете е бил тежкия труд и приемствеността. "Учи, за да не работиш" е дошло от тези среди. Като непостижима мечта. Да се върнем в годините на промените. Излизането от "соца" беше добре за градовете, но какво се случи с българските села. Ограбиха се ТКЗС - та, читалища и училища, който успя - отиде в града или в чужбина за пари, а останалите - "в небрано лозе". От къде инициатива, от къде познания за собствен бизнес, от къде самостоятелно мислене. Озлобили се и "помагаците", започнали да си завиждат, да надничат в съседските дворове, да клюкарстват и да попииват здраво за щяло и нещяло. Не си помагали вече както преди, разменили чергите за мокети, кравите за коли и заобичали парите. Това ги довело до безизходицата днес. Да са принудени да се разделят със семействата си, за да работят на полето в Гърция или Испания, да изсичат горите, за да си купят хляб или да работят в някой цех за смешни пари. И пак се оправят! Изключително витални и борбени хора са! Няма да видиш някой да хленчи или да се оплаква, някой да остави децата си гладни или да пропусне да си пие кафето! И ще се съвземат, защото оцеляването е техния специалитет през вековете. И защото продължават да си помагат. Много от тях вече са добре финансово, купуват си апартаменти в областните центрове, изпращат ученолюбивите в университет и започват бизнес. Талантливи и ръкати са "помагаците". Отдавна са научили приказката за неволята и онази поговорка - "помогни си сам, та да ти помогне и Горния!". И са добри домакини. Да те посрещнат у дома си - чашката празна няма да видиш и два дена за храна няма да помисляш! И песни ще ти пеят, и на акордеон ще ти свирят, и армаган ще ти дадат! Добри са - с добрите. И не обичат фалша - веднага разпознават кой за какво е дошъл и дали е искрен. И ако не е - ще го пратят за "зелен хайвер", ще го "остържат" и после ще си споделят майтапите вечер на раздумка. Планината ги е направила природно интелигентни. Свежият въздух ги е направил остроумни. Чистата вода ги е направила емоционални. Само дето управниците са ги направили с по няколко имена и с по едно образование. Но те са силни. Защото са деца на тази земя и на този народ и защото се събуждат за новото време. Те са наши братя и сестри. Дойде моментът да си помагаме взаимно. Всички разбираме, че Бог е един. Земята е една. Човечеството е едно. И помагането е начин да установим съзнанието си в царството на Природата. Защото какво по-божествено има от нея! Благодаря на всички приятели - помагачи, които ми помогнаха да открия себе си и науката за оцеляването! Момера Здравкова /Мерем/
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Metka on September 28, 2009, 20:44
@clearly, този материал твой авторски ли е или ти просто си го копирал от -Момера Здравкова /Мерем/ ?
Щото за да го коментираме или пък за да и зададем на тази авторка въпроси е нужно да знаем, тъй като е важно за нас.

Щото има много които консумират гостоприемството ни и си пишат кво им текне, само и само да им пишат отличен в дипломата.
На практика понякога такива научни трудове са поръчкови.
А ние тука сме търсачи на истини,търсим пътя към себе си.
Ти откри ли своя път към себе си?
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: clearly on September 28, 2009, 20:53
You are not allowed to view links. Register or Login
@clearly, този материал твой авторски ли или ти просто си го копирал от -Момера Здравкова /Мерем/ ?
Щото за да го коментираме или пък за да и зададем на тази авторка въпроси е нужно да знаем, тъй като е важно за нас.

Щото има много които консумират гостоприемството ни и си пишат кво им текне, само и само да им пишат отличен в дипломата.
На практика понякога такива научни трудове са поръчкови.
А ние тука сме търсачи на истини,търсим пътя към себе си.
Ти откри ли своя път към себе си?
Mисля ,че ако бе мой материал уважаеми Metka  нямаше да го цитирам.Сега се регнах във форумът ви и понеже това ми е първата тема на която попаднах ,реших да цитирам като начало мнение за помаците.Моето лично такова е ,че помаците са си българи с мюсюлманско вероизповедание. Така както има и българи православни, българи католици, българи протестанти и българи които пък въобще не вярват в богове.  Помаците са просто българи. Просто са били принуждавани да се потурчат и до сега си живеят така затворени ,защото преди са били изолирани и сега все още немагат да се оправят в обществото и да признаят ,че са българи
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Shumarov on September 28, 2009, 21:03
You are not allowed to view links. Register or Login
Просто са били принуждавани да се потурчат и до сега си живеят така затворени ,защото преди са били изолирани и сега все още немагат да се оправят в обществото и да признаят ,че са българи


Какво наричаш потурчване-нали уж сме българи!? И какво те кара да смяташ, че живеем затворени, и че не можем да се оправим в обществото? Само българи ли се оправят в обществото? И за какво "оправяне" иде реч? Цената на "оравянето" българско самоопределение ли е? Вярно е, че бяхме изолирани, но това е вече минало!
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: shaban on September 28, 2009, 21:07
You are not allowed to view links. Register or Login
  Помаците .........до сега си живеят така затворени ,защото преди са били изолирани и сега все още немагат да се оправят в обществото и да признаят ,че са българи
Прекрасни думи.Струва ми се ,че си абсолутно праф.И между другото ме открехна на страхотна идея.Ти как мислиш ще е добре ли за нас да поискаме от правителството на България за нас да се обособят помашки резервати по подобие на индианските .Ние така и така сме си изолирани и не можеме да се оправяме в обществото ,та поне да е официално някак си.
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Metka on September 28, 2009, 21:19
 
You are not allowed to view links. Register or Login
Mисля ,че ако бе мой материал уважаеми Metka  нямаше да го цитирам.Сега се регнах във форумът ви и понеже това ми е първата тема на която попаднах ,реших да цитирам като начало мнение за помаците.

Аку бари.
Добре дошъл в сайта ни. По принцип тука се ценят повече авторските материали написани автентично от този които изразява определеното мнение.И за това не се сърди на наши съфорумци които това могат да го сметнат за преполагаем предварителен сценарий поради тоталната и агресивна атака в сайта ни особено днес.Доста от нас считаме че копирания или цитиран масив от информация не е гаранция за убедителност или автентичност.

 
You are not allowed to view links. Register or Login

Моето лично такова е ,че помаците са си българи с мюсюлманско вероизповедание.


Благодаря ти за мението чувствай се свободен да го изразяваш.
Но считай че това мнение най много е повтаряно тука от други твой предшественици и Ние считаме че е добрe с това да не се злоупотребява, тъй като всеки индивид има права
като тези долу:


1.    Всички народи имат право на самоопределение. По силата на това право те свободно определят своето политическо положение и свободно осъществяват своето икономическо, социално и културно развитие.

2.   За постигане на своите цели всички народи могат свободно да разполагат с природните си богатства и източници при условие, че не се накърняват задълженията, произтичащи от международното икономическо сътрудничество, почиващо на принципа на взаимната изгода и международното право. В никакъв случай един народ не може да бъде лишен от собствените му средства за съществуване

3.   Държавите - страни по този пакт, в това число и онези, носещи отговорност за управлението на несамоуправляващите се територии и териториите под попечителство, са задължени да насърчават осъществяването на правото на самоопределение и да зачитат това право в съгласие с разпоредбите на Устава на Организацията на Обединените нации


Член 1  от - Международния  пакт за граждански и политически права  

Приет и открит за подписване, ратификация и присъединяване с резолюция 2200 А (XXI) на Общото събрание на ООН от 16.12.1966 г. Влязъл в сила на 23.03.1976 г. ратифициран с Указ № 1199 от 23.07.1970 г. Обн. ДВ бр. 43 от 28.05.1976 г.

 
You are not allowed to view links. Register or Login

Така както има и българи православни, българи католици, българи протестанти и българи които пък въобще не вярват в богове.  Помаците са просто българи. Просто са били принуждавани да се потурчат и до сега си живеят така затворени ,защото преди са били изолирани и сега все още немагат да се оправят в обществото и да признаят ,че са българи


Ок, но е хубаво да прочетеш и мнението на хората които пишат тука повече от 3 години.
Ние знаем от българската история колко са "гадни турските гаджали в Анадола",но въпреки това в днешна Турция която е наш братски съюзник в НАТО и наша съседка, там има над 300 000 помаци.
Те живеят там и доста от тях са се смесили с местните турци и даже са забравили езика на които говорим.
Те дори обичат България повече от колкото аз и ти. Но въпреки това обичат и своята си сегашна Родина Турция.
Те са пример за патриотизъм.
Помаците сме дали хиляди жертви за България и Турция, Гърция, Македония....

Ето ти един много малък пример и те моля да не ни влизаш с "бутонки" :


Samo edin ot malyk grad koito kazva ( kyrklareli - vize) nad 1000 du6i v turcia

sre6to pkk / kurds (mejdu 1990 i 200 g.)

(http://img28.imageshack.us/img28/5610/ahmetrefikaltintas.jpg)

(http://img27.imageshack.us/img27/1774/erkanbaranx.jpg)

(http://img28.imageshack.us/img28/9008/zcanfilizy.jpg)

(http://img27.imageshack.us/img27/8735/sedatinan.jpg)

(http://img156.imageshack.us/img156/3239/mustafaoruc.jpg)

(http://img156.imageshack.us/img156/1111/sedargonulal.jpg)


4anakkale pak samo ot vize

(http://img22.imageshack.us/img22/7448/canakkale1j.jpg)

(http://img30.imageshack.us/img30/8105/canakkale2.jpg)


imame nad deset hilyadici 6ehiti za turcite i  za osmanskata imperiq
 

Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: TUFCA35 on September 28, 2009, 21:58
Нека говорещите турски да разяснят значенията на
"Boğmak" / "Boğmaklar".
На много места в турската литература се среща "Pomak demek Boğmak".
"
4isti izmislitsi ,klüki ,nabejdeniq kam pomatsite bay bey Dobrev s godini vreme sam tuk  edna duma ne sam pro4el za pomatsite svqstna ot tebe
Title: Re: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: clearly on September 28, 2009, 23:15
Тъй като не ми се чете цялата тема за да мога да се включа от тук насетне бихте ли ми казали кои са помаците?Как са се наричали същите по времето примерно на  управителя на Дунавския вилает Мидхат паша? Предварително благодаря!
Quote
Те дори обичат България повече от колкото аз и ти. Но въпреки това обичат и своята си сегашна Родина Турция
Какво значи  обичат своята родината  Турция ?Това ,че помаци живеят там, както си писал ни най малко може да се каже ,че им е родина,защото родина е тази страна в която си раждан,а не страна в която си се изселил.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ali m on February 02, 2010, 16:45
тъй като някой се опитвада миприлага цензура ие заключил мястото Дорсунскидоосмански период реших да дам доказателствата си в тази рубрика,която близка поематика.                                                                                                                         بسم الله الرحمن الرحیم
                                   ИСТОРИЯ НА АХРЕНИТЕ
                                      (ПОМАЦИТЕ)
  Посвещавам този труд на муслиманската общност,живееща на Балканския полуостров и известна под названието”ахрене” или „помаци” в България и „торбеши”,”горани” или „шиптари” в Македония,Косово и Гърция,а в Босна и Херцеговина и Сърбия са известни просто като „муслимани” подобна участ имат и албанците но с малка разлика,те са се формирали като отделна нация и имат собствен език.Помаците са муслиманите,на балканския полуостров но с изцяло ислямски традиции,морала при тях е все още на много високо ниво защото по-голямата част от тях спазват  правилата на ислямската религия и биват възпитавани на ислямски морал и етика.Те са един от народите сред които се наблюдава най малка престъпност  и са известни с пословичното си тудолюбие.В същото време едвали съществува народ в двадесет и първи век по-унизен и по- обезправен от тях.
Почти навсякъде компактните маси помаци населяват планинските и трудно достъпни райони като Родопа планина в южна България и северна Гърция,планините в Македония, Косово и Албания,а ловешките помаци живеят около Стара планина.Помаците са подложени на повече от сто годишен асимилационен процес с цел да бъдат претопени в другите балкански нации и да бъде изкоренена близо десетвековната ислямста култура сред тях.Помаците са потомци на великата ислямска цивилизация,започнала своето развитие в първата половина на седми век.Първите муслимани,стъпили на европейския континент и по-специално на Балканския полуостров са сахабета(сподвижници на пратеника) и табеин(муслимани,контактували със сахабета),някои от които дори са погребани на балканския полуостров.Един от тях е абу
Айюб  Ансари син на Айюб Ансари сахабе на пратеника Мохаммед(СААВ),в чиито дом камилата избира да отседне пратеника след преселението,което си е едно от многото му`джизета(чудеса) потвърждаващи мисията му на пратеник. Българските историци,обаче както и другите балкански историци, изопачавайки историческите факти полагат всички усилия да представят помаците такива каквито никога не са били т.е. насилствено ислямизирани българи,гърци или сърби с цел техните фалшификации да послужат политическите и националистическите интереси в тези страни.За постигане на своите цели някои от тях и по специално комунистическия режим в България извърши редица престъпления спрямо ислямската общност,унищожавайки историческите останки от ислямската цивилизация,над хиляда джамии (с месджидите) бяха разрушени а надгробните камъни с арабски надписи  унищожени.
Ликвидирани бяха и медресетата(муслиманските училища),като от тях бяха конфискувани множество ръкописи и печатни издания на арабски,персийски и османски език,доказващи историческото минало на помаците.За постигане на целта от сто години бе впрегната цялата държавна машина,за да остане хилядолетната ислямска цивилизация незабелязана и скрита за самите помаци а и за международните правозащитни и културни организации.По този повод Кирил Василев в своята книга „Родопските българи мохамедани” на стр. пише: „В Родопския край,където сега се извършва дълбока културна революция,стотици и хиляди пропагандисти от партийния и оттечественофронтовския актив непрекъснато търсят оръжиешо на историческите факти,за да водят по-решителна борба против съзнателните фалшификации на врага,против действието на чуждата пропаганда,против съпротивата на предразсъдъците и неосведомеността,против силите на старото”.
  Ще се опитам с няколко думи да разтълкувам думите на г-н Василев,защото от по-горния цитат ясно се разбират няколко неща:
  1)Търсачите на историческите факти не са учени историци които ги приляга да се занимават с история а пропагандистите от партийния актив.
  2)Историческите им факти са нужните на комунистическия режим фалшификации и измислици,които да послужат за идеологическата им пропаганда,тъй като исторически доказателства,които да послужат на тяхната пропаганда просто не съществуват и се налага да бъдат исфабрикувани,защото е напълно ясно че в Родопите българско християнство от преди навлизането  на османската империя не съществува а съществуващото християнство е предимно византийско. Най-стария български манастир – Бачковския,който всъщност не е български а грузински,построен от братята Бакуриани по инициатива на византийския император за религиозен научен център на грузинците,а българските църкви и манастири в Родопите са строени предимно през турско време.същото се отнася и за надгробните паметници.
  3)Като се има в предвид че там където сега живеят помаците не съществуват български църкви,надгробни паметници и исторически доказателства за българско християнство, българските националисти решават да си ги набавят чрез пропаганда и измислени предания и легенди подобно на филма „Време разделно”.
  4)Като се има в предвид че в Родопите историческите доказателства са или ислямски – надгробните паметници,джамиите и книгите на арабски,персийски и османски и обичаите фолклора и традициите на помаците,или езически предимно от преди навлизането на муслиманите  на полуострова
т.е. тракийски,или византийски българските националисти решават  да ги унищожат и да ги заменят с необходимите им предания и легенди,които сред помаците просто не се разказват и предават т.е въобще ги няма.
  5)Като се има в предвид че муслиманите  нямаха право да пишат за себеси а чужди издания и програми в страната не се допускаха явно под фалшификациите на врага,чуждата пропаганда и силите на старото в по горния цитат се има впредвид остатъците на ислямската култура и останалите живи след убийствата през 1912-1920 год. Ислямски учени и техните обичаи и традиции.


               до османски период
       Ибрахим(А)(Авраам) родоначалник на арабите(агаряните) а и оттам на ахрените(помаци)
  Историята на ахрените (помаците) започва от Ибрахим(А) – Авраам(мир на душата му),който е пратеник на Великия Аллах(Богът).Той е известен с проповядването намонотеизма(вярата в единството на Аллах) и обрязването на момчетата,което Херодот приписва на грижата за телесната чистота.От неговия божествен закон ни е останало и жертвоприношението(курбан).И тъй като арабите били наричани агаряни от балканските хронисти съврепенници на събитията с нападенията и заселването им на Балканския полуостров заради произхода им от робинята Агар(Хаджер) – майката на Исмаил(А),а това название по късно преминава в ахрене ще посочим следния цитат:
  „Авраам,който сегрижел за поверените му стада,много пъти прекарвал нощите край своите пастири. Това били приятно хладни нощи,пълни с блажена тишина,които настройвали към размисъл.Авраам по цели часове летял с поглед по мигащите звезди,следял пътя им в простора,подобен на черен балдахин,и все по- дълбоко разбирал огромната шир на света,неговото величие,красота и хармония.В сърцето му се будело раздвоение,вярата му в Бога на луната се рушала все повече и повече.Докато един ден в ума му бляснала мисълта,че Творецът на вселената,слънцето,луната и звездите,могъл да бъде един бог,могъщ, вездесъщ,невидим,благосклонен,но и  неумолим в гнева си.Авраам свсем не се криел с това си ново разбиране,проповядвал го открито в града”. – „Библейски сказания”- Зенон Косидовски стр.34 – 35.
,,Към него се присъединява и жена му Сара.Те много време нямали наследник.Като виждала мъката на мъжа си,бездетната Сара се смилила и решила да прибегне към прастария закон на дедите.Тоя закон позволявал бездетната жена доведе на мъжа си робиня и синът от такава връзка,бил признаван за законен наследник на рода с всички права  на първороден.Изборът и паднал на египетската робиня Агар.И наистина за радост  на Авраам, Агар забременяла.Скоро тя родила син,когото нарекли Исмаил.От това време минали тринадесет години.Авраам бил вече на 99 години,а синът му Исмаил израсъл като буен  и много непослушен момък.Един ден Бог поръчал на Авраам да обедини подчинените си в един народ и в една религиозна община.За тая цел му заповядал всички мъже и момчета,без оглед на това,дали са свободни или роби,да бъдат обрязани в знак на сключен с Бога съюз.Той установил също задължително за всички времена обрязване на децата от мъжки пол,когато станат на осем години.Който не иска да се подчини на този обред,се изключвал сам от племето.Веднъж трима странни гости известили Сара,че ще има син.Когато Авраам навършил сто години,божието обещание се изпълнило:Сара родила син.Ето,че упоена от щастие,тя се смеела по цели дни и искала всички на около също да се радват.Когато кърмила бебето,немогла да се начуди и повтаряла в себе си: „Кой би рекъл на Авраам – Сара ще кърми деца? Защото родих син в старините му”.В памет на радосното събитие тя дала на детето си името Исаак, което има връзка с думата  „смях”, „смея се”.Детето се развивало благополучно и след няколко години почнало да си играе с неедноутробния си брат  Исмаил.Сара гледала тия забавни  игри с нарастващо недоволство, защото я преследвала мисълта,че след смъртта на Авраам главната част от имота ще се падне на Исмаил като първороден,а Исаак ще трябва да се задоволи с остатъците.Под влияние на тая мъка в нея се надига неприязън към египетската робиня и рекла на Авраам. „Изпъди тая робиня и сина и защото синът на тая робиня не бива да наследи заедно с моя син Исаак”.Авраам дълго се съпротивлявал на искането на женаси,понеже се бил привързал към младата и хубава египтянка,а Исмаил обичал с истинско бащинско чувство.Когато обаче бог се намесил в тая работа и заявил, че тъкмо Исаак,а не Исмаил е определен  за баща на поколенията,Авраам с болка  на сърцето изпълнил желанието на Сарра.На другия ден сутринта отправил на път нещастните изгнанници.дал им хляб и вода в мех,прегърнал ги нежно и ги посъветвал да тръгнат за Египет,където Агар имала роднини.Пътуването било дълго и опасно.По пустинните поля без пътища,водата в меха се свършила и самотните странници били заплашени от смърт поради жажда.Агар оставила Исмаил под едно дърво и се отдалечила на разстояние от един хвърлей стрела,за да не гледа предсмъртните мъки на сина си.Седнала на пясъка,обърнала се с гръб към него,и заплакала горко.Тогава се явил ангел господен,казал и да вземе сина си и го определил за праотец на арабските племена. Спасените изгнанници от дома на Авраам се настанили щастливо в пустинните краища на страната.Исмаил станал неповторим стрелец и великолепен ловец.След известно време постъпил на военна служба при египтяните и воювал в техните наемнически части.Майка му го сватосала за египтянка.Авраам  никога повече не се срещнал със своя отхвърлен син”. „Арабите и до днес смятат че  произхождат от Исмаил,и вярват че Исмаил и майка му са погребани в Мекка под черния камък Кааба, който представлява най-голямата святост на исляма.Тази традиция е отразена в Корана-Б.а.”
        Посочените по-горе цитати също  са от книгата „Библейски сказанея”-Зенон Косидовски - стр.45.Освен библейски разказ,посочените по-горе цитати се потвърждават и от историческата наука,а и от трите най разпространени религиозни учения – юдаизма,християнството и исляма.Те представляват и основната причина за произхода на наименованията агаряни(араби от потеклото на  Агар),а от там и на ахрените(помаци),както ще видим по-късно.От Исмаил и египтянката,която взел за жена е началото на арабските племена,а от Исаак на юдейските.Тези събития се потвърждават и от  ислямските историци и в религиозните предания от различен род и произход.Според ислямските историци,събитията описани по-горе се описват по малко по-различен начин.Според повечето от тях,времето по което те са отпратени в пустинята е когато той е още бебе.Мястото също така където са оставени е свещения за муслиманите град Мекка(Мукаррама).Там след като свършва водата им,Хаджер(Агар), плачейки,тръгва да търси вода,тичайки от едното възвишение към другото.В това време изпод бебето Исмаил избликнал извора „Зем-зем”.След като избликва извора,птицити усещат водата.От прелитащите птици пък племето джурхум разбира за водата и така открива нещастните изгнанници. – „Пълна история” – ибн Асир –стр.114 –том 1
  По нататък в същата книга ибн Асир пише че Ибрахим(А) не прекъсва отношенията си с тях.Той ги посещава още няколко пъти.Първия път иска разрешение от жена си Сара а след това прави още няколко пътувания при тях.В едно от тези пътувания се случва известното събитие при,което Исмаил(А) е трябвало да бъде принесен в жертва за курбан а на последното си пътуване Ибрахим(А) получава заповед от великия Аллах да построи свещенния храм Кааба,която изпълняват заедно с сина му Исмаил(А)(тези събития са живи и до днес и са включени като отделни ритуали от хаджджа  и се изпълняват всяка година от хаджиите муслимани). Според ибн Асир,Исмаил(А) е притежавал няколко жени,първата от които е от племето джурхум.Той станал баща на много деца,от които се счита че е началото на арабското коляно.След Исмаил(А) никой от арабските племена до Мохаммед(СААС)не бил даряван с мисията пратеник(пейгамбер) от великия Аллах(Богът).През този период стази мисия са избранниците на Аллах(Т) от еврейско потекло: Дауд(Давид),Муса(Моисей) заедно с  брат си Харун(Аарон) и Иса(Исус)-(Алейхуму-сселям),след което идва реда на най-великия от всички тях – печата на пратениците – Мохаммед Мустафа(СААС).       


ИЗПРАЩАНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ ПРАТЕНИК НА  АЛЛАХ(БОГЪТ),ПОСЛЕДНИЯ ЗАКОН ЗА ХОРАТА И СЪЗДАВАНЕ НА ИСЛЯМСКАТА     ДЪРЖАВА
   Мохаммед(СААС) е роден в годината на „слона”- 570 или 571(годината е спорна) от новата ера.Той(СААС) е роден в Мекка(Мокаррама),майка е Емине а баща му Абдуллах.Два месеца преди рождението му умира баща му,а на шест годишна възраст майка му.След шестата си година,той(СААС) живее при своя дядо Абдул Муталиб. След смъртта на дядо му,Мохаммед(СААС) живее при своя чичо абу Талиб,тогава той(СААС) е на осем години.Малкия Мохаммед(СААС) се привързва силно към своя чичо,дори в дългите изтощителни пътувания до Шам(Сирия),пътува с него.Приема чичо си като истински баща а жена му Фатима,като своя родна майка.
  В едно от тези пътувания за Шам,когато малкия Мохаммед(СААС) е на дванадесет години,кервана им тръгва от Мекка(Мокаррама) за Шам.Когато  пристигат в Йордания, кервана им се приближава към манастира Бусра.Там се случва нещо особено важно в живота на малкия Мохаммед(СААС).Християнските свещенници- светци очаквали според разположението на звездите и небесните знеци,както и според техните книги по думите на Иса(А),изпращането на последния пратеник от великия Аллах(Богът). Веднъж като наблюдавал пътя,идващ към манастира Бусра,светецът Бухира забелязал че към манастира се приближава керван,а над кервана се движел облак.Това за него било истинско знамение затова той решил да разбере какъв е този керван.Когато кервана стигнал близо до манастира и спрял,облака също спрял.Свещенника Бухира поканил водачите на кервана за почивка.Всички се отзовали на поканата и отишли в манастира с изключение на малкия Мохаммед(СААС),който останал да наглежда кервана.Тогава свещенника забелязал че облака останал неподвижен над камилите,изненадан той попитал керванджиите дали няма още някой с тях. Те му отговорили че няма никой освен едно дванадесет годишно момче. Бухира помолил пътниците да доведат момчето при него в манастира.Изненадата била още по голяма когато свещенника видял че облака се движи над момчето за да му пази сянка.Тогава Бухира съблякъл ризата на момчето и открил на гърба му печата на пратениците на Аллах(Богът).След това светецът изкупил всичката им стока и върнал кервана обратно с цел да да се погрижи за безопасността на момчето.Той вече бил сигурен че това момче е новият и последен пратеник на великия Аллах(Богът).На четиридесетгодишна възраст Мохаммед(СААС) е натоварен с мисията пратеник на Аллах(Т),получавайки първото откровение(айет),с което започва неговата велика мисия.След това в продължение на двадесет и три години е ниспослан целия божествен закон
Корани-л- Керим(Свещен).С изпращането на тази велика книга Аллах(Дж.Дж) завършва своята серия от божествени книги,представляващи закон и напътствие за хората,по който ще бъдат съдени на съдния ден.Някои от присъдите по програмата на този закон,се изпълняват още приживе а други на съдния ден след смъртта.И само по този закон е възможно създаването на пълна житейска програма,по която човек получава пълното и вечно щастие.В 622 година от н.е. се поставя началото на ислямската държава и календар,с преселването на пратеника(СААС) от Мекка(Мукаррама) в Медина(Мунаввара).Там се формира града държава Медина,в който Мохаммед(СААС) обединява свободните неподчинени на ничия власт арабски племена,наречени по-късно от християните агарянски.Там изселниците(мухаджджерин) се побратимяват с местните жители сподвижниците -(ансар) и поставят началото на една нова идеология и програма на живот.- посочената по-горе информация е почерпена от „Пълната история”(Камил- фи –ттарих) на ибн Асир и „История на Якуби”.

ПОЛОЖЕНИЕТО НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ПО ВРЕМЕТО КОГАТО Е ФОРМИРАНА ИСЛЯМСНАТА ДЪРЖАВА

Византия представлява най-мощната империя в тогавашния свят.Тя е робовладелска държава,но съществува тенденция на преобразуване от робовладелски към феодални обществени отношения.На балканския полуостров нахлуват славяни и анти,които опустошават всичко по пътя си.В края на пети и началото на шести век те достигат чак до Солун и Елада.Ето и някои сведения за славяните,тъй като славяните както и траките може би са оказали някакво въздействие върху езика,бита и културата на заселените сред тях араби при формиране на ахренската общност:
                                 „наставление как да се воюва със славяните”
 „Не може никак да им се вярва,те не са сигурни в договорите и отстъпват по скоро пред страха, от колкото пред подаръците. Когато между тях възникне различие в мненията,или немогат да се споразумеят,някои бързо нарушават взетото решение,а всички противници си кроят взаимно убийства и никой не иска да отстъпи пред другия                                       
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ali m on February 02, 2010, 16:49
това е самоначалото и следвапродължение надявамсе г-н Паскови компания да имат търпението да видят всичките доказателства запроизхода на помаците
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ЕvroPOMAK on February 02, 2010, 17:06
Е, наистина беше време да се публикува нещо по стойностно и подробно за тези процеси при Помаклъка!  ::)
Браво на "Али М"!  ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: daczo on February 03, 2010, 13:12
Bravo,sega arabi[simiti].Agariani sa narichani,musulmanite bez razlika na narodnost.ЕvroPOMAK,po pravelno AraboPomak,nameri istinata.Takiva kato Paskov,vse po malko pishat tuk,kakvo im puka za arabi.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hat on February 03, 2010, 14:23
You are not allowed to view links. Register or Login
Bravo,sega arabi[simiti].Agariani sa narichani,musulmanite bez razlika na narodnost.ЕvroPOMAK,po pravelno AraboPomak,nameri istinata.Takiva kato Paskov,vse po malko pishat tuk,kakvo im puka za arabi.
Лично за мен и твоето отсьствие няма да бьде голяма загуба.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: isa71 on February 03, 2010, 14:31
You are not allowed to view links. Register or Login
Bravo,sega arabi[simiti].Agariani sa narichani,musulmanite bez razlika na narodnost.ЕvroPOMAK,po pravelno AraboPomak,nameri istinata.Takiva kato Paskov,vse po malko pishat tuk,kakvo im puka za arabi.
[/color]

помаците са местното население по родопите,всички останали идват от някъде, и се установяват тук
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hadj on February 03, 2010, 15:56
  Поздравления aLi m.И се готви за буря от помии,но нали знаеш че гръмотевиците удрят върховете!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 03, 2010, 15:57
Ето до какви гениални заключения е стигнал г-н Дорсунски (ali m):

"Названието "помаци" идва едва след завоюването на Балканския полуостров от Османската империя. Преди това във византийските документи се използват названията "ахряни" и "ахридосуни" (от местното название на арабите). Понятието "помаци" е с пропагандна цел за асимилация на арабското малцинство."

Аз вече се обърках... :) 

Иначе г-н Дорсунски е един от учредителите на партия ПОМАК...  ??? ??? ???

 
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Shumarov on February 03, 2010, 16:05
You are not allowed to view links. Register or Login


Иначе г-н Дорсунски е един от учредителите на партия ПОМАК...  ??? ??? ???

 

Това какво иде да рече? Трябва да ни плаши неговото участие? Или трябва да го извиси в очите ни?

Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 03, 2010, 16:27
You are not allowed to view links. Register or Login
Това какво иде да рече? Трябва да ни плаши неговото участие? Или трябва да го извиси в очите ни?

Не съм аз този, който мога да заключа подобни генерални изводи ;)

Просто се учудвам, че г-н Дорсунски от една страна твърди, че названието "помаци" било с пропагандна цел за асимилация на арабското малцинство, а от друга страна учредява партия точно с това име ??? ??? 
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ЕvroPOMAK on February 03, 2010, 16:43
You are not allowed to view links. Register or Login
Не съм аз този, който мога да заключа подобни генерални изводи ;)
Просто се учудвам, че г-н Дорсунски от една страна твърди, че названието "помаци" било с пропагандна цел за асимилация на арабското малцинство, а от друга страна учредява партия точно с това име ??? ??? 
Ами, явно, че човека не иска да се определя и чувства нито "Арапин", нито "Туркин", ни "Болгарин", а иска да се зувье "Помак"!  ::)
Какво лошо и нередно требва да има в това нещьу!  ???
Санкимь, кой е най-големият властелинь тук на дюнятьа, да определя и казва за другият, как да се определя и да се нарича, в това число и да му диктува как да се определя и политически и етнически!  ???
В съседните на BG държави, това май, че не се налага много като натиск, нито от MK, нито от GR, нито от RO, нито от TR!  8)
Пак, ний ли от нашта Болгария, кать най-големи бабаит-историци и политици,  ще решаваме, кой как да се чувства, да се определя и на кой господ и партия да симатизираш и да се молиш!  :o
Насилието дори и над волята и мисленето, поражда силни антилюбвеобвилни чувства!   :(
 ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: fotakiev on February 03, 2010, 20:26
г-н Дорсуски, това което сте написали е поредно свободно съчинения!Доказателства пак няма!!!
Продължаваме да чакаме ДОКАЗАТЕЛСТВАТА с нетърпение.

Това , което ме учудва ,е че има хора като Хат,Хадж,Европомак и не само ,които ви се връзват на измислиците ,а това е слабо казано обезпокоително. Просто показва нивото и познанията на аудиторията ви....

П.С.Аз лично ще изчакам да постнете всичко което имате да ни кажете и тогава,ще пиша конкретно
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Shumarov on February 03, 2010, 20:35
You are not allowed to view links. Register or Login

Това , което ме учудва ,е че има хора като Хат,Хадж,Европомак и не само ,които ви се връзват на измислиците ,а това е слабо казано обезпокоително. Просто показва нивото и познанията на аудиторията ви....

Защо те безпокои съществуването на цитираните от тебе никове, fotakiev? Нивото на аудиторията не е достойно за твоите високи критерии, а се вреш постоянно във форума!Като не ти харесва нивото-не влизай тука! Ние сме обикновенни помаци и живеем в мир с този факт! За твоите изискани критерии би бил подходящ по-изискан форум, където се доверяват само на тезата на "Време разделно"-иди там и се радвай на всеобщо одобрение, или одобрявай тезите на БКП за произхода на помаците! Даже няма да ти се наложи да бъдеш нетърпелив!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ЕvroPOMAK on February 03, 2010, 20:43
Драги "Фотакиев", ама тука, ич не става въпрос за връзване или развръзване на написаното от Дорсунски!  ::)
Всичко е въпрос на лична воля за самоопределеност! Ако, некой се чувства и възприема за Помак, едва ли той ще требва да чека некакви нови и допълнителни доказателства за да бъде такъв!  :o
Все едно, аз да ти налагам собственото си мнение, че ти требва да се определиш примерно за "Славянец" или пък за "Проболгарин", или още повече да те карам насила да се върнеш към коренната си религия и да възприемеш релията и бога "Тангра" или нещо подобно, както и да те карат да приемеш за национален флаг "конската опашка"!  :o
Нито е нормално, нито е етично, защото всичко това ще е една голема смешка, да не кажем другарско насилване!  :o
Виж, ако ти искаш да станеш "Помак", това може да стане само и единствено по собствна твоя воля и при определени други обстоятелства, които най-малко трябва да се спазят, но това трябва да е без някой да ти налага това мнение, дори и по заобиколен приятелски начин да е, пак няма да е по собствена воля и няма да е правилно!  :o
Не е тъй лесна всяка една промяна нали, така, затуй, че требва да използвате по-стратегически подход да промените "Помаците", тъй като пък и те, са малко и бая по-инат хора от другите!  Пък и ний сме по-низко ниво и по-слабо аудитория, що ти требва да се кахъриш и с назье зорлемь! :D
Ех, има и тук-таме по послушни и овчедушни, може да се пробва с такива!  :o
Хай - Бай, бъди щастлив и весел!  ;D  ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hat on February 03, 2010, 21:01
You are not allowed to view links. Register or Login
г-н Дорсуски, това което сте написали е поредно свободно съчинения!Доказателства пак няма!!!
Продължаваме да чакаме ДОКАЗАТЕЛСТВАТА с нетърпение.

Това , което ме учудва ,е че има хора като Хат,Хадж,Европомак и не само ,които ви се връзват на измислиците ,а това е слабо казано обезпокоително. Просто показва нивото и познанията на аудиторията ви....

П.С.Аз лично ще изчакам да постнете всичко което имате да ни кажете и тогава,ще пиша конкретно
Лично аз смятам,че нивото ми а и на аудиторията е такова,че да можем да различаваме истината и измислицата.Самият факт,че сме тук и те понасяме вьпреки помията,която изливаш е достатьчно красноречив за нивото и разбиранията ни.Това,че не ти отьрва и ме споменаваш ми носи наслада и то голяма,за което истински ти благодаря.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: fotakiev on February 03, 2010, 21:26
Шуми,гузен не гонен бяга а?
И ти ли си съгласен с съчинението на Дорсунски..,че се засегна?

Чисто и просто понеже написаното с очаквано продължение е много елементарно и наивно,се чудя как изобщо някои с малко поне познания,ще се довери за истинност,защото всичко е АБСУРДНО!

Ако ти и болшинството от хората в сайта  и конкретно Хат,Хадж и Европомак смятат версията за арабски произход за по-правдива от версията за български произход и всички ,които отхвърлят тезата на Дорсунски и смятат ,че помаците са си българи мюсюлмани(теза подкрепена с десетки документи) не са добре дошли в сайта, то тогава наистина съм си загубил времето толкова много месеци  тук и ще си прав да се дразниш от присъствието ми(ни)..,защото само ти(ви) пречим и заглушаваме "най-правдивите"  версии и истини...

Когато няма аргументи за дадена таза и се изпитва страх винаги се бяга  от дискусия ,защото може да се види тогава кой е прав и да се види тогава съвсем ясно кой точно е  лъжец-фалшификатор и пропаганд-провокатор .... затова най-добре не гони както правят някой хора тук непрекъснато и в дискусията ще се отдели истината от лъжата.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: muti6 on February 03, 2010, 21:44
You are not allowed to view links. Register or Login
Шуми,гузен не гонен бяга а?
И ти ли си съгласен с съчинението на Дорсунски..,че се засегна?

Чисто и просто понеже написаното с очаквано продължение е много елементарно и наивно,се чудя как изобщо някои с малко поне познания,ще се довери за истинност,защото всичко е АБСУРДНО!

Ако ти и болшинството от хората в сайта  и конкретно Хат,Хадж и Европомак смятат версията за арабски произход за по-правдива от версията за български произход и всички ,които отхвърлят тезата на Дорсунски и смятат ,че помаците са си българи мюсюлмани(теза подкрепена с десетки документи) не са добре дошли в сайта, то тогава наистина съм си загубил времето толкова много месеци  тук и ще си прав да се дразниш от присъствието ми(ни)..,защото само ти(ви) пречим и заглушаваме "най-правдивите"  версии и истини...

Когато няма аргументи за дадена таза и се изпитва страх винаги се бяга  от дискусия ,защото може да се види тогава кой е прав и да се види тогава съвсем ясно кой точно е  лъжец-фалшификатор и пропаганд-провокатор .... затова най-добре не гони както правят някой хора тук непрекъснато и в дискусията ще се отдели истината от лъжата.

Фотакиев,оти са косиш,кат ке ти мине??? ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Shumarov on February 03, 2010, 22:22
You are not allowed to view links. Register or Login
Шуми,гузен не гонен бяга а?
И ти ли си съгласен с съчинението на Дорсунски..,че се засегна?

Чисто и просто понеже написаното с очаквано продължение е много елементарно и наивно,се чудя как изобщо някои с малко поне познания,ще се довери за истинност,защото всичко е АБСУРДНО!

Ако ти и болшинството от хората в сайта  и конкретно Хат,Хадж и Европомак смятат версията за арабски произход за по-правдива от версията за български произход и всички ,които отхвърлят тезата на Дорсунски и смятат ,че помаците са си българи мюсюлмани(теза подкрепена с десетки документи) не са добре дошли в сайта, то тогава наистина съм си загубил времето толкова много месеци  тук и ще си прав да се дразниш от присъствието ми(ни)..,защото само ти(ви) пречим и заглушаваме "най-правдивите"  версии и истини...

Когато няма аргументи за дадена таза и се изпитва страх винаги се бяга  от дискусия ,защото може да се види тогава кой е прав и да се види тогава съвсем ясно кой точно е  лъжец-фалшификатор и пропаганд-провокатор .... затова най-добре не гони както правят някой хора тук непрекъснато и в дискусията ще се отдели истината от лъжата.

Наречи ме параноик, но този стил ми напомня на един друг поддръжник на "българската" теза за произхода на помаците, или на названието!
Както и да е, товарищ Паци, или фоти, или който си!
Не ти дължа обяснение за моето кредо, а и не мисля, че то е разбираемо от хора с твоите предразсъдъци!
Гузен никога не съм и най-малко пред тебе! Не мога, обаче да си обясня търпението, което проявяват  администраторите към тебе! Сега се убеждавам, че съм бил прав, като ти наложих бан за помията, която беше копирал за Рибново и за връзката с не помня каква повърня беше!
Даже някои наивници ти бяха посветили тема за цензурата, или за гласът на форума!
И имаш наглостта да подлагаш под съмнение нивото на форума!
Ти можеш да имаш милион дипломи и титли, но нямаш елементарното възпитание да се държиш учтиво!
Може да си самият автор на учебниците по история на България, но съмнението ти в интелектуалното ниво на аудиторията е неприсъщо за ерудит, какъвто претендиташ, че си!

Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 04, 2010, 09:41
You are not allowed to view links. Register or Login
За твоите изискани критерии би бил подходящ по-изискан форум, където се доверяват само на тезата на "Време разделно"-иди там и се радвай на всеобщо одобрение, или одобрявай тезите на БКП за произхода на помаците! Даже няма да ти се наложи да бъдеш нетърпелив!

Това, че голяма част не одобряваме абсурдните тези на г-н Дорсунски, не означава, че споделяме тезите на БКП, "Време разделно" и т.н.  В случая разсъждаваш на принципа, ако не е бяло, то е черно,  но забравяш, че има още милиони цветове...
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 04, 2010, 10:01
You are not allowed to view links. Register or Login
Драги "Фотакиев", ама тука, ич не става въпрос за връзване или развръзване на написаното от Дорсунски!  ::)
Всичко е въпрос на лична воля за самоопределеност! Ако, некой се чувства и възприема за Помак, едва ли той ще требва да чека некакви нови и допълнителни доказателства за да бъде такъв!  :o
Все едно, аз да ти налагам собственото си мнение, че ти требва да се определиш примерно за "Славянец" или пък за "Проболгарин", или още повече да те карам насила да се върнеш към коренната си религия и да възприемеш релията и бога "Тангра" или нещо подобно, както и да те карат да приемеш за национален флаг "конската опашка"!  :o
Нито е нормално, нито е етично, защото всичко това ще е една голема смешка, да не кажем другарско насилване!  :o
Виж, ако ти искаш да станеш "Помак", това може да стане само и единствено по собствна твоя воля и при определени други обстоятелства, които най-малко трябва да се спазят, но това трябва да е без някой да ти налага това мнение, дори и по заобиколен приятелски начин да е, пак няма да е по собствена воля и няма да е правилно!  :o
Не е тъй лесна всяка една промяна нали, така, затуй, че требва да използвате по-стратегически подход да промените "Помаците", тъй като пък и те, са малко и бая по-инат хора от другите!  Пък и ний сме по-низко ниво и по-слабо аудитория, що ти требва да се кахъриш и с назье зорлемь! :D
Ех, има и тук-таме по послушни и овчедушни, може да се пробва с такива!  :o
Хай - Бай, бъди щастлив и весел!  ;D  ;)


ЕВРОПОМАК,

Съгласен съм с голяма част от това, което си написал.  Но обърни внимание, че тук никой не се опитва да те определя теб лично какъв си.  Както посочваш, всеки има право да се самоопредели и в този смисъл всеки е свободен да се чувства българин, помак, турчин, ескимос, китаец или какъвто си поиска.  Но това не означава, че не може да се водят дискусии по принцип и да се обсъждат нещата от различни гледни точки.  Ако забелязваш, ние, които не сме съгласни с доводите на г-н Дорсунски, не накърняваме неговото право на самоопределяне, а оспорваме хипотезите му.  Мисля, че има огромна разлика. 

И в заключение ще добавя, че може би не си вникнал добре в думите на г-н Дорсунски, които цитирах в по-горно мое мнение.  Той твърди, че названието помаци е с пропагандна цел за асимилация на арабското малцинство.  А като какъв той се самоопределя прецени сам от неговите думи.  Не вярвам обаче всички помаци да се чувстват араби, но дори и да е така, то това е тяхно право...       
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ЕvroPOMAK on February 04, 2010, 10:21
Ех, че какъв може да бъде проблема тогава към разбирането за сегашните "Помаци", които се определят като "Помаци", ако ще и преди това да са били - "стари траки", "стари славони", "стари болгари", "по-млади византци" или още "по-млади османци", или всичко това смесено в едно тесто, и без значение дали са приели исляма от араби или пък от османци, че да не линчуваме без нищо Дорсунски!  :o
Тогазе, наречието "Бъгари-мюсюлмани", не би требвало да е по-обидно и по-страшно от "Помаци", кать малко по-бам башкьа инсьнь от другите мюсюлмани, но наричащи се с по-малко или с по-голема горделивост - "Помаци"!  ::)  ???
Може би, от такава братска задушевна целувка се роди и новата нам съседна держава "Макодония", на което май, че най-големите акушерки бяха най-вече "нацио-патриотите" на крайните "етно-болгари" и затова, иди сега да кажеш на някой "макодонец" да се нарече "болгарин" и да видим какво ще отговори!  :o
А, пък Помаците, пак според тези "нацио-патриоти" изглежда ще требва да имат по-голема цел да завземат и да "помакизират" целите Балкани и целата Европа!  :D
Них, не им требва подобие на некво бедно и занемарено хамериканско ранчо именуващо се "Макродония", щоть те "Помаките" може да са бая по-космополитен народец и да имат още по-широк поглед и взор от по-високите баирьи към дребните "евробски" проблеми!  ;D ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hadj on February 04, 2010, 10:21
 Фотакиев.Каквато и да е истинската версия за нашия произход аз ще я приема.Ние търсим корените си и освен тезата за  "насилствено потурчване" аз лично  приемам и всички други теории.А  колкото до нивото на познанията ми ,съветвам те ти да обогатиш познанията си.Достатъчно сериозни учени от Европа доказаха  че е мит налагането на исляма "с огън и меч",че е написана цяла история  на базата на "достоверните" записки на поп Методи  Драгинов и съмнителния "Исторически бележник".Възможно е да има и неточности в това което пише Дорсунски,може да е решил на митовете да противодейства с митове и въпреки това аз го поздравявам че търси вместо да се съгласява с наложените ни клишета.
  Толкова от мен,пък като не сме ти на  нивото намири си хора на твоето ниво.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ЕvroPOMAK on February 04, 2010, 10:38
You are not allowed to view links. Register or Login
.... тезата за  "насилствено потурчване" аз лично  приемам и всички други теории....
Тезата за "насилствено потурчване", за някои сигурно ще се очаква да е равносилна и на резултат като от "насилствено побългаряване", особено за някои Български "шовинисти"!  :o
Трудно предсказуемо Тото!  ;D  ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 04, 2010, 10:48
ЕВРОПОМАК, аз не съм и не мога да бъда против помаците да се самоопределят като помаци.  Виж отново мнението ми по-горе. Тук в тази тема обсъждаме етимологията на названието "помаци".  В тази връзка поместих твърденията на г-н Дорсунски за "арабско малцинство".  От неговите думи може да се направи извод, че той е един от хората, които не приемат названието "помаци".  И това си е негово право.  Но когато претендира, че създава научни теории, то той трябва аргументирано да докаже и защити твърденията си, което към настоящия момент все още не е сторено.       

Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Shumarov on February 04, 2010, 14:22
You are not allowed to view links. Register or Login
Това, че голяма част не одобряваме абсурдните тези на г-н Дорсунски, не означава, че споделяме тезите на БКП, "Време разделно" и т.н.  В случая разсъждаваш на принципа, ако не е бяло, то е черно,  но забравяш, че има още милиони цветове...

Уважаеми PNK2003!
Налага се да ти обясня, че мене не ме вълнува призхода на помаците, нито произхода на думата "помак". Аз не бих намерил нищо обидно, ако истината е в "арабската версия", нито във "българската версия".Не мисля, че някоя от версиите ме прави по-благороден, или по-нищожен! Намирам за обидно да се пише с тон на превъзходство по подразбиране за нивото на форума! А що се отнася до цветовете, авторът на обидния постинг явно си пада по червения цвят на БКП и КПСС-имам си моите мотиви да мисля така. И разбира се, моя постинг не беше адресиран персонално към тебе! Ако по някакъв начин си се обидил от написаното от мене, поднасям извиненията си! Не зная какви са твоите познания по история, но ми се струва, че е много смело да наречеш "абсурдни" тезите на Г-н Дорсунски! Дори да не са верни, добрият тон изисква да се спестяват подобни квалификации! В случая с мене не е задължително да ми бъдат спестявани, защото аз си понякога губя кавалерския тон  ;D , но аз не съм прочел обидни квалификации в написаното от Г-н Дорсунски, и смятам, че е малко пресилено да се наричат "абсурдни"!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: fotakiev on February 04, 2010, 14:43
Шуми и Хадж,

Не изопачавайте думите ми!Не съм говорил за нивото на форума!Само се чудите за какво да се хванете и за какво да се заядете.Обръщението ми беше към Дорсунски и беше следното:

You are not allowed to view links. Register or Login
Това , което ме учудва ,е че има хора като Хат,Хадж,Европомак и не само ,които ви се връзват на измислиците ,а това е слабо казано обезпокоително. Просто показва нивото и познанията на аудиторията ви....

И понеже наистина неговото не е научен труд,а поредна очеизвадна измислица без грам обоснование вътре,затова смятам ,че тезата му за арабски произход е абсурдна и е пореден опит за доказване на всякакъв друг ,но никога българския произход на малцинството в България наречено помаци.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: abc on February 04, 2010, 14:48
Тезите на г-н Дорсунски на абсурдни. Това го пиша от позицията си на чел от и за него. Мнението ми не е заради това, че той е мюсюлманин или пък конкретно помак. Абсурдни са и грандоманските тези за българския произход едва ли не на всички други. Това кой как се определя и как историята го определя са две неща, които не е задължително да се покриват, но от позицията на времето остава историческата дефиниция. Г-н Дорсунски ИЗМИСЛЯ нова история. Тук се преплитат две мъдрости. Едната е, че една лъжа повторена 100 пъти може да стане истина и втората мъдрост, извадена от Библията е насочена срещу този, който брат от брата отделя. А всички хора сме братя ;)

PNK2003 оспорва тезата и аргументите на Дорсунски и това до тук е обичаен спор или дебат. Няма лични нападки, нито пък обиди.

Така мисля.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: tersid on February 04, 2010, 14:54
Абе я спрете да  ръсите мозъции определения. Дорсунски си е  прав за това,че има помаци от арабски произход. Само дето не е прав да казва ,че всички помаци са от арабски произход,защото не са всички. Помаци сме от всякакъв произход -тракийски,гръцки, славянски,български ,турски ,арабски,кумански,арменски и т. н.Така ,че той за мене е прав.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafa_b on February 04, 2010, 14:55
abc, след като твърдиш, че всички хора сме братя и г-н Дорсунски "отделя брат от брата", защо не станеш мюсюлманин, та да не страниш от "брат си" Дорсунски?
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: fotakiev on February 04, 2010, 15:00
You are not allowed to view links. Register or Login
abc, след като твърдиш, че всички хора сме братя и г-н Дорсунски "отделя брат от брата", защо не станеш мюсюлманин, та да не страниш от "брат си" Дорсунски?
Само мюсюлманите ли са братя и сестри?Ако е така,другите какви са ?
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafa_b on February 04, 2010, 15:02
А само българите-християни ли са братя? Явно е така, след като другите се квалифицират като "отделящи брат от брата" само заради една безобидна книжка.

http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,1603.0.html (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,1603.0.html)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: fotakiev on February 04, 2010, 15:14
You are not allowed to view links. Register or Login
А само българите-християни ли са братя? Явно е така, след като другите се квалифицират като "отделящи брат от брата" само заради една безобидна книжка.
Безобидна книжка?Човека ясно пропагандира тезите си ,че дори и партия е направил.... Пак ли приемаш несъгласието си към написаното от него като нападения срещу исляма?
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: abc on February 04, 2010, 15:16
Мустафа за мен религията не е делител. За книгата - четох от нея. Далече ми е от достоверността и логиката. Това си е мое мнение и ако забелязваш не го налагам на никого. Доколкото забелязвам мненията на самите вас за книгата, те също са противоречиви и не чак толкова приемащи тезите му. Може пък да не съм внимавал :)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Shumarov on February 04, 2010, 15:19
You are not allowed to view links. Register or Login
Шуми и Хадж,

Не изопачавайте думите ми!Не съм говорил за нивото на форума!Само се чудите за какво да се хванете и за какво да се заядете.Обръщението ми беше към Дорсунски и беше следното:

И понеже наистина неговото не е научен труд,а поредна очеизвадна измислица без грам обоснование вътре,затова смятам ,че тезата му за арабски произход е абсурдна и е пореден опит за доказване на всякакъв друг ,но никога българския произход на малцинството в България наречено помаци.


Не изпоачавам нищо! А за да даваш оценка на труда на някой историк, не трябва ли да си поне дипломиран историк? Аз мисля, че хайвандоктосрка титла и ровене в wikipedia не са достатъчни за да се оценява така нафукано и авторитетно!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafa_b on February 04, 2010, 15:19
You are not allowed to view links. Register or Login
Безобидна книжка?Човека ясно пропагандира тезите си ,че дори и партия е направил.... Пак ли приемаш несъгласието си към написаното от него като нападения срещу исляма?


Репортажът на бтв за разпространението на "тайната книга в Родопите" е с антиислямска насоченост (http://btv.bg/videos/?video_id=13160&section_id=1). А твоите писания са с великобългарска шовинистична насоченост.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: abc on February 04, 2010, 15:23
По медиите се казват много глупости.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 04, 2010, 15:42
You are not allowed to view links. Register or Login
Уважаеми PNK2003!
Налага се да ти обясня, че мене не ме вълнува призхода на помаците, нито произхода на думата "помак". Аз не бих намерил нищо обидно, ако истината е в "арабската версия", нито във "българската версия".Не мисля, че някоя от версиите ме прави по-благороден, или по-нищожен! Намирам за обидно да се пише с тон на превъзходство по подразбиране за нивото на форума! А що се отнася до цветовете, авторът на обидния постинг явно си пада по червения цвят на БКП и КПСС-имам си моите мотиви да мисля така. И разбира се, моя постинг не беше адресиран персонално към тебе! Ако по някакъв начин си се обидил от написаното от мене, поднасям извиненията си! Не зная какви са твоите познания по история, но ми се струва, че е много смело да наречеш "абсурдни" тезите на Г-н Дорсунски! Дори да не са верни, добрият тон изисква да се спестяват подобни квалификации! В случая с мене не е задължително да ми бъдат спестявани, защото аз си понякога губя кавалерския тон  ;D , но аз не съм прочел обидни квалификации в написаното от Г-н Дорсунски, и смятам, че е малко пресилено да се наричат "абсурдни"!

Шумаров,

Не е нужно да поднасяш извинения, защото не си ме обидил с нищо.  Аз само коментирах твоето изказване, въпреки че беше адресирано до друг.  Не съм историк по образование, но смея да твърдя, че познанията ми в тази област не са по-малки от тези на г-н Дорсунски.  А той историк ли е в действителност?  Освен това понятието "абсурдни" не е обидно и е в рамките на добрия тон.  Също така не съм казал, че г-н Дорсунски е написал обидни квалификации.  Прочети внимателно мненията ми по-горе.  Твърдя, че тезите му са абсурдни и недоказани.  Това са коренно различни неща. 

Що се касае до произхода на помаците, напълно съм съгласен, че няма нищо обидно в това той да е български, арабски или турски или какъвто и да е друг.  Някъде да съм твърдял противното? ;) 
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 04, 2010, 15:50
До Шумаров специално:

Според теб не е ли абсурд г-н Дорсунски от една страна да твърди, че названието помак е с пропагандна цел за асимилация на арабското малцинство, а от друга - да учредява партия точно с това наименование?

 ??? ??? ??? 
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: fotakiev on February 04, 2010, 15:55
You are not allowed to view links. Register or Login
Репортажът на бтв за разпространението на "тайната книга в Родопите" е с антиислямска насоченост (http://btv.bg/videos/?video_id=13160&section_id=1). А твоите писания са с великобългарска шовинистична насоченост.
Моите писания винаги имат обоснована част и конкретни доказателства,ако не си забелязал!Шовинист е човек,който не го интересува истината и сляпо с омраза гледа на другите различни....нещо което съм го виждал вече тук!

А относно репортажа на БТВ....ето още нещо,което се разпространи по медиите:
"ОТ МИНАРЕТА ОБЯВЯВАМЕ РОДОПЧАНИ ЗА АРАБИ

Емисари на ислямската секта "Мюсюлмански братя", позната с терористичните си акции в Египет и целия Близък изток, и други мюсюлмански проповедници бродят необезпокоявани от никого из Родопите. С щедри помощи и омайни думи те внушават дори на доста отдавна преминали в групата на атеистите, че тяхното място е сред мюсюлманската общност.

Български младежи се обучават в Корана на семинари край с. Стойките, недалеч от Пампорово, а най-схватливите сред тях като Мехмед Дорсунски ги изпращат да учат в Иран. Като завършек на обучението си родопското момче пише книга, издадена в Техеран, в която обявява помаците за араби - отряд от арабското нашествие по Средиземноморието, попаднал на Балканския полуостров. Въпрвки ръкоплясканията на учителите на младежа никой в Родопите не привма сериозно "научния" му труд.

"Това, че съм мохамеданин, не ме прави по-малко българин", е заявил лидерът на СДС в едно от селата, твърдини на исляма в Родопите - Чепинци, Кафир Моллов.

                                                                                                 Жени Бакърджиева  в-к "Македония" "

Според мен това не е с антиислямска насоченост,а казва само фактите...


П.С.Шуми,пак горовиш несвързано без да има общо с мен,а и сам каза за себе си - параноично!Знам,че съм ти трън в очите от появяването ти в края на юли месец и се дразниш от присъствието ми.Или дискутирай с мен по дадена тема или не разговаряй така на сляпо и на лична основа.Ако имаш да ми казваш нещо имам е-майл или ми пиши на лични,защото се разводнява дискусията и се получава само поредно заяждане.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ЕvroPOMAK on February 04, 2010, 15:58
You are not allowed to view links. Register or Login
.... ясно пропагандира тезите си ,че дори и партия е направил....
Ами, в края на краищата, щом в БГ-то има 2 - цигански партии, 1 - турска партия, 47 - християнски партии, защо пък да нема и 1 - помашка партия, ако е такава!  :o
То, нали законите требва да важат за всички етноси, общности и български граждани, дори и чужди в БГ и требва да се спазват от всички!  8)
Значи всички подобни партии нарушават конституцията с тези свои етнически регистрации, ама щом стане въпрос за "Помашка партия", не можело да има такава!  :o
Тогава значи всички нарушават, само Помаците спазват закона като некви ахмаци и щом поискат да се приравнят по нарушения с други граждани, те вече стават наистина най-големите нарушители, фундаменталисти, радикалисти, ислямисти, башибозуци, главорези, и какви ли още не, а другите пък изобщо не били такива!  ???  :o
Щом е закон, да е закон, и да се прилага като ЗАКОН, а не прилагане като ЗаКон по един начин, а като ЗаМагарета и като ЗаСлон по друг начин!  ;D  ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hadj on February 04, 2010, 16:24
  Всезнаещите сигурно знаят че иранците не са араби а перси и ако ще поощряват някой който пише книга логично би било да  спонсорират учените които твърдят че прабългарите са иранско племе.
   А ето и теорията която застъпват гръцките учени според които българските лъжат:
   "Обетателите на Родопите от двете страни на границата между България и Гърция са наследници на автохтонните траки,които са приели българския език в периода VІІІ-Хвек.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 04, 2010, 16:50
ЕВРОПОМАК, защо се правите на ударени повечето :) Никой не иска да лишава помаците от възможност да се сдружават или да учредяват партии, това е право на всички граждани на България. 

Поне аз говоря за следното и тъй като не искам да се повтарям отново, то ще посоча пример и се надявам да ме разбереш:

Ако аз например постоянно обяснявам колко грешна е комунистическата идеология, а утре се появя на страниците на вестниците като учредител на партия "Комунистически прогрес", то какъв извод ще си направиш за мен?   ??? ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: muti6 on February 04, 2010, 17:09
You are not allowed to view links. Register or Login
 Всезнаещите сигурно знаят че иранците не са араби а перси и ако ще поощряват някой който пише книга логично би било да  спонсорират учените които твърдят че прабългарите са иранско племе.
   А ето и теорията която застъпват гръцките учени според които българските лъжат:
   "Обетателите на Родопите от двете страни на границата между България и Гърция са наследници на автохтонните траки,които са приели българския език в периода VІІІ-Хвек.
Hadj
Ето поредно доказателство на думите ти.Погледни това:

Откриха светилище на Дионис над Велинград

Едно от най-големите светилища на траките, посветено на Дионис и сътворено от племето Беси, бе открито под връх Острец в Западните Родопи над Велинград при международна археологическа експедиция, водена от ст.н.с. проф. Диана Гергова от Националния археологически институт с музей при БАН. В единия край на връх Острец е открита култова постройка с размери 6 на 9 метра, покрита с керемиди, чийто вход е бил откъм североизточната страна. Раннохристиянската базилика е ориентирана на югозапад-североизток. Проф. Гергова подчерта, че за първи път в Северозападните Родопи се открива такава монументална култова постройка и е датирана от началото на първото хилядолетие преди Христа.
http://avtotravel-bg.blogspot.com/2009/08/blog-post_5135.html (http://avtotravel-bg.blogspot.com/2009/08/blog-post_5135.html)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: RIBNOVO on February 04, 2010, 17:15
prodajvaite  dobre  e
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Shumarov on February 04, 2010, 17:32
Не знам как се получи така, че се оказах в ролята на адвокат на Г-н Дорсунски!?

You are not allowed to view links. Register or Login
До Шумаров специално:

Според теб не е ли абсурд г-н Дорсунски от една страна да твърди, че названието помак е с пропагандна цел за асимилация на арабското малцинство, а от друга - да учредява партия точно с това наименование?

 ??? ??? ??? 

Моето мнение за Г-н Дорсунски е положително, докато не се убедя в неговата недобронамереност, или непочтеност! Такова нещо засега не се е получило.
Надявам се да не очакваш да се включа в злобната атака срещу него!?

You are not allowed to view links. Register or Login
П.С.Шуми,пак горовиш несвързано без да има общо с мен,а и сам каза за себе си - параноично!Знам,че съм ти трън в очите от появяването ти в края на юли месец и се дразниш от присъствието ми.Или дискутирай с мен по дадена тема или не разговаряй така на сляпо и на лична основа.Ако имаш да ми казваш нещо имам е-майл или ми пиши на лични,защото се разводнява дискусията и се получава само поредно заяждане.

Научи смисъла на думичката "автоирония" и си вземи малко от нея, ако ти е останало място в мозъка от Великобългарска Шовинистична Литература и история!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ЕvroPOMAK on February 04, 2010, 18:15
Системна Грешка!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ЕvroPOMAK on February 04, 2010, 18:16
You are not allowed to view links. Register or Login
Ако аз например постоянно обяснявам колко грешна е комунистическата идеология, а утре се появя на страниците на вестниците като учредител на партия "Комунистически прогрес", то какъв извод ще си направиш за мен?   ??? ;)
Че, всеки индивид който е човек се развива, променя се и прогресира, редом с промяната и прогрес на мисленето, мнението и мирогледа за околните събития и обществото!  8)
Всеки човек който се развива търпи постоянна промяна на възгледите си, иначе да си бехме останали в каменната ера или в Адемската градина, без това да се отнася за Дарвинистичната теория за произхода на человека!  ;D  ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 04, 2010, 18:30
You are not allowed to view links. Register or Login
Че, всеки индивид който е човек се развива, променя се и прогресира, редом с промяната и прогрес на мисленето, мнението и мирогледа за околните събития и обществото!  8)
Всеки човек който се развива търпи постоянна промяна на възгледите си, иначе да си бехме останали в каменната ера или в Адемската градина!  ;D  ;)

:) :) :)  Без коментар. Явно сериозно няма как да дискутираме ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 04, 2010, 18:49
You are not allowed to view links. Register or Login
Не знам как се получи така, че се оказах в ролята на адвокат на Г-н Дорсунски!?

Моето мнение за Г-н Дорсунски е положително, докато не се убедя в неговата недобронамереност, или непочтеност! Такова нещо засега не се е получило.
Надявам се да не очакваш да се включа в злобната атака срещу него!?


Шумаров,

Не атакувам г-н Дорсунски, още повече злобно.  След като той издава книги и е в публичното пространство, би следвало да не очаква, че всички ще възприемат сляпо идеите му.  В този смисъл нормално е и да търпи критика.  Аз съм един от хората, които не са съгласни с част от тезите му и ги считам за абсурдни.  Посочил съм конкретно за какво става дума. 

Не познавам лично г-н Дорсунски и на този етап не мога да съдя за неговата почтеност и добронамереност, а и не е необходимо да го правя.  Тук в действителност не обсъждаме дали той е почтен и добронамерен, а теориите му.  Правиш ли разлика?

Чарлз Дарвин може би е бил доста почтен и добронамерен човек, но не всички са съгласни с неговите теории ;)   
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Shumarov on February 04, 2010, 21:07
You are not allowed to view links. Register or Login
Шумаров,

Не атакувам г-н Дорсунски, още повече злобно.  След като той издава книги и е в публичното пространство, би следвало да не очаква, че всички ще възприемат сляпо идеите му.  В този смисъл нормално е и да търпи критика.  Аз съм един от хората, които не са съгласни с част от тезите му и ги считам за абсурдни.  Посочил съм конкретно за какво става дума. 

Не познавам лично г-н Дорсунски и на този етап не мога да съдя за неговата почтеност и добронамереност, а и не е необходимо да го правя.  Тук в действителност не обсъждаме дали той е почтен и добронамерен, а теориите му.  Правиш ли разлика?

Чарлз Дарвин може би е бил доста почтен и добронамерен човек, но не всички са съгласни с неговите теории ;)   

Не казвам, че го атакуваш,PNK2003!

Всичко започна от тук, така:

You are not allowed to view links. Register or Login
г-н Дорсуски, това което сте написали е поредно свободно съчинения!Доказателства пак няма!!!
Продължаваме да чакаме ДОКАЗАТЕЛСТВАТА с нетърпение.

Това , което ме учудва ,е че има хора като Хат,Хадж,Европомак и не само ,които ви се връзват на измислиците ,а това е слабо казано обезпокоително. Просто показва нивото и познанията на аудиторията ви....

П.С.Аз лично ще изчакам да постнете всичко което имате да ни кажете и тогава,ще пиша конкретно

Такъв обиден тон по мое мнение е недопустим! С този ник пишат по-вече от двама автори и всички го знаят! След рязката реакция, която предизвика този постинг в мене, очаквах пишещите Пасков, или фотакиев да поднесът извинение за гафа, който допуснаха.Не на мене, а на съфорумницте на сайта! Тука не иде реч за лична обида, а за групова обида! По мое мнение съмнявайки се в нивото на форума, те обиждат и тебе, PNK2003! Ти явно не си възмутен-това е твоето виждане и го уважавам! Повтарям ти, аз не съм адвокат на Г-н Дорсунски! Какво е мнението ми за произхода на названието "помак" и употребата и от Г-н Дорсунски за учередяване на политическа партия - вярвам във  доброто начало! За промените в мненето на Г-н Дорсунски е редно да се обърнеш към него!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: muti6 on February 04, 2010, 21:48
За съжаление Shumarov, хората стават не по-добри,а точно обратното.Човекът трябва да си тръгва от тук духовно богат. Той трябва да натрупа знания, но това може да се случи само, ако човешкият ум разбере изключителната потребност от облагородяване на човешките взаимоотношения. Без облагородяване на отношенията между хората нищо няма да се получи!

Fotakiev,това,че защитаваш позициите си по този начин,говори,че си слаб в словестния"двубой" - но понякога има ситуации,в които думите са излишни,но и за това си има определен подход.Извини ме,че за сетен път те поучавам, но
твоето мнение не е миродавно винаги и по всяко време.Доказателствата които представяш,толкова куцукат,колкото са и на г-н Дорсунски.Май е време вече да кажеш истината, колко човека пишете с този ник???
Не е много нормално, точно претендиращите за най-много толерантност забравят да я прилагат!!!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ali m on February 04, 2010, 21:54
Ето ви и продължението на доказателствата които съм ви обещал:         
ПОЛОЖЕНИЕТО НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ПО ВРЕМЕТО КОГАТО Е ФОРМИРАНА ИСЛЯМСНАТА ДЪРЖАВА

Византия представлява най-мощната империя в тогавашния свят.Тя е робовладелска държава,но съществува тенденция на преобразуване от робовладелски към феодални обществени отношения.На балканския полуостров нахлуват славяни и анти,които опустошават всичко по пътя си.В края на пети и началото на шести век те достигат чак до Солун и Елада.Ето и някои сведения за славяните,тъй като славяните както и траките може би са оказали някакво въздействие върху езика,бита и културата на заселените сред тях араби при формиране на ахренската общност:
                                 „наставление как да се воюва със славяните”
 „Не може никак да им се вярва,те не са сигурни в договорите и отстъпват по скоро пред страха, от колкото пред подаръците. Когато между тях възникне различие в мненията,или немогат да се споразумеят,някои бързо нарушават взетото решение,а всички противници си кроят взаимно убийства и никой не иска да отстъпи пред другия.В сраженията се плашат от стрелите и от внезапните атаки срещу тях,както и от нападенията от различни места,от сухопътните битки,най-вече от битките с леко въоръжени,също и от разполагането по не заселени открити места.За това срещу тях трябва да се приготви войска от конници и пехотинци,особено леко въоръжени и то копиеносци,и много метателни оръжия,не само стрели,но и копия.Понеже селищата на славяните и антите са разположени  едни до други покрай реките и са близки едни до други,така че между тях няма значителни разстояния освен гори,блата и мочурища,обикновено се случва в извършваните срещу тях нападения да се спрем на първото от техните селища и там да задържим цялата войска.Останалите селища,които са в съседство и близо до гората,виждат настъплението срещу тях от близо и лесно отклоняват това,което ги грози.От тях младежите,които са леко въоръжени ,като намерят удобен случай,нападат тайно войниците,които поради това не могат от там да направят нищо значително във вреда на враговете при извършване на нападението срещу тях.понеже имат много царе и те живеят в несъгласие помежду си,не е неуместно да се спечелят някои от тях,които са по-близко до границите,и да воюваме срещу другите,за да нямаме неприятели в лицето на всички и да не предизвикваме единовластие”. – „подбрани извори за историята на Византия”- Димитър Ангелов – стр.62,63 и 64.
  Според Кирил Василев – „Славяните дошли на Балканския полуостров на доста ниско културно ниво. Те изживявали родовообщинния строй.Разделени били на множество родове,които се състояли според Державин от по 15-20 а понякога от по 30-50 и до 90-100 души.В родовете царувала патриархалност и колективна собственост върху средствата за производство,земята,добитъка,оръдията на труда”.
  Религията на славяните била близка до ислямската,по отношение на вярата в единия Бог-Творецът на вселената.Това в действителност е и основната разлика между християнството и исляма.Муслиманите вярват в единия Аллах(Богът),а християните в триединството.Интересни по този въпрос са сведенията на Прокопи Кесарийски в неговата книга „Готската – война”: „ Тези племена славяни и анти - не се управляват от един човек,но  от край време живеят в народоправство „демокрация” и за това у тях щастието и нещастието в живота се считат за общи….Те считат че само един Бог-Творец на мълнията,е господар на всичко….Те почитат реки и нимфи,и всякакви други демони,принасят им жертви и с помощта на тези жертви правят гадания.Живеят в малки къщурки,на голямо разстояние една от друга и често сменят местожителството си.Във война повечето от тях отиват на война с щитове и копия в ръце.Те са много високи на ръст и с огромна сила.Цветът на кожата и косата у тях не е много бял или златист и не е съвсем тъмен-те са руси. Животът им е груб… без никакви удобства… но не са лоши хора и съвсем не са злобни,но са запазили напълно хунски нрав”. – „Родопските българи мохамедани”-Кирил Василев стр.33
  Тези техни нрави,обичаи и вярвания явно са ги предразположили към нормално съжителство със муслиманите, които в последствие били заселени сред тях,по-точно сред южните от тях живеещи на юг от р. Марица в Родопа и на юг,изток и запад от нея.Тъй като славяните и траките там били под влияние на Византийската политика и култура а част от тях и под влияние на ислямската култура след заселването на арабите сред тях.
  Византия и Западната Римска империя били основните двигатели за разпространение за християнството на запад макар и в неоригинален вид.Тези две държави са християнски държяви,християнството в тях особено във Византия било преработено според интересите на управляващата аристокрация и императора.Главната цел за приемане на християнството като държавна религия във Византия била подчинението на многобройните народи и племена,които обитавали нейната територия  и обединяването им  в един народ по религиозен принцип.То обаче не било оригиналното християнство,изпратено на Иса(А)-Исус,а много далече от учението,което Аллах(Богът) е изпратил за хората чрез този велик пратеник(А).Но това не е само наше мнение,подобно мнение и Левченко :
  „Както вече бе споменато,християнството,преработено през 3-4 век въз основа на Платоновата философия,останало чуждо и непонятно за сирийците и коптите,и то не само за цялата народна маса, но и за най-издигнатите кръгове,намиращи се под влияние на елинистичната култура.Дори и сред тези елинизирани елементи,философията на Платон не станала никога популярна.Те предпочитали философията на Аристотел,на която останали непонятни догмите за „Троицата” и „Богочовечеството”. Поради това в Сирия се създало направление,което повежда въз основа на Аристотеловата философия борба срещу официалното православие.Център на това движение били богословската школа в Антиохия, а по-късно в Едеса.Източните „еретици” начело с цариградския патриарх Нестор защитавали самостоятелността на човешката природа на Христа,те наричали Дева Мария не „Богородица” а „Христородица”.Това рационалистично,родствено на арианството учение се разпространило твърде много не само сред елинизираните източни духовници,но и сред сирийските търговци”. – „История на Византия” – М.В.Левченко – стр.49 .
 Най-близо до същинското християнство според нас са обявените от църквата и държавното духовенство за „еретически” течения,както се вижда от цитата като: монофизити,манихеи,павликяни,богомили и др.,тъй като те не приемали божествената същност на Иса(Исус)(А),а го смятали за нормален човек,ограничен във времето и пространството,притежаващ всички човешки несъвършенства като нуждата от хранене спане раждане т.е. начало и край на живота.Разбира се притежава и свръхчовешки качества присъщи на всички пратеници на Аллах(Т),чрез които пратениците доказват на обикновените хора че са натоварени с пророческа мисия а не се самозванци. Например факта че е заченат без баща,това се случва и с Адем(Адам)(А) или съживяването на мъртви,което се случва и с Ибрахим(Авраам),който съживява накълцаните на парчета птици,чиито парчета месо били разпръснати на различни върхове и когато той по волята на Аллах(Т) ги извикал,всяко парче месо заело своето място птиците се съживили и отишли при Ибрахим(А) съвсем живи.
  Твореца обаче Аллах(Т),който освен че е сътворил всичко във вселената е сътворил и всички живи същества и всички хора,а и всички Негови пратеници,е съвършен и бидейки съвършен не притежава нито едно несъвършенно качество и е пречист от всички несъвършенства присъщи на творенията Му.Но няма да се задълбочаваме повече в тези качества защото те са си цели науки и се разглеждат задълбочено в науките „Келям” и „Ислямска философия”.
 Освен това трябва да споменем че според нас християните не притежават оригинално
Божествено учение,което би могло да представлява закона на единия Бог(Аллах Дж.Дж.). Евангелията,които сега са употреба сред християните и са били в употреба във Византия обаче според нас са с небожествен произход,тъй като божествен закон може да бъде само книга низпослана лично на Иса(Исус)(А),в която да бъдат предадени точно думите на Аллах(Т)(Богът),без човешка намеса и без никаква промяна и то лично чрез Неговия специален пратеник,какъвто е Иса(Исус)(А).Всяка друга книга считаме за съжаление с небожествен произход т.е. творение на творенията а не на твореца.
  Във Византия обаче,на основата на подправеното християнство било изградено всичко.Имало огромна църковна администрация и големи и добре украсени църкви и манастири.В императорския двор,също всичко било изградено на основата на това подправено според интересите на империята християнство.Приемането на новия закон на великия Аллах(Богът) изпратен на новия пратеник Мохаммед(СААС) означавало цялостна промяна,от системата на управление до църковното устройство.
Следват продължения,с които уверявам ви ще стигнем донеща от които ще бъдете изненадани! Успех навсички!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Шали on February 04, 2010, 23:36
You are not allowed to view links. Register or Login
...
Следват продължения,с които уверявам ви ще стигнем донеща от които ще бъдете изненадани! Успех навсички!
До тук съм изненадана между несъответствието на идеята на поста ти и темата.

Много го разбираш явно православието  :D И кво казваш за етимологията на "помак" ???

Quote
Най-близо до същинското християнство според нас са обявените
Quote
Освен това трябва да споменем че според нас християните не притежават оригинално

Кои сте тези вие?
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hashashin on February 05, 2010, 00:22
You are not allowed to view links. Register or Login

                               
  Религията на славяните била близка до ислямската,по отношение на вярата в единия Бог-Творецът на вселената.Това в действителност е и основната разлика между християнството и исляма.Муслиманите вярват в единия Аллах(Богът),а християните в триединството.
Али ти чуваш ли се какви откровенни глупости говориш?????? Славяните вярвали в един Бог?????/ Али да те светна, че ние славяните сме имало много богове с най различни функции и сме били твърде далеко от идеята за един Бог-творец. Седни малко и прочети щото е смешно и жалко да пишеш такива неща, а още по смешно и жалко е ако го е написал, както предполагам, господин Дурсунски, който претендира за голям историк. Само с това си изказване показва колко е чувал за историята, колкото бушмен за совалката Индевър, точно толкова. Боже, Боже то бива, бива простотии и неграмотност ама и толкова не бива!

Погледни ей тука Али, кажи и на Дорсунски да погледне, че да не се излага вейке:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Сидхарта on February 05, 2010, 14:40
-а част от тях и под влияние на ислямската култура след заселването на арабите сред тях-
Хм... много научно твьрдение-ашколсун.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: fotakiev on February 05, 2010, 18:30
You are not allowed to view links. Register or Login
 А ето и теорията която застъпват гръцките учени според които българските лъжат:
   "Обетателите на Родопите от двете страни на границата между България и Гърция са наследници на автохтонните траки,които са приели българския език в периода VІІІ-Хвек.
You are not allowed to view links. Register or Login
Hadj
Ето поредно доказателство на думите ти.Погледни това:

Откриха светилище на Дионис над Велинград

Едно от най-големите светилища на траките, посветено на Дионис и сътворено от племето Беси, бе открито под връх Острец в Западните Родопи над Велинград при международна археологическа експедиция, водена от ст.н.с. проф. Диана Гергова от Националния археологически институт с музей при БАН. В единия край на връх Острец е открита култова постройка с размери 6 на 9 метра, покрита с керемиди, чийто вход е бил откъм североизточната страна. Раннохристиянската базилика е ориентирана на югозапад-североизток. Проф. Гергова подчерта, че за първи път в Северозападните Родопи се открива такава монументална култова постройка и е датирана от началото на първото хилядолетие преди Христа.
http://avtotravel-bg.blogspot.com/2009/08/blog-post_5135.html (http://avtotravel-bg.blogspot.com/2009/08/blog-post_5135.html)
Мюсюлманите в Гърция имат турско самосъзнание.Когато България влезе е ЕС и границите паднаха има опастност населението да припознае съседа си мюсюлманин като да се види ,че никак няма турци ,а всички говорят на един език и имат една и съща култура.Имайки също и впредвид 100% българското самосъзнание на помаците от Българската част на Родопа планина или цяла Смолянска област те никога няма да признаят български етнос в пределите на Гърция,защото го приемат за бъдещо българско влияние.Затова избързаха и сътвориха чистонов помашки етнос с помашка граматика.
Затова не се учудвай ,че гръцките историци смятат мюсюлманското население в Родопите за автохтонни траки,но не и българи.Подобен пореден абсурд ми напомня на македонизма,където страдащи от база на самобитност и самоопределение доказват съществуването си, като преки наследници от македоните от времето на Александър Македонски.Естествено тези подерица от абсурди няма никога да има външна подкрепа,но е добър начин да се избяга от очеизвадните факти.Факти ,които ще се подминават от историците в Р.Макединия и Гърция докато  има омраза и пропаганда.
Траките в България никои не знае къде са днес ,каква е точно тяхната култура.Има десетки писменни източници показващи масово изселване или изтребване,поради тази причина никой не може да докаже тракииски корени.Още повече,че траките не са живели само в Родопите,нали?Ами мизите,даките?Те също са траки и по логиката на гръцките историци всички сме траки,което твърдение е силно несериозно имайки впредвид хилядите минали години и заселването на следващи народи..


 
You are not allowed to view links. Register or Login
Научи смисъла на думичката "автоирония" и си вземи малко от нея, ако ти е останало място в мозъка от Великобългарска Шовинистична Литература и история!
Това че смяташ българската литература и история за шовинистична ,а творението на Дорсунски за правдивата истина показва и твоето ниво,нали?
Съчинението на Досрънски се разпространява единствено апокрифно!Няма никаква доказателствена част или рецензия от които и да е....сети се сам за какво иде реч...


Шуми,за втори път ти казвам че изопачаваш, а сега и послъгваш..
You are not allowed to view links. Register or Login
Такъв обиден тон по мое мнение е недопустим! С този ник пишат по-вече от двама автори и всички го знаят!  
Първо обиден тон за теб какво е и второ с този ник пиша само аз!
Ти често ме обиждаш и ако продължаваш,ще информирам администраторите на сайта.

You are not allowed to view links. Register or Login

След рязката реакция, която предизвика този постинг в мене, очаквах пишещите Пасков, или фотакиев да поднесът извинение за гафа, който допуснаха.  
След рязката реакция на постинга в теб си очаквал извинение?
Виж Шуми, който го е страх от мечки не ходи в гората!Тук често се сблъскват различни мнения и на не приемащите различното мнение препоръчвам "да не ходят в гората"....


You are not allowed to view links. Register or Login

Не на мене, а на съфорумницте на сайта!
За съфорумците в сайта нищо не съм казал.Много ясно говорих за аудиторията на Дорсунски!Хмм да не би да искаш да кажеш ,че аудиторията на сайта е тази на аудиториата на Дорсунски?

You are not allowed to view links. Register or Login

Тука не иде реч за лична обида, а за групова обида!  
Кажи с какво съм обидил или ставаш лъжец и клеветник!

You are not allowed to view links. Register or Login

По мое мнение съмнявайки се в нивото на форума, те обиждат и тебе, PNK2003!  
Да ти лъжеш!А и клеветиш!всичките ми постове стоят,хайде докажи думите си!!!Кога съм казвал, че се съмнявам в нивото на форума ???You are not allowed to view links. Register or Login
Fotakiev,това,че защитаваш позициите си по този начин,говори,че си слаб в словестния"двубой"  
За какво говориш Мутиш?

You are not allowed to view links. Register or Login
Доказателствата които представяш,толкова куцукат,колкото са и на г-н Дорсунски.Май е време вече да кажеш истината, колко човека пишете с този ник???
Не е много нормално, точно претендиращите за най-много толерантност забравят да я прилагат!!!
Ами доказателствата ми са обикновенно подкрепени с домументи, а и се базирам на всеизвестни такива...
http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,1659.15.html (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,1659.15.html)
http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,706.75.html (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,706.75.html)
http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,2243.105.html (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,2243.105.html)
http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,1949.315.html (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,1949.315.html)
...

Дорсунски не дава никакви документи и не посочва никакви източници.Говори кардинално без да посочи от къде е стигнал до този му изводи.Примерно това,че ахряни идвало от агаряни ....,аде...иди се сети каква е връзката и дали има източник което да го докаже.Ама то нали и двете думи започват с буквата "а" и естествено да значят едно и също ;)
А и е време да спрете всички с това бъркане с Пламен Пасков.Аз съм си аз и никои никога не е писал с моят ник...обърнете се към администраторите и те ще ви кажат колко IP-та ползват този ник и да се спре с това веднъж за винаги.Аli m (г-н Дорсунски) какво целите с тази книга, която пишете и разпространявате?Смятате ли,че така помагате на някого?Не трябва ли да се трудим всички в посока сближаване на позакърнелите прекрасни отношения?Зашо подклаждате сепаратизъм и негодувание ??? Това мюсюлманско общество наречени помаци,ще ли чувства така Родината си България по близка?
Като насаждате разделение чрез книгата си смятам,че Цялото Българско общество ще реагира и вие ще се скриете ,а ще го отнесат най-невиновнитв.С книгата ви се начертава поредната червена разделителна линия.Или това целите?
Ето как реагира при излизането на книгата ви българската общественост и сигурно сте доволен от реакциите след това...
Ислямистка пропаганда в Родопите (http://www.youtube.com/watch?v=-6ciaEBKu9U#)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafa_b on February 05, 2010, 18:45
По-подходящо заглавие на клипа би било "Антиислямска пропаганда по БТВ".
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafa_b on February 05, 2010, 19:06
"История Славянобългарска" е също апокриф с нищожна историческа стойност, но това не пречи да бъде приета с възторг сред българското население дори и днес. Какво пречи на помаците да си имат своя "История славяно(арабо)помашкая"? Освен това говорим за произведение от 21.век, а тези от БТВ с тоя Райчевски се опитват да ни напомнят за времето преди 20 години, като ни загатват кой кой е в тази държава >:(

ПС - Изглежда по време на Османското владичество е имало по-голяма свобода на словото, отколкото днес. Нека си пише Дорсунски, какво им пречи на БТВ с произведението си? Друг е въпросът колко души ще го вземат насериозно, затова не мога да разбера защо непременно трябва да му се пречи, та чак и до заплахи се стига.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Shumarov on February 05, 2010, 21:04
You are not allowed to view links. Register or Login
Това че смяташ българската литература и история за шовинистична ,а творението на Дорсунски за правдивата истина показва и твоето ниво,нали?
Съчинението на Досрънски се разпространява единствено апокрифно!Няма никаква доказателствена част или рецензия от които и да е....сети се сам за какво иде реч...
Ха да видим сега кой изопачава!? Писах, ако ти е останало място за малко автоирония, защото мозъка ти е пълен с Великобългарски шовинизъм.Справка - постингите ти!
Не съм нито отхвърлил, нито потвърдил твърденята на Г-н Дорсунски!Не съм казал, че е вярно, или невярно!Не го правя, защото не страдам от твоята мания за величие!


You are not allowed to view links. Register or Login
Шуми,за втори път ти казвам че изопачаваш, а сега и послъгваш..Първо обиден тон за теб какво е и второ с този ник пиша само аз!

...

You are not allowed to view links. Register or Login
Ти често ме обиждаш и ако продължаваш,ще информирам администраторите на сайта.

....

You are not allowed to view links. Register or Login
След рязката реакция на постинга в теб си очаквал извинение?
Виж Шуми, който го е страх от мечки не ходи в гората!Тук често се сблъскват различни мнения и на не приемащите различното мнение препоръчвам "да не ходят в гората"....

....
You are not allowed to view links. Register or Login
За съфорумците в сайта нищо не съм казал.Много ясно говорих за аудиторията на Дорсунски!Хмм да не би да искаш да кажеш ,че аудиторията на сайта е тази на аудиториата на Дорсунски?

А това какво е?
You are not allowed to view links. Register or Login
Това , което ме учудва ,е че има хора като Хат,Хадж,Европомак и не само ,които ви се връзват на измислиците ,а това е слабо казано обезпокоително. [size=120pt]Просто показва нивото и познанията на аудиторията ви[/size]....


You are not allowed to view links. Register or Login

Кажи с какво съм обидил или ставаш лъжец и клеветник!
Да ти лъжеш!А и клеветиш!всичките ми постове стоят,хайде докажи думите си!!!Кога съм казвал, че се съмнявам в нивото на форума ???

Бла, бла, бла!

Няма да те питам  защо намираш за обезпокоително някой да се "върже на измислиците", защото на всички им е ясно, че причина за това безпокойство е споменатата по-горе Великобългарска Шовинистична литература! В крайна сметка ти сигурно нямаш вина, че си такъв отпадък-Всевишният така е решил!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: fotakiev on February 06, 2010, 01:50
Шуми,не очаквах да паднеш толкова долу..
Каквото имах да казвам ти го казах.
С теб няма смисъл да дискутирам повече,бъди жив и здрав!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafa_b on February 06, 2010, 08:22
Следосвобожденски период, Съединение, Балканска война, Фашизъм, Комунизъм, Демокрация -  времената нямат никакво значение. Възродителите (войводи, комити, фашисти, родинци, комунисти, националисти) няма да се примирят до тоталното ни претопяване. ВП продължава с пълна пара и днес -

http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,2738.msg42779.html#msg42779 (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,2738.msg42779.html#msg42779)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 06, 2010, 09:31
You are not allowed to view links. Register or Login
"История Славянобългарска" е също апокриф с нищожна историческа стойност, но това не пречи да бъде приета с възторг сред българското население дори и днес.

Мустафа, не съм очаквал точно от теб подобно изказване... Но темата е друга и няма да се отклонявам от нея.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 06, 2010, 09:37
You are not allowed to view links. Register or Login
ВП продължава с пълна пара и днес -

http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,2738.msg42779.html#msg42779 (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,2738.msg42779.html#msg42779)

Къде го виждате този ВП и днес? Посочи КОНКРЕТНИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА в тази насока. От линка, който си поместил се виждат предимно необосновани мнения на съфорумници, които в никакъв случай не може да се нарекат доказателства за ВП.   
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafa_b on February 06, 2010, 09:41
Май четеш като Дявола Евангелието. Линкът съм го дал за Конференцията в Смолян (защо ли в Смолян?), в която отново други "всезнайковци-възродители" ни сочат с пръст и определят нашата идентичност и място в българското общество.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafa_b on February 06, 2010, 09:49
You are not allowed to view links. Register or Login
Мустафа, не съм очаквал точно от теб подобно изказване... Но темата е друга и няма да се отклонявам от нея.

И какво те подразни в мнението ми? Фактът, че един подтиснат народ в миналото (което някои наричат робство) е имал правото на литература, която да пробуди народностното му съзнание (да не се срамува да се нарече "българин") и забраната в 21.век други да имат подобни произведения? Не е ли всеки свободен да се самоопределя и издава литература, чрез която да разпространява идеите си? В България май не е.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 06, 2010, 10:20
You are not allowed to view links. Register or Login
И какво те подразни в мнението ми? Фактът, че един подтиснат народ в миналото (което някои наричат робство) е имал правото на литература, която да пробуди народностното му съзнание (да не се срамува да се нарече "българин") и забраната в 21.век други да имат подобни произведения? Не е ли всеки свободен да се самоопределя и издава литература, чрез която да разпространява идеите си? В България май не е.

Не съм казал, че ме е подразнило мнението ти, а не очаквах, че точно ти би могъл да наречеш "История славянобългарска" апокриф с нищожна историческа стойност.  Независимо от това уважавам правото ти на мнение.  В друга тема може да обсъждаме горното произведение.

Някой да пречи на свободата на самоопределяне на хората в България? Някой да е забранил издаването на литература в тази насока?   
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hadj on February 06, 2010, 11:31
   Човек който си служи с три източни езика/персийски,арабски и османотурски/ едва ли ще да е толкова глупав както някой хора се изказват за Дорсунски.Точно  и в книгите на тези езици може би трябва да се търсят исторически сведения/като не  се изключва че и там може да има моменти на субективизъм/.Иначе какво става-западноевропейските учени
не са прави,гръцките нищо не знаят,турските съвсем нещо а истината е само наша.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mustafa_b on February 06, 2010, 14:02
You are not allowed to view links. Register or Login
Не съм казал, че ме е подразнило мнението ти, а не очаквах, че точно ти би могъл да наречеш "История славянобългарска" апокриф с нищожна историческа стойност.  Независимо от това уважавам правото ти на мнение.  В друга тема може да обсъждаме горното произведение.

Някой да пречи на свободата на самоопределяне на хората в България? Някой да е забранил издаването на литература в тази насока?  

Нищожна на фона на Византийските хроники и историография в онези времена. Велика по своя замисъл и послание. Схващаш ли идеята ми сега?!

"Не съм учил никак нито граматика, нито светски науки... " - казва Паисий, но изяснява мотивите, поради които е написал „История славянобългарска“ ("Разяждаше ме постепенно ревност и жалост за моя български род, че няма наедно събрана история за преславните деяния от първите времена на нашия род, светци и царе."

Без съмнение подбудите на Дорсунски са същите. Макар и оплюван от българските националшовинистични историци, заклеймяван от медийната пропагандна машина, вероятно заплашван и от ДАНС, той не се поколебава да напише нещо като история на тези изстрадали хора - помаците. Затова му свалям шапка. Това съвсем не означава, че приемам тезата му за арабския произход на помаците.  
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hadj on February 06, 2010, 16:22
  Щом темата е  "Версии....." нормално е  да  обсъждаме и версията на Дорсунски.Но като четем написаното тук от него нека свалим черните очила и да се види че за  много от нещата които е побликувал на 04 Февруари   той цитира други автори,и ако не сме толкова предубедени ще видим че "глупавия човек" знае да използва препинателните знаци   от българската граматика  и много добре си личат цитираните неща.
   И вместо отново да  му приписвате че говори глупости , ама наистина попричетете  за да знаете че вида в който  Бог е  спослал Библията на Исус , и за наше съжаление не е достигнала до нас в оригинал,но тово не значи че и в този си вид Библията не носи послания от Бога.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: muti6 on February 07, 2010, 10:13
You are not allowed to view links. Register or LoginЗа какво говориш Мутиш?
Ами доказателствата ми са обикновенно подкрепени с домументи, а и се базирам на всеизвестни такива...
http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,1659.15.html (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,1659.15.html)
http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,706.75.html (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,706.75.html)
http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,2243.105.html (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,2243.105.html)
http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,1949.315.html (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,1949.315.html)
...
Ислямистка пропаганда в Родопите (http://www.youtube.com/watch?v=-6ciaEBKu9U#)
Fotakiev,
 Нашата история е оформена от руско-славянската идеология, трансформирана после към руско-комунистическата. В резултат руският интернационализъм доминира и заглушава българското родолюбие. Така старата българска история за величието и културната значимост на древните българи е принизена, изопачена или отхвърлена. Така се прекършва достойнството на българина и вярата му в народните идеали.

В края на краищата в официалната ни история са се оформили три лъжливи постановки:
1. Западен модел
Той представя българите като незначително племе към тюрките, което се свързва със “славянски племенен съюз” и неясна “тракийска общност” От това сборище се е родил българският народ.
2. Руски модел (проф. М. Дринов и др.)
“Южните славяни – българи – се отделили, но трябва да се възвърнат и приобщят към великата славянска страна – Рус!”
3. “Български” модел
Чехът Томашек извежда името на етноса ни от “булг” – боклук, разбойник, а не от “бълг” – светли, силни, сияйни. Проф. Ст. Младенов преписва първото тълкуване като това мнние се възприема от БАН с прибавки от гръцко-византийски коментари.
И още нещо:
Българите не могат да бъдат славяни по простата причина, че са много по-стар народ от тях. Славяните се явяват на историческата сцена около седми век, когато българите им правят държава, след което отново не участват в историята.
Когато питахме чувашките учени за какви славяни на Волга говори арабският историк Ибн Фадлан, те отгвориха: “Това не е етнос. Така арабите наричат всички северни бели народи.”
До ден днешен, нашата история започва в учебниците от VI-VIIв., т.е. след идването на славяните. И, ако някой заяви пред интелигенти или историци, че кан-ю Аспарух не идва, а се завръща по нашите земи, че тук и преди него е имало българи и България, той ще бъде отречен категорично. Големият Заговор срещу България старатебно е унищожил или скрил източниците, които разпространяват тази “ерес”.

С промити от атеизма мозъци, историците може да считат библейските информации за българите за ненаучни, но биха могли да цитират своите древни колеги като Еводий, Касидор, Комес, Марцелин, Йоан Малала, които считат българите за стари тракийци и илирийци.

Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PETER on February 07, 2010, 13:16
You are not allowed to view links. Register or Login
С промити от атеизма мозъци ...

Чшшш ало, ако и атеизма е религия, както често пишеш, що обиждаш на религия, бе?
Няма ли БАН за тебе? :)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Shumarov on February 07, 2010, 13:22
You are not allowed to view links. Register or Login
Чшшш ало, ако и атеизма е религия, както често пишеш, що обиждаш на религия, бе?
Няма ли БАН за тебе? :)

Направо си плаче за бан Мутиш! Да обижда атеизма, който беше наложен от една религия, от един призрак, който бродеше из Европа-призракът на комунизма!
Как изобщо смее Мутиш да обижда тази вяра в светлото бъдеще!
Ама пък да му отпуснем двата края, нали вече няма банове!?  ;) :D
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PETER on February 07, 2010, 13:37
А бе Шумаров как една религия ще налага друга религия?
Как си представяш религията комунизъм да наложи религията атеизъм?
Туй все едно исляма да наложи християнството. Никаква логика. :)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Shumarov on February 07, 2010, 13:43
Не си го представям, а си го спомням! Доносниците заставаха до джамията и правеха списък на посетителите.Мечита в мойте село беше превърнат в склад за пестициди и хербициди, при наличието на специални складове за целта-ей така напук на вярващите!
В училищата нямахме часове за вероучение, както ги има в други страни, непретърпели комунистическа диктатура!
Изобщо нещата не са плод на моите представи, а си е истина! Допускам, че знаеш много добре този факт!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 07, 2010, 14:02
You are not allowed to view links. Register or Login
Нищожна на фона на Византийските хроники и историография в онези времена. Велика по своя замисъл и послание. Схващаш ли идеята ми сега?!

"Не съм учил никак нито граматика, нито светски науки... " - казва Паисий, но изяснява мотивите, поради които е написал „История славянобългарска“ ("Разяждаше ме постепенно ревност и жалост за моя български род, че няма наедно събрана история за преславните деяния от първите времена на нашия род, светци и царе."

Без съмнение подбудите на Дорсунски са същите. Макар и оплюван от българските националшовинистични историци, заклеймяван от медийната пропагандна машина, вероятно заплашван и от ДАНС, той не се поколебава да напише нещо като история на тези изстрадали хора - помаците. Затова му свалям шапка. Това съвсем не означава, че приемам тезата му за арабския произход на помаците. 

Мустафа,

"История славянобългарска" в никакъв случай не може да се нарече нищожна, дори в смисъла, който ти визираш, защото това не е изцяло и само исторически труд.  Виждам, че замисълът и посланието на това произведение са ти пределно ясни.

Подбудите на Дорсунски обаче нямат нищо общо с тези на Паисий Хилендарски.  Този извод правя именно от всички обстоятелства, които са ни известни за неговата личност, "научните му трудове", публикации и др.  Разбира се, това е лично мое мнение и то не е задължаващо.  Всеки може сам да си прави съответните преценки.  Както посочих по-горе, аз уважавам и твоето мнение.   

Аз лично не мога да "свалям шапка" на някой, който от една страна твърди, че "трябва да оставим хората сами да се определят",  а от друга прави точно обратното - налага мнението, че понятието "помаци" било с пропагандна цел за асимилация на арабското малцинство.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 07, 2010, 14:09
You are not allowed to view links. Register or Login
Не си го представям, а си го спомням! Доносниците заставаха до джамията и правеха списък на посетителите.Мечита в мойте село беше превърнат в склад за пестициди и хербициди, при наличието на специални складове за целта-ей така напук на вярващите!
В училищата нямахме часове за вероучение, както ги има в други страни, непретърпели комунистическа диктатура!
Изобщо нещата не са плод на моите представи, а си е истина! Допускам, че знаеш много добре този факт!

Списъци и доносници е имало и пред църквите.  Комунистическите идеолози отхвърляха религиите поради друга причина.  Предполагам на всички е ясно каква е била тя.  Това, че даден човек е с атеистични разбирания не означава, че е привърженик на комунистическата диктатура.  Трябва да проявяваме малко повече разбиране и уважение към различните от нас. 
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Shumarov on February 07, 2010, 14:37
Никой не беше пощаден от списъците! А не мога да намеря благородна цел в причината на комунистическите идеолози!Това ,че някой човек е с атеистични разбирания не го прави привърженик на диктатурата, но го доближава много до нея по мое мнение!
А сега вече по темата: Аз също намирам аналогия между История Славяноболгарская и опитите на Г-н Дорсунски да изясни произхода на помаците! Не казвам, че твърденията му са верни, или неверни.Чета с "ужас" за тюркския произход на българите и се питам защо ли са тези реакции срещу "арабската" хипотеза за произхода на помаците!? Значи дори да не сме се смесили с турците през време на османското владение, то много преди него си е имало кръвна връзка! И при някои е толкова силна кръвната връзка, че се е отразила в поведението на някои пишещи в нашия форум-личи, че родителите им са били близки роднини! По малоумните им реакции си личи тази кръвна връзка! ;D
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PETER on February 07, 2010, 14:37
You are not allowed to view links. Register or Login
Не си го представям, а си го спомням! Доносниците заставаха до джамията и правеха списък на посетителите.Мечита в мойте село беше превърнат в склад за пестициди и хербициди, при наличието на специални складове за целта-ей така напук на вярващите!
В училищата нямахме часове за вероучение, както ги има в други страни, непретърпели комунистическа диктатура!
Изобщо нещата не са плод на моите представи, а си е истина! Допускам, че знаеш много добре този факт!

То и сега същите доносници седят край джамиите и пишат кой не влиза.  :)
А в училищата има ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ часове за вероучение, както ги има в други страни, претърпяващи религиозна диктатура! Допускам, че знаеш много добре този факт! :)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Shumarov on February 07, 2010, 14:44
You are not allowed to view links. Register or Login
То и сега същите доносници седят край джамиите и пишат кой не влиза.  :)
А в училищата има ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ часове за вероучение, както ги има в други страни, претърпяващи религиозна диктатура! Допускам, че знаеш много добре този факт! :)

Не е диктатура, Петер! Сега можеш да избереш да пратиш детето си да учи в училище, което ти прецениш, че е хубаво! А по мое време не само, че нямаше ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ, а нямаше и, като свободно избираеми! Избери друга тема за религиозния терор над поколенията!Тази е за етимологията на названието помаци!Сигурен съм, че ще намериш хора, които да ти поднесът съболезнования за терора, на който са подложени твоите наследници!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 07, 2010, 16:25
You are not allowed to view links. Register or Login
А сега вече по темата: Аз също намирам аналогия между История Славяноболгарская и опитите на Г-н Дорсунски да изясни произхода на помаците! Не казвам, че твърденията му са верни, или неверни.Чета с "ужас" за тюркския произход на българите и се питам защо ли са тези реакции срещу "арабската" хипотеза за произхода на помаците!?

Ако г-н Дорсунски имаше за цел действително да изясни произхода на помаците, то би следвало да го направи чрез съответните научни методи.  "Трудовете" му според мен нямат никаква историческа и научна стойност, а целите му да се сравняват с тези на Паисий Хилендарски е крайно неуместно.  В случая изобщо не става дума за това дали е вярна една от хипотезите за произхода на помаците - "арабската", а за това, че г-н Дорсунски се опитва да внушава за съществуването на арабско малцинство в България в лицето на помаците, като отправя обвинения за асимилация, определяйки самото понятие "помаци" за пропагандно.  Ако аз например защитавам тезата за българския произход на помаците, то веднага ще бъда обвинен във "великобългарски шовинизъм", "опити за възраждане" и какво ли още не, въпреки че приемам самото наименование "помаци" и не отричам правото на самоопределяне на всеки отделен човек.  Но това, че г-н Дорсунски директно твърди, че "помаци" било пропагандно наименование, не прави впечатление на повечето от пишещите тук, които приемат за нормално друг да ги определя за част от "арабско малцинство", което съществува само във въображението на г-н Дорсунски.               
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: muti6 on February 07, 2010, 16:38
You are not allowed to view links. Register or Login
Чшшш ало, ако и атеизма е религия, както често пишеш, що обиждаш на религия, бе?
Няма ли БАН за тебе? :)
Какъв тоя манталитет Петре,да говориш на хората на "бе"?Ние на  "ма" ли да се обращаме към теб?
Това,че атеизмът бил религия си е твоя приумица.Май си чел през ред написаното от мен.
You are not allowed to view links. Register or Login
А бе Шумаров как една религия ще налага друга религия?
Как си представяш религията комунизъм да наложи религията атеизъм?
Туй все едно исляма да наложи християнството. Никаква логика. :)
И  двете религии са монотеистични - твърдят съществуването на Един Бог, който от една страна е Творец на всичко съществуващо, а от друга се намира отвъд всичко съществуващо в метафизически (не-пространствен) план.
Преди всичко тоя Бог, за който се говори и в Библията и в Корана е един и същ !!! Абсолютно !!!
Това е нещо много важно, което за съжаление много често забравяме.
Коранът няма предвид някакво друго Божество, различно от Бога на старите евреи или на християните.
Разликата между Бога на Корана и Бога на Библията съществува само в нашите умове и е плод на различната представа, която ние, като
 несъвършени човеци, сме си изградили или едната е продължение на другите,поради редица причини.
Ето какво казва Солженицин при получаването на Нобеловата си награда за литература през 1970 г.:

"Светът никога не е виждал толкова организирано, военизирано и радикално злонамерено безбожие като това, което е практикувано от марксизма. Главната движеща сила във философската система на Маркс и Ленин е омразата към Бога; тази омраза е в сърцето на марксистко-ленинската психология и е много по-опасна от всички техни икономически и политически програми. Войнстващият атеизъм не е просто случайна или маловажна част от идеологията на комунизма; атеизмът не е следствие от комунизма, а е негов фундамент. Ето на този фундамент е стъпило здраво нашето общество и никой не е в състояние да го поклати от там".

В България да се родиш и да отраснеш атеист не е нищо особено - болшинството хора са атеисти.
 На практика повечето хора не са атеисти, а суеверни и необразовани индивиди. Те решават какви са на базата на оскъдното си образование и често са точно такива каквито мислят че не са.Страхуват се да нарушат ритуала, защото са суеверни и са убедени, че това ще им докара нещастие. Всичко това ги прави по-скоро религиозни отколото атеисти (methinks).
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Shumarov on February 07, 2010, 17:04
You are not allowed to view links. Register or Login
Ако г-н Дорсунски имаше за цел действително да изясни произхода на помаците, то би следвало да го направи чрез съответните научни методи.  "Трудовете" му според мен нямат никаква историческа и научна стойност, а целите му да се сравняват с тези на Паисий Хилендарски е крайно неуместно.  В случая изобщо не става дума за това дали е вярна една от хипотезите за произхода на помаците - "арабската", а за това, че г-н Дорсунски се опитва да внушава за съществуването на арабско малцинство в България в лицето на помаците, като отправя обвинения за асимилация, определяйки самото понятие "помаци" за пропагандно.  Ако аз например защитавам тезата за българския произход на помаците, то веднага ще бъда обвинен във "великобългарски шовинизъм", "опити за възраждане" и какво ли още не, въпреки че приемам самото наименование "помаци" и не отричам правото на самоопределяне на всеки отделен човек.  Но това, че г-н Дорсунски директно твърди, че "помаци" било пропагандно наименование, не прави впечатление на повечето от пишещите тук, които приемат за нормално друг да ги определя за част от "арабско малцинство", което съществува само във въображението на г-н Дорсунски.               

Смятам, че всеки човек свободно може да се самоопредели - не благодарение на исторически писания, а въпреки тях!
Смятам също(надявам се), че сме единодушни, че България е правила няколко опита за асимилиране на помашкото малцинство!Нека да не бъдем, като ощипани моми по темата!
Колкото до научните методи за доказателство-ами и онези методи с които ни докзаваха, че сме българи не бяха много научни-не мислиш ли? Вкарвани в читалища под дулата на калашници, пребивани, убивани.....тези методи някак не се побират в моите представи за научни!
Доколкото разбирам, Г-н Дорсунски поднася една версия за наименованието помаци! Прави го по възможно най-цивилизования начин-пишейки книга.Какъв ще бъде ефекта от тази книга, доколкото разбирам от написаното от тебе, PNK2003 на тебе ти е все едно, или греша!!?? На мене ми е все едно, защото както вече писах, аз нямам нужда от исторически доказателства за да живея в мир със себе си.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hadj on February 07, 2010, 17:22
  Паисйй е писал историята в Атон сам в монашеската си килия и никой не му е искал доказателства.Възможно е да е позасилил някой неща за да събуди "неразумнйй юруде" за да спрат да се срамуват да се наричат българи,няма нищо лошо в това.Така и Дорсунски макар и недостатъчно убедително сегурно иска да събуди помашкия род/ само че ние за всичко му държим сметка защо аджеба е така/
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: PNK2003 on February 07, 2010, 17:46
You are not allowed to view links. Register or Login
  Паисйй е писал историята в Атон сам в монашеската си килия и никой не му е искал доказателства.Възможно е да е позасилил някой неща за да събуди "неразумнйй юруде" за да спрат да се срамуват да се наричат българи,няма нищо лошо в това.Така и Дорсунски макар и недостатъчно убедително сегурно иска да събуди помашкия род/ само че ние за всичко му държим сметка защо аджеба е така/

Въпросът е в това, че г-н Дорсунски най-вероятно говори за събуждане на арабското малцинство и твърди директно, че понятието "помаци" е с цел асимилация... Не четете ли какво пише?
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ЕvroPOMAK on February 07, 2010, 18:03
You are not allowed to view links. Register or Login
 Паисйй е писал историята в Атон сам в монашеската си килия и никой не му е искал доказателства.Възможно е да е позасилил някой неща за да събуди "неразумнйй юруде" за да спрат да се срамуват да се наричат българи,няма нищо лошо в това.Така и Дорсунски макар и недостатъчно убедително сегурно иска да събуди помашкия род/ само че ние за всичко му държим сметка защо аджеба е така/
Амье, тогазье, защо толкоз некои хора много критикуват "Метката", който споменава, напомня и защитава "Устната традиция" при Помаците!  :o
Да не би, "История Славяно-болгарская" да е писана чрез преглеждане на радиозаписи или видеозаписи направени от по-старото време преди 1750 г., или пък от некакви други шифрограми!  :o
Всички тези записи, както и по-предишните записки от тогава до 681г. и по-напред са направени въз основа на "Устни" предания, разкази, преразказани от очевидци или от поколения на поколения!  ::)
Сья, затувьа ли че "Метката" се чувства Помак, пък от него само да се изисква да представи непременно видеоленти и киноленти за случките с Помаците от преди години и векове!  :D
Почти целата история на Много-Великите и по-малко великите народи са плод на "Устна традиция", която в един момент некой след разказване я документира на папирус или в по-ново време на игрално и танцувално кино, театър или видео!  ;D  ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hadj on February 08, 2010, 12:28
  PNK23 израза "арабско малцинство" го поВтаряш доста пъти,и понеже питаш "не четете ли..." отново четох  и се убедих че Труда си Дорсунски посвещава на ахренете-помаците,това не е ли достатъчно.А това че арабски емисари и пленници са разпространили исляма в Родопите преди да дойдат османските турци е доказано.Жалко ,че ние с теб не владеем перпсийски и арабски за да прочетем това.Явно ние сме общност формирала се  доста интересно.Скору имах възможност де се срещна с един боснески историк и той ми разви теорията за богомолския елемент при формирането на помашката общнтост,това също е интересно,така че нека да не посрещаме  на нож различините версии.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: abc on February 08, 2010, 12:45
Хадж, като каже някой за нещо, че е доказано, па отреже. Къде е доказано? В книгата на Дорсунски ли? Това науката за нищо я нямаш :D Куп учени са празнословни и празноглави и разгеле дойде той, та да им отвори очите. На мен ми се струва, че говоренето на инат рядко води до някъде. Защото тук се говори на инат. Той пише приказки и притчи, но ще го поддържаме и защитаваме пред християните, защото той е помак. Може да не е прав, но е от нашите ;) Това не е сериозно.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: deniz7 on February 08, 2010, 12:51
Незнам вече колко на брой са версиите?  само и само да се избегне  от това че помаците са турци. Живи и здрави мюсюлмани, християни, всички сме хора незнам за какво се заяждате, нека дасе чувства кой какъвто иска мюсюлмани и християни те взаимно се уважават проблема идва от тези които неса вярващи  те си създават проблемите.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hadj on February 08, 2010, 14:02
  abc А ко за тебе темата е за онези другите аз съм част от тях.Всички версии относно нашия произход за мен представляват интерес.Имам достатъчно литература  на темата "потурчване",нека прочета и нещо друго а аз сам ще реша кой съм.Отностно науката разбира се че е ценя ама какво стана в един момент,историческата наука и учебниците по които са ме изпитвали се оказа че са пълни с митове.
   А това че Дорсунки е от нашите разбира се че има значение,не защото е по-умен а защото онова за което се интересува го носи в себе си,пък нека си поспорим нали в спора се ражда истината-само че без злоба.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Пламен Пасков on February 08, 2010, 14:31
You are not allowed to view links. Register or Login
 PNK23 израза "арабско малцинство" го поВтаряш доста пъти,и понеже питаш "не четете ли..." отново четох  и се убедих че Труда си Дорсунски посвещава на ахренете-помаците,това не е ли достатъчно.А това че арабски емисари и пленници са разпространили исляма в Родопите преди да дойдат османските турци е доказано.
Според мен сериозните хора, като кажат за нещо, че е доказано, и си вадят доказателствата на масата.
Какво в случая следва да бъде прието за доказателства: "Има документ - има история. Няма документ - няма история". Науката история (щото става дума именно за история) оперира с т.н. наративни източници. Тоест, трябва да има документи от автори, хронисти - съвременници на описаните събития. Което значи - средновековни, какъвто Дорсунски не е. И които да твърдят защитаваната и приподнасяната от съвременния автор (в случая - Дорсунски) теза.
Такива автори Дорсунски, който преди пишеше с ника ali_m, така и не ни представи в доста разгорещените ни стари дискусии (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,670.msg2690.html#msg2690). И не само той, никой не ги представи.
Помоли за тайм-аут с обещанието, че ей-на, почти ги бил събрал и скоро щял да ме/ни засипе с железобетонни неопровержими доказателства.
Това беше преди година и половина.
Преди няколко седмици пак ми напомни в сайта, че не бил забравил и щял да ги представи тия доказателства.
Аз обаче, на базата на споровете ни с него, съм твърдо убеден, че такива доказателства няма да дочакам нито аз, нито децата ми, нито внуците ми. Не и преди някой умник наистина да измисли машина на времето, да се върне в ония времена на патакламата между арабите и Византийската империя и на големия бой, който им е хвърлил Тервел. И не само тогава, ами и на вековете на Православна експанзия след това. Когато даже и богомилите и другите не достатъчно правоверни християни са били преследвани. Какво да говорим за екзотика като исляма, която, видите ли, била разпространявана не от кого да е, ами именно от пленници.
Та, докато тази машина на времето не бъде изобретена, и някой не отиде и не се клонира назад във времето да разкаже: как и кои мисионери са населили Балканите с пъснички араби и как исляма залял Родопите като напоително наводнение от скъсана язовирна стена, стопанисвана от "обръчлии" от полуграмотни депесари в 21 век, тази работа няма как да хване декиш и няма как да бъде доказана.
Най-малкото което е, защото е пълно с обратните доказателства.

You are not allowed to view links. Register or Login
Жалко ,че ние с теб не владеем перпсийски и арабски за да прочетем това.Явно ние сме общност формирала се  доста интересно.Скору имах възможност де се срещна с един боснески историк и той ми разви теорията за богомолския елемент при формирането на помашката общнтост,това също е интересно,така че нека да не посрещаме  на нож различините версии.
Босненският автор е прав, само че биваше да го питате като уточнение какви като народ са били богомилите. И ако наистина човека си разбира от материята, щеше да ви каже, че са българи.
Персийски и арабски източници има много по библиотеките и музеите по света. Преведени, прочетени, препрочитани и презащитавани като научни трудове от хиляди пчелички, на които това им е работата.
Само че, пусто да остане, такива, които да твърдят това, което му се иска на Дорсунски, няма и няма!
Има от другите, които твърдят обратното, и то много.
Ама Дорсунски не се отказва.
Не, защото му е мила истината, а защото иска и искат от него да продължава търсенето и "доказването" на не-българския произход на помаците. И, понеже поръчката е близкоизточна, а джамиите и минаретата се строят главно с арабски помощи, за предпочитане е да се "доказва", че помаците са араби, ако не става да се докаже, че са турци.
Щото въпроса: какво е това турци като народ и откога ги има на белия свят има един отговор: Ататюрк, което в превод означава има няма 100 години.
Докато арабите наистина ги е имало в ония времена, за които става въпрос.
Но главно в Арабистан, Северна Африка, Близкия изток и в Испания.
Босфора така и не са го преминали и така и не са се заселвали насам.
Щото никой не ги е искал и никой не ги е оставил.
 
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Пламен Пасков on February 11, 2010, 11:50
You are not allowed to view links. Register or Login
Интересно е как се казвала държавата на Хан Аспарух.
Сигурно Булгар Ханлъгъ както е и в тüркскоговерещите източници.
Казвала се е България. Така е записано от всичките и съседни хронисти.
А държавата на баща му: кан Кубрат, византийците са наричали Старата Велика България, и за да видите колко наистина е била велика и голяма, цъкнете тук. Картата е именно по данни на хрониките на волжките булгари: Джагфар Тарихъ, сказание за Бахши Иман.
Титла "хан" старите българи са нямали. Имали са Кан и Канасюбиги. По идея на съветската историография и на академик Державин беше РЕШЕНО (а не доказано - Боже опази!), че славяните трябва да са доминиращия фактор (без някой да си направи труда да им покаже и докаже съществуването преди Екатерина Велика), а древните българи, за да бъдат принизени и омаловажени, ги представиха, пак с нула-точка-нула доказателсва, за кривокраки монголоидни одърпани конници, яздещи малки смешни кончета. И понеже такива в днешна България практически няма (а в Турция са екзотично малцинство, и то в дъното на Мала Азия), решиха, че ще да са били тюрки. Отново с доказателства нула. Политическата идеологема го беше решила и го наложи.
Но щом трябваше да ги изкарат тюрки, значи, владетелите им трябваше да бъдат закичени с Хан, а не с Кан и Канасюбиги, както си е издълбано и записано на каменните колони и плочи.

You are not allowed to view links. Register or Login
Пасков едно време не знаеше и за Татарина Хан Чака Ногай управлявал Булгариа в края на 12 век.
Кой ви каза, че не съм знаел?
Само че Чака е управлявал като завоевател и като представител на ордата на хан Ногай, монголоиден монголец, от четата на Темучин (Чингиз-хан) и с българите е имал общо толкова, колкото Гай Юлий Цезар с Картаген.
Така че, не разбрах, като какъв точно аргумент искате да ни го приподнесете този Чака, но съдбата му е била незавидна, като на повечето узурпатори и натрапници на българския престол. Зелката му я взел именно човек с такъв прякор: Лахана. Но народа си му е казвал Ивайло и Цар Ивайло.

You are not allowed to view links. Register or Login
Това че не е чувал за Гöктüрклер не означава че не е имало Турци в миналото. Ако се поинтересува ще разбере и връзката между тях и булгарите и че и тогава са били под ''Гöк Турско Робство'' Май че това е просто съдба която кара булгарите винаги да са до или с Тüрките. Това че израза Помак е нов съвсем не означава че тях ги е нямало в миналото нали Г. Пасков? Също както и Турците ( Гöктüрклер)
Göktürk Kağanlığı 552—745

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6kt%C3%BCrk_Ka%C4%9Fanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 (http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6kt%C3%BCrk_Ka%C4%9Fanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1)

Напомням (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,684.msg8184.html#msg8184):

ЛЕТОПИСИТЕ РАЗКАЗВАТ:
СВЕДЕНИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЛИ НА БАЛКАНИТЕ ПРЕДИ АСПАРУХ


През 7 век:
Първата поява на сърбите в историята (или една от първите появи), описана от император Константин Порфирогенет (Багрянородни) е при император Ираклий (610-641). Порфирогенет пише: "Когато България се намираше под римска власт, умря князът на сърбите, който бе избягал при императора."


Плиска

През 6 век:

1. На карта на света от 6 век от "Равенски космограф" е отбелязано името "bulgare" и следния текст: "В Тракия и Македония и Долна Мизия само българи живеят ...".
Картата е съставена 100 години преди времето на Аспарух. За автор на тези думи, косомографа посочва Йорданес - готски историк от 6 в. ('Inter vero Thraciam vel Macedoniam et Mysiam inferiorem modo Bulgari habitant'. Ravennati Cosmographus, IV)

2. В хрониката от 7 в. на владиката Йоан от Никиу Мизия е наречена "провинция България".
България, не Славяния, Славония, или каквото и да е от този род.Там се казва, че роденият в Залдаба, днес Шумен, българин Виталиан (Биталиан) се е бил надигнал (516 г., според други - 514 г.) против император Анастасий. Срещу него Анастасий изпратил военачалника Кирил. Сражението станало между Шумен и Варна, след което Кирил се оттеглил във Варна и спрял там, а Виталиан останал в провинцията България.
(H. Zotenderg, Jean, eveque de Nikou, p. 378)

Византийския летописец Теофан потвърждава: през 514 година Виталиан въстанал против имп. Анастасий и армията му се състояла от събирани в Мизия и Тракия българи.

3. Ето какво разказва Теофан за 538 година: "В тази година се раздвижиха в Скития и Мизия двама български княза с много българи и други."
Първо българите победили византийците, но последните получили подкрепление и на свой ред разбили българите. Връщайки се към Цариград обаче, византийците били посрещнати в Тракия от българска войска, която така разбила ромеите, та от тях оцелели една шепа хора. И Теофан, както и по-ранният хронист Йоан Малала използват термина РИГЕС за титлата на двамата български предводители Булг и Дронг, което е гръцката форма на тракийската благородническа титла РЕКС, РИХ. Тази титла е доказано ползвана от българските владетели Аспар-Рих, Теле-Рих, Кот-Раг и др.

През 5 век:

1. През 480 г. византийският император Зенон се принудил да се съюзи с местните българи, които живеели между Цариград и Адриатическото крайбрежие. Причината е, че Зенон бил притиснат от готите, водени от двама съюзни готски владедетели с еднакво име - Теодорих. Българите нападнали единия Теодорих (Триаровият син), но той ги отблъснал и продължил към Цариград. Тези българи преди това ту били подчинени на Византия, ту отхвърляли нейната власт. Това описва Йоан Антиохийски.
Теофан допълва по този повод: "И многото българи населиха цялата земя: от Карвуна до Драч [Дурес, Албания]

2. "В тази година (494 г. сл. Хр. - а според други учени годината 5994 от Сътворението у Теофан е 502 г.) и тъй наричаните българи в Илирия и Тракия, нападаха и се отдръпваха, преди да ги забележи човек." - пише същият византийския хронист Теофан.

3. През 447 г. Калиник, ученик на св. Хипатий, пише: “Хунският народ, който живее в Тракия, дотолкова нарасна, че зае повече от сто града и малко остана да завземе и Цариград”.
Няма как хуногурите и хуногондурите на кан Исперих да са новодошли. Но се казва, че дотърчали от земите зад Кавказките планини.

4. В Манасиевата хроника се твърди, че по времето на император Анастасий ( 491 – 518г. ) българите завзели долната Охридска земя и цяла Македония.
Пише го и Паисий Хилендарски, но го няма в нашите учебници, ясно защо. Питайте тюрколозите начело с баш-инструктора им - политкомисара Державин.

През 4 век

1. На карта от 4 век от Св. Йероним (331-420), той е написал името на нашите земи в античността - Mesia hec & Vulgaria (Мизия, тук и България). Тя е съставена по още по-стари карти – на владиката Евсевий Кесарийски (270-338), наричан "баща на църковната история". Картата е запазена в препис от 12 в.
Картата е източно ориентирана ("нагоре" е изток)

2. Хронографът на Момзен (Анонимен римски хронограф) от 354 г. споменава за българите, които живеели в днешните ни земи.

3. Император Константин Велики (274-337) поради партизанските нападки на българите направил от Тракия особена тема (за защита на Цариград) – пише император Константин Порфирогенет.
Тук става дума за нападенията на българите от Старата Велика България (днешна Украйна), докато голямата част от местните българи са били римски, а след това и ромейски граждани
Той разказва, че причината била, че българите създавали проблеми в провинцията и императорът за удобство и излизане от ситуацията, дал на Тракия автономия (“to ton Bulgaron genos ton Istron potamon dieperasen”).

4. Българите се споменават и при едно тържество от времето на Константин Велики, където са поканени местните народи българи, Сини (венети) и Зелени (гърци), както и разни чужди племена.

5. В своя "Неделник" Софроний Врачански пише за времето на римския император Константин: "Втори бой направил цар Константин с Византия и като обладал България, взел Византия и пренесъл своята столица от Рим във Византия около 330 година подир Христа, и нарекъл Византия Константинопол на своето име."

6. Френските историци византолога Шарл Дюканж (1610–1688), Льо Киен и други започват списъка на архиепископите на България с Протоген Сердикийски (Софийски), който живял по времето на Константин Велики – 4 в.
През 4 век българите са старо местно население на Балканите:

7. Анастасий Библиотекар (ок.810 - 879/880) съобщава, че след разделянето на Римската империя през 364 г. при императорите Валентиниан I (321 - 375) и Валент (328 - 378) "българският народ връхлетял и заел всички страни по Дунав". Анастасий Библиотекар пояснява също така, че "БЪЛГАРИТЕ ОБЕДИНИЛИ СВОЕТО ОТЕЧЕСТВО, СЪГЛАСНО РОДСТВЕНОТО ИМ ПРАВО".

От това излиза, че в края на 4 век българите са представлявали силен народ, способен да отнеме от Византия дунавските провинции. Важно е да се отбележи, че Анастасий (Historia de viti Rom. Pont. Patrolog. lat. 128, col. 1393 f) пояснява събитието с любопитната подробност, че българите обединили своето отечество, съгласно родственото им право. (”…quia Bulgares, qui jure gentile sibi pariam subjugantes”). Тези провинции били двата Епира (Стария и Новия), цялата Тесалия и Дардания.

8. Според Теофан, Стара България е опирала до Босфора.

9. Според Йордан, “в Долна Мизия, Тракия или Македония само Българи живеят”.

10. През 499 г. в хрониката си Комес Марцелин пише, че при р. Цурта, днес Чорлу, българите разбиват военначалника Арист.
Византийците панически бягат зад Босфора.
Пълният контрол над Тракия тогава на кого остава?

***
Има доказателства също, че Аспарух е дошъл отсам Дунава с не по-малко от 800 хиляди души, за да освободи българите от византийско робство. Някои от тези доказателства (каменна плоча с надпис от Плиска) бяха унищожени от руски учени. - проф. Крум Балтаджиев - "Фалшификации и манипулации на българската история".
----
И това далеч не е всичко.
Ако за някой тези данни са малко, недостатъчни или неубедителни, мога да продължа, ако администраторският екип разреши, защото темата ще набъбне наистина много силно с десетки страници от вековете. Ако тръгна да слагам факсимилета на цитираните документи (също не е проблем) ще се изправим пред два проблема: страниците ще се претоварят с десетки антични изображения (фототипни копия на оригиналите) и второ, което е по-важно, те няма да са на български или понятен за аудиторията език.
---------
Ха намерете Гöктüрклер в тези хроники, и опитайте пак да прекарате някаква връзка между тях и древните и средновековни българи.
Ялова работа.
Ще трябва май да плюнчите калема и да го пишете в Уикито.
Зер, там всеки, вкл. и аз вие, можем да пишем каквото ни скимне. И после, като Мехмед Дорсунски в старите ни миналогодишни дискусии (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,670.msg2691.html#msg2691), да цитираме като доказателство сами себе си в трето лице единственно число.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Пламен Пасков on February 11, 2010, 11:50
You are not allowed to view links. Register or Login
Безспорен е факта,че добре са те подготвили и са ти дали добри напьтствия в живота и както виждам ти ги следваш неотльчно,но на определени моменти ти ставаш неконтролируем,започваш да хапеш и сигурно ще ти бият дуспата.
Сигурно.
Но не защото "започваш да хапеш". А защото против истината тук има само едно отчаяно средство: двойни стандарти, запушване на уста, банове, шантажи от типа Сърдитко Петко: "Или той/те, или аз/ние!!", и все от този род.
Правилата са написани уж за всички, но се прилагат по принципа: "Българите-християните винаги ни мътят водата надолу по ручея".

You are not allowed to view links. Register or Login
Подьржай си все така пламенно тезата за "бьлгарският" произход на помаците това ти е работата но го прави по лежерно.
Аз не я поддържам, аз просто излагам факти и цитати.
Ако се намери някой да ми докаже, че помаците не са българи, приели на времето исляма по различни сценарии в различните периоди, заявявам съвсем сериозно: Готов съм да забия знамето на независимия Помакистан където кажете, и да го браня от гадните възродители и други българи с каквото оръжие ми дадете.
Съвсем сериозно - запишете и ми го напомнете, когато и където си искате.
Дотук, за всичките тези години обаче, основната борба и аргументите се изчерпват в лепене на етикети до пълно изтъркване на езика от близане на лепилото от другата им страна: "шовинисти", "фашисти", "възродители", "родинци", "каури", "ченгета", "божидар-димитровци" и прочее в този дух.
Етикети - бол, аргументи - йок!
То така и баба знае.

You are not allowed to view links. Register or Login
Ние те разбираме и не ни пречиш.Не забравяй така унесен,че времената се посмениха и ние самите решаваме какви сме  а надявам се ти добре си разбрал,че сме помаци с помашко самосьзнание и за твое учудване ние вече се гордеем с това и го афишираме.
Говрете за себе си, ако обичате.
Кои сте тези "вие" и "ние", като пише най-обикновен интернет-анонимник. На който никой не му е делегирал никакви права да говори от името на група от хора. И който не смее да заяви и покаже името и лицето си.

You are not allowed to view links. Register or Login
Нас ни има тук от векове знаем се почитаме се а версиите за произхода ни бяха умножени многократно от такива,като твоите учители само  и само да не стигнем до истината а тя е сьвсем проста- сьществувание има и ще продьлжава да има помаци и за наша радост все повече осьзнават произхода си и се врьщат кьм корените си  вьпреки дьлгата летаргия в която бяха изпаднали.
Там е работата, че ако едни наистина си знаят и осъзнават произхода, то други се чудят под кой вол да изровят теле. Само и само да не си припознаят добре документирания и многократно предоказван през вековете произход - а именно, българският.
Инат, основан единственно на политическата обида от събитията от 20 век.
За изтриването, изкълчването и преиначаването и пренаписването на реалната история се полагат огромни усилия, харчат се сериозни пропагандни средства от вътрешни и външни централи.

Но никаква манипулация, и многократно повторена лъжа не може да направи нова истина и да върне колелото на историята със събитията назад и да смени събитията и фактите такива, каквито са се случвали.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Пламен Пасков on February 11, 2010, 11:51
You are not allowed to view links. Register or Login
Какво лошо има в това , помаците да са от славянски, прабългарски или друг произход.
Въпросът за лошо или хубаво не стои.
Стои въпросът за истината: каква е тя, след като 45 години българската история беше изкълчена и изкривена от политически директиви, а в последните 20 години други политически директиви се опитват да изтрият цели фрагменти и периоди и да измислят "политкоректни" заменители.
Произходът на помаците, а по-точно: българският им произход, по никакъв начин не накърнява правото им на самоопределение днес. Правото им да си изповядват религията и да се самоидентифицират както всеки лично си пожелае. Съвременните помаци, голямата част от тези, които познавам, съвсем спокойно и трезво си правят разлика между религия и народност, между произход и съвремие.

You are not allowed to view links. Register or Login
По интересното е каква е първорелигията, която те приемат.В този спор, , като се докаже, че помаците са с подобен произход,едва ли не трябва да се мисли че са християни - та нали официалната за България религия е християнството.
Първорелигията не я знае никой.
Но предхристиянската религия на българите беше наистина предмет на много свободни интерпретации и измислици, нагодени според доктрината на Державин.
Това, което се знае днес, свободно от комунистически изкривявания, е че те са били слънцепоклонници и религия, календар и космогония са били едно, а не отделни компоненти.
Нещо повече: календарът е вплетен по силата на астрологическите им познания и е закодиран във всички народни (именно народни, а не християнски празници), които и днес се празнуват с малки разлики в различните райони на страната, но с еднаква обредност и с еднакво значение.
Бях отворил специална тема (http://www.pomak.eu/board/index.php/topic,1129.msg7030.html#msg7030), където това беше изложено с дискусии от отлично подготвен човек - видеорепортажи.
Така че, изобщо и отникъде не следва, че щом помаците имат български произход, всички или болшинството от тях следва да са били православни християни преди това.
Но не трябва и да се изключва.
Имало е богомили, имало е поклонници на старата религия, имало е католици, православни, павликяни, манихейци...всякакви. Но по никакъв начин никой и никъде няма как да докаже, че е имало какивто и да е масови ислямизационни процеси преди настъплението на османците на Балканите. По простата причина, че и Византия, и България, и останалата част от европейските средиземноморски държави са се отнасяли агресивно и ревниво към всички друговерци, включително и към разклоненията в рамките на собственната си религия.
Няма кой да остави пленници да си развяват коня и да проповядват, за масови мащаби пък изключено, ислям преди османците.

You are not allowed to view links. Register or Login
То и самите прабългари не са били християни и е имало разногласие в това, дали да бъдат покръстени.Интересно защо не се вадят документи за събитията относно разпространението на религийте, ами само се набляга на - "българи та българи".
Българите са много стар народ: над 7000 години е само държавността.
Така че, преди Йешуа Помазаният (Иисус Христос) естественно, че не са били християни, защото никой не е бил.
Както не е имало мюсюлмани и ислям преди Пророка Мохамед.
Това е просто и логично.
Що се касае до втората ви забележка: Какви точно документи искате да видите и за кои точно периоди от време и за кои райони.
Задайте си въпроса конкретно и ще ви отговоря конкретно.

You are not allowed to view links. Register or Login
Ми да, много е лесно, на помак който се чуди какъв е, да му се внуши че е българин, а той сам да прецени, че е и с християнски корени - да ама не! Всички ли славянски и прабългарски племена са били покръстени.Наивно е да се мисли, че точно когато исляма е набирал скорост в разпространението и разцвета си, 8 - 10 век,да е нямало емисари и по нашите земи.
Напротив: наивно е да се мисли, че именно след като Касюбиги Тервел през 717 година спира най-голямата арабска атака срещу Европа, и то, спасявайки практически обсадената и клекнала Византия, без да са го викали на помощ (обсадата на Константинопол е траяла 2 години, ако не знаете) някой ще остави араби-пленници (имало ли е такива, колко са били и къде са били - е голям въпрос!) да седнат безпрепятственно и мащабно да разпространяват ислям във Византия или в България. Все едно германските пленници (каквито все пак е имало!) в СССР след ВСВ да разпространяват католицизъм и протестантство в Москва или в Урал.
Как да стане това?

You are not allowed to view links. Register or Login
Това разбира се, не изключва факта, че е имало и новоприели исляма по време на османската империя, но масова исляма е разпространен много преди нея.
Айде, щом сте толкова сигурен, дайте доказателства за това твърдение.
Кой, кога, къде, през кои години, при кой владетел, е разпространявал ислям на Балканите преди османците.
Кой хронист, кой средновековен автор го е записал и отразил това, в коя книга.
Аз твърдя, че такива няма!
И че тези, които ви ги приказват тези неща, никога няма да могат да ви посочат нищо реално съществуващо, а само преразкази от типа "Една жена казала". И ако не беше подложката от политическата обида на събитията от 20 век, такива "данни" никога нямаше да се цитират сериозно от никого.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: chech224 on February 11, 2010, 22:38
Според мен, Помаците не са новообразувала се общност, а останки от от
старата балканска общност и култура, които в ония времена са еднакви с тези в
Мала/ Средна Азия, въобще от Египет до Индия.
Старите вярвания на Балканите са същите, като при старите вавилонци, египтяни, индийци.
По-късните "цивилизовали се"  хора, наричат подобни останки-общности
"диваци", както наричат индианците в Америка, или другите аборигени по света
(или както пандорианци от филма "Аватар").

"Агрион" на днешен гръцки ще рече "диви".
"Диви" на български ще рече същото, т.е. нецивилизовани,
Но старото значение на тези  думи е "духовни".

"Сара" - Висш свят/реалност/самосъзнание
"Агар" - Духовен свят/реалност/самосъзнание
"Хетура" - Материален свят/реалност/самосъзнание
"Авраам" - Активното на това, което е БРахМаН (ПРаМуКХ,
БаРМаК, ПаРМаК, БаЛМеК, БеЛМеК(ен) или Тара,Ташра, Дашра,Тамбраш,
Дъбраш, Тарбаш, Добруж, Домуз,Тамуз, ...също Ро-доп = доп-Ро)
http://myivoblog.blogspot.com/2008/03/22-2008_29.html (http://myivoblog.blogspot.com/2008/03/22-2008_29.html)

Тази история (за Авраам), я има и в "Рамаяна" на ВаЛМиКи:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0 (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0)
....

санскрит:
атамасаняма - преведено:  самодисциплина
(а тама са няма)

бодхисатва - преведено:  осъзнаване, пробуждане на материята
(будхи са тва)

самвритисатя - преведено:  променлива реалност
(сам врити са тя)

свасамведана - преведено:  самоанализиращо се знание, самосъзнаване
(сва сам ведана)

сатя - преведено:  реалност
(са тя)

сатва - преведено:  душа
(са тва)

уткрита - преведено:  открита
и още много думи близки до старите славянските езици (и не само до тях).интересно от други форуми:


Израза в Българския апокрифен летопис от 12 век "И оубо бяха преди това
етиопи" е изключително ценно историческо сведение.Това е практически
единственото българско автентично сведение за произхода на българите.Няма
друго сведение където българите да говорят сами за своя произход.Чакам
вашите предположения какво означава израза "етиопи".
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5815&pid=44058&mode=threaded&start=#entry44058 (http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5815&pid=44058&mode=threaded&start=#entry44058)

...

"... друго изследване, при което се установява, че определен срещан в Африка
кръвен антиген се среща и сред помаците. Той имал защитаваща роля срещу
малария. Как да се обясни това? Помаците са компактно и традиционно население,
не са се населили един по един. Освен това, помаците и тези сомалийци са
мюсюлмани? Важно е, че има определена африканска връзка в българският
етногенезис, която се пропуска. "
(copy от форума на dir)


Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Maniak on February 12, 2010, 09:57
Какво се опитвате да промените а?Етимологията и названието "Помаци"означава българи с ислямска вяра,не турци,не араби или някакви други а Българи изповядващи ислям.Няма отделен етнос "помак"това са българо-мохамедани.Да създаваш нови етноси на базата на дадена религия е доста налудничево.По тази логика за "религия-етнос"излиза че например Българите-католици трябва да са отделна етническа общност,създадена на религиозен принцип,както и Българите-протестанти,Българите-евангелисти и др.етнически Българи изповядващи разл.религия.По вашата логика за обосноваването на нови етноси на религиозен принцип,ще се появят още десетки хиляди нации и етноси по света.И всеки втори човек ще се определя кой както му хареса.Същата шантава теория се опитваха да създадат и комунистите в Югославия-един народ с една кръв,един език и един род(сръбският)беше разединен по религиозен принцип.Т.нар."Бошняци"са чисто и просто сърби с ислямска вяра,те не са отделен народ или отделна нация.Стигна се до парадокса че възникна още една сърбо-мюсюлманска държава(Босна) на сърбите-мюсюлмани,питам защо беше нужно това след като са един народ.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: yusu on February 12, 2010, 12:06
Quote
Какво се опитвате да промените а?Етимологията и названието "Помаци"означава българи с ислямска вяра,не турци,не араби или някакви други а Българи изповядващи ислям.Няма отделен етнос "помак"това са българо-мохамедани.
   
    Маняк, много силен старт направи бе човек, току що се появяваш във форума и започваш да крещиш и да правиш такива бляскави умозаключения. Като съдя по датата ти на регистрация ти едва ли си прочел поне една малка част от информацията на този форум, или си мислиш, че навсякъде се влиза с взлом.  Редно е като влезеш някъде поне да се представиш кой си (има отделна тема за запознанства).
    Набързо,набързо ни даде да разберем ние кои сме,та стигна и до Бошняците.

Quote
Т.нар."Бошняци"са чисто и просто сърби с ислямска вяра,те не са отделен народ или отделна нация.Стигна се до парадокса че възникна още една сърбо-мюсюлманска държава(Босна) на сърбите-мюсюлмани,питам защо беше нужно това след като са един народ.
   Аз пък се питам кого питаш, и защо не отидеш при тях и да попиташ някой на една ръка разтояние, защо адже ба са направили това и кому е било нужно.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: tersid on February 12, 2010, 12:41
You are not allowed to view links. Register or Login
....но те е СРАМ да си признаеш че с ибългарин като нас.И че твойите прабаби и прадядовци са били български християни,потурчени от турските неверници.       

СТРАХ те е от истината че си бил българин а твоите роднини са били християни.
Ипотетично  приемаме ,че е така както казваш  Маняк.Но защо  смяташ ,че има страх и срам ,ако наистина ипотетично сме българи.А ако не сме българи,нормално ли ще е да се страхуваме и срамуваме , да се наричаме българи.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Maniak on February 12, 2010, 12:47
А нормално ли ще е да се срамуваме че вие помаците сте българи но не сте християни.Хипотетично ли ни се струва че ако бяхме мюсюлмани то тогава щяхме да сме турци.Но тъй като не сме неверници като турците сме истински българи(нормално и нехипотетично).
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: tersid on February 12, 2010, 12:51


You are not allowed to view links. Register or Login
А нормално ли ще е да се срамуваме че вие помаците сте българи но не сте християни.Хипотетично ли ни се струва че ако бяхме мюсюлмани то тогава щяхме да сме турци.Но тъй като не сме неверници като турците сме истински българи(нормално и нехипотетично).
Благодаря за изчерпателния отговор. Разбрах.Ние  сме неверници и сме неистински българи , тоест не сме българи. Или грешно съм разбрал.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Maniak on February 12, 2010, 12:54
Ами все пишеш за "вашите братя"турците следователно хората си правят изводи по това с кого сте братя.И тъй като нищо не съм видял за нас българите във вашият форум,респективно не ви припознавам за българи.Както вие подмолно ни унижавате във форума си.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: tersid on February 12, 2010, 12:58
Е ,не само турците ни са братя. И българите ни са братя. Но на мен ми се струва ,че въпреки сме братя със всички, ние сме си от друга майка.Вашите  са ни  мащехи.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: tersid on February 12, 2010, 13:11
Много ми се иска да ти отговоря в същия дух, но и малкото възпитание което имам ,не ми позволява да говоря простотии.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Maniak on February 12, 2010, 13:13
Ами отговори,аз за никъде не бързам,освен ако не знаеш това е друго нещо.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: tersid on February 12, 2010, 13:22
Да ,много си прав. Много си прав.И всички като тебе и те са прави.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: deniz7 on February 17, 2010, 20:06
Имам един въпрос този сайт на 100% лие помашки? ако има и някой който нее ромак защо той трябва да казва неговата формула и теория за помаците?  и защо трябва дая натяква, какво му пречат тези добри и работливи хора ?стига вече се въртете в един кръг. Пак ще ви повторя мюсюлманите и християните в бг се уважават а  един човек който няма вяра в сърцето на него всеки муе виновен, той и собтвената си майка ще изпцуе. Никой нее вечен, в живота има много други неща  за които трябва да се замислим и разсъждаваме нека бъдем преди всичко хора, а хората са братя. Нека си помогнем, а не да се конфронтираме. Нека админите модераторите забранят такива теми които са създадени само за уяданки кой какав е и защо е такъв и т.н. Поставете теми които ще обединяват, а не разделят и напълно одобрявам което е писано тук от някой влязъл само да си избива комплексите веднага да се трие, а при повторен орит бан завинаги стига с тези амнистии.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: abc on February 18, 2010, 13:05
Нека се разбираме и 10 призива за бан ;) Евала ти Дениз. На това му се вика добър апел.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ali m on February 28, 2010, 18:36
Ето ви продължението на моите доказателства за произхода на помаците,които знам че няма да се харесат др.Пасков и компания,но все пак трябвада си доизкажа мнението ида ви дам моите доказателства,които съм ви обещал,за съжаление от големите снегове нямахме интернет затова и закъснях с отговора!!!             
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ali m on February 28, 2010, 18:56
ПОЛОЖЕНИЕТО НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ ПО ВРЕМЕТО КОГАТО Е ФОРМИРАНА ИСЛЯМСНАТА ДЪРЖАВА

Византия представлява най-мощната империя в тогавашния свят.Тя е робовладелска държава,но съществува тенденция на преобразуване от робовладелски към феодални обществени отношения.На балканския полуостров нахлуват славяни и анти,които опустошават всичко по пътя си.В края на пети и началото на шести век те достигат чак до Солун и Елада.Ето и някои сведения за славяните,тъй като славяните както и траките може би са оказали някакво въздействие върху езика,бита и културата на заселените сред тях араби при формиране на ахренската общност:
                                 „наставление как да се воюва със славяните”
 „Не може никак да им се вярва,те не са сигурни в договорите и отстъпват по скоро пред страха, от колкото пред подаръците. Когато между тях възникне различие в мненията,или немогат да се споразумеят,някои бързо нарушават взетото решение,а всички противници си кроят взаимно убийства и никой не иска да отстъпи пред другия.В сраженията се плашат от стрелите и от внезапните атаки срещу тях,както и от нападенията от различни места,от сухопътните битки,най-вече от битките с леко въоръжени,също и от разполагането по не заселени открити места.За това срещу тях трябва да се приготви войска от конници и пехотинци,особено леко въоръжени и то копиеносци,и много метателни оръжия,не само стрели,но и копия.Понеже селищата на славяните и антите са разположени  едни до други покрай реките и са близки едни до други,така че между тях няма значителни разстояния освен гори,блата и мочурища,обикновено се случва в извършваните срещу тях нападения да се спрем на първото от техните селища и там да задържим цялата войска.Останалите селища,които са в съседство и близо до гората,виждат настъплението срещу тях от близо и лесно отклоняват това,което ги грози.От тях младежите,които са леко въоръжени ,като намерят удобен случай,нападат тайно войниците,които поради това не могат от там да направят нищо значително във вреда на враговете при извършване на нападението срещу тях.понеже имат много царе и те живеят в несъгласие помежду си,не е неуместно да се спечелят някои от тях,които са по-близко до границите,и да воюваме срещу другите,за да нямаме неприятели в лицето на всички и да не предизвикваме единовластие”. – „подбрани извори за историята на Византия”- Димитър Ангелов – стр.62,63 и 64.
  Според Кирил Василев – „Славяните дошли на Балканския полуостров на доста ниско културно ниво. Те изживявали родовообщинния строй.Разделени били на множество родове,които се състояли според Державин от по 15-20 а понякога от по 30-50 и до 90-100 души.В родовете царувала патриархалност и колективна собственост върху средствата за производство,земята,добитъка,оръдията на труда”.
  Религията на славяните била близка до ислямската,по отношение на вярата в единия Бог-Творецът на вселената.Това в действителност е и основната разлика между християнството и исляма.Муслиманите вярват в единия Аллах(Богът),а християните в триединството.Интересни по този въпрос са сведенията на Прокопи Кесарийски в неговата книга „Готската – война”: „ Тези племена славяни и анти - не се управляват от един човек,но  от край време живеят в народоправство „демокрация” и за това у тях щастието и нещастието в живота се считат за общи….Те считат че само един Бог-Творец на мълнията,е господар на всичко….Те почитат реки и нимфи,и всякакви други демони,принасят им жертви и с помощта на тези жертви правят гадания.Живеят в малки къщурки,на голямо разстояние една от друга и често сменят местожителството си.Във война повечето от тях отиват на война с щитове и копия в ръце.Те са много високи на ръст и с огромна сила.Цветът на кожата и косата у тях не е много бял или златист и не е съвсем тъмен-те са руси. Животът им е груб… без никакви удобства… но не са лоши хора и съвсем не са злобни,но са запазили напълно хунски нрав”. – „Родопските българи мохамедани”-Кирил Василев стр.33
  Тези техни нрави,обичаи и вярвания явно са ги предразположили към нормално съжителство със муслиманите, които в последствие били заселени сред тях,по-точно сред южните от тях живеещи на юг от р. Марица в Родопа и на юг,изток и запад от нея.Тъй като славяните и траките там били под влияние на Византийската политика и култура а част от тях и под влияние на ислямската култура след заселването на арабите сред тях.
  Византия и Западната Римска империя били основните двигатели за разпространение за християнството на запад макар и в неоригинален вид.Тези две държави са християнски държяви,християнството в тях особено във Византия било преработено според интересите на управляващата аристокрация и императора.Главната цел за приемане на християнството като държавна религия във Византия била подчинението на многобройните народи и племена,които обитавали нейната територия  и обединяването им  в един народ по религиозен принцип.То обаче не било оригиналното християнство,изпратено на Иса(А)-Исус,а много далече от учението,което Аллах(Богът) е изпратил за хората чрез този велик пратеник(А).Но това не е само наше мнение,подобно мнение и Левченко :
  „Както вече бе споменато,християнството,преработено през 3-4 век въз основа на Платоновата философия,останало чуждо и непонятно за сирийците и коптите,и то не само за цялата народна маса, но и за най-издигнатите кръгове,намиращи се под влияние на елинистичната култура.Дори и сред тези елинизирани елементи,философията на Платон не станала никога популярна.Те предпочитали философията на Аристотел,на която останали непонятни догмите за „Троицата” и „Богочовечеството”. Поради това в Сирия се създало направление,което повежда въз основа на Аристотеловата философия борба срещу официалното православие.Център на това движение били богословската школа в Антиохия, а по-късно в Едеса.Източните „еретици” начело с цариградския патриарх Нестор защитавали самостоятелността на човешката природа на Христа,те наричали Дева Мария не „Богородица” а „Христородица”.Това рационалистично,родствено на арианството учение се разпространило твърде много не само сред елинизираните източни духовници,но и сред сирийските търговци”. – „История на Византия” – М.В.Левченко – стр.49 .
 Най-близо до същинското християнство според нас са обявените от църквата и държавното духовенство за „еретически” течения,както се вижда от цитата като: монофизити,манихеи,павликяни,богомили и др.,тъй като те не приемали божествената същност на Иса(Исус)(А),а го смятали за нормален човек,ограничен във времето и пространството,притежаващ всички човешки несъвършенства като нуждата от хранене спане раждане т.е. начало и край на живота.Разбира се притежава и свръхчовешки качества присъщи на всички пратеници на Аллах(Т),чрез които пратениците доказват на обикновените хора че са натоварени с пророческа мисия а не се самозванци. Например факта че е заченат без баща,това се случва и с Адем(Адам)(А) или съживяването на мъртви,което се случва и с Ибрахим(Авраам),който съживява накълцаните на парчета птици,чиито парчета месо били разпръснати на различни върхове и когато той по волята на Аллах(Т) ги извикал,всяко парче месо заело своето място птиците се съживили и отишли при Ибрахим(А) съвсем живи.
  Твореца обаче Аллах(Т),който освен че е сътворил всичко във вселената е сътворил и всички живи същества и всички хора,а и всички Негови пратеници,е съвършен и бидейки съвършен не притежава нито едно несъвършенно качество и е пречист от всички несъвършенства присъщи на творенията Му.Но няма да се задълбочаваме повече в тези качества защото те са си цели науки и се разглеждат задълбочено в науките „Келям” и „Ислямска философия”.
 Освен това трябва да споменем че според нас християните не притежават оригинално
Божествено учение,което би могло да представлява закона на единия Бог(Аллах Дж.Дж.). Евангелията,които сега са употреба сред християните и са били в употреба във Византия обаче според нас са с небожествен произход,тъй като божествен закон може да бъде само книга низпослана лично на Иса(Исус)(А),в която да бъдат предадени точно думите на Аллах(Т)(Богът),без човешка намеса и без никаква промяна и то лично чрез Неговия специален пратеник,какъвто е Иса(Исус)(А).Всяка друга книга считаме за съжаление с небожествен произход т.е. творение на творенията а не на твореца.
  Във Византия обаче,на основата на подправеното християнство било изградено всичко.Имало огромна църковна администрация и големи и добре украсени църкви и манастири.В императорския двор,също всичко било изградено на основата на това подправено според интересите на империята християнство.Приемането на новия закон на великия Аллах(Богът) изпратен на новия пратеник Мохаммед(СААС) означавало цялостна промяна,от системата на управление до църковното устройство.Означавало също така приравняване на аристокрацията на нивото на роба и обикновения човек. По тази причина,новият пратеник на великия Аллах(Богът) не бил приет от византийските императори въпреки че били поканени с писма лично от Мохаммед(СААВ).Голяма част от християните заедно със свещениците и църковните служители в източните провинции и Северна Африка приемали новия пратеник и новия закон. Но и да бъде приет и да не бъде приет новият закон вече е в сила отменя стария и представлява новата конституция за хората,според която ще бъдат съдени всички на съдния ден.
  Тези събития неминуемо означавали много противоречия и войни между привържениците на новия закон и неговите противници.

                       РАЗШИРЯВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА
                                   ИСЛЯМСКАТА ДЪРЖАВА                 
В 622 година пратеника(СААС) се преселва от Мекка(Мукаррама) в Медина(Мунаввара),там той основава града държава Медина на основата на новия божествен закон,където муслиманите вече организират своя култура,икономика и войска.Противоречията обаче с арабската аристокрация от Мекка се изострят и се стига до военни действия.След няколкото успешни за муслиманите  сблъсъка с арабите идолопоклонници от племето Курейш и други арабски племена при Бедър,Ухуд,Хендек и др.,изгонените от Мекка муслимани се завръщат като победители свещения град Мекка(Мукаррама) става религиозен център за всички,които приемат новия Пратеник(СААС) и неговия закон.Победените араби идолопоклонници предвождани от абу Софиян, абу Лахеб,абу Джехл е други представители на племето Курейш били принудени да приемат исляма и да се покорят на новия закон за да запазят положението си в обществото и затова били помилвани въпреки дългогодишната вражда и войни при Бедър,Ухуд,Хендек с Пратеника(СААВ)  и новосъздадената общност.  Новата държава е изградена  на основата на шариата – конституция,извлечена от Кор`ани Керим.Пред този закон всички са равнопоставени,както роба така и халифа за определено престъпление получават съответното  наказание.Тя е правова държава, в която правата на всички поданици са гарантирани,не съществува дискриминация на основата на раса,цвят на кожата или национален белег създадени са предпоставки и за ликвидиране на робството.Икономиката е пазарна,при която липсват всякакви данъци.Плащат се само данъците зекят и хомс и то само от богатите.Зекята е данък,който се използува за социална помощ и се дава на социално слабите,а хомса е данък,който се плаща от заможните за различни обществени дела.Другият данък,който се плаща само от немуслиманите е за отбрана срещу освобождаване от военна служба,но биват защитавани от държавата.Престъпленията се наказват абсолютно строго още в зародиш,тези мерки дават сигурност в обществото.Пороците,които човека към престъпления,са по волята на Аллах(Дж.Дж) забранени.Материалните различия също не се считат за особен белег в обществото.Подкупите са абсолютно забранени.Този закон създава предпоставки за нормално икономическо развитие и гарантира сигурността в обществото.След няколко десетилетия на праведно управление обаче,избиването и отстраняването на потомците на Мохаммед(СААВ) от власт ислямската държава се превръща в монархия на Омейядите(потомците на абу Софиян). Омейядите използвайки съвършената идеология на исляма създават новата световна империя равностойна на Персийската и Византийската,известна като Арабски халифат.Омейядите се отдават на завоевания а истинската ислямска идеология – чистия ислям остава в ръцете на истински вярващите ислямски учени в нелегалност,предимно от потеклото на Пратеника(СААВ) и техните поддръжници,които се отдават на разпространението на исляма по целия свят и по специално сред християните и евреите,а по-късно и сред езичниците славяни,траки,българи,тюрки,перси,египтяни,бербери и др.
  Територията на Арабския халифат се увеличава много бързо,границите му се разширяват дотолкова че в края на седми век цяла Северна Африка,заедно с днешна Испания,цялото Средиземно море и на изток до днешните Индия и Китай,заедно с част от бившите Съветски рупублики влизат в неговите граници.
Ето и някои цитати,потвърждаващи нашите твърдения: ,,Арабската държава се
формирала като силна държава,която в 40-те години на 7-ми век минава в настъпление срещу своите съседи на първо място срещу Иран и Византия.Завоюването на Иран и Византия от арабите се улеснявало от това,че народните маси в тези страни,след като изпитали жестокия гнет на господствуващите класи,поддържали,като изпитвали и минавали на тяхна страна.Въстанията на експлоатираните маси значително ги улеснявали  в завоюването на източните части на империята(Сирия,Палестина и Египед).В 635 арабите завзели Дамаск в 636 Византийската армия била разбита при Ярмук,което решило съдбата на Сирия и Палестина.Населението на тези области,което пъшкало под гнета на робовладелската империя,посрещало арабите като свои освободители.По думите на един от средновековните хронисти,сред населението била разпространена крилатата фраза.
  Богът на отмъщението изпрати арабите да ни избавят от жестокоста на римляните.Съчувствието на народните маси улеснило по-нататъшните завоевания на арабите,в 638 година Антиохия и Месопотамия,а в 641 и 642 година Египед”.- „История на Византия”- Димитър Ангелов – стр.92-93 първо издание.
  „По времето,когато Ираклий  напрягал всички усилия,за да проведе църковна уния в Месопотамия и Сирия,арабите завзели в 634 година Византийската крепост Босра в задйорданската област,при което според думите на съвременния хронист,предизвикало всеобща радост в Кесария и другите градове на империята.В същата година арабите нанесли голямо поражение и на брата на императора – Теодор:В 635 година Византия изпратила в Сирия всичките военни сили,с които тя можела изобщо да разполага.Но и тази войска претърпяла решително поражение в битката при Ярмук.Арабите били на тази битка посрещнати като освободители не само от евреите и самаритяните,но и от цялото местно монофизитско население.Изходът на тази битка решил  съдбата на Сирия,Палестина и Египед.Тяхната широка веротърпимост както и тяхната много по-опростена система на данъчно облагане,която предвиждала още по-голямо данъчно облекчение,в случай че данъкоплатецът примел исляма,откривали за арабите вратите на много градове и им осигурявали съчувствието на селските маси.Арабските завоевания се съпровождали и от голяма промяна в поземлените отношения.Едрата поземлена аристокрация,която владеела на изток литифундиите,не желаела да остане под арабска власт и напускала владенията си заедно с византийската администрация. Земите на тази аристокрация незабавно били разделяни между колоните. Съчувствието на народните низини улеснявало по- нататъшните завоевания на арабите – в 637г. те завладели Палестина и Ерусалим,в 638 г. столицата на Изток – Антиохия,Месопотамия и Озроена,а в 641-642 г.- Египед.Папирусите ни дават сведения за организацията на военната отбрана на Египед по време на арабското нахлуване.Из отделните градски окръзи били разпратени многобройни гарнизони от по 300 – 400 души,за военна полиция,която да подпомага администрацията за изтръгване на данъците от населението и да съпровожда транспортите с жито,и били малко пригодни за борба с външния враг.Висшата църковна и гражданска власт в страната водел патриарх Кир,който на сила наложил църковна уния и със своите насилия съдействал  за още по голямо отчуждаване на населението от Византия.Не е чудно  при това положение,че местното население масово преминавало на страната на арабите,издавало им местоположението на императорските войски,плащало им данъци и избивало всички попаднали им византийски войници.След като арабите завладели Александрия и затвърдили своята власт,коптите започнали масово да се отклоняват от християнството.Подобно но Сирия и Палестина,и Египед предпочитал владичеството на арабите,така че византийското правителство трябвало да води борба не само с арабите,но и със своите собствени поданици.В някои провинции дори и византийската аристокрация дигала въстания срещу централната власт.През време на борбите с арабите,в навечерието на най-решителната битка при Ярмук в 636 г. най-важната боева сила на Ираклий му изменила като провъзгласила за свой император своя вожд”. –„История на Византия” – М.В.Левченко – стр.147-148.
  .След тези бързи успехи Арабският халифат станал безспорен владетел на цялото Средиземно море. Те владеят Средиземно море в продължение на над пет столетия.През тези пет столетия арабите правят непрестанни опити за проникване в Тракия и по Адриатическото крайбрежие.През този дълъг период те правят и множество опити за превземане на Константинопол.След разгрома на Моавия над Констант арабската флота остава за половин хилядолетие без конкуренция в цялото Средиземно море.Арабите превземат островите Кипър,Сицилия,Сардиния и Корсика а остров Крит е превърнат за главна военна база за нападенията им срещу Константинопол.Това се потвърждава от историята:
  „Нашествията на арабите продължили и в Мала Азия.През 647 г. пълководецът Моавий нахлул с войските си в Кападокия и завзел град Кесария.По същото време били извършени опустошителни набези и в Армения.Укрепили положението си в завоюваните територии,арабите започнали да строят флота и в скоро време се явили като страшни врагове на Византия в Егейско и Средиземно море.През 649 г. техните кораби под ръководството на Моавий нападнали остров Кипър и завзели град Констанция,а през 654 г. в ръцете на нашествениците паднал Родос”. „През 655 г. лично император Констант  се отправил по море срещу арабската флота.В една голяма битка обаче византийците претърпели пълно поражение близо до брега на Мала Азия при провинция Ликия.Наскоро след това в Арабския халифат избухнали междуособици и това дало възможност на Византия да си отдъхне малко.Убит бил наследникът на Омар халифът Осман (17 юни 656 г.) и се започнали борби между две групировки.Начело на едната групировка,която обединявала по-демократично настроените слоеве (средните и дребните земевладелци),стоял Али, зет на Махаммед,а начело на другата,която изразявала интересите на едрата поземлена аристокрация,стоял пълководецът Моавий.Моавий се наложил и заел престола през 661 г.Той поставил началото на династията на Омаядите с център Дамаск в Сирия  ”. – „История на Византия”- Димитър Ангелов –стр.242-243.
Моавия е син на абу Софиян,най-върлия противник на Мохаммед(СААС) и се проявява като основен враг на потомците на Мохаммед(СААС).Той и сина му Йезид след като узурпират властта полагат големи усилия за отстраняването на потомците на Али(А) от властта,като отравят големия му син  Хасан и убиват другия му син Хусейн в Кербеля – Ирак.С това приключва ерата на хулефаи рашидин(праведните халифи),според муслиманите суннити и на участието във властта на безгрешните имами от потеклото на Мохаммед(СААС) спред муслиманите шиити.Омейядите вече са само монархия на династията бени Омейя и вече не се считат праведни халифи защото за разлика от своите предшественици се отдават на разгулен живот и при тях се наблюдават нарушения на някои ислямски норми като употребата на алкохол и др.
      Още от самото навлизане на арабите в Средиземно море започва търговския и културния обмен между различните народи на полуострова а муслиманите успяват да разпространят религията си сред балканските племена и народи предимно славяни и траки,най-вече сред езичниците и обявените за еретически християнски разклонения като монофизити,манихеи,богомили и другите,които били преследвани от православните християни за убежденията,които имали.За разпространението на исляма и ислямската култура на Балканския полуостров спомогнала и политика на Византия на заселване на пленниците от войните с Арабския халифат. 
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ali m on February 28, 2010, 19:01
Това все още е самоначалото и виуверявамчеще става все по интересно!Следва продължение!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Kaplan on February 28, 2010, 19:10
С интерес чакаме Али м. Представяш интересни събития и факти, чакаме следващата част!
Тази информация подкрепя една от тезите за съществуването на Ислям на Балканите преди Турската империя!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ali m on February 28, 2010, 19:39
Благодаря за подкрепата!Защото Паскови компания,продължават да затрупват сайта ни с Комунистическа боза,аз не споря кога и къде са дошли българите,за които за пореден път повтарям че в българските учебници по история пише че са тюрки.Спора ми се състои в това че помаците не са от български произход и нямат и никога не са имали нищо общо с българската християнска цивилизация,защото ако имаха българите нямяше да правят опити от сто години насам на заличат всички доказателствазасъществуването на ислямската цивилизация на балканите,унищожавайки надгробните камъни с арабски надписи и книгите на арабски,персийски и османски.А теорията за насисилственоислямизиранеси е чисто националистическо-комунистическа лъжа!Защото българската християнска култура и нация са формирани на север от Стара планина а териториите на които живеят помаците са си византийски преди идването турците.!Желая ти успех!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: gece yolcusu on February 28, 2010, 20:10
You are not allowed to view links. Register or Login
Това все още е самоначалото и виуверявамчеще става все по интересно!Следва продължение!

Давай смело!!! ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Kaplan on February 28, 2010, 20:11
Ali m, бате Тошо се погрижи да не намерим нищо интересно покрай помаците, За какво беше тая истерия с трошенето на стари надгробни плочи ?  Тошко си знаеше работата, а сега наследниците на комунизма пеят същата песен.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ali m on March 14, 2010, 14:05
            ЗАСЕЛВАНЕТО НА АРАБИТЕ(АГАРЯНИТЕ) НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ – ОСНОВА ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА АХРЯНИТЕ КАТО ОТДЕЛНА
             МУСЛИМАНСКА ОБЩНОСТ

                  ЗАСЕЛВАНЕ НА ПРОПОВЕДНИЦИ
Заселването на муслиманите(араби) на полуострова е в следствие от политиката на Византия в продължение на близо пет века и на опитите на арабския халифат за превземане на Константинопол,както и политиката на Арабския халифат за разпространение на ислямската религия сред тогавашните народи.С тяхното заселване на полуострова византийските императори са имали за цел образуване на защитен пояс, който да предпазва европейските владения на Византия от нахлуващите от север племена и народи.Тъй като през 5-6 век славяните започнали да нахлуват масово на Юг от река Дунав,а във втората половина на 7 век се основава и българската държава,която постоянно застрашавала северната граница на империята,византийските императори били принудени да вземат предпазни мерки.Заселването на арабите на полуострова не било еднократна мярка,то продължило чак до края на десети век а и по-късно. Заселването започва още със създаване на ислямската държава,когато Мохаммед(СААС) изпраща писма и пратеници на всички известни тогава владетели за да ги извести за своята мисия и да ги покани към вярата в единия Аллах(Богът).Такива пратеници били изпращани и на всички околни племена и народи.Изпращането на такива пратеници станало традиция и било практикувано и от владетелите на Арабския
халифат.Сред помаците от девинско и смолянско  е разпространено следното предание: „Много,много отдавна още през пейгамберско време в местността Михраба на Карлък  дошли 40 учени евлии(светци),които направили там хайр дуа,кланяли намаз и се разпръснали из местмите племена и народи да живеят сред тях и да разпространяват исляма”. Доказателство за идването на такива проповедници е Тюрбето но няколко сирийски шейха погребани близо до гр.Зеница в Босна и Херцеговина.Подобни са и текетата на елиите(светци) като Текето на Абу Ейюб Ансари в Истанбул,Саръ Селтук Баба,Отман Баба,Инихан Баба,Саръ Баба,Алмалъ Баба, и много други,някои от които,може би са с предшестващо навлизането на османските турци на Балканския полуостров,някои, от които са с турско звучене но по правило бабите са сейиди от потеклото пратеника Мохаммед(СААС). В друго предание,което ми беше разказано в село Сивино област Смолян ми бе разказано преданието,че: „Родопските беси приели исляма масово и заедно с останалите местни жители,живеещи на изток от сегашния град Смолян по течението на река Арда всички се оказали муслимани”.  Доказателство за тези твърдения е следния цитат от книгата „Княз Борис – 1” на стр.85: „И сякаш  за да стане картината на верския хаос по-пъстра,в България дошли и арабски проповедници,които предложили на българския владетел да разпространят мохамеданството.Това едва ли е бил първия опит на могъщия и експанзивен арабски свят да проникне по духовен път в България. Редица факти от политическо и културно естество дават възможност да се констатират отколешни връзки между българи и араби,през ранното средновековие.Известно е,че българи са участвали във военни конфликти на Византия с арабите.Освен това множество събития от българската история се описват от арабски хронисти и историци.България и нейните земи непрекъснато се упоменават в съчиненията на арабските географи”.
    В следващия цитат от книгата „История на България”- том – 1 на Георги Бакалов и Иван Стоянов на стр.35 също се потвърждават нашите твърдения:
  „Има сведения,че в страната се настанили ислямски,юдейски и павликянски проповедници,които създали истински хаос сред новопокръстените”.
    Явно княз Борис е бил сериозно обезпокоен от разпространението на исляма в българските земи защото  му се наложило да води борба срещу тях като им конфискувал книгите и се отнесъл със запитване към папа Николай-1 за съвет какво да прави с тях.В книгата на Мехмед Хаджич – „Ислямизация на Босна и Херцеговина и потекло на босненско-херцеговинските муслимани” на стр.13 четем: ”Подобна дилема като на княз Владимир е имал и българския княз Борис.И той се определил за християнството,и то за християнство от Цариград.Покръстил е народа си през 864 година.А още преди покръстването в българските земи се е бил разпространил исляма.
За това събитие е запазено ценно свидетелство запазено под глава С -3 с познатото писмо на папа Николай -1(858-867) под наслов „Responsa Nicolai-1 Papae ad consulta Bulgarorum”
 А самото писмо е със следния текст,отразен на същата страница на същата книга:
„Вие питате какво трябва да направите с безбожните книги,които твърдите че сте ги приели от сарацините,не трябва да ги пазите,защото както е написано (в посланици до Коринтяните)зли разговори покваряват всичко здраво и за това като вредни и богохулни ги изхвърлете в огъня”
  По повод също на муслиманите в България същия папа Николай в писмо до унгарския крал от 866 г.представено в своята „Енциклопедия на исляма в предосманско време” на стр.1014-1015” в раздела Маджар,Маджаристан в предосманско време „иска изкореняване на сарацините(муслиманите) от България на Дунава от страх да не се разпространи исляма между българите”.
      Както виждаме в самата България исляма е бил разпространен сред българите преди тяхното покръстване в 865 г.а до тогава България е езическа държава а границата между нея и Византия е Стара Планина с включвания на северна Тракия.Това ислямско влияние сред прабългарите се наблюдава в имената на някои от хановете например зета  на Кормисош  Сабин и най – вече малко известния,царувал 40 дни Умар,което си е просто името на втория халиф Омар.Хан Крум пък имал за съветник арабски войн сарацин,който го научил как да строи обсадни оръдия.Нека видим цитата потвърждаващ тезата: „Войната прочее продължила.Крум обсадил Несебър,по онова време най-силната крепост на Черно море и с помощта на обсадни оръдия,каквито българите се научили да строят от един арабин,беглец от византийска служба,я превзел”.- „ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД /681.1323/” –Петър Мутафчиев стр.135. А историята с хан Умар е описана в същата книга на стр.124
  Твърде вероятно е хан Крум да е взаимствал и така наречените „крумови закони” от шариата.Името Омуртаг по всяка вероятност има същия произход и е съставено от Омур + таг,подобно на Омур + бег,което пак е Омар но в тюркски вариант и би следвало от тюркски език да означава планинския Омур като се има в предвид че прабългарите са тюрки.Той е български владетел от 814 до832 год.Той е известен с реакцията си срещу разпространението на християнството и срещу проникването на славянския елемент в управлението на държавата и срещу разрухата на древните вярвания на прабългарите.Омуртаг сключва мирен договор с Византия,при който е установена границата между България и Византия: „По силата на този договор границата минавала от Черно море при град Девелт,като оставяла във Византийска територия Анхиало и Несебър и след това в югозападна посока достигала р.Марица някъде към Харманли.От там нататък тя навярно поемала билото на северните склонове от Родопа,като обхващала цялята Пловдивска равнина и по-нататък Софийска област,след това прехвърляла река Морава и достигала Сава западно от Белград”- стр.142 –същата книга.
  Внукът на Омуртаг хан Персиян чието име също притежава персийско звучене,разширява границите на българската държава но на запад в Македония и тя минава на запад от река Струма и през Вардар отива към земите на албанците.За запазване на границата си и защитата на Солунска област Императора заселил около река Вардар 14 000 муслимани войни- колонисти избягали от арабската армия за да служат като граничари,то било насочено срещу хан Персиян и македонските славяни.
Събитието е отразено в „История на българския народ”- П.Мутафчиев на стр.149 и в „История на Византия” – Димитър Ангелов стр.309.
 При цар Симеон в първите двадесет години границата остава непроменена, по силата на договора с Византия от 896 г. той получава само подаръци и успява да премахне търговските ограничения,  а.През 904 год.Симеон,използвайки затрудненията на Византия от войните с Арабите,разширил границата на юг до северната част на Странджа,и на запад към Вардар и Албания.
  В „История на българския народ” от Петър Мутафчиев на стр.183 пише:
„След като арабите превзели и попленили Солун,имало опасност след оттеглянето им този град да падне в български ръце.Поради това византийците побързали да признаят всички тия териториални придобивки на българите и по такъв начин запазили Солун.
Българската граница била установена на двадесет километра северно от тоя град”.     
 След около две десетилетия мир в 913 год.  византийците отказали да подновят договора и затова цар Симеон започнал редица войни с Византия,чрез които целял да превземе Константинопол,да  завладее Византия и нейните огромни богатства,към същото се стремели и арабите само че откъм Средиземно море.За целта той решил да обедини усилията си с тях,но нека видим какво пише по въпроса Петър Мутафчиев в същата книга на стр.193 „Ето защо той помислил да потърси съюза на африканските араби.Едно българско посолство било изпратено при техния халиф Ал-Махди и то успяло да го убеди да участва в замисленото предприятие.В случай на успех на арабите била обещана половината плячка,а също и византийските владения в Южна Италия и Сицилия.Халифът отредил свои пратеници,които заедно със Симеоновите да дойдат в България за да уговорят бъдещите съвместни действия.Но на път от Африка за българските адриатически брегове посланиците и на двете страни били заловени от клабрийските пирати и продадени в Цариград.Ромеите едва сега разбрали за опасноста,която висяла над тях.Членовете на българското посолство били хвърлени в затвора,а към посланиците на Ал-Махди  Лакапин показал необикновено внимание.Отрупани с подаръци и с обещанието да бъде възстановен данъкът,който империята по-рано плащала на господаря им,те с големи почести били изпратени при него.И разказите им за видено и чуто във византийската столица направили такова впечатление на халифа,че той всецяло се отказал от почти напълно уговорения съюз с българския цар”
   Въпреки това обаче българите пожънали някои победи срещу византийците,те завзели Галиполския полуостров и стигнали дори до Коринтския провлак в Гърция,но скоро били принудени да се върнат и да воюват със сърбите които били използувани срещу тях.Симеон  завзел сръбските земи но загубил една битка срещу хърватите.Всичко това се случило през 922 год.,тогава той превзел и Одрин и някои крепости в Тракия.Симеон починал през 927 год.,а неговият наследник Петър сключил с Византия траен мирен договор,по силата на който границата между двете държави се връщала на старото място от преди завоеванията на Симеон,т.е. в северна Тракия,получавали само една малка част от черноморска Тракия.
   Като се има в предвид че нападенията на  Цар Симеон са предимно в източна Тракия и на запад в Македония и Албания а по-късно и в Сърбия до хърватско,може съвсем сигурно да се счита  че за цялото съществуване на първата българска държава, границата между България и Византия си остава Стара Планина а Родопите си остават византийско владение дори и заедно с Филипопол.Ако е необходимо въобще да се говори за някакво българско влияние в Тракия, а още повече на юг от Марица,става дума за годините 917 – 927 год. и най-вече след превземането на Одрин от българите през 922 год. и се касае въпроса за някакви си пет години.Нека видим обаче какво се случва на юг от р.Марица.   

           
                     ЗАСЕЛНИЦИ ВЪВ ВИД НА ВОЙСКА       
  Както видяхме по-горе,може би тези проповедници са започнали да навлизат на Балканския полуостров още с първите нападения на арабите срещу Константинопол през 674 год.и постепенно започнало оформянето на муслиманско ядро,което постепенно се увеличавало,тъй като и византийската политика съдействала за този процес заселвайки много войни и пленници по северните си граници подобно но колонистите около р.Вардар това се случва от 7-ми до 10-11 век.Една част от тези заселници били войска от армиите на Арабския халифат,която след възникналите противоречия вътре в халифата са потърсили убежище във Византия,най-вече привържениците на имам Али след като бива убит в град Куфа .Друга част останали при няколкото нападения на арабите срещу Константинопол.Други били принудени да потърсят спасение сред местните племена и народи предимно езичници,които били противници на византийската власт,след като били изгорени корабите им при обсадните действия срещу Константинопол.Ето как са отразени тези нападения срещу великата византийска столица от историците:
   „При това положение Моавий решил да се готви вече за сериозно нападение по море срещу самата столица.И действително през пролетта на 674 год. тази акция започнала.Огромна флота се отправила срещу Цариград и го подложила на блокада.Сраженията продължили през цялото лято а през есента корабите се оттеглили в базата в Кизик.На следната пролет арабите пристъпилите отново към настъпление.Но и сега не могли да преодолеят упоритата съпротива.Така продължили събитията до 678 год.В продължение на четири години Моавий се опитвал да завземе Цариград безуспешно и накрая бил принуден да се оттегли.При тази обсада византийците си послужили с едно ново средство „гръцкия огън” по състав близък до барута.Благодарение на това оръжие те успели да нанесат тежки вреди на неприятелите и неприятелските кораби” – „История на Византия”-първо издание –Д.Ангелов стр.258
  Това са първите контакти на балканските народи с една може би неизвестна за тях цивилизация.Предприетото нападение срещу Константинопол се оказва неуспешно за арабите но те навлизат в Тракия и успяват да се представят на местните жители,това нападение е едно начало на взаимното проникване на двете велики цивилизации ислямската и християнската –православна и католическа.А и различните езически общности на балканите.Някои от езическите народи и племена като траки, славяни, илири получават своите първи контакти с ислямската цивилизация,която тепърва започва своето петвековно присъствие в Средиземно море,съответно и на Балканския полуостров.Както видяхме по-горе контактите с ислямската цивилизация не подминават и българите,които имат двеста годишна история от преди покръстването им през 865 год. Проникването на ислямската цивилизация на полуострова е различно по характер от това в Испания защото там наистина тя засенчва със своя блясък западната цивилизация,която възприема много неща от муслиманите.В Испания муслиманите създава държава,която съществува близо седемстотин години,а на Балканския полуостров муслиманите постепенно се организират в селски общини главно в територията между Солун и Константинопол и проникват откъм Средиземно море главно по теченията на реките Места,Марица и Арда и по Адриатическото крайбрежие към хърватско до Унгария.В териториите между Солун(който арабите успяват да превземат) и  Константинопол,който правят множество опити да превземат но не успяват исляма прониква.В началото муслиманите  се заселват в пустеещите земи  от  Средиземно море до р.Марица,явно са потърсили сигурност в планината Родопи,защото в 10 – 11 век,биват обособени в отделна тема наречена от византийците Ахридос.
   Следващото нападение на арабите срещу Константинопол е 40 години по-късно ръководено от Мусайлама(известен като Маслама) сред балканските историци,те навлизат в Тракия и достигат до страната България,и явно са предизвикали с нещо българите,защото с тяхна помощ византийците едва успяват да спасят столицата си след едногодишна обсада.Това събитие е отразено от арабския историк Табари в неговата „История на владетелите и царствата” в том пети на стр.291,292 и 293  по следния начин под заглавието „после навлезе годината 98 – ма” „споменаване на събитията отнасящи се за тази година”
  „И от тях е че Сулейман бин Абдул Малик насочил вниманието на брат си Мусайлама бин Абдул Малик към Константинопол и му заповядал да остане там докато го превземе или докато получи нова заповед и той побързал  да изпълни заповедта.По този повод Мохаммед бин Амр споменава че Сур бин Йезид предава от Сулейман бин Муса,който казва че когато Мусайлама  се приближил към Константинопол заповядал на всеки кон да бъдат натоварени по два модея храна(жито) и да бъдат отправени към Константинопол.Когато стигнали в планинска област той казал на муслиманите:
-   Не яжте от тази храна а я оставете на земята и я посейте!Те си построили дървени къщи и заживяли в тях,посели житото без да го използват за храна,а се изхранвали от това което придобивали от войните.А след като пожънали житото се изхранвали от получената реколта.И Мусайлама останал около Констанстинопол,всявайки страх в местните жители,с него били и някои личности жители на Шам(Сирия) като Халид ибн Ма`дан,Абдуллах бин Убей,Зекерия Алхазаи и Моджахид бин Джабр.Те дочакали там смъртта на халифа Сулейман,както е казал поета:
                                 „Мусайлама натовари модеите(жито) и се засели(остана продължително)”
На стр.293 год. в същата книга четем:
  „През тази година бе превзет града на славяните(ас-сакалебе) каза Мохаммед бин Амр.и нападнал България и я ограбил с малка войска.И удължил неговото пребиваване Сулейман бин Абдулмалик с помощта,която му изпратил посредством Амру бин Кис,после славяните ги надхитрили и Аллах(Т) им дал поражение,след като те убили Шрахил бин Абда”.
  Мусайлама явно пребивава доста дълго време на полуострова,а част от войската му остава да живее в Родопите,той си построява и крепост в Тракия по всяка вероятност на брега на река Марица за която ибн Батута когато придружавал византийската принцеса до Константинопол при своето пътуване от град Булгар през черноморието пише: „После достигнахме до крепостта на Маслама ибн Абдул Малик,разположена в подножието на планина край пълноводна река,наричана Истакили.От  тази крепост са останали само развалини,но извън нея има голямо селище.След това вървяхме още два дни и стигнахме до лиман,на чийто бряг се издига голямо селище”.
   Да не забравяме че Императора Лъв Трети Исавър става император с помощта на арабите,той в началото тръгва заедно с тях за да превземе Константинопол, но в последствие приема предложението да стане император с уговорката да се противопостави на арабите.
           Следва продължение....
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Сидхарта on March 14, 2010, 14:58
Хубава приказка си съчинил ali-m наред с някои факти обаче доста добре си си послужил и с твой думи.
Вярно че по времето на Борис-1 е имало пратеници-проповедници но след това какво става с тях не е ясно и няма исторически данни -камоли пък такива че сред прабългарите е разпространяван ислам тук на балканите.
Проповедници и да е имало въпроса е какво са направили -явно нищо след като по късно в продължение на стотици години не се споменава нито за тях нито за евентуален резултат от техните проповеди-и то забележи в нито един извор било той български византииски -западен или османски няма нищо за това -явно че просто си няма това което ти търсиш във времето извън съществуването на Османската империя.
Войните на арабите с Византия са добре обезпечени относно изворов материал-и там никъде няма данни за заселване на араби тук на полуострова -особено пък в големи маси.
Освен липсата на изворов материал имай в предвид че те идват тук като завоеватели-и съвсем не са имали намерение да колонизират тези земи и да живеят живот който е абсолютно чужд на техните нрави и обичай.
Арабският халифат безспорно е голям фактор в международните отношения от онова време -но забележи противоречието -при нахлуването на славяните северният лимес на империята не са Родопите!!!! а и ромейските императори да не би кукувица да им е изпила мозъка та да използват враждебнонастроени арабски пленници като погранично население и щит срещу тях [нещо за което няма исторически данни]
За тези ТВОИ думи''.В началото муслиманите  се заселват в пустеещите земи  от  Средиземно море до р.Марица,явно са потърсили сигурност в планината Родопи,защото в 10 – 11 век,биват обособени в отделна тема наречена от византийците Ахридос''
дай доказателства-исторически изворов материал защото звучат като приказка за деца иначе.Какво сигурност са криели родопските чукари -по скоро опосности са криели.
А иначе си се потрудил не може да се отрече.
Извини ме че нямам време за подробен анализ на писаното от тебе сега -остани си със здраве.Eто малко за една от обсадите и нейните резултати-
Блокадата по море е снета на 15 август 718 г., точно една година след началото на обсадата. При оттеглянето си оределият арабски флот е сполетян от буря и само 5 кораба се добират до Сирия. Арабските летописци оценяват загиналите по време на похода на около 100 000 души.
Колко остават на балканите?
Исляма е факт на балканите но след идването на османските турци.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ЖАРКО ЖЕГЛЕВ on March 14, 2010, 15:42
Първата арабска обсада на Константинопол през 674 година е голямо стълкновение от Византийско-арабските войни и е един от многобройните пъти, когато защитата на града е поставяна на изпитание. Това е битка между Византийската империя и Арабския Омаядски халифат. Муавиях I, който се очертава като управляващ арабската държава след гражданската война, обсажда Константинопол по времето на Константин IV Погонат. В тази битка Омаядите, неуспели да направят пробив по стените на Теодосий, блокират града по Босфора. Настъпването на зимата принуждава обсаждащите да се оттеглят на остров на 100 километра от града.

Точно преди обсадата сирийски християнски бежанец на име Калиник или Калиникос от Хелиополис създава за Византия унищожително ново оръжие, което става известно като "гръцки огън". В битката при Сулайем през 677 година византийският флот го използва, за да унищожи арабския флот в Мраморно море след вдигането на обсадата през 678 година. Победата спира омаядската експанзия към Европа за повече от трийсет години, въпреки че арабите не са победени до втората арабска обсада на Константинопол.

Поражението може да се отдаде на два фактора: на непробиеваемата защита на града и на опустошителната зима. Морската победа, в която Византия побеждава, осигурява, че градът не може да бъде превзет по море. Междувременно арабските сили са заплашени от глад през зимата.

Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Сидхарта on March 14, 2010, 16:49
''В друго предание,което ми беше разказано в село Сивино област Смолян ми бе разказано преданието,че: „Родопските беси приели исляма масово и заедно с останалите местни жители,живеещи на изток от сегашния град Смолян по течението на река Арда ''
Анджък с това трябваше да започнеш-
предание -легенда която се носи още от времето на бесите та стига сега до нас благодарение на днешните обитатели на това село.
Надявам се че разбираш -че с това твърдение веднага слагаш край на претенциите за историческо познание.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: KaraIbrahim on March 14, 2010, 19:53
 А да обясниш кое е научната фантастика?
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: KaraIbrahim on March 15, 2010, 12:45
 Човек трябва да стои зад думите си.Дори и написани.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ali m on March 15, 2010, 13:50
г-н ves.K аз знам че вие никога няма да да харесате нашите доказателства.Но аз още не съм свършил и ако искаш да знаеш аз също определям българската история,която се отнася за помаците за научна фантастика,тъй-като тя обикновено се основава наизмислените предания уж на попа Методи Драгинов,чието съществуване се оказа съмнително,а и че писмото не е от него.А другата обикновенно комунистическа боза,която ни представяте за исторически доказателства са си чиста лъжа.За българите които живеят в София например те може и да са самата истина,но за помака,който живее сред помаците българската историография си е чиста лъжа и комунистическо-националистическа пропаганда.И оригиналния помак си го знае и го чувства сам разбираш че неможе моя дядо да ми еказал че са дошли от Шам - Сирия,а комунистическата пропаганда да ми обяснява че сме ислямизирани българи,при положение че доказателствата които ни представят са абсолютно прозрачна лъжа.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Сидхарта on March 15, 2010, 14:18
Уважаеми г-н Дорсунски, въпроса дали нещо ще ми хареса или не пред мен не стои.
Въпроса за мен е исторически издържано ли е едно твърдение или не .
Не знам как сте си определил, че сте говорител на всички помаци и изразител на обобщаващи за всички изводи, след като много добре знаете че голяма част от тях хич не споделят вашите изводи и доводи.
Дори тук в сайта, една не малка част ратува за българският-славянският -тракииският и пр.поизход-та  явно за помака който живее сред помаците, не може да се говори в единствено число.
Комунистическите дела са ясни на всекиго-това че те използваха някои факти за да оправдаят престъпните си деиствия обаче не прави и фактите престъпни.
На вас ,дядо ви може да ви е казал че сте от Сирия -може и така да е ,но това не значи че всички са от Сирия.
Нека да оставим комунистическата пропаганда ,да се абстрахираме от нея и да видим кои факти съществуват от преди времето на тоталитарният режим-от времето на османската империя ако щете-и тогава да разсъждаваме а не всичка да оттдаваме на комунисте -шовинисти и пр.
Разберете ,за сериозната история иска сериозни исторически извори-а не писания от рода -каза ми го баба ми или в еди кое си село чух предание от епохата на бесите което се е запазило до днес-такава история няма как да бъде приета сериозно.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: isa71 on March 15, 2010, 14:24
веск ти слушал ли си легендата за невястата,или легендата за крали марко
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Сидхарта on March 15, 2010, 14:29
You are not allowed to view links. Register or Login
веск ти слушал ли си легендата за невястата,или легендата за крали марко
Аз познавам повечето легенди.
Знам какво искаш да ми кажеш -а и виждам че си исторически грамотен -та ми кажи ти чул ли си легендата, която се носи от времето на бесите как те приемат исляма. [по абсурдно твърдени е аз поне не съм чул.]
Гарантирам, че добре описана такава с подобаващ антураж би дала докторат на откривателя[да ама не ]
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: isa71 on March 15, 2010, 14:39
за бесите не съм чувал.но както вие държите на легендите ,така и ние си държим на наште предания,които са ни останали от нашите бащи и дядовци,а те ги знаят от техните.уважаваи за да те уважават.постоянно отричате нашите предания.комунистите унищожиха всичко,затова нямаме документи.виж нещо интересно-
,,За да компенсира липсата на автентични исторически материали, романът на Дончев се опира на летописи, описващи актовете на насилие при помохамеданчването на родопското население  (по-специално тази на Методи Драгинов), за които многократно е доказано, че са фалшификат[15]; днешната историография, и в България и в чужбина, позовавайки се на достъпните архиви и регистри в Турция, поставя под въпрос тезата за масовото и насилствено ислямизиране на Балканите[16]. Колкото до антрополозите, литературните критици и изследователите в областта на българските хуманитарни науки, всички те апелират към демитологизиране, включително демитологизиране на образа на турчина и на османския период в литературата, обществото и образованието.[17] В този смисъл, въпреки многобройните си издания, Време разделно изглежда принадлежи на една отминала епоха, на режим, при който литературата е флиртувала с властта и насажданата идеология; в рамките на картината, която се опитах да обрисувам за образа на турчина през османското владичество в българската литература, тази книга е маргинално произведение, единственото, което “се оказва роман митологичен в този смисъл, че преексплоатира една митологема, но създадена вече не от художествената ни практика, а от науката”.[18] Да припомним, че този роман е съвременник на тези на Вера Мутафчиева и Генчо Стоев, характеризиращи се със съвсем друга тоналност.

Нека споменем още, че митовете, създадени в романа на Дончев, биват използвани повторно, допълнително изопачени и преувеличени и доведени до карикатурност в едноименния филм, (още едно) поръчково произведение, създаден от Людмил Стайков през 1987, за да се оправдае “възродителния процес” пред обществеността. Този филм често се излъчва по телевизията, включително и в началото на 2003…

http://www.ilit.bas.bg/bi/include.php?file=vrina2 (http://www.ilit.bas.bg/bi/include.php?file=vrina2)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Сидхарта on March 15, 2010, 14:52
Дай да видим предание - и кое предание отричам-казаното от по горния любител историк не е предани а негово твърдение-разликата би трябвало да знаеш.
Ако аз кажа сега, че дадена група произхожда от митичните Атланти и даже съм чул в едно село и даже са ми разказали за това -това какво е ?-нищо.
Ако използвам подобни ''доводи''да пиша история, нищо няма да направя ,защото ще си пиша приказки като Каралийчев ,само че ще имам други претенции.
Дончев не знам какво е използвал, но в османският архив има много писано-просто изглежда се е облегнал ако е така на нещо популярно.
Голяма част от архивите не са обработени -там е истината.
Иначе както популярно се казва бъркаме кекса със секса. ;D ;D ;D ;D
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: isa71 on March 15, 2010, 15:15
коранът отхвърля всяка агресия,която не е породена от агресия ,живей с всекиго с мир.и още непосредствено след появата на ислямската религия към нея са се присаидинили отделни юдеи и християни.някои от тях решили да наложат новата религия и на синовете си.тогава било низпослано знамението;,,няма принуждение в религията.насила наложен ислямът е невалиден.,,освен това в корана съвсем ясно е формулирана идеята за единство между мюсюлманите и хората от другите религии.

боян каменов-,,светците на ениханбаба,,
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Сидхарта on March 15, 2010, 15:56
Иса това че спорим на историческа тематика надявам се че не го възприемаш като агресия.
Религията налага определени норми на поведение и няма религия която да не отхвърля заблудите човешки.
А кои са заблудите сигурно ще попиташ?
ВСЕВИШНИЯТ е дал на всеки човек искрата, която да му освети пътя-а дали човек ще я използва или ще тръгне по друг път това от самият човек си зависи[идеята за свободната воля която е дадена на човек].
А иначе идеята за единството е нещо прекрасно разбира се.
Аз не мога да оценя това че ще отговоря на дадено твърдение добре аргументирано като агресия -не е агресия и това да изразиш мнение срещу невярно твърдение.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mechta on March 15, 2010, 17:15
изглежда хората напоследък не четат история  на българия написана след 1989г. мита за Батак падна.по безспорен начин Евгения Иванова и други историци доказаха , че и писмото на методи драгинов е фалшификат, и че такъв човек въобще не е живял. та как да спорим за нещо, което не е било.справка "Балканите:Съжителство на вековете" изд. Нов български Университет. четете повече литература, издадена от историци-изследователи -от по-ново време и техните творби, предлагам няколко имена, за да не се спори ей тъй за да се намираме на приказка  -Евгения Иванова, Росица Градева,Светлана Иванова, Махиел Кил, Веселин Ангелов, Мюмюм Исов, Антонина Желязкова, Юсеин Мемишоглу, Ибрахим Яламов,Пламен Цветков и други,а що се отнася до разказите на възрастните наши баби, дядовци, майки, бащи - запишете ги и намерете начин да се публикуват, защото те са много важен елемент от историческите събития останали неописани или силно преиначени в комунистическо време.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Сидхарта on March 15, 2010, 23:07
Историята за съжаление винаги е обслужвала и обслужва конюктурни интереси независимо от времето и това е стара тенденция и то навсякъде.
Ако твърдим че преди 1989г.е била такава то със същият успех можем да кажем това и за след 1989г.-та нима новото време е чуждо на конюктурни интереси?
По скоро преди да обявяваме нещо за мит е по добре да пием вода от извора-а именно от разказите на участници и очевидци та тогава да си вадим изводи.
Какво значение имат изводите на някой историк ако тои пренебрегва тези неща.
На кого да вярваме -на спомените на преживелите събитията -на чуждите дипломати видели с очите си тези събития и последиците от тях? -или на някой самозабравил се ''специалист'' .Впрочем всеки сам решава в какво и на кого да гласува доверие независимо от обективната истина.
Мисля това да е последният ми пост в този сайт-та пожелавам успех и повече обективизъм на участниците тук-защото ахмаците вече не са толкова много;) ;) ;) ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: mechta on March 16, 2010, 06:44
вес.к,запада няма интерес ние на Балканите да научим истината такава каквато е, защото е с 200 години напред с плановете си за нас. и нека не забравяме , че баташката версия за клането е била изфабрикувана 10 години след събитието под преките интереси на обединените сили и русия за унищожение на Османската империя и то от направени снимки с черепите на цяла околия изровени за случаяот същите тази западни  дипломати помислете 5000 души за колко време ще заколи Ахмет, и дали е имало толкова население в батак - адно село. а нашите специалисти не са се самозабравили, просто търсят зрънцата стина с оскъдните факти и спомени на нашите баби и дядовци, съхрнили малкото истина, защото те са потърпевши. и ако погледнем в историята , то помаците са най-потърпевши, защото те са трън в очите на българите със своята силна вяра в Аллах и доброто, както и с факта, че исляма никой не го е проповядвал с меч и нож.иначе как да си обясним мюсюлманите в азия, индонезия, африка и т,н. бих се радвала, ако съвременните хора можеха да усетят какво е конюктутна политика, за която споменаваш по-горе.и не бързай да се изнасяш, когато проблемите започват да се изясняват, или и ти си от конюктурата.е всеки е прав за себе си, но ние, помаците също искаме да сме прави понякога.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: fotakiev on March 16, 2010, 10:12
You are not allowed to view links. Register or Login
  баташката версия за клането е била изфабрикувана 10 години след събитието под преките интереси на обединените сили и русия за унищожение на Османската империя и то от направени снимки с черепите на цяла околия изровени за случаяот същите тази западни  дипломати помислете 5000 души за колко време ще заколи Ахмет, и дали е имало толкова население в батак - адно село.
Абре кой ви пуска тези мухи?Голяма логика няма що!И на това не се посвянихте да фалшифицирате ей....
Чудя се докъде ли ще стигнете в омразата си....
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hat on March 16, 2010, 10:29
You are not allowed to view links. Register or Login
Абре кой ви пуска тези мухи?Голяма логика няма що!И на това не се посвянихте да фалшифицирате ей....
Чудя се докъде ли ще стигнете в омразата си....
Защо да ни пускат мухи бре та нали една бьлгарка и германец го опровергаха и тук в Бьлгария сьвсем скоро.Ние сме надмогнали омразата сега сме в настоящето,което ни прогани по чужбина за да оцелеем и невиждаме чак толкова голяма разлика вси ни презират за нещо.Дано поне бьдещето бьде по чисто,но сигурен сьм то вече зависи от самите нас и ние ще се постараем то да бьде по добро.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: EvroPOMAK on March 16, 2010, 10:44
Няма нищо лошо в това, хората да се интересуват от самата истина, каквато и да е тя, дори и за "Свещенният Батак"!  :o  8)
А, версии много, но какво неприятно може да има да се проучват и другите различни версии за тези събития, освен да се приема и тиражира само тази на единствената комунистическа история!  :o  ???
"Светини", едва ли трябва да се създават от мъглявини, това е в интерес на Българският народ, като сбор от различни етноси, в който сбор требва да намерят место, макар и доста проветриво, дори и невидимият етнос на Помаците!  8)  :)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Сидхарта on March 16, 2010, 14:07
''.и не бързай да се изнасяш, когато проблемите започват да се изясняват, или и ти си от конюктурата.е всеки е прав за себе си, но ние, помаците също искаме да сме прави понякога.''
Наистина се изнасям и ако обичаш не отговаряи на постингите ми.
И го правя не че нещо се е изяснило а по причина на новите тенденции които виждам и те не са свързани персонално с някой  а са принципни.
Надали от тебе Мечта ще науча нещо ново- особено в областа на историята -отричаи колкото си щеш -просто фактите си стоят и това отричане и не само твоето е обречено на кратко съществуване във времето.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hat on March 16, 2010, 17:17
You are not allowed to view links. Register or Login
''.и не бързай да се изнасяш, когато проблемите започват да се изясняват, или и ти си от конюктурата.е всеки е прав за себе си, но ние, помаците също искаме да сме прави понякога.''
Наистина се изнасям и ако обичаш не отговаряи на постингите ми.
И го правя не че нещо се е изяснило а по причина на новите тенденции които виждам и те не са свързани персонално с някой  а са принципни.
Надали от тебе Мечта ще науча нещо ново- особено в областа на историята -отричаи колкото си щеш -просто фактите си стоят и това отричане и не само твоето е обречено на кратко съществуване във времето.

Все си мислех,че и аз може да сьм причината,която те кара да напуснеш сайта и да ти кажа честно не се чувствах никак конфортно.Вьпреки,че разменихме по гневни реплики помежду си винаги ми е било приятно да поспорим но ти взе че излезна много тьнкообидчив.Аз силно се надявам,че тук в сайта ако не друго поне това,че досегашните факти един по един се изпаряват говаря за тези свьрзани с измислената история на помаците.Излизат една след друга истини,които дразнят много хора и бягството ти го тьлкувам,като неискане да разбереш истината.Бьди жив и здрав и пак заповядай ще те очаквам да се вьрнеш с нови факти.Извинявай,ако сьм те обидил с нещо.В спора се ражда истината в това сьм убеден.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: neru on March 16, 2010, 20:26
СТОЯН РАЙЧЕВСКИ,
бивш народен представител,
работил върху редица закони,
свързани с правата на човека.
Последният главен редактор на сп. "Родопи",
член на редколегията на сп. "НАТО - България".
Автор на много книги в областта на българската история, етнология и култура.
Помаците са българска
етническа общност
с мюсюлманско вероизповедание

Нека уточним като начало какво е малцинство. По-малката част от една общност - политическа, верска, етническа. Но не бива да се смесва етническата с етнографската характеристика. В българския език думата етнос има по-различно значение, отколкото в гръцкия език, където етнос означава народ.
Когато говорим за етнически процеси в България, трябва да се върнем в Vll-Vlll в., когато тези процеси преминават в народностност.
Не споделям идеята, че това е етническо малцинство. За мен това е етнографска общност съобразно региона. Мюсюлманите, които говорят български в Родопите, са еднотипна етнографска група с мюсюлманското население на юг от границата. Те говорят един диалект, имат една етнографска характеристика в поведението си и в традиционната си култура. Диалектът на мюсюлманите, които говорят български в Ловешко и Тетевенско, е като на християнското българско население от Северна България. Затова на диалектологична основа не можем да ги вкараме в една обща група. Тези, които са в Македония и Албания, не можем да ги обединим по етнографски признак с тези в Родопите. Проблемът е много сложен. За мен понятието "помаци" е научен литературен термин, с който се обозначава цялото население на Балканите, което говори български и изповядва исляма.
Когато говоря за история в книгите си съзнателно използвам термина "българи-мохамедани", защото в историческия период ХVlll, ХlХ и до 20-те години на ХХ в. в цялата европейска литература (английска, руска, френска и т.н.) се използва терминът "мохамедани". Използването на този термин след 20-те години на ХХ в. е целесъобразно, защото не всички от тях вече са мюсюлмани. Някои са православни, а други - атеисти, тоест мюсюлманската общност не покрива всички техни представители.
Никъде в Родопите до Освобождението не се е използвал терминът "помак". Били са наричани "ахряни". Това название обаче също не се приема от местното население. "Ахрида" е християнска византийска област, която има етимологична връзка с Охрид. Славянската дума "хрид" означава "рид", а Охрид - "зад рида". Охрид, Ахрида и ахряни имат общ етимологичен корен. Говорът на мюсюлманите в Родопите е по-близо до старославянския език, отколкото говорът на българите от другите общности, където има повече прабългари. Затова е абсурдна идеята за арабска миграция. Миграция от Близкия Изток е трудно доказуема, защото възниква въпросът как са си сменили говора, как езикът им се е славянизирал, когато там по времето на Византия няма книжовни школи, няма български училища.
Според досега известните източници понятието "помак" се появява за първи път в средата на ХlХ в. в района на Ловеч и Тетевен, голяма част от населението на който се изселва след Руско-турската война. В Родопите по това време е битувало названието "ахряни", в Македония - "торбеши" и т.н. Това население има около 20-30 имена в различните етнографски райони.
Възразявам срещу формулировката, че българин-мохамеданин е асимилационен термин. България и Турция са светски държави и не верският признак е този, който определя нашите отношения по етнически принцип. Както звучат понятията "българин-католик", "българин-протестант", "българин-евангелист" и т.н., именно този чисто исторически смисъл влагам в понятието "българин-мюсюлманин".
Според моето разбиране българоговорещите мюсюлмани са българска етническа общност с мюсюлманско вероизповедание. Ако някой иска да се заяви по друг начин, нека го направи, но как да стане това за шопи, гагаузи и т.н.?! При преброяването те трябва да имат възможността да се заявят като мюсюлмани. Може би графата трябва да съдържа: етнографска група, народност, вероизповедание, социален статус. Не бива обаче да се създават нови етнически групи.
Тъй като съм историк и културолог, не съм правил социологическо проучване или журналистическо разследване дали се спазват правата на самоопределяне на българо-мохамеданите.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "по&
Post by: fotakiev on March 17, 2010, 02:39
 
 
You are not allowed to view links. Register or Login
Защо да ни пускат мухи бре та нали една бьлгарка и германец го опровергаха и тук в Бьлгария сьвсем скоро.
Tц,иска ти се....тази българка е от екипа на същият този германец и те двамата станаха за смях с написаното в света.Същият този германец-професор вади изводите си от една единствена картина,сами си го признават.И същият този професор смята помаците за българи мюсюлмни....,така че сам прецени дали да му се доверяваш докрай  ;)

 
  
You are not allowed to view links. Register or Login
Аз силно се надявам,че тук в сайта ако не друго поне това,че досегашните факти един по един се изпаряват говаря за тези свьрзани с измислената история на помаците.
И аз все на това се насявам,ама не ми е ясно кое за теб е истина и кое лъжа,защото много доказани неща не признаваш.А и с фалшифициране не падат истини,Хат.....аз досега от година тук не видях нито един документ или доказателство за названието "помаци" преди 1860 година,а камоли за това че е имало ислям преди османлиите и т.н и т.н. ...

И докато не спрете с шмекерстването,фалшифицирането,изопачаването и гласа на омразата ,никога няма да има приемане и взаимно уважение.Хората нямат нужда от "митът Батак","ислям преди османиите","помаците са самостоятелен етнос","нов страх като (ВП предстои пак от ...) " и т.н.....,защото тези неща са изкуствени и изманипулирани от комплексирани хора.


 
  
You are not allowed to view links. Register or Login
Излизат една след друга истини,които дразнят много хора  
Много?Истини?За кое говориш?Сещам се за един опит на Дорсунски доказващ арабският произход на българите мюсюлмани-помаците..Творба отново без нито едно доказателство!!!Други опити......да има,но са само подхвърляници пак не научно обосновани.

 
  
You are not allowed to view links. Register or Login
В спора се ражда истината в това сьм убеден.
Аз също!
А и съм убеден,че в спора на инат и черногледство не се ражда нищо.....и затова по-добре да не се спори!
 
П.С.Тези дни става година от как пиша тук.Много неща видях и много приятели открих.Не успях обаче да видя отвореност към всички.От Ръководствата се толерираха определени тези и идеи,като се сменяха модератори,но принципи не или "старата песен се пее на нов глас с нов аранжимент".Това ме разболява и обезкуражава.Това е частен сайт и нямам право да се сърдя,но за толкова време все се нядявах искреността да пребори лицемерието...Ако това тук е наистина домът на помаците с този манталитет на "гостоприемство"  и общуване или поведение,аз не искам да съм в този дом.Няма смисъл!
На собственика на сайта ще пожелая да открие и постигне най-голямата си мечта...
Ако съм обидил някого, сърдечно моля за прошка!
 
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Nazmi on March 17, 2010, 03:38
You are not allowed to view links. Register or Login

 Tц,иска ти се....тази българка е от екипа на същият този германец и те двамата станаха за смях с написаното в света.Същият този германец-професор вади изводите си от една единствена картина,сами си го признават.И същият този професор смята помаците за българи мюсюлмни....,така че сам прецени дали да му се доверяваш докрай  ;)

 
  И аз все на това се насявам,ама не ми е ясно кое за теб е истина и кое лъжа,защото много доказани неща не признаваш.А и с фалшифициране не падат истини,Хат.....аз досега от година тук не видях нито един документ или доказателство за названието "помаци" преди 1860 година,а камоли за това че е имало ислям преди османлиите и т.н и т.н. ...

И докато не спрете с шмекерстването,фалшифицирането,изопачаването и гласа на омразата ,никога няма да има приемане и взаимно уважение.Хората нямат нужда от "митът Батак","ислям преди османиите","помаците са самостоятелен етнос","нов страх като (ВП предстои пак от ...) " и т.н.....,защото тези неща са изкуствени и изманипулирани от комплексирани хора.


 
  Много?Истини?За кое говориш?Сещам се за един опит на Дорсунски доказващ арабският произход на българите мюсюлмани-помаците..Творба отново без нито едно доказателство!!!Други опити......да има,но са само подхвърляници пак не научно обосновани.

 
  Аз също!
А и съм убеден,че в спора на инат и черногледство не се ражда нищо.....и затова по-добре да не се спори!
 
П.С.Тези дни става година от как пиша тук.Много неща видях и много приятели открих.Не успях обаче да видя отвореност към всички.От Ръководствата се толерираха определени тези и идеи,като се сменяха модератори,но принципи не или "старата песен се пее на нов глас с нов аранжимент".Това ме разболява и обезкуражава.Това е частен сайт и нямам право да се сърдя,но за толкова време все се нядявах искреността да пребори лицемерието...Ако това тук е наистина домът на помаците с този манталитет на "гостоприемство"  и общуване или поведение,аз не искам да съм в този дом.Няма смисъл!
На собственика на сайта ще пожелая да открие и постигне най-голямата си мечта...
Ако съм обидил някого, сърдечно моля за прошка!
 
 Да,това е частен сайт,и ако скоро не се променят правилата на Форума в смисъл да запазим сайта,да запазим Помашкия фолклор,традиции по света губим много.
Казано е просто,в правилата на Форума да залегне правилото всичко което се копира от помак.еу да се посочи линк  и авторски права на сайта.

Даниела Горчева ни отвори посочи правилен път на сайта,дано всички заедно го разберем какво е pomak.eu по света макар и с кусурите му.
Не е оправдание за нас!

http://www.youtube.com/watch?v=2oWfdzZJPr8&feature=player_embedded# (http://www.youtube.com/watch?v=2oWfdzZJPr8&feature=player_embedded#)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ali m on March 19, 2010, 17:33
Казвам че освен мен и голяма част от помаците както вече казах са от араби докарани от северна Сирия,и скоро ще получите доказателствата за начина по който е станало това,а колкото до преданията вие си вярвайте на Методи Драгинов,който доказано е измислен от българските историци,а аз ще си вярвам на нашите възрастни хора,защото техните предания за мен са с по силна доказателствена стойност от тези,които вие сте изфабрикували подобно на тези във "Време разделно" аз не казвам че нашите предания са сто процента истина,но щом се предават значи все пак има някакъв процент истина дори и минимален да е той,но със сигурност са по достоверни от тези,които българската държавна машина ни пробутва,чрез които поколения пропагандисти лъже историци направиха сериозен капитал на наш гръб.Но моля изчакайте и останалите ми доказателства.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Свободен чове on March 19, 2010, 17:42
Алоо, сирийския помак, а останалата част от де сме дошли ве? Щото моите деди казват, че от Девинско не сме мърдали никога? Очаквам доказателства ахахахах
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ali m on March 19, 2010, 19:17
ти на българин ли ми се правиш бе,защото аз знам Девин за Помашки град и ти и сто пъти Цецо да се прекръстиш всеки знае че щом си от Девин си помак,и колкото и да ми се правиш на българин самите българи няма да те приемат за българин,кажешли че си от Девин всички знаят че си "българин" made in 1971 год.    само че вие асимилантите на Тодор Живков ще си пукнете от предразсъдъци и танцувате по гайдата на фашистката "Дружба Родина",която скоро беше възстановена и се готви да ни прави нов "Възродителен процес" не си ли чувал за песента "Прочул се Девин със помаци и Широка лъка със жени"
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "по&
Post by: Kaplan on March 19, 2010, 19:34
You are not allowed to view links. Register or Login
... ти и сто пъти да се прекръстиш всеки знае че щом си от Девин си помак,и колкото и да ми се правиш на българин самите българи няма да те приемат за българин,кажешли че си от Девин всички знаят че си "българин" made in 1971 год.   


Сигурно има много помаци които се българеят, но на истина ситуацията е такава, каквато е описана тук.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: EvroPOMAK on March 19, 2010, 21:43
You are not allowed to view links. Register or Login
Не е вярно, че всеки знае. Аз и до сега нямам никаква представа колко от жителите на селищата в Девинско са наистина местни хора и колко са бежанци от Егейска Македония и Беломорска Тракия. И това съм аз, а почти всички хора, които лично познавам, винаги са били на "Вие" с историята и даже не са наясно какво точно беше това "помак".....
Ако, некой път одишь на разходка по Девинско-Ягодинско-Триградския район за туризъм по пещерите, си струва да звъннеш предварително с едно писмо до сайта, за да ти препоръчаме некои свестни Помаци от тоя район да те разведат по баирите и да разкажат без дори да досаждат, за местната история и преданията, защото от коментарите ми изглежда си доста възпитан и умерен чилякь, макар и НеПомак, а такива людье като тебе, май требва да се уважават, щото и те уважават чуждото мнение, макар и различно!  ::)  8)
Тъй, че печелиш адньа безплатна разходка по камънаците на Родопите, за сега ако не реална, то поне виртуална от саятьа, па по натам и реална, що не!  ;)  :)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Петя on March 19, 2010, 21:56
You are not allowed to view links. Register or Login
ти на българин ли ми се правиш бе,защото аз знам Девин за Помашки град и ти и сто пъти Цецо да се прекръстиш всеки знае че щом си от Девин си помак,и колкото и да ми се правиш на българин самите българи няма да те приемат за българин,кажешли че си от Девин всички знаят че си "българин" made in 1971 год.    само че вие асимилантите на Тодор Живков ще си пукнете от предразсъдъци и танцувате по гайдата на фашистката "Дружба Родина",която скоро беше възстановена и се готви да ни прави нов "Възродителен процес" не си ли чувал за песента "Прочул се Девин със помаци и Широка лъка със жени"
хаххха нов ВП,извинявай Али М,ти изобщо имаш ли представа в момента "Родина" с какво се занимава?Ако си мислиш,че дейноста им е същата от преди години,лъжеш се.Единственно,днес,скромните им чествани от създаването й,привличат вниманието на хората тук,в Смолян.Ако спсред теб това е заплаха......
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: KaraIbrahim on March 19, 2010, 22:04
You are not allowed to view links. Register or Login
ти на българин ли ми се правиш бе,защото аз знам Девин за Помашки град и ти и сто пъти Цецо да се прекръстиш всеки знае че щом си от Девин си помак,и колкото и да ми се правиш на българин самите българи няма да те приемат за българин,кажешли че си от Девин всички знаят че си "българин" made in 1971 год.    само че вие асимилантите на Тодор Живков ще си пукнете от предразсъдъци и танцувате по гайдата на фашистката "Дружба Родина",която скоро беше възстановена и се готви да ни прави нов "Възродителен процес" не си ли чувал за песента "Прочул се Девин със помаци и Широка лъка със жени"
 
  А ти защо се правиш на арабин?Да не си бил на инструктаж в Саудитска Арабия?Щото и такива си ги имаме.И нищо лично,просто питам...
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Свободен чове on March 19, 2010, 22:31
Арабин, предлагам да не обиждаш нашата любов и мечта-идея Дружба "Родина", в правилата е записано да не се унижават институции, а Дружба "Родина" е именно такава - символ и идея на нас Смолянските помаци. Теб няма да те възраждаме, бъди спокоен. Ти принадлежиш на друга етническа група, която е много далече от помаците. Силно ти препоръчвам да не говориш от наше име, защото изявите ти вече стават плаячовски. Пиши си арабски истории, не ни намесвай нас истинските помаци в болните си фантазии.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hashashin on March 20, 2010, 00:45
You are not allowed to view links. Register or Login
Ах, мерси, мерси :)
В тази връзка ще спомена, че живея в равнина, планините са ми слабо познати.
Помня, че веднъж се шашнах от едни високи възвишения по пътя между Попово и Разград,
а там релефът е само хълмист, а не планински.
Имам склонността да предпочитам плажа пред баира, но май всъщност
това е защото познавам реално все хора от ниското, и никого от високото.
Бай дъ уей преди Попово като пътуваш от към Варна е най стръмния ЖП участък в България, мака че не е планина, така че възвишенията са си впечатляващи :)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Hat on March 20, 2010, 06:36
You are not allowed to view links. Register or Login
Ах, мерси, мерси :)
В тази връзка ще спомена, че живея в равнина, планините са ми слабо познати.

това е защото познавам реално все хора от ниското, и никого от високото.
Според мен това трябва да се преосмисли.Загуба е и то голяма откадето и да го погледнеш и едното и другото.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: tersid on March 20, 2010, 13:09
23 страници се изписаха и никой досега не даде обяснение за произхода на названието ни. Защо ли е така според вас и не смятате ли ,че има названия на народи които са необясними и че това е един от белезите на повечето етноназвания.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: isa71 on March 20, 2010, 15:00
You are not allowed to view links. Register or Login

За посещение на Родопите трябва да имам специален повод, защото са ми далече и всъщност не познавам лично никого южно от Балкана.
много голям пропуск си направила,красотата е неуписуима-
http://algaivel.com/archives/211 (http://algaivel.com/archives/211)

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ngruev.Yagodinska_cave.JPG (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ngruev.Yagodinska_cave.JPG)
http://peshteri.freebg.eu/yagodinska-peshtera/ (http://peshteri.freebg.eu/yagodinska-peshtera/)
Пещерата Ухловица е една от най-красивите в България. Намира се в Родопите, в Смолянския край, на около 2-3 километра североизточно от село Могилица. Съвсем близо на юг е границата с Гърция.
http://www.bulgariainside.com/bg/articles/%D0%A3%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0/522/ (http://www.bulgariainside.com/bg/articles/%D0%A3%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0/522/)
http://dichev.com/panorama/bulgaria/rodopi/trigrad_forest/ (http://dichev.com/panorama/bulgaria/rodopi/trigrad_forest/)

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5 (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "по&
Post by: Kaplan on March 20, 2010, 16:26
Quote from:  link=topic=94.msg55549#msg55549 date=1269028575
хаххха нов ВП,извинявай Али М,ти изобщо имаш ли представа в момента "Родина" с какво се занимава?Ако си мислиш,че дейноста им е същата от преди години,лъжеш се.Единственно,днес,скромните им чествани от създаването й,привличат вниманието на хората тук,в Смолян.Ако спсред теб това е заплаха......

A защо такъв бунт вдигнаха заради клубът на Юзеирови ''Клуб за приятелство и братство''.  Тяхната цел не беше ли същата, като новата идея на ''Дружба Родина'' ?
 Или разликата е, че единия клуб искаше да съхрани мюсюлманското в хората, а  запазилата се институция иска нещо друго?!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: Петя on March 20, 2010, 17:10
You are not allowed to view links. Register or Login
A защо такъв бунт вдигнаха заради клубът на Юзеирови ''Клуб за приятелство и братство''.  Тяхната цел не беше ли същата, като новата идея на ''Дружба Родина'' ?
 Или разликата е, че единия клуб искаше да съхрани мюсюлманското в хората, а  запазилата се институция иска нещо друго?!
Сигурно е имало защо да се премахне клубът на Юзеирови,едва ли е просто за шоуто.Нима за съхраняване на мюсюлманското трябваше да строят турски паметници,при това незакони.Вместо паметници можеше да направят например една джамия,ако това им беше целта.Така ли се ще запазят исляма,като принуждават един вид,деца да се кланят?До колкото знам Родинци не са натиквали помаците в църкви,дори и тези които им са били съмишленици.Така че,не мисля ,че има място за сръвнение между двете.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "помаци"
Post by: ali m on March 20, 2010, 18:02
А бе Цецко ти и Петя ли ми се правите на истинските помаци,истинските помаци са муслимани с муслимански имена не се срамуват и носят гордо имената си и защитават религията си,а и не служат на продажниците от контингента на любимата ви фашистка организация "Дружба родина"-истинските помаци дадоха жертви срещу асимилационната политика на комунистическо - националистическо-фашистките режими в България от 1912 до 1989 год. за целта ти препоръчвам да прочетеш книгата на Салих Бозов "В името на името" и да се поразходиш до Корница и Брезница за да се запознаеш с паметниците на убитите истински помаци за защита на тяхната муслиманска идентичност и имена.А вие"истинските помаци" на попа Саръев и"Дружба Родина" просто се скрийте и не осквернявайте името  на най-стъпкания,унизен и обезправен народ наречен помаци,а простоо си се самоопределете забългари ходете си на църква и идете дядо поп Саръев да ви напръска със светена вода.Така че май вие трябва да се разкарате и да не говарите от името на помаците или на тези,които се самоопределят за такива.А препоръчвам и на българите християни да се цивилизоват малко и данесе бъркат в нашите работи а да погледнат малко в "Конвенцията за правата на малцинствата"-и да видят как тези закони се спазват на запад защото в Швеция за едно муслиманско семейство общината строи джамия за да се чувстват хората комфортно а в България такива като любовта на Цецко "Дружба Родина" разрушиха хиляди джамии и месджиди и дори посегнаха на мъртвите изпочупвайки надгробните камъни с арабски надписи за да скрият доказателствата за истинския произход на помаците -арабския. 
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: ali m on March 29, 2010, 19:48
Ето и останалатачаст от нашите доказателствазапроизхода на помаците според нас названието ахрене което е трансформацияна аагаряни предшества наименованието помаци,нокак е станалотова ще разясним следващите публикации.                     ЗАСЕЛНИЦИ ВЪВ ВИД НА ВОЙСКА       
  Както видяхме по-горе,може би тези проповедници са започнали да навлизат на Балканския полуостров още с първите нападения на арабите срещу Константинопол през 674 год.и постепенно започнало оформянето на муслиманско ядро,което постепенно се увеличавало,тъй като и византийската политика съдействала за този процес заселвайки много войни и пленници по северните си граници подобно но колонистите около р.Вардар това се случва от 7-ми до 10-11 век.Една част от тези заселници били войска от армиите на Арабския халифат,която след възникналите противоречия вътре в халифата са потърсили убежище във Византия,най-вече привържениците на имам Али след като бива убит в град Куфа .Друга част останали при няколкото нападения на арабите срещу Константинопол.Други били принудени да потърсят спасение сред местните племена и народи предимно езичници,които били противници на византийската власт,след като били изгорени корабите им при обсадните действия срещу Константинопол.Ето как са отразени тези нападения срещу великата византийска столица от историците:
   „При това положение Моавий решил да се готви вече за сериозно нападение по море срещу самата столица.И действително през пролетта на 674 год. тази акция започнала.Огромна флота се отправила срещу Цариград и го подложила на блокада.Сраженията продължили през цялото лято а през есента корабите се оттеглили в базата в Кизик.На следната пролет арабите пристъпилите отново към настъпление.Но и сега не могли да преодолеят упоритата съпротива.Така продължили събитията до 678 год.В продължение на четири години Моавий се опитвал да завземе Цариград безуспешно и накрая бил принуден да се оттегли.При тази обсада византийците си послужили с едно ново средство „гръцкия огън” по състав близък до барута.Благодарение на това оръжие те успели да нанесат тежки вреди на неприятелите и неприятелските кораби” – „История на Византия”-първо издание –Д.Ангелов стр.258
  Това са първите контакти на балканските народи с една може би неизвестна за тях цивилизация.Предприетото нападение срещу Константинопол се оказва неуспешно за арабите но те навлизат в Тракия и успяват да се представят на местните жители,това нападение е едно начало на взаимното проникване на двете велики цивилизации ислямската и християнската –православна и католическа.А и различните езически общности на балканите.Някои от езическите народи и племена като траки, славяни, илири получават своите първи контакти с ислямската цивилизация,която тепърва започва своето петвековно присъствие в Средиземно море,съответно и на Балканския полуостров.Както видяхме по-горе контактите с ислямската цивилизация не подминават и българите,които имат двеста годишна история от преди покръстването им през 865 год. Проникването на ислямската цивилизация на полуострова е различно по характер от това в Испания защото там наистина тя засенчва със своя блясък западната цивилизация,която възприема много неща от муслиманите.В Испания муслиманите създава държава,която съществува близо седемстотин години,а на Балканския полуостров муслиманите постепенно се организират в селски общини главно в територията между Солун и Константинопол и проникват откъм Средиземно море главно по теченията на реките Места,Марица и Арда и по Адриатическото крайбрежие към хърватско до Унгария.В териториите между Солун(който арабите успяват да превземат) и  Константинопол,който правят множество опити да превземат но не успяват исляма прониква.В началото муслиманите  се заселват в пустеещите земи  от  Средиземно море до р.Марица,явно са потърсили сигурност в планината Родопи,защото в 10 – 11 век,биват обособени в отделна тема наречена от византийците Ахридос.
   Следващото нападение на арабите срещу Константинопол е 40 години по-късно ръководено от Мусайлама(известен като Маслама) сред балканските историци,те навлизат в Тракия и достигат до страната България,и явно са предизвикали с нещо българите,защото с тяхна помощ византийците едва успяват да спасят столицата си след едногодишна обсада.Това събитие е отразено от арабския историк Табари в неговата „История на владетелите и царствата” в том пети на стр.291,292 и 293  по следния начин под заглавието „после навлезе годината 98 – ма” „споменаване на събитията отнасящи се за тази година”
  „И от тях е че Сулейман бин Абдул Малик насочил вниманието на брат си Мусайлама бин Абдул Малик към Константинопол и му заповядал да остане там докато го превземе или докато получи нова заповед и той побързал  да изпълни заповедта.По този повод Мохаммед бин Амр споменава че Сур бин Йезид предава от Сулейман бин Муса,който казва че когато Мусайлама  се приближил към Константинопол заповядал на всеки кон да бъдат натоварени по два модея храна(жито) и да бъдат отправени към Константинопол.Когато стигнали в планинска област той казал на муслиманите:
-   Не яжте от тази храна а я оставете на земята и я посейте!Те си построили дървени къщи и заживяли в тях,посели житото без да го използват за храна,а се изхранвали от това което придобивали от войните.А след като пожънали житото се изхранвали от получената реколта.И Мусайлама останал около Констанстинопол,всявайки страх в местните жители,с него били и някои личности жители на Шам(Сирия) като Халид ибн Ма`дан,Абдуллах бин Убей,Зекерия Алхазаи и Моджахид бин Джабр.Те дочакали там смъртта на халифа Сулейман,както е казал поета:
                                 „Мусайлама натовари модеите(жито) и се засели(остана продължително)”
На стр.293 год. в същата книга четем:
  „През тази година бе превзет града на славяните(ас-сакалебе) каза Мохаммед бин Амр.и нападнал България и я ограбил с малка войска.И удължил неговото пребиваване Сулейман бин Абдулмалик с помощта,която му изпратил посредством Амру бин Кис,после славяните ги надхитрили и Аллах(Т) им дал поражение,след като те убили Шрахил бин Абда”.
  Във „Пълната история” на Ибн Асир на стр.2848 – 2849 стр.(персийски превод) събитието е описано по следния начин „Също през тази година бе превзет града на славяните(сакалебе).Народа „бурджан” (българите) нападнали Мусйлама бин Абдул Малик,който бил с малка войска.Затова той написа писмо на Сулейман бин Абдул Малик,с което поискал помощ и той му изпратил.Славяните се присъединили към него после го напуснали”. В книгата „Българска военна история в документи” откриваме и друг документ потвърждаващ нашата теза:
  „В годината 1028 Сюлейман отново събра войска в страната на Омейядите край Дабик и изпрати голяма войска под командването на Убайда,отиде в страната България и голяма част от неговата войска бе унищожена от българите.А другата,която останала,била много силно притисната от Лъв ,тогавашния император на Византия”.От тези цитати се разбират няколко неща:потвърждават се нашите твърдения че арабите били наричани агаряни`освен това се разбира че арабите са организирали походи на територията на Балканския полуостров,дори са достигали до страната България.А според някои историци обсадата на Константинопол продължава три години.Вижда се също така че били обхванати от болести и глад,корабите им били изгорени,били измъчвани от зимните студове.При тези обстоятелства една голяма част от тях потърсили убежище сред южните славянски тракийски и други племена,които били езичници и врагове на византийците,били гостоприемни и с религия близка до ислямската по отношение на вярата в единия Бог господар на мълнията,който е господар на всичко.Според древните арабски историци обаче арабите освен че обсадили Константинопол и го държали в обсада от една до три години навлизали и в други части на полуострова и общували с местните племена.Те си построили дървени къщи и превзели някои крепости там и града на славяните наречен по арабски „Сакалбион”.В „Иторията на Якуби” – стр.258 (персийския превод),се казва:
 „Мусайлама след като  обсадил Константинопол,продължил да настъпва и превзел град Сакалбион”.
   На стр.260 в същата книга се казва че:„Мусайлама превзел Желязната крепост,а изпратените му подкрепления превзели крепостта Мерох,в близост до Малатия”.
    На стр.266 пак там се казва че: „Обсадата на града продължила и при халифа Омор бин Абдул Азиз,и че той им е изпратил дрехи и храна за помощ”.
  В „Пълна история” – на ибн Асир(персийския превод) на стр.2753 се казва: „В тази година Мусайлама отишъл да воюва с римляните и завзел няколко крепости”.Също така четем че „Според някои източници не бил Мусайлама,а Хушам бин Абдул Азиз и превзел крепостите Булак,Ахрам,Пулис и Комком”.На стр. 2761 В същата книга се казва: „Мусйлама бин Абдул Малик и Аббас бин Велид през 708 година потеглили за война с римляните,Мусайлама превзел крепостта Ампуриа, а Аббас крепостта Арзулия и победил група римляни а според някои само Мусайлама превзел крепостите Аммурия,Хераклия и Камуния и с Аббас стигнали до Византион”
  Мусайлама явно пребивава доста дълго време на полуострова,а част от войската му остава да живее в Родопите,той си построява и крепост в Тракия по всяка вероятност на брега на река Марица за която ибн Батута когато придружавал византийската принцеса до Константинопол при своето пътуване от град Булгар през черноморието пише: „После достигнахме до крепостта на Маслама ибн Абдул Малик,разположена в подножието на планина край пълноводна река,наричана Истакили.От  тази крепост са останали само развалини,но извън нея има голямо селище.След това вървяхме още два дни и стигнахме до лиман,на чийто бряг се издига голямо селище”.
   Да не забравяме че Императора Лъв Трети Исавър става император с помощта на арабите,той в началото тръгва заедно с тях за да превземе Константинопол, но в последствие приема предложението да стане император с уговорката да се противопостави на арабите.Според Георги Петров арабите държали в обсада Константинопол три години в обсада и се касаел въпроса за месец два да го превземат – „Българите” .стр.103.Лъв Трети обаче бил повлиян от арабите в доста отношения и бил установил своите дипломатически отношения с тях още преди да стане император,той често влизал в полемика с тях а през 717 год. сключил примирие с тях за свободна търговия и предоставил на  арабите свободен достъп до балканския полуостров и цяла Византия според нас дава разрешение за оставане на полуострова и на част от войската на Мусайлама чиито кораби били изгорени.В „История на  Византия” – Димитър Ангелов първа част на стр.212 четем: „През 8-ми в. Византия влязла в търговски връзки  с Арабския халифат.В едно гръцко житие се съобщава,че през 717 год. византийският император Лъв Трети сключил седем годишно примирие с което се предвиждало „на търговците от двете страни да бъде разрешено да се свързват безпрепятствено и невредимо” засилени по това време били и търговските отношения със Северна Африка и Западна Европа както и със земите на Северното Причерноморие”. Лъв Трети е и инициатор на така нареченото „иконоборческо движение”,за което някои тогавашни автори считат че е повлиян от исляма: „Иконоборческите настроения се засилили особено много през седми –осми век в резултат на разпространение на павликянството.Тези настроения се подхранвали и от мохамеданската религия,в която,както е известно,изобразяването на божества в човешки или други образи  било забранено.Не съвсем без основание един от главните противници на Лъв Трети,летописеца Теофан обвинява инператора че той в своята борба срещу иконите „ мислел като арабите”Както се вижда отношенията между Византия и Арабския халифат не били съвсем студени въпреки войните които водели по между си между тях все пак съществували и дипломатически отношения,арабите и византийците не можели изцяло да изолират взаимното проникване на техните култури и порядки защото то било неизбежно имало случаи при които някои територии се владеели от византийци и араби съвместно като приходите от тези земи се разделяли между двете държави,случвало се е Византия да поддържа и подкрепя някои опозиционни движения на арабска територия и обратно. Ето какво пише Димитър Ангелов в същата книга на стр.252: „Арабският халифат –бил разтърсван от вътрешни размирици и още не можел да се съвземе от удара,понесен през 678 год..През 688 год. между арабския халиф Абдал малик и Юстиниян Втори бил сключен договор за мир за десет години по силата на този договор по-голямата част от Армения,провинцията Иберия и остров Кипър,които до тогава се намирали под властта на халифата,станал общо владение на двете държави и доходите получавани от там трябвало да се разделят по равно.Скоро обаче положението на империята се влошило във връзка с изселването на племето мардаити,което живеело по планинските области в Сирия и представлявало една от най-здавите опори на Византия за опазване на границите й.По силата на сключения през 688 год. мир Юстиниян Втори се задължавал да пресели мардаитите от Сирия.Едни от тях били пратени в Армения,други в Памфилия,трети по южното крайбрежие в Мала Азия.Някои били преселени в Пелопонес,на остров Кефалония и в Епир”.
  Нападението на арабите през 717 год. е отразено и в една друга книга – „Българска военна история в документи” и макар че летописеца предал събитието е явно предубеден по безспорен начин потвърждава начина,по който се е появило наименованието агаряни,което по-късно бива трансформирано в ахрене.: „Когато Маслама узнал че Лъв го лъже,той тръгнал веднага с армията и корабите и преминал на отвъдния бряг.Понеже самият Маслама вървял напред с четири хиляди души,българите,които Лъв наел,се нахвърлили върху него и избили голямо множество (от неговите войници).Маслама успял с мъка да избяга и да премине в големия стан.Тогава Цялата армия на арабите се установила на западния бряг срещу златните врата.Той (Маслама) заповядал да направят ров около стана – един между него и града и друг зад тях(арабите) срещу българите.Отляво и отдясно станът граничел с морето,в което се намирали корабите,които пренасяли 100 хиляди араби и египетските моряци;тях той поставил в морето,за да охраняват между стана и българите;и поставил такова число срещу сирийците.Арабите били нападнати от жителите на града(Цариград),и от българите,а в морето и от ромейските кораби,от другата страна на морето от предните отряди на ромеите.Те(арабите) не можели да излязат навън повече от две мили,когато били принудени да търсят храна.Българите нападнали арабите и ги посекли;тези последните се страхували повече от българите,от колкото от ромеите.Отвън арабите били притеснени от по-голяма беда,от колкото ромеите от вътре.Дошла зимата,арабите се боели да се оттеглят;първо от техния цар,второ от морето и трето от българите.Вихърът на смъртта ги грабнал.Маслама ги лъжеше,че ей сега ще пристигнат подкрепленията от техния цар.Ромеите бяха затворници,но и арабите не бяха от тях по-добре.Гладът така ги притискаше,че те изяждаха труповете на мъртвите,…. Те се принуждаваха да се бият един срещу друг за да ядат.Модей жито струваше десет денария.Те търсеха дребни камъни,изяждаха ги за да усетят уталожване на глада;те изяждаха сметта на корабите си.Докато арабите бяха притеснени от това бедствие,Сюлейман,царят им,умря,след като бе царувал две години и половина”.
   „Ние чествуваме великото човеколюбие на ненадминатия бог към вас,което той показа тогава,отблъсквайки позорно безбожните агаряни.Защото в началото но царуването на Лъв Исавър Конон множество сарацини с много кораби,на брой 1900,потеглили срещу великия Константинопол, 
Като искали да го обсадят.А когато императорът предложил да им даде откуп,те сами поискали да поставят в града стража.Когато преговорите не дали резултат (жителите) започнали да се молят на Богородица за да защити и спаси заплашения свой град.Богородица ги чула.Най-напред тя изпратила в пропастта заедно с коня му и предала на смърт агарянина,който нарекъл светата божия църква само с името София и столицата Констанция,а след това и възкачилият се на високо дърво за да възвести мръсната им молитва …. и наредила да започнат война с българите и да бъдат избити двадесет хиляди агаряни и като разпръснали корабите им на всички страни изпратила ги на невидима гибел.Тя ги докарала до такъв глад,че те яли човешко месо,техния първенец,да почита неопетнения и образ и нагласила той да влезе пеша в града и да разбере своята дързост и необузданост.Защото чрез глад,чума
и корабокрушение направила да загине голямо множество от мръсните агаряни и спасила града със своята могъща ръка”
  В същата книга на стр. 137 четем: „Тази година разправя се дошло писмо от Тарс,което известявало,че славяните извършили поход срещу Рум,бидейки в голямо множество.Те разгромили ромеите,разорили  множество от техните селища и дошли до Цариград.Ромеите избягали в града,чиито порти затворили.След това господарят на Рум изпратил да кажат на царя на славяните „вашата религия е също като нашата.Защо взаимно да се избиваме”? Когато владетелят на Рум видял,че няма начин да възпре царя на славяните,той събрал мюсюлманите,които били при него,въоръжил ги и ги помолил да му помогнат срещу славяните.Те се съгласили и прогонили  славяните.Когато императорът на Рум  видял това,той се уплашил за себе си,изпратил им заповед да се върнат,взел им оръжието и ги разпръснал в различни области на империята,страхувайки се да не би те да направят нещо…”
  От този цитат се разбира ясно,че муслиманите на територията на Византия били толкова много че представлявали по-голяма военна сила от самата византийска войска. Освен това,както видяхме от цитата били разпръснати в различни области на Византия, едната от които със сигурност е обширната планина Ахридос(Родопи),именувана така поради заселените там араби(агаряни) – ахряни.Такава била традицията в империята – областите били именувани според населението,което живеело на територията на определената област като Тракия,Македония,Елада….Но  територията на Византия живеели много племена и народи,които били използвани от императора постоянно за война срещу останалите,които му се противели.Съществуват много такива случаи,славяните били изпращани в Мала  Азия срещу муслиманите а муслиманите както видяхме срещу българите и славяните на Балканския полуостров.Такъв е случая с персите,които Теофил заселил по течението на река Вардар което било насочено срещу Хан Персиян:„Теофил се опитал да укрепи границите в Македония.За тази цел заселил по течението на река Аксиос(Вардар) 14 000 перси избягали от арабската армия начело с Теофоб”. – „История на Византия”- Димитър Ангелов стр.309 първо издание втори том.Събитието се отнася към 837 год.Подобни случаи на преселване  на муслиманите към Иран,Индия,Византия Северна Африка се случват след разединяване на ислямското общество,когато династията бени Омейя превзема властта в Арабския халифат и подлага потомците на пратеника Мохаммед(СААВ) на преследване и избиване,както и съратниците на законно избрания за халиф Али ибн Абу Талиб,който от пет годишна възраст живее в дома на пратеника и  възпитаван лично от него,той става и зет на пратеника(СААС).От брака му с Фатима дъщерята на пратеника(СААС) се раждат и внуците му и синове на Али - Хасан и Хусейн.Те тримата според муслиманите шиити са и първите трима имами(ръководители на ислямското общество).Арабската аристокрация обаче  и по специално Омейядите отказват да приемат Али ибн Абу за лидер на ислямското общество въпреки че става и халиф,тъй като в първите битки между муслиманите и арабите идолопоклонници начело с Абу Софиян,Али лично убива някои членове на техния род.Между привържениците на Али  и привържениците на Моавия ибн Абу Софиян се получават няколко военни сблъсъка,след които ислямското общество е силно разединено.Али(А) и синовете му Насан(А) и Хусейн(А) биват убити  и династията на Омейядите идва на власт.Привържениците на Али и неговото семейство  са наречени „шиити”(последователи) а привържениците на Омейядите „суннити”. Това разединение е и една от причините за бягство на част от муслиманите към византийските владения в Мала Азия и на Балканския полуостров.Такъв е случая и с така наречените „хашашини”,които се противопоставят на аббасидската династия фалифи,и са от представителите на шиитите за тях пише Шефко Омербашич в своята книга „Ислям и муслимани у хърватско” на стр. 40,там той цитира Абу Зейд Челеби и неговата книга „Ед-деулетил-Аббасийя” издадена през1969 год. в Бенгази.той предава следния текст: „По  времето,когато на власт е халифа Ма`мун от аббасидската династия а и от преди него са се появили многобройни последователи на забранената секта Хашашини(Асасини),както са ги наричали поради са позволявали на своите последователи  и на себе си употребата на дрога те по служба са били муслимани… и са си позволявали по време на верските екстази употребата на дрога.Около 900 г от н.е. по времето на халифа Ма`мун в покрайнините на град Балбег са живели и група муслимани наричани Хурмиевци познати по името на своя вожд Хурмия,между другото те са по добре познати като Бабековци.Суннитите са считали тяхното верско учение за разколническо.В няколкото войни,които е водил с тях халифа Ма`мун не е успял да ги победи.Според информацията с която разполагат хронистите в тези войни с баблбековци са загинали повече 100 000 души.Своите въоръжени последователи Хурмия е дрогирал,затова те са представлявали за войската на халифа голямо препятствие.Ма`мун е умрял и не е успял да задуши техния бунт.На прага на своята сърт е заръчал на своя брат Му`тесим да продължи борбата с тях до тяхното пълно унищожение.На Му`тесим му е провървяло да ги разбие изцяло,след тяхното поражение балбековци са се преселили във Византия,която е подпомагала техния бунт.Смята се че във Византия са избягали около 100000”.
  В края на 9-ти век,както видяхме от „хрониката” на Табари,муслиманите на Балканския полуостров наистина били много.Те се заселват главно в пустеещите земи в планините,близки до Константинопол и Средиземно море.Там те намирали сигурност и били далеч от наблюденията на византийската администрация.Така в Родопите, Тракия,Македония  до Албания ислямската религия е разпространена още преди България да приеме християнството като държавна религия.Дори според нас на територията на Византия и въобще на Балканския полуостров ислямската религия започва да прониква още преди България да бъде сформирана като държава.Първите нападения на муслиманите срещу Константинопол и техните навлизания в Тракия и съответно пленяването на сарацини е от 664 до 668 год. т.е. започва тринадесет години преди сформирането на българската държава.Войни сарацини били използвани и като наемна войска във Византия,а по късно и в Унгарското кралство.Сред сегашните жители живеещи  на територията на някогашната теме Ахридос съществуват и някои предания свързани с описаните по-горе събития.Първото ми бе разказано от Осман от с.Кучкар община Рудозем.Според него едс„Трета част от арабската войска се заселила в Родопите,където потърсили спасение сред местните племена и се заселили да живеят женейки се за жени от тези племена (славяни,траки и др.,за това сегашните потомци говорят смесен език между арабски и славянски и тракийски,славянско – тракийското  влияние в езика е от майките а ислямската религия е насл тво от бащите”.В друго предание предадено от Шукри Армански от с.Елховец –община Рудозем ми бе разказано: „Как един муслимански войник,попаднал на християнска проповед на открито,който бил изостанал от своята военна част станал причина целият сбор да приеме исляма”. В друго предание разказано ми от бившия кмет г-н Чокуртев от с. Смилян  че един старец,когото той качил на стоп от с.Смилян му казал: „Някога по горното и средното течение на р.Арда били заселени много войници муслимани,които ходели с дълги бели дрехи,носели чалми,а за въоръжение притежавали само един меч и един кон”.   Това твърдение може би има връзка с посоченото по-горе писмо от Тарс.
 
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: pomak BG on March 29, 2010, 20:17
От османския период в българския език са останали множество турски думи на предмети и наименования. Като например от появилото се по това време дюлгерство се въвели новите турски термини темел, мартак, кьортаван, дюшеме, сачак и пр. Едно от използваните термини по това време е било и така пополярното за времето си наименование “ямак”, което е отбелязвано и в регистъра на войнуците в Ловешко от 1548 г. Ямаците са били от населението със специален статут. Думата в превод от османотурски език означавало ”помагачи”. Ямаци е имало и сред православните, в райони където еретици не са живеели. Но за разлика от първите, еретиците се оказали по-ямаци, от което произлезло и наименованието им помаци. Освен наименованието на това население, през Османският период, възникнало наименованието и на други народи, сред които са и къракачаните, което в превот от турски означава бягащи по къра или пастируващи, като преди това къракачаните се обозначавали като траки.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: PETER on March 29, 2010, 20:45
Нерде "население със специален статут" (професия, демек), нерде народ.
Че то, по тая логика, трябва и абаджиите примерно да са народ, и дюлгерите да са народ и т.н.
Голямо народотворчество май ще падне, ходжа :)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: pomak BG on March 29, 2010, 21:45
PETER В първите години на Османската власт на Балканите е имало много малко мюсюлмани, а газавата с навдигащите се васални княжества ставал все по неизбежен. Поради това според австриеца Йозеф фон Хамер от страна на османлиите били полагани особени усилия за откриването на два вида “нестандартни” населения, сред който били тюрките тангристи иеретиците: павликяните и богомилите, които не изповядвали християнството по начина изповядван от католиците и православните. Тези два вида население попадали в групата на ехли китап като монотеизти, т.е. не съдружаващи с Бог или противници на политеизма. За да бъдат привлечени на страната на оправляващите на тях им се давали, както казваш и ти длъжности или професии. Към населението със специален стату не попадали дюлгерите и абаджиите, но попадали войнуците, ямаците и двете спомагателни подразделения към армията, спадали търпанджиите (косачи на трева за конете на войската), джелепкешани или пастирина султански стада, соколари, които обучавали соколи за лов, дервенджии охранители на проходи и пр.

Както посочих и по горе в това население със специален статут попадали и православни, в райони които имало нужда от такива, но там е нямало тангристи или еретици.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Dobrev on March 29, 2010, 21:58
You are not allowed to view links. Register or Login
А вие"истинските помаци" на попа Саръев и"Дружба Родина" просто се скрийте и не осквернявайте името  на най-стъпкания,унизен и обезправен народ наречен помаци,а простоо си се самоопределете забългари ходете си на църква и идете дядо поп Саръев да ви напръска със светена вода.Така че май вие трябва да се разкарате и да не говарите от името на помаците или на тези,които се самоопределят за такива .... а в България такива като любовта на Цецко "Дружба Родина" разрушиха хиляди джамии и месджиди и дори посегнаха на мъртвите изпочупвайки надгробните камъни с арабски надписи за да скрият доказателствата за истинския произход на помаците -арабския.

Дорсунски, няма нужда да ходим в църкви за да сме българи. Опитите ти за смесване на религия с етнос можеш да ги практикуваш сред неграмотните хорица.

А невероятното ти умозаключение за "надпис на арабски - следователно сме араби" е върха на интелектуалните ти напъни.

До 1928 година Османската империя използва арабската азбука. Всички османско-турски надписи и документи до 1928 година са с арабски букви. Това, че надписите са с арабски букви, не превръща автоматично всички турци в араби, нали?

В опит да модернизира Турция, Мустафа Кемал Ататюрк въвежда латинската азбука със специален указ, замествайки арабската азбука. Това става в 1928 г.

На всички ни е ясно проарабското ти отношение и желанията ти да измислиш някаква фантасмагорична история, която ни свързва с арабите, но недей да правиш всички помаци за смях. Сред нас има и такива, които могат да четат. Отдавна мина времето, в което непросветените маси разчитаха на свещениците да им свеждат истини за живота.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "По&
Post by: Dobrev on March 29, 2010, 22:41
You are not allowed to view links. Register or Login
   
  Както видяхме по-горе, може би тези проповедници са започнали да навлизат на Балканския полуостров още с първите нападения на арабите срещу Константинопол през 674 год.и постепенно започнало оформянето на муслиманско ядро,което постепенно се увеличавало,тъй като и византийската политика съдействала за този процес заселвайки много войни и пленници по северните си граници подобно но колонистите около р.Вардар това се случва от 7-ми до 10-11 век.Една част от тези заселници били войска от армиите на Арабския халифат,която след възникналите противоречия вътре в халифата са потърсили убежище във Византия,най-вече привържениците на имам Али след като бива убит в град Куфа.


Обсадата на Константинопол от арабите:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB_%28718%29 (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB_%28718%29)

„...Арабите били нападани по суша и от жителите на града, и от българите, а в морето — от ромейските кораби, а от другата страна на морето [на малоазийския бряг] — от ромейската предна линия. Българите нападали арабите и ги посичали; тези последните се боели повече от българите, отколкото от ромеите. Отвън арабите били притеснени от по-голяма беда, отколкото ромеите отвътре. Дошла зимата, а арабите се боели да се оттеглят; първо — от техния цар, второ — от морето и трето — от българите. Вихърът на смъртта ги грабнал. Маслама ги излъгал, казвайки, че скоро ще пристигнат подкрепления от техния цар. Ромеите били обсадени, но арабите не били по-добре от тях. Гладът ги притискал толкова много, че те изяждали труповете на мъртъвците и собствените си нечистотии. Те били принудени да се унищожават един другиго, за да се хранят. Една крина жито струвала десет денарии. Те търсели малки камъчета, с които да утолят глада си. Изяли и отпадъците от корабите си.“ -  Михаил Сирийски.

Блокирани от българите по суша, арабите прекарват изключително тежка зима, като множество от тях умират от болести и глад. През пролетта на 718 година кан Тервел нанася на арабите поредното поражение.

Битката на Тервел с арабите:
"Операция слава" с Росен Петров, част 3 (3/5) (http://www.youtube.com/watch?v=4TGIEOne_s4#)http://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Constantinople_%28717%E2%80%93718%29 (http://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Constantinople_%28717%E2%80%93718%29)

Bulgarian aid

The Bulgars, who had established friendlier relations with the Byzantines a year earlier under Khan Tervel, ostensibly because of the looming Arab threat, came to the aid of the besieged city in the fall of 717. Norwich states "The Bulgars had no love for the Byzantines, but they were determined that, if Constantinople were to be taken, it should fall into Bulgar rather than Arab hands." The Arabs were surprised by the new and unexpected enemy and his attack on their own camp, followed by a horrible massacre. Encouraged by this, the Byzantines opened the gates and attempted to break the siege, but were stopped at the Arab trenches and had to retreat back behind the city walls because of the following Arab counter-attack. This scene was repeated several times during the siege with the same ill success for both sides. The incessant Bulgar attacks in the rear of the Arabs forced them to build trenches also against the Bulgars. This way, however, the Arabs found themselves in a thin line between two fortifications, which were attacked both by Bulgars and Byzantines. After an unusually harsh winter, weary from the long attrition of siege warfare, thinned out by disease and hunger, and demoralized by the lack of success in assaulting the city, the Arabs attempted to retreat to their ships in July, but were devastated by a Bulgar attack against their land forces. Contemporary chroniclers report at least 22,000-32,000 Arabs died in the first Bulgar attack.


Arab retreat

Unable to continue the siege in the face of the Bulgarian onslaught and lack of successes, the Arabs were forced to abandon their ambitions on Constantinople in August. Part of the Arab army attempted to withdraw back through Anatolia while the rest attempted to withdraw by sea in the remaining Arab vessels. A devastating storm wrecked the Arab fleet on its way back, destroying all but five galleys and drowning the men who had retreated by sea.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: isa71 on March 30, 2010, 08:49
You are not allowed to view links. Register or Login

[/u][/b]
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB_%28718%29 (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB_%28718%29)
http://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Constantinople_%28717%E2%80%93718%29 (http://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Constantinople_%28717%E2%80%93718%29)
Arab retreat

Unable to continue the siege in the face of the Bulgarian onslaught and lack of successes, the Arabs were forced to abandon their ambitions on Constantinople in August. Part of the Arab army attempted to withdraw back through Anatolia while the rest attempted to withdraw by sea in the remaining Arab vessels. A devastating storm wrecked the Arab fleet on its way back, destroying all but five galleys and drowning the men who had retreated by sea.

нека не забравяме ,че уикито е не надежден източник.ваши думи ;) :D
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Hashashin on March 30, 2010, 09:02
You are not allowed to view links. Register or Login
нека не забравяме ,че уикито е не надежден източник.ваши думи ;) :D
Иса уикито не е, но документите от онова време са надеждни. При обсадата на Константинопол, Тервел разбива арабите и те никога повече не обсаждат града.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: isa71 on March 30, 2010, 09:55
Симеон изпраща пратеници до владетеля на Египетските араби Убайдаллах ал-Махди
(http://img168.imageshack.us/img168/3944/simeon1.jpg)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Hashashin on March 30, 2010, 10:03
You are not allowed to view links. Register or Login
Симеон изпраща пратеници до владетеля на Египетските араби Убайдаллах ал-Махди
(http://img168.imageshack.us/img168/3944/simeon1.jpg)
А знаеш ли какво се е случило с пратениците, Иса? На връщане са заловени от византийците и убити. Може да провериш.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: pomak BG on March 30, 2010, 10:19
За арабското и селджутско влияние на Балканите преди османския период е написано много. Въпросът е дали те са разпространявали ислям по нашите земи? Вероятността е голяма, но колко са били привържаниците им. Това е следващия въпрос, на който трудно може да се отговори. За изправяне на мюсюлмани пред църковните събори също няма сведения. Но че е имало мюсюлмани тук си е факт. Някаква част пленници, търговци, вероятно и малка част заселници го споменават источниците. Освен тази група по земитени са идвали и селджуци, на които нападенията на Балканите били по-успешни от арабите. Ако арабите успяли да превземат Солун, то селджуците стигнали чак до Добруджа чрез пълководеца Саръ Салтук. Една от версиите за текето на Саръ баба в Родопите също е свързана със Саръ Салтук. Да не забравяме печенегите и татарите и за двете туркски племена има сведения че са дошли като мюсюлмани по българските земи. Вероятно и прабългарите са имали такова влияние. Знае се че владенията им достигали чак до река Днепър и подържали близки контакти с Волжките българи, които през 922 ако не се бъркам приели исляма за уфициална религия.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: isa71 on March 30, 2010, 10:25
През 904г арабски флот и армия, водени от гръка-ренегат Лъв Триполит, нахлули в Солун, плячкосали го и отвели много от жителите му в плен. Симеон видял възможност да завладее града и да го насели с българи. Византийците успели да откупят града, но Симеон получил териториални отстъпки в Тракия  и Македония, като границата между двете държави минавала на 20км от Солун. Данни за последното се извличат от Наръшки надпис, датиращ от същата 904 г.
http://wapedia.mobi/bg/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I (http://wapedia.mobi/bg/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Hashashin on March 30, 2010, 10:30
Че арабите са завладели Солун е факт. Но за разспространение на исляма в тогавашните православни България и Византия няма как да става дума. Да, търговци мюсюлмани е имало, но и сега има търговци араби в България- да сте чули някой от тях да проповядва ислям и да обръща в исляма християни? Няма такова нещо. Още по-невъзможно е било да се случи в онези времена, когато християнството се е спазвало фанатично и за всяко едно отклонение от него наказанието е било смърт.
Иса, няма какво да го населва Солун. Солун винаги е имал компактно население от български славяни. И днес да отидеш в града ще чуеш два езика- гръцки и български ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: pomak BG on March 30, 2010, 10:44
Това не е така Балканджия. Християнството се спазвало в градовете, а по високите и одаличени райони, като Родопите и Македония по-разпространен бил еретизма. по онова време ислямската религия била с афторитет. Много от търговците които са ходили на изток са разправяли все хубави неща, тъй като по-това време се развивал Арабския халифат и цивилизация. Може да се предположи че градовете Басра, Дамаск, Кайро, Гренада и пр. са били нещо като днешните Нюйорк, Берлин, Париж, Мадрид и пр.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: isa71 on March 30, 2010, 10:57
Като цяло Крумовото законодателство е отражение на социалните отношения в българското общество по онова време, пречупени през призмата на тогавашните норми. То има определено наказателен характер и ни дава сведения за характера на съдебния процес.

Съдържание

“Ако някой наклевети някого, то той да не се слуша, докато вързан не се разпита и ако се окаже лъжец или клеветник, да се убие”

“Ако някой наклевети някого... и ако се окаже лъжец или клеветник, да се убие” – наказателно-правна норма. Дава сведение за това каква санцкия следва при извършването на определено деяние – в случая ако се установи, че заподозреният е извършител на клеветнически донос. Предполага се, че тази най-тежка санкция се прилага в случай, че клеветникът се опитва да набеди друг в извършването на особено тежко престъпление.
“...да не се слуша, докато вързан не се разпита...” – тази процесуално-правна норма ни дава информация за характера на съдебния процес, а именно че чрез мъчения се изтръгва самопризнание.

“Който дава храна и подслон на крадеца, да се конфискува имуществото, а на крадеца да се пречупят пищялките”

“Който дава храна и подслон на крадеца...” – следва да се тълкува като защита и укриване на крадеца
“...да се конфискува имуществото...” – наказателно-правна санкция, която се налага над укривателите
“...а на крадеца да се пречупят пищялките.” – под пищялки се има предвид китките; членовредителните санкции като тази са характерни за средновековното право, целяло се е да се увреди този орган, който извършителят би използвал отново за да повтори престъплението си.

“Да се изкоренят всички лозя.”

Тази правна норма не съдържа наказателна санкция, по своята същност е административна норма.

“На просяците да се дава толкова, че те повече да не просят, а който не прави така, да му се конфискува имуществото.”

Най-вероятно тук става въпрос за отстъпването на земя на просещите, но не напълно безвъзмездно. Тази правна норма показва, че вероятно е имало голяма имуществена диференциация в българското общество, а при положение, че просяците се споменават изрично в закон, то по всичко личи, че те са били много на брой.

Заключение
Крумовото законодателство по своя характер е назателно. То ни дава картина за най-разпространените по това време престъпления в българските земи, както и за съдебния процес, който се осъществява. В него не се дават сведения за развитието на феодалните

някои знае ли от къде е взаимствал тези закони хан Крум
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Hashashin on March 30, 2010, 10:58
PomakBG, за Басра, Дамаск, Багдад, Кайро и Гранада си напълно прав. По това време земите на халифата са били център на цивилизацията. И за еретиците в планините си прав. Но може да се каже, че по това време една огромна част от населението ан България е било с богомилски вярвания. Това е видно от съчинението на презвитер Козма. Но търговците никога не са се занимавали с разпространение на религия. Религия се разпространява от духовни лица, а не от търговци. А дълбоко се съмнявам че царете и императорите ще оставят ислямски духовници свободно да проповядват в държавите им.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Hashashin on March 30, 2010, 10:58
You are not allowed to view links. Register or Login


някои знае ли от къде е взаимствал тези закони хан Крум

Като цяло от кодекса на Хамурапи.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: isa71 on March 30, 2010, 11:07
вижте нещо интересно което намерих-
,,Съществуването на обособени християнски общности не следва от нуждите на османската организация, то е възможно като резултат на историческа приемственост.
С включването на българските земи в пределите на османската държава статута на българската църква се променя значително. Църквата играе важна роля на обединител, опора на българското население. Исляма и мюсюлманската църква са толерантни към другите религии. Султанските чиновници са негативно настроени към неверниците.
През 1453 г. с фермана на султан Мохамед II християнската църква получава правомощия в областта на семейно-правните и наследствено-правните спорове.
Християнската църква намира място в държавната структура на империята.
Църковно-религиозните общини се изграждат на принципа на религиозната принадлежност. По силата на фермана православните общности са единни по своята организация и дейност и се водят от Цариградската патриаршия. Вярващите + материалните обекти оформят религиозна община. Свързващото между човешкия и материалния субстрат е духовенството, което запазва извън административни функции, след като османската власт допуска съществуване на църквата. Тя, като институт, запазва своите компетенции спрямо свещениците и миряните.
В отношенията между вярващите, които не засягат турците, християнската църква има по-широки правомощия. При решаването на правни спорове се използва каноническото и българското обичайно право. Християнската църква запазва определена екстериториалност, а населението получава възможността да се опира на църковния съд, който има арбитражен характер.
Развитието на занаятчийското производство има за краен резултат създаването на еснафите. Те отговарят, както на интересите на българите, така и на османците, затова се подкрепят от султана.
Производствено-териториалните самоуправляващи се общности са известни като тайфи (това са еснафите). По своята организация и структура те са корпоративни общности, развиващи се под чуждо господство. Българските еснафски организации са търпели както влиянието на арабско-турските руфети, така и на западните цехови организации.
Калфа, чирак – арабски произход;
Майстор – латински.
В продължение на векове еснафите имат еднообразна и ясна структура. Всяка еснафска организация обединява лица като чираци, калфи и майстори. Първата степен е чиракуването. За такива се наемат деца на 10-12 години, срокът е 3 години, домашен прислужник в дома на майстора. Чираците изучават елементарни функции.
Калфите са произведени чираци. Те получават определено предварително възнаграждение, което се увеличава. Един калфа става майстор при тържествена обстановка.
Управлението на еснафската организация се осъществява от първомайстора (вергибаши), следва го чауш (разсилен), и след него е млад майстор.
Лоджа – в нея участват само майсторите:
-   цехов орган;
-   еснафски съд;
-   избира устав (кондика).
Всяко нарушаване на устава води неминуемо до започване на съдебен процес. С фермана на Мустафа Трети от 1773 година се постановява, че еснафите трябва да се ръководят от нормите еснафското право.
Във фермана се казва, че еснафите трябва да се ръководят от старите еснафски традиции.
По политически, религиозни и икономически причини османската власт допуска съществуването на елементи на българската държавност, което способства за съхраняване на народностното ни обичайно право и българското население при необходимост да урежда своите частно-правни конфликти.

Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: isa71 on March 30, 2010, 11:16
Според преданието султан Мехмед II Завоевателя обиколил на кон току-що превзетия Константинопол. Той бил силно впечатлен от разрушените сгради и недоволен от разграбването на града. След три дни на разруха султанът дал амнистия на оцелелите защитници и предприел мерки за възстановяване на градския живот. Една от първите му политически стъпки била да уреди статута на Константинополската (Вселенската) патриаршия.
Документи за това съдбовно за християните в Османската империя решение не са запазени. По всичко личи, че Мехмед II следвал модела, създаден от един от наследниците на Мохамед – халифа Омар. След като завоюва през първата половина на VІІ в. Сирия и Палестина, той сключил с християните в тези земи специално съглашение, известно като “Пакта на Омар”. [1] В него срещу гаранцията да запазят живота и имота си покорените приемат безпрекословно властта на завоевателите, срещу което те запазват правото си да изповядват своята религия в свои храмове и духовна самостоятелност.
Османците заимстват този арабски модел на ограничена верска търпимост и след завоюването на Константинопол полагат основите на т.нар. система от милети. В основата й лежи разделянето на иноверните поданици в отделни религиозни общности. В 1453 г. са признати правата на общността на православните християни, а в 1461 г. – на армено-грегорианската общност. По-късно първата ще бъде назована Рум милет, а втората – Ермени милет. След прогонването на евреите от Испания в 1492 г. и от Португалия в 1497 г. и преселването на огромна част от тях в Османската империя се полагат основите и на Яхуди милет.
Съвместното съжителство на мюсюлмани, християни и евреи в Османската империя я прави много по-различна от всички средновековни държави. Макар и ограничени, нормите на верска търпимост осигуряват траен религиозен мир в нейните територии, докато в други части на Европа се водят безконечни религиозни войни. Показателен е фактът, че до началото на XVII в. евреите се стичат в османските градове от всички краища на Християнския свят.
http://212.39.92.39/e/prosveta/istoria_11/22.html (http://212.39.92.39/e/prosveta/istoria_11/22.html)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Hashashin on March 30, 2010, 11:18
You are not allowed to view links. Register or Login
вижте нещо интересно което намерих-
,,Съществуването на обособени християнски общности не следва от нуждите на османската организация, то е възможно като резултат на историческа приемственост.
С включването на българските земи в пределите на османската държава статута на българската църква се променя значително. Църквата играе важна роля на обединител, опора на българското население. Исляма и мюсюлманската църква са толерантни към другите религии. Султанските чиновници са негативно настроени към неверниците.
През 1453 г. с фермана на султан Мохамед II християнската църква получава правомощия в областта на семейно-правните и наследствено-правните спорове.
Християнската църква намира място в държавната структура на империята.
Църковно-религиозните общини се изграждат на принципа на религиозната принадлежност. По силата на фермана православните общности са единни по своята организация и дейност и се водят от Цариградската патриаршия. Вярващите + материалните обекти оформят религиозна община. Свързващото между човешкия и материалния субстрат е духовенството, което запазва извън административни функции, след като османската власт допуска съществуване на църквата. Тя, като институт, запазва своите компетенции спрямо свещениците и миряните.
В отношенията между вярващите, които не засягат турците, християнската църква има по-широки правомощия. При решаването на правни спорове се използва каноническото и българското обичайно право. Християнската църква запазва определена екстериториалност, а населението получава възможността да се опира на църковния съд, който има арбитражен характер.
Развитието на занаятчийското производство има за краен резултат създаването на еснафите. Те отговарят, както на интересите на българите, така и на османците, затова се подкрепят от султана.
Производствено-териториалните самоуправляващи се общности са известни като тайфи (това са еснафите). По своята организация и структура те са корпоративни общности, развиващи се под чуждо господство. Българските еснафски организации са търпели както влиянието на арабско-турските руфети, така и на западните цехови организации.
Калфа, чирак – арабски произход;
Майстор – латински.
В продължение на векове еснафите имат еднообразна и ясна структура. Всяка еснафска организация обединява лица като чираци, калфи и майстори. Първата степен е чиракуването. За такива се наемат деца на 10-12 години, срокът е 3 години, домашен прислужник в дома на майстора. Чираците изучават елементарни функции.
Калфите са произведени чираци. Те получават определено предварително възнаграждение, което се увеличава. Един калфа става майстор при тържествена обстановка.
Управлението на еснафската организация се осъществява от първомайстора (вергибаши), следва го чауш (разсилен), и след него е млад майстор.
Лоджа – в нея участват само майсторите:
-   цехов орган;
-   еснафски съд;
-   избира устав (кондика).
Всяко нарушаване на устава води неминуемо до започване на съдебен процес. С фермана на Мустафа Трети от 1773 година се постановява, че еснафите трябва да се ръководят от нормите еснафското право.
Във фермана се казва, че еснафите трябва да се ръководят от старите еснафски традиции.
По политически, религиозни и икономически причини османската власт допуска съществуването на елементи на българската държавност, което способства за съхраняване на народностното ни обичайно право и българското население при необходимост да урежда своите частно-правни конфликти.


Да, тези документи са напълно верни. И аз знам че  е било така. Много интерсно, благодаря ти!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: isa71 on March 30, 2010, 11:42
You are not allowed to view links. Register or Login
За арабското и селджутско влияние на Балканите преди османския период е написано много. Въпросът е дали те са  Вероятно и прабългарите са имали такова влияние. Знае се че владенията им достигали чак до река Днепър и подържали близки контакти с Волжките българи, които през 922 ако не се бъркам приели исляма за уфициална религия.
Легендата разказва, че персийски лекар излекувал Алмуш и съпругата му от тежка болест. След това той им разказал за пророка Мохамед и ханът приел вярата. Но това е легенда. Алмуш трябва да избира между юдейството, християнството и исляма. Хазарите са посветени в юдейството. Ако го възприеме, би означавало окончателно обвързване с тях. В Православната вяра са кръстени Византия и Дунавска България. Те обаче се намират далеч и в труден час не биха подали ръка навреме. От изток и север са езически племена, сред които славяните и финските народи. Най-големи политически изгоди би донесъл ислямът. Арабският халифат представлява в този момент огромна и силна империя, която се намира в сложни отношения с хазарите. Ето защо Алмуш предпочита вярата на Мохамед. През 922 г. пристигат пратениците на пророка от Багдад. Те са посрещнати радушно. Ханът получава името Джафар. Последният уверява делегатите, че вече тайно бил посветен в исляма.

Ислямът намира добра почва в България. Град Болгар се превръща в първото свято за мюсюлманите място след Мека. И сега тук пристигат паломници от цял свят. През XII и XIII в. в столицата се готвят религиозни учени от Персия, Египет и др. Европейският монах Г. Рубрук пише: "Българите са най-злите сарацини. По-здраво държат на законите на Мохамед от който и да е друг".
http://www.kroraina.com/fadlan/vb_1a.html (http://www.kroraina.com/fadlan/vb_1a.html)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Hashashin on March 30, 2010, 11:45
Иса, говориш за две коренно различни държави, с коренно различно население и обичаи. Волжка и Дунавска България немат нищо общо по между си освен името си. Там мнозинството от населението, езика ан който говорят и културата са прабългарски. Докато тук са славянски. Няма как да правиш паралел и аналогия между двете.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: isa71 on March 30, 2010, 12:20
You are not allowed to view links. Register or Login
Иса, говориш за две коренно различни държави, с коренно различно население и обичаи. Волжка и Дунавска България немат нищо общо по между си освен името си. Там мнозинството от населението, езика ан който говорят и културата са прабългарски. Докато тук са славянски. Няма как да правиш паралел и аналогия между двете.
поста ми е за волжка българия,ти не го ли прочете ???
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Hashashin on March 30, 2010, 12:46
Прочетох го но не разбрах в каква връзка го цитира.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: pomak BG on March 30, 2010, 12:52
You are not allowed to view links. Register or Login
Но търговците никога не са се занимавали с разпространение на религия. Религия се разпространява от духовни лица, а не от търговци. А дълбоко се съмнявам че царете и императорите ще оставят ислямски духовници свободно да проповядват в държавите им.

Възможно е ако не броим Дубровнишките търговци за християнското население на Балканите през Османския период.

You are not allowed to view links. Register or Login
Като цяло от кодекса на Хамурапи.

Хамурапи като Вавилонски цар е управлявал през 1791-1749 г. пр. Хр., т.е., докато хан Крум оправлявал Прабългарския дунавски хаганат през 803-814 г. За да се е възползвал от написаното от Хамурапи трябвало да е бил археолог а не хан.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Hashashin on March 30, 2010, 12:58
Помак БГ, нали знаеш, че съм юрист и съм учил специален предмет- история на правото. Значи законите на Хамурапи са записани и преписвани през вековете. Те дават основата на Библейското право. Законите винаги са се знаели и помнели от мъдреците на изток. А историята около Крумовите закони я знаем- след акто изслушал пленените авари и събрал мъдреците на царството създали законите.
Знаеш ли колко неясноти около нашата история биха се изяснили ако гръцкия владика не беше изгорил намерената в началото на 19 век Търновска библиотека....... Винаги съм казвал, че гърците са ни сторили най-много злини от който и да е друг народ.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: pomak BG on March 30, 2010, 13:08
Не ми се влиза в дискусия с тебе по този въпрос, тъй като аз няма достатъчни сведения за законите на хан Крум. Единственото което зная, ако изобщо може да се вярва на историка Божидар Димитров е че били написани по-късно и че били приписани на хан Крум в древногръцките извори.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Hashashin on March 30, 2010, 13:09
You are not allowed to view links. Register or Login
Не ми се влиза в дискусия с тебе по този въпрос, тъй като аз няма достатъчни сведения за законите на хан Крум. Единственото което зная, ако изобщо може да се вярва на историка Божидар Димитров е че били написани по-късно и че били приписани на хан Крум в древногръцките извори.
На Божидар Димитров (Божо Афганеца) не вярвам и на една приказка. Той е набеден и за професор и за историк въобще!
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: pomak BG on March 30, 2010, 13:24
За да се разбере едно нещо дали е така в случея трябва да се направи сравнение между двата закона. От друга страна знам че има и по-стари закони от този на Хамурапи в Месопотамия. Така че кой от кого е взимал трудно може да се каже.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Hashashin on March 30, 2010, 13:30
You are not allowed to view links. Register or Login
За да се разбере едно нещо дали е така в случея трябва да се направи сравнение между двата закона. От друга страна знам че има и по-стари закони от този на Хамурапи в Месопотамия. Така че кой от кого е взимал трудно може да се каже.
Много си прав ПомакБГ, надявах се да го споменеш. Най древната цивилизация- Шумер. От там тръгва всичко. Когато четях за нея все едно четях за съвременното общество. Същите проблеми, отношения. Четох един текст на 5000 години в който пишеше как младите за забравили обичаите, как не почитат старите, как са се пропили и проиграват парите си по комар, все едно че пишеше за днес....
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: isa71 on March 31, 2010, 11:15
You are not allowed to view links. Register or Login
Като цяло от кодекса на Хамурапи.

какъв хамурапи,бе балканджи,виж-
,,[13] Из “Свидас лексикон” (38):
“Същите тези българи унищожили напълно аварите. Крум запитал пленниците авари: “От какво мислите, че загина вашият предводител и целият ви народ?” А те отговорили: “Понеже взаимните клетви се умножиха и погубиха по-смелите и по-умните; и още, понеже насилниците и крадците станаха съобщници на съдиите; също така и от пиянството. Тъй като виното се увеличаваше, всички станаха пияници; освен това от подкупничеството, също и от търговията. Защото всички станаха търговци и се мамеха помежду си. И от това произлезе нашата гибел.” А той, като чул думите им, свикал всички българи и им заповядал, като издал следните закони: Ако някой обвини другиго, да не бъде слушан, преди да бъде вързан и разпитан. И ако се окаже, че той клевети и лъже, да бъде убит. Не се позволява да се дава храна на онзи, който краде. Или ако някой би се осмелил да направи това, имотите да му бъдат отнети. Заповядал също да се строшават краката на крадците и всички лозя да се изкоренят. На всеки, който проси, да не се дава малко, но да бъде достатъчно задоволен, за да не изпадне пак в нужда; или пък, който не постъпи така, ще му бъдат отнети имотите.”
[13] Из “Свидас лексикон” (38):
“Същите тези българи унищожили напълно аварите. Крум запитал пленниците авари: “От какво мислите, че загина вашият предводител и целият ви народ?” А те отговорили: “Понеже взаимните клетви се умножиха и погубиха по-смелите и по-умните; и още, понеже насилниците и крадците станаха съобщници на съдиите; също така и от пиянството. Тъй като виното се увеличаваше, всички станаха пияници; освен това от подкупничеството, също и от търговията. Защото всички станаха търговци и се мамеха помежду си. И от това произлезе нашата гибел.” А той, като чул думите им, свикал всички българи и им заповядал, като издал следните закони: Ако някой обвини другиго, да не бъде слушан, преди да бъде вързан и разпитан. И ако се окаже, че той клевети и лъже, да бъде убит. Не се позволява да се дава храна на онзи, който краде. Или ако някой би се осмелил да направи това, имотите да му бъдат отнети. Заповядал също да се строшават краката на крадците и всички лозя да се изкоренят. На всеки, който проси, да не се дава малко, но да бъде достатъчно задоволен, за да не изпадне пак в нужда; или пък, който не постъпи така, ще му бъдат отнети имотите.”

http://212.39.92.39/e/prosveta/istoria_11/6.3.html (http://212.39.92.39/e/prosveta/istoria_11/6.3.html)

от аварите ;)
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Hashashin on March 31, 2010, 11:17
You are not allowed to view links. Register or Login
Помак БГ, нали знаеш, че съм юрист и съм учил специален предмет- история на правото. Значи законите на Хамурапи са записани и преписвани през вековете. Те дават основата на Библейското право. Законите винаги са се знаели и помнели от мъдреците на изток. А историята около Крумовите закони я знаем- след акто изслушал пленените авари и събрал мъдреците на царството създали законите.
Знаеш ли колко неясноти около нашата история биха се изяснили ако гръцкия владика не беше изгорил намерената в началото на 19 век Търновска библиотека....... Винаги съм казвал, че гърците са ни сторили най-много злини от който и да е друг народ.

Иса, ако обичаш чети внимателно постингите ми преди да ги коментираш. Както виждаш съм споменал аварите.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: ali m on April 03, 2010, 19:51
Бъди си българин бе лицемер добрев!аз просто ви давам доказателствата си и знам че ти пасков и божидар димитров и хиляда процента истина да ви представя няма да повярвате и то само защото служите на държавната асимилационна машина която от сто години се опитва да ни прави българи а в същото  време самите те-българите в България не са с български произход.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: mechta on April 05, 2010, 19:59
В този сайт има повече българи, отколкото помаци. Нека да не забравяме, че племената дошли от Северното Черноморие са над 150 и да се отдава токлова значение на "някои" от тях, които се правят вечно на велики е просто да хабим интелект за нищо. Безразличието е най - доброто оръжие "Подминете ги с мълчание." А българите вече са "тракийци" - това е новото им превъплащение. Дано успеят този път.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Hadj on April 05, 2010, 21:32
 Права си Мечта,
  В  сайта връх са взели или не помаци или още по зле хора от уж помашки произход на които не им пука дали ние ще се съхраним със своята специфичност,затова и аз подминавам с мълчание писанията им които съм слушал до втръсване.За жалост си отидоха мнаго хора заради които се регистрирах и имах намериние действително да  споделяме  неща за нас помаците .Можеш да не влизаш с месеци но след това знай какво е писано "помаците са насила потурчени и исляма е тероризъм.
     
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: mechta on April 06, 2010, 08:54
Нима християнизирането не е насилствено?Как започва покръстването на българите? Как започва покръстването на помаците 1912-15 година, как продължава то 1934(с имената на местностите, нима народа е бил съгласен дори на това), как стана омерзяването на помашките дрехи 50-60 -те години на мин. век, какви бяха събитията от 1972 -1984г? Ние нямаме достатъчно изследователи, а още повече нямаме медии, които денонощно да прокламират нашата религия, произход и най-вече историческите факти такива каквито са. Аз може би и друг път съм споделяла: трябват ни екипи за събиране , изследване и популяризиране на нашата история, фолклор, религия, или казано общо - култура. Така по сайтовете се пилее много, а народа ни не е грамотен и достигнал културата да търси себе си, да съхранява и популяризира. За всичко това съм готова да помогна не само с идеи от сайта.
Title: Ynt: Версии за етимологията на названието "Помаци"
Post by: Hat on April 06, 2010, 09:30
You are not allowed to view links. Register or Login
Права си Мечта,
  В  сайта връх са взели или не помаци или още по зле хора от уж помашки произход на които не им пука дали ние ще се съхраним със своята специфичност,затова и аз подминавам с мълчание писанията им които съм слушал до втръсване.За жалост си отидоха мнаго хора заради които се регистрирах и имах намериние действително да  споделяме  неща за нас помаците .Можеш да не влизаш с месеци но след това знай какво е писано "помаците са насила потурчени и исляма е тероризъм.
     
Здравей Hadj лично аз много ценя твоето присьствие тук и уважавам твоето мнение но сега не мога да се сьглася с теб напьлно.Ако в сайта са взели врьх непомаци,както казваш то самите ние помаците сме виновни според мен защото сме го позволили.Забелязвам лека полека как много от вьрлите противници на помаците и твьрдите привьрженици на теорията за насилственото приемане на исляма отстьпват крачка след крачка назад вьпреки,че много от тях са много добре подготвени  и сигурен сьм ще дойде времето,когато помаците ще бьдат такива,каквито заслужават да бьдат - достойни и уважавани жители на селата и градовете на Бьлгария и Света.Това нещо ние трябва да го постигнем сами и то с усилена борба и знания за самите нас а не с отдрьпване и сьрдене.Трябва непрекьснато да доказваме пред другите а и пред самите нас че ни има че сме едно цяло и още много че..... и ще оцелеем вьпреки всичко.Дьлжим го на децата си ако щеш.Откадето и да погледнеш се вижда,че там кадето има помаци кипи живот.Сигурен сьм трябва да направим така,че един ден децата ни да се гордеят с предците си Но ние трябва да поставим началото.То винаги е трудно.Ако сега един по един се отказваме за дребни неща то каузата ни е с предрешен край.Да не допускаме отстьпление от ценностите си.Прецени сам.Сигурен сьм ще избереш правилната страна.Разумьт винаги побеждава.
Title: Re: Версии за етимологията на названието "По&#
Post by: ali m on April 11, 2010, 21:07
ВОЕННОПЛЕННИЧЕСТВОТО
–   НАЙ – РАЗПРОСТРАНЕНИЯТ НАЧИН НА ЗАСЕЛВАНЕ
             НА МУСЛИМАНИТЕ ВЪВ ВИЗАНТИЯ
  В следствие на многобройните войни между византийци и араби,много араби били пленени от страна на Византия.Пленниците муслимани били заселвани предимно в пустеещите земи,тъй като в следствие на многобройните войни и опустошителните нашествия на славяните голяма част от балканските земи на Византия през 7-10 век останали пусти.Планината Родопи,която е съседна на Тракия явно се е оказала най благоприятна територия за тази дейност по няколко причини:
  Първо планината е представлявала стратегическа погранична област с множество византийски крепости,а се знае че робите и пленниците били използвани за строителство и поправка на тези крепости,а също така в строителството на мостове и крепости
   Второ,планината притежава рудни богатства,които били разработвани още през тракийско и римо-византийската епоха,на някои места са известни ковашки  работилници от онези времена в които се произвеждали оръжия за войската и се добивало олово,използвано за направата на оловни печати и др.Тогава били докарани и майстори ковачи от Египет а и арабите от другите области на халифата също се славели със своето майсторство в производството на оръжия и обработката на метали,дори в леенето на монети.
  Трето пленниците които постепенно се освобождавали от робство,заедно със свободните муслимани получавали простор за развитие на животновъдството,което е техен традиционен занаят още от преди заселването.Ето как са потвърдени тези наши твърдения в историческите извори – „История на Византия” – Д.Ангелов стр.271 -272:
  „През 746 година Константин,син на Лъв,тръгнал от императорската резиденция начело на огромна и тежко въоръжена войска и насочил своя път към страната каринска и града Теодосиопол.Като превзел града, той заповядал незабавно да разрушат градските Укрепления.Като открил съкровищницата,той я взел със себе си.Той преселил в Гърция също цялата войска на града и даже жителите от сарацините и целите им семеиства.Много от жителите на града молели императора да отхвърлят измаилското (арабско) иго и да тръгнат с него.Като получили позволение,те стегнали своите имущества и се отправили на път,уповайски  се на силата на кръста господен и възлагайки надежда на силата на императора.По такъв начин,като напуснали,родината,те преминали на страната на благочестивия император”.
  „През 746 год. Константин Пети предприел нов поход Северна Сирия и завладял Германикия роден град на баща му.В ръцете му попаднали голям брой пленници предимно монофизити,които преселил в Тракия край българската граница за да служат като стратиоти.На следната година византийците нанесли голямо поражение на арабската флота при остров Кипър.Константин Пети предприел нов поход в Армения и Месопотамия.Били превзети крепостите Теодосиопол и Мелитене.И сега, били докарани многобройни пленници в Тракия по протежение набългаро-византийската граница.Преселването на арменски и сирийски колонисти в Тракия било насочено срещу българите,с които Византия имала сравнително добри отношения по силата на договора от 716 год”.
  „Повод за война с българите било обстоятелството,че византийския император започнал да строи по българската граница в Тракия крепости в които поселил пленените сирийци и арменци през 755 год.”.
   „По време на краткото царуване на Лъв Четвърти продължила борбата с арабите на Изток.Византийците имали нови успехи и нанесли голямо поражение на арабската войска през 778 год. при Германикия.При действията в Сирия били пленени голям брой местни  жители,които императорът следвайки предишната политика колонизирал в Тракия”.
  „Значително приложение на робския труд в селското стопанство във Византия през 9-10 век се обяснява с това че през този период византийците водели успешни войни с Арабския халифат и докарали голям брой хора,които били превърнати в роби”.


От посочените по горе цитати се разбират няколко неща:
  Византия води най-малко три вековна политика на заселване на пленници по границите с България в Тракия и на запад по течението на река Аксиос(Вардар).
  В Тракия са докарани арабски войни сарацини заедно със семействата си.
  Били преселени сто хиляди араби –хашашини и хурмиевци във Византия,тъй като се бунтували срещу аббасидската династия и били подкрепяни от византийците.
  Арабите били заселени в Тракия по протежение на византийско българската граница,т.е. на юг от р.Марица,която граничи с Родопите и тема Ахридос в Източните Родопи,която получава своето наименование от арабите-агаряни –ахрене,които я населяват.
  Муслиманите араби били използувани за военни действия срещу славяните и били толкова много че отблъснали славяните,които византийската войска немогла да отблъсне при нападението им срещу Константинопол.
  Повечето от тези пленници били разбира се муслимани, тъй като звучи нелогично в многобройните войни срещу арабите да са пленявани само християни,но имало и такива предимно монофизити и павликяни,които били еретици и жестоко преследвани от официалната църква във Византия.Според нас обаче те били представители на първичното християнство,т.е.по-близо до истинското християнско учение на Иса(А)-Иисус,не на подправеното от византийската власт държавно християнство. Чрез следващия цитат можем да добием представа от къде идват робите къде били заселвани и как били използвани – „История на Византия”- Д.Ангелов стр.15-16 втора част:
  „Освен феодално зависими селяни във владенията на едрите светски и църковни поземлени собственици през 9 – 10 век,имало и известен брой роби.Така например роби използувала в своите големи домени в Пелопонес в края на 9 век една богата аристократка по име Даниелида.За робите като работна ръка в едрото имение(проастрий) става дума в „Ръководството за събиране на данъците”.С помощта на такива роби,от които съставяли въоръжени отряди,действували динатите,за да навлизат в чужди територии и да турят ръка на имотите на селската община.Едно известие за това се съдържа в новелата на Роман Лакапин от 934 год. Може да се предположи че роби в селското стопанство използували не само едрите земевладелци,но и богатите църкви и манастири.Значителното приложение на робския труд в селското стопанство във Византия през 9-10 век се обяснява главно с обстоятелството,че през този период византийците водели редица успешни войни със своите съседи и главно с Арабския халифат и докарали голям брой хора,които били превърнати в роби.Наред с военнопленничеството втори важен извор за придобиване на роби,била развитата по това време търговия с роби,която водели съседите на империята – българи,руси,маджари и веницианци.Роби купували, разбира се главно богатите византийски аристократи(динатите),които имали нужда от тях и от техния труд”.
  Както виждаме голям брой хора военнопленници от войните с Арабския халифат били превърнати в роби а от следващия цитат се вижда какво било тяхното предназначение освен в селското стопанство – „История на Византия”- И.В.Левченко –стр.157,158:
  „Темният строй се развил напълно през 10 век.Военната сила на темата представлявало наследствено военно съсловие,т.нар. стратиоти,при което отбиването на военната повинност било в зависимост от големината на поземлените владения.Съответно на това стратиотите  се разпределяли на четири категории.Така например участъка земя,който струвал пет,минимум четири фунта злато,се считал за достатъчен за издържане на на един конен стратиот.Обикновеният участък на един редовен матроз се оценявал на три литри.След смъртта на бащата военният участък  наследявал синът.Пустеещите земи били заселвани с доброволци или военнопленници.Стратиотите се освобождавали от различните натурални повинности:превоз,строеж на мостове,пътища и укрепления.Ако ли пък в случай на нужда трябвало да бъдат привлечени и те,това ставало срещу специално заплащане. Поземленият данък обаче стратиотите плащали наравно с останалите поданици на империята,а това ги подлагало на всички онези бедствия,които носели със себе си византийските данъчни наредби.Освен войските от темите,които имали предимно отбранително значение,във Византия съществували и кавалерийски полкове разквартирувани във Витиния и Тракия.Те съпровождали императора в походите му”.
  Заселването на военнопленници араби на територията на Византия и по-специално по северната и граница на балканския полуостров,може да се раздели на два етапа. Първия е 7-8 век,а втория 9-10 век.Те се определят от вълните успешни военни действия на Византия срещу Арабския халифат.За втория етап разбираме следното от традиционните извори за историята на империята и за отношенията и с арабите:
  „В следствие на стабилизирането на властта във Византия императорите в 9-10 век водели успешни войни с арабите.След дълготрайния упадък властта се стабилизирала и флота,който нямал почти никакъв успех в последните столетия също се стабилизирал „през лятото на 960 година Никифор Фока предприел нов поход срещу остров Крит,който бил организиран за разлика от предишния твърде добре.След тежка и продължителна обсада през март 961 година в ръцете на византийците паднала крепостта Кандия и целият остров бил отвоюван. Голям брой пленници араби били докарани в столицата и много от тях били разпратени да работят в селското стопанство.След превземането на Крит Никифор Фока се отправил срещу арабския емир Сайф ал Даулах и навлязал в Киликия,където заел редица градове.През декември  962 година бил завзет и града Алепо,столица на емира.С това пътят на византийската войска бил открит за нови още по успешни действия.Съдбата на държавата на Хамданидите,с която империята воювала в продължение на години,била окончателно решена”. – „История на Византия” – Левченко.
  Това показва че Византия до края на десети век продължила политиката на заселване на муслиманите .При успешните действия в Сирия и при превземането на остров Крит византийците отново заселили множество пленници муслимани по границите с България и с другите балкански държави граничещи с империята.Както видяхме от посочените по-горе цитати,войската на Мусайлама била набрана от северна Сирия.По-голяма част от пленниците в продължение на пет века,също били докарвани от там,Стоте хиляди хашашини и хурмиевци са от югоизточната част на същата област, областта позната от муслиманите като Шам.Това наше твърдение   се потвърждава и от някои предания разпространени сред помаците на територията на някогашната тема Ахридос.Те биха могли да се чуят от устата на всеки втори по-възрастен  член на ахренската общност:
  „Владетел,живял в областта Шам,която обхваща Сирия,Ирак,Йордания и Ливан сънувал,че определена област в близост до една река,принадлежи на муслиманите наречени „Урумили миллет”,т.с. тези муслимани,които живеят в балканските територии на Рум(Византия).В съня му било казано,че тази територия принадлежи на хората отведени като пленници от нея,и че трябва да остане свободна тъй като ще дойде време наследниците им да се завърнат там”.
   Други пък казват че:
Title: Re: Версии за етимологията на названието "По&#
Post by: ali m on April 11, 2010, 21:08
ВОЕННОПЛЕННИЧЕСТВОТО
–   НАЙ – РАЗПРОСТРАНЕНИЯТ НАЧИН НА ЗАСЕЛВАНЕ
             НА МУСЛИМАНИТЕ ВЪВ ВИЗАНТИЯ
  В следствие на многобройните войни между византийци и араби,много араби били пленени от страна на Византия.Пленниците муслимани били заселвани предимно в пустеещите земи,тъй като в следствие на многобройните войни и опустошителните нашествия на славяните голяма част от балканските земи на Византия през 7-10 век останали пусти.Планината Родопи,която е съседна на Тракия явно се е оказала най благоприятна територия за тази дейност по няколко причини:
  Първо планината е представлявала стратегическа погранична област с множество византийски крепости,а се знае че робите и пленниците били използвани за строителство и поправка на тези крепости,а също така в строителството на мостове и крепости
   Второ,планината притежава рудни богатства,които били разработвани още през тракийско и римо-византийската епоха,на някои места са известни ковашки  работилници от онези времена в които се произвеждали оръжия за войската и се добивало олово,използвано за направата на оловни печати и др.Тогава били докарани и майстори ковачи от Египет а и арабите от другите области на халифата също се славели със своето майсторство в производството на оръжия и обработката на метали,дори в леенето на монети.
  Трето пленниците които постепенно се освобождавали от робство,заедно със свободните муслимани получавали простор за развитие на животновъдството,което е техен традиционен занаят още от преди заселването.Ето как са потвърдени тези наши твърдения в историческите извори – „История на Византия” – Д.Ангелов стр.271 -272:
  „През 746 година Константин,син на Лъв,тръгнал от императорската резиденция начело на огромна и тежко въоръжена войска и насочил своя път към страната каринска и града Теодосиопол.Като превзел града, той заповядал незабавно да разрушат градските Укрепления.Като открил съкровищницата,той я взел със себе си.Той преселил в Гърция също цялата войска на града и даже жителите от сарацините и целите им семеиства.Много от жителите на града молели императора да отхвърлят измаилското (арабско) иго и да тръгнат с него.Като получили позволение,те стегнали своите имущества и се отправили на път,уповайски  се на силата на кръста господен и възлагайки надежда на силата на императора.По такъв начин,като напуснали,родината,те преминали на страната на благочестивия император”.
  „През 746 год. Константин Пети предприел нов поход Северна Сирия и завладял Германикия роден град на баща му.В ръцете му попаднали голям брой пленници предимно монофизити,които преселил в Тракия край българската граница за да служат като стратиоти.На следната година византийците нанесли голямо поражение на арабската флота при остров Кипър.Константин Пети предприел нов поход в Армения и Месопотамия.Били превзети крепостите Теодосиопол и Мелитене.И сега, били докарани многобройни пленници в Тракия по протежение набългаро-византийската граница.Преселването на арменски и сирийски колонисти в Тракия било насочено срещу българите,с които Византия имала сравнително добри отношения по силата на договора от 716 год”.
  „Повод за война с българите било обстоятелството,че византийския император започнал да строи по българската граница в Тракия крепости в които поселил пленените сирийци и арменци през 755 год.”.
   „По време на краткото царуване на Лъв Четвърти продължила борбата с арабите на Изток.Византийците имали нови успехи и нанесли голямо поражение на арабската войска през 778 год. при Германикия.При действията в Сирия били пленени голям брой местни  жители,които императорът следвайки предишната политика колонизирал в Тракия”.
  „Значително приложение на робския труд в селското стопанство във Византия през 9-10 век се обяснява с това че през този период византийците водели успешни войни с Арабския халифат и докарали голям брой хора,които били превърнати в роби”.


От посочените по горе цитати се разбират няколко неща:
  Византия води най-малко три вековна политика на заселване на пленници по границите с България в Тракия и на запад по течението на река Аксиос(Вардар).
  В Тракия са докарани арабски войни сарацини заедно със семействата си.
  Били преселени сто хиляди араби –хашашини и хурмиевци във Византия,тъй като се бунтували срещу аббасидската династия и били подкрепяни от византийците.
  Арабите били заселени в Тракия по протежение на византийско българската граница,т.е. на юг от р.Марица,която граничи с Родопите и тема Ахридос в Източните Родопи,която получава своето наименование от арабите-агаряни –ахрене,които я населяват.
  Муслиманите араби били използувани за военни действия срещу славяните и били толкова много че отблъснали славяните,които византийската войска немогла да отблъсне при нападението им срещу Константинопол.
  Повечето от тези пленници били разбира се муслимани, тъй като звучи нелогично в многобройните войни срещу арабите да са пленявани само християни,но имало и такива предимно монофизити и павликяни,които били еретици и жестоко преследвани от официалната църква във Византия.Според нас обаче те били представители на първичното християнство,т.е.по-близо до истинското християнско учение на Иса(А)-Иисус,не на подправеното от византийската власт държавно християнство. Чрез следващия цитат можем да добием представа от къде идват робите къде били заселвани и как били използвани – „История на Византия”- Д.Ангелов стр.15-16 втора част:
  „Освен феодално зависими селяни във владенията на едрите светски и църковни поземлени собственици през 9 – 10 век,имало и известен брой роби.Така например роби използувала в своите големи домени в Пелопонес в края на 9 век една богата аристократка по име Даниелида.За робите като работна ръка в едрото имение(проастрий) става дума в „Ръководството за събиране на данъците”.С помощта на такива роби,от които съставяли въоръжени отряди,действували динатите,за да навлизат в чужди територии и да турят ръка на имотите на селската община.Едно известие за това се съдържа в новелата на Роман Лакапин от 934 год. Може да се предположи че роби в селското стопанство използували не само едрите земевладелци,но и богатите църкви и манастири.Значителното приложение на робския труд в селското стопанство във Византия през 9-10 век се обяснява главно с обстоятелството,че през този период византийците водели редица успешни войни със своите съседи и главно с Арабския халифат и докарали голям брой хора,които били превърнати в роби.Наред с военнопленничеството втори важен извор за придобиване на роби,била развитата по това време търговия с роби,която водели съседите на империята – българи,руси,маджари и веницианци.Роби купували, разбира се главно богатите византийски аристократи(динатите),които имали нужда от тях и от техния труд”.
  Както виждаме голям брой хора военнопленници от войните с Арабския халифат били превърнати в роби а от следващия цитат се вижда какво било тяхното предназначение освен в селското стопанство – „История на Византия”- И.В.Левченко –стр.157,158:
  „Темният строй се развил напълно през 10 век.Военната сила на темата представлявало наследствено военно съсловие,т.нар. стратиоти,при което отбиването на военната повинност било в зависимост от големината на поземлените владения.Съответно на това стратиотите  се разпределяли на четири категории.Така например участъка земя,който струвал пет,минимум четири фунта злато,се считал за достатъчен за издържане на на един конен стратиот.Обикновеният участък на един редовен матроз се оценявал на три литри.След смъртта на бащата военният участък  наследявал синът.Пустеещите земи били заселвани с доброволци или военнопленници.Стратиотите се освобождавали от различните натурални повинности:превоз,строеж на мостове,пътища и укрепления.Ако ли пък в случай на нужда трябвало да бъдат привлечени и те,това ставало срещу специално заплащане. Поземленият данък обаче стратиотите плащали наравно с останалите поданици на империята,а това ги подлагало на всички онези бедствия,които носели със себе си византийските данъчни наредби.Освен войските от темите,които имали предимно отбранително значение,във Византия съществували и кавалерийски полкове разквартирувани във Витиния и Тракия.Те съпровождали императора в походите му”.
  Заселването на военнопленници араби на терит