Български > Религия и мистика

Ислямският календар и свещените месеци,дни и нощи

(1/11) > >>

Rahmie:
Ислямският календар и свещените месеци,дни и нощи

Mюсюлманската ера започва с едно велико събитие Хиджра-преселването на Пророка Мохамед и неговите сподвижници от Мека и Медина.Този исторически момент се смята за начало на ислямското летоброене ( 622 г.),което се приема официално при управлението на втория халиф Омар Ибн ал-Хаттаб.

   Ислямският календар е лунарен и неговите месеци се определят в зависимост от различните положения на Луната.Годината съдържа общоприетите дванадесет месеца,като всеки месец включва 30 или 29 дена според положението на Луната.Тези 12 месеца са следните:Мухаррам,Саффар,Рабиу-л-ауал,Рабиу-с-сани,Джумадал-уля,Джумада-с-сания,

Раджаб,Шаабан,Рамадан,Шауал,Зу-л-кида и Зул-л-хиджа.

   Месеците Раджаб,Шаабан и Рамадан се знаят от мюсюлманите като "Трите месеца" и на тях се обръща специално внимание.През тези свещени месеци Великият Аллах дарява своите раби с повече обич и увеличава благосклонността и опрощението си.В хадисите се разказва,че именно тогава Пророк Мохамед е правил повече ибадети и е давал значителна милостиня на безимотните.През тези месеци се правят и много молитви за опрощение на греховете,кланят се намази,пости се и се прочита многократно Свещеният Коран.

   Месец Раджаб е свещен поради факта,че в него се намират особено важните за всеки мюсюлманин нощи "Рагаиб" и "Мирадж"."Рагаиб" е първата петъчна нощ на месец "Раджаб",през която Пророкът е удостоен от Аллах с много високи почести,а "Мирадж" е Възнесението на Мохамед с помощта на малък Джибрил в небесните висоти.

   Следващият месец Шаабан е важен с това,че през него се празнуват свещената нощ "Берат" (нощта на опрощението).Берат е 15-то число на Шаабан и дълбокият му символ означава пречистването на греховете.През тази нощ мюсюлманите искат прошка от Всевишния Аллах и дават обещания за праведен живот.

   Месеците Раджаб и Шаабан са предвестници за идването на месец Рамадан (Рамазан).През месец Рамадан е низпослан Свещеният Коран и постенето става фард (фарз) за мюсюлманите.Божествената книга е дарена през благодатната нощ "Кадр".

   Mесеците Зул-л-хиджа и Мухаррам са също месеци с много стойности.През Зу-л-хиджа се отива на поклонение хадж и се празнува Удхия (Курбан байрам).Мухаррам е първият в календара на мюсюлманите,начало на новата година по Хиджра.Десетият ден на този месец е свързан с някои важни събития,едно от които е свещения обичай "Ашура".

  Благословени дни в ислямската традиция са:Маулид и Рагаиб кандил.

   Маулид кандил е рождена дата на Пророка Мохамед (20.04.),а годината му 570 г. е приета като Годината на Слона.Според календара този априлски ден е дванадесетата нощ на месец Рабиу-л-ауал (вторият понеделник).Факт е,че Мохамед е роден в Мека и произхожда от рода Бану Хашим,принадлежащ към племето Курайш.Бащата на Пророка се казва Абд Аллах (Божи служител),а майка му Амина (вярна).

   Легендата разказва,че малкият Мохамед се ражда със суннет и отрязан пъп.На гърба между двете лопатки бебето е белязано с пророчески знак (мухир нубуат).Къщата,където Расулуллах вижда бял свят,е известна като "Дар табаба".Мохамед е познат и с накои други имена:Ахмад,Махмуд,Мустафа,Сахаб'ул Беян,Сахаб'ул Хатем,Сахаб'ул Харауа,Набиу Рахма,Сахаб'ул Макам Махмуд.

   В историята на исляма рожденият ден (маулид) на Пророка се чества за пръв път тържествено по времето на Фатимидите в Египет.Оттогава тази нощ се празнува в свещените градове Мека,Медина,както и по всички краища на мюсюлманския свят.

   През същата нощ се случват и други събития:след силен земен трус се счупват идолите в "Кааба".срутват се колоните на императорския палат,изгасва Маджуси-хилядолетният факел на огнепоклонниците,изсъхва езерото Сава,местността Савая от своя страна се превръща в езеро.

   Рагаиб  кандил е първата петъчна нощ на месец Раджаб.Смисълът на тази дума означава благоволение и изобилни дарения.В тази нощ милостта,благоволението,щедростта и даренията на Всевишния Аллах са безкрайни.В  същата петъчна нощ Мохамед е удостоен с пророческа мисия.

  Други знаменателни нощи,които присъстват в ислямския календар,са "Исра и Мирадж","Берат" и "Кадр".

   Двадесет и седмата нощ от месец Раджаб е "Исра и Мирадж".Чудото "Исра и Мирадж" е събитие,което е по волята на Великия Аллах и се случва година и половина преди преселението в Медина."Исра" е ози момент,когато Мохамед е оведен от Масджид-и Харам (Мека) в Масджид-и Акса (Иерусалим)."Мирадж" е Възнесението (издигането) в небесата на любимия на мюсюлманите Пророк,където му се разкриват божествени откровения.По този повод в Хадис-и Шариф се разказва следното:"В един момент,когато пророкът стоял до мястото,наречено хатим в харем-и Шариф,при него се явява ангел Джибрил.Той разкъсва гръдта на Мохамед,взима сърцето му и го измива с вода от кладенеца Замзам,вдъхва му вяра и мъдрост и отново го поставя на мястото му."

   След тази случка Мохамед възсяда коня,наречен Бурак,който го отвежда от Мека в Медина.Мохамед преминава заедно с Джибрил през седем стълба на небесата>На седмото небе според мюсюлманската традиция се намира дървото Сидра(Лотос),където двамата срещат много от пророците и си разменят поздрави и благопожелания с тях.Джибрил се установява в мястото,наречено Сидрат-ул Мунтаха,а Пророкът продължава  с друг кон на име Рафраф и се явява пред Трона на Всемогъщия Аллах.По времето на това чудо Аллах удостоява вярващите с три важни неща:петократния намаз (фард),последните аяти на сура "Бакара".части от сура "Ал-Исра",и опрощаването на греховете.

   Издигането на стълбата (мирадж) е описано в първия аят на сура "Ал-Исра" (Нощното пътешествие) така:"Пречист е Онзи,Който пренесе Своя раб  нощем от Свещената джамия до Най-далечната джамия,околностите на която Ние благословихме,за да му покажем от нашите знамения.Той е Всечуващия,Всезрящия."

   Нощта "Берат" е петнадесетият ден на месец Шаабан.Името на нощта означава пречистване и опрощаване на греховете.През тази нощ мюсюлманите дават отчет за деянията си,искат прошка от Всевишния Аллах и поменуват починалите близки.Значението и достойнствата на нощта "Берат" са обобщени от ислямските улеми в пет точки:

1.В Корана нощта "Берат"е определена като свещена.

2.През тази нощ Аллах дарява вярващите с опрощение и благодат.

3.Ибадетите през тази нощ са с много голяма стойност.

4.Берат е нощ  за проверка  на душевния мир и отчет на деянията.

5.През същата свещена  нощ Мохаммед е дарен с правото шафаат-"Шафаат-и Узма" (Голямото застъпничество) или "Макам-и Махмуд" (Славният пост).В Махшар (мястото на Съдния ден) на Пророка е отсъдено правото да се застъпва за всички хора,с изключение на неверниците и двуличниците.

   Свещената нощ "Кадр ("Лайлату-л кадр) е безспорно  най-святата нощ на двадесет и седмия ден на рамадан (може да се празнува още и в навечерието на 23-ия или 25-ия ден).През  "Кадр"е  низпослан Свещеният Коран.Това е нощта.в която много ангели.на1ело с Джибрил,слизат за благодеяние на земята.за тази могъща нощ се разказва и в специална сура:"Ние го низпослахме в Нощта на могъществото.Но  откъде да знаеш ти какво е Нощта на могъществото?Нощта ана могъществото е по-добра от хиляда месеца.Слизат ангелите и Духът (Джибрил) през нея-с позволението на техния Господ-За всяка повеля" (Сура Ал-Кадр/Могъществото;аяти 1-4).

   Светата книга е низпослана изцяло чрез тайнството на Запазения скрижал(Ал-лаух ал-махфуз) на земното небе.Освен "Нощ на могъществото" и "Нощ на предопределението","Лайла-ту-л-кадр означава и "Нощ на почитта",защото тя е израз на почит,която Всевишния оказва на отдалите живота си за Него.

Мюсюлманите чествата през годината два големи празника:

Рамадан  (Рамазан) и Удхия (Курбан байрам).Рамазан,месецът на говеенето,е тържество на поста над човешките страсти ижелания.Приема се,че по време на постите се води борба между доброро и злото.През този месец малките искат прошка от по-възрастните.Това става през последните три дена (т.н. Шекер байрам),когато младите обикалят къщите на своите близки.Така те заздравяват роднинските връзки и  засвидетелстват приятелското си отношение и доверие.Аиду-л-фитр-празненството по повод завършването на говеенето,е през първия  ден на месец Шауал.Рамазан е море на истината,в което се пречистват душите на хората.Това е най-големият подарък за мюсюлманите.

   Курбан байрам е най-великият празник на  мюсюлмюните.Той съответства на християнския Великден и еврейската Пасха.Навечерието на байрама се нарича Арифа (Арефе) и е посветен на мъртвите.Тогава се приготвят лакомства и се къносва жертвеното животно-обикновено агне.Клането се извършва от човек,който прочита преди това специална молитва (такбил) и който предната вечер е осветил ножа в джамията.Главата на агнето се обръща към Кибла (посоката на Мека и Медина).

   През Курбан байрам миряните изпълват джамиите и принасят в жертва животни за благоволението на Създателя.Аиду-л-адха-празненството на жертвоприношението,е през десетия ден на месец Зу-л-хиджа.В този празник вярващите се обединяват под знамето,издигнато от исляма,за да възтържествува единството и братството на мюсюлманите.

   Всяка сeдмица има един празничен ден-петък-и неговата важност произтича от груповата обедна молитва,задължителна за спазване от всеки мюсюлманин.Петъчният ден и нощ са извънредно ценни и направените ибадети през това денонощие имат много висока стойност.В този ден вярващитесе събирати се превръщат в едно цяло,като по този начин печелят благодатта на Аллаху Те'аля.В Хадис-и Шариф Пророкът Мохамед повелява следното:"От слънчевите дни най-благословен е петъчният ден."През този ден е сътворен първият човек и пророк Адем (Адам);през същия ден той влиза в Рая и пак през този ден той е изваден от там.Според традицията в петъчния ден ще настъпи Къамат (Къямет).

  "Ашура" е също свещен ден (10-то число)-в края на първата  декада на месец Мухаррам.В същия ден се случват доста важни събития:Аллаху Те'аля приема молитвата на Адем,корабът на Нух (Ной) засяда на връх Джуди,Юнус (Йона) излиза от корема на рибата,в същия ден се срещат след дълга разлъка Якуб (Яков) и Юсуф (Йосиф).Това е и денят,в който е създаден Раят (Джанна) и са сътворени по-главните ангели.

   През "Ашура" е прието да се подпомагат бедните хора,да се сдобрят скараните и обидените и да се посещават болните.Правенето на чорба Ашура  през този ден е традиция,която обаче не е задължителна.Според преданието,когато корабът на пророка Нух засяда на връх Джуди,вярващите вадят от торбата си наличната храна:пшеница,фасул,нахут и други и сготвят обща чорба.Това става именно през деня Ашура,откъдето идва и този обичай.

  Хъдърлез е друга традиция,която отговаря на християнския Гергьовден(м.май) и се приема за начало на лятото.Празникът е посветен на мюсюлманските светци-Хъдър и Иляз,покровители на хората,животните и плодородието.Невруз (от персийското "нооруз"-нов ден) е друг почитан празник,който бележи настъпването на пролетта.За него са  характерни ярките цветове и облекла.Невруз се приема за начало на новата календарна година при шиитите.

   Религиозните обреди,в т.ч. и свещените месеци,дни и нощи,са неотменима част от делника и живота на мюсюлманският човек,в който той се включва по най-подходящия начин.Единственият път за спасение и щастие за вярващия е да върви по посоката,начертана от Славния Пророк,и да възхвалява името на Аллах.

Ид ал-адха
 
Празник на жертвоприношението.Познат също като Курбан байрям или Коч байрям.Отбелязва се в края на ежегодното поклонение в Мека на 10-ия ден от зу-л-хиджа,месеца на поклонението.Обредът по жертвопринасянето на чисти животни е свързан с онзи момент от живота на Ибрахим (Авраам),когато,за да изпита неговата вяра,Бог му повелява да принесе в жертва сина си Исмаил (Измаил);Авраам не се възпротивява и Бог заменя сина с овен.Само една част,обикновено една трета,от месото на животното се изяжда от семейството,извършило обреда.Останалото следва да се раздаде на бедните.За онези,които не са на поклонение,празникът предвижда посещения на джамии и гробовете на роднини.Продължава три дни и включва раздаване на подаръци и сладки,а също приемане на роднини и гостуване при тях.

You are not allowed to view links. Register or Login


 


balkans:
Публикуваното е написано кратко,точно и ясно. Полезна, но също така и важна информация събрана в кратък текст!

bogutevolu:
Rahmie sestro .. blagodaria na tebe za tazi tema sveshtenite mesetsi, dni i noshti.

Allah da e dovolen ot teb.

halikan:
ALLAH dae dovolen ot teb Rahmie,mnogo hubava tema,jiva i drava dasi naistina mnogo polezno 4etivo

Rahmie:
Taka sishto nashiyat uvajavan i redovi chlen Huseyin Mehmed predloji, kato ideya sega prez Ramazan mesetsa ako moje na glavnata stranitsa da sa izpisani chasovete za sufer i za aksama v po glavni darjavi i gradove naselyavano ot pomacite...

Mislya che shte e mnogo dobre da se napravi tova. Dano uspeyem da go vkluchim v glavnoto menu po nyakakv nachin... Az se porovih iz neta i otkrih pone tazi stranitsa, kadeto jelaeshtite mogat da si izberta darjavata i grada sled koeto se izchislyava i ti dava chasovete za tseliyat mesets Ramazan za dadenoto myasto...

You are not allowed to view links. Register or Login

Ülkeler =Strani

Şehirler =Gradove

Hesapla =Izcisli

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Go to full version