Български > Eзик

Стремеж към съвършенство - правилен българ�ски език

(1/16) > >>

nezir_9:
Както е казал Я.Сандански: "Робът се бори за свобода, свободният - за съвършенство",

По - надолу публикувам основни правила в българската граматика.

След дълго мислене се реших на тази стъпка, с голям риск да не бъда разбран.

Идеята ми е много проста - не искам никой да се обижда.

Нека по този начин вдигнем още малко нивото на Форума.

Естествено, че всички допускаме грешки, но нека вътрешния ни стремеж да ни мотивира те да бъдат по - малко.

Няма значение човек какъв език ползва, нека обаче стремежът бъде за по - високо ниво!

Важно неща, които биха били полезни на всички позабравили правописа:


ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА НА ГЛАВНИТЕ БУКВИ

1. В началото на изречението се пише главна буква.
Пример:
Общата стойност на договора е 12 EUR.
2. Когато изречението след обръщение в писма, молби, документи се пише на нов ред, то започва с главна буква.
Пример:
Уважаеми господине,
Получих Вашето запитване за доставка на 200 компютърни системи.
3. Имената на административни организации, учреждения, институти, учебни заведения и други се пишат с начална главна буква.
Пример:
Народно събрание.
Софийски университет “Св. Климент Охридски".
Българска национална телевизия.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА СЛЯТО И ПОЛУСЛЯТО ПИСАНЕ НА ДУМИ И ФОРМИ

1. Полуслято (с чертица между компонентите) се пишат сложни думи, чиито основи са в равноправно отношение (между тях може да се вмъкне съюзът и).
Пример:
aудио - визуален (аудио и визуален).
черно-бял (черен и бял).
горе-долу (горе и долу).
тук-там (тук и там).

2. Частиците „по” и „най” се пишат полуслято с прилагателните.
Пример:
по-силен, най-много.

ПРАВИЛА ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ЧАСТИ ОТ ДУМИ

1. Могат да се пренасят само части от думи, в които има гласна.

2. Една буква (гласна или съгласна) не се оставя сама нито на горния ред, нито се
пренася на долния.
Пример:
ек-ран е правилно.
е-кран и екра-н е НЕправилно.( НЕ е правилно )

3. Една съгласна между две гласни се пренася на долния ред.
Пример:
ино-вация и инова-ция е правилно.
инов-ация е НЕправилно.
иновац-ия е НЕправилно.

4. Две съгласни между две гласни се разделят - едната остава на горния ред, другата е
на долния ред.
Пример:
инфор-мация,
поз-нание,
мени-джър,
есен-на.

5. При повече от две съгласни между две гласни поне една съгласна остава на горния ред и поне една се пренася на долния ред.
Пример:
качест-во или качес-тво
обвър-звам или обвърз-вам

6. Две гласни в средата на думата или се разделят, или и двете остават на горния ред.
Пример:
ави-ация или авиа-ция
организаци-онен или организацио-нен

7. Буквата „ь” не се отделя от предходната съгласна.
Пример:
шо-фьор е правилно.
шоф-ьор НЕ е правилно.
ПРАВОПИС НА СЪКРАЩЕНИЯТА

1. След повечето съкращения се пише точка.
гр. (=град) с. (=село) вж. (=виж)
При някои съкращения се използва чертица между буквите.
г-н (= господин), у-ще (= училище), д-р (= доктор)

2. При съкращаване на наименованията на мерните единици точка не се пише.
км – километър, м – метър, см — сантиметър,
мм – милиметър, т – тон, кг – килограм
г – грам, мг – милиграм, ч — час
мин – минута, дка – декар, л – литър, атм - атмосфера

3. При съкращаване съществителните собствени имена се пишат с главна буква. Те се съкращават само на една буква (съгласна или гласна) или на две или три букви (до съгласна включително).
Пример:
Х. Ботев е НЕправилно.
Хр. Ботев е правилно.

И. Вазов и Ив. Вазов
А. Константинов и Ал. Константинов
П. К. Яворов

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА НА ПРЕПИНАТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ
ТОЧКА (.)
1. Точка се пише в края на съобщително изречение.
Тези промени в компанията бяха предвидими.
Доставката се очаква да пристигне в петък.
2. Точка се пише след съкратени думи.
Проф. (= професор) Г. (= Георги) Димов
Вж. (=виж) Ед. ч. (= единствено число)
Бълг. ез.(= български език)
3. Точка се пише след арабски цифри, употребени като числителни редни.
2. глава (= втора глава) 4. курс (= четвърти курс)

ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК (?)
Въпросителна се пише в края на вьпросително изречение.
Кога най-после ще доставите принтера ми?
С какво се обяснява този отказ?
Кога ще отстраните проблема?

УДИВИТЕЛЕН ЗНАК (!)
1. Удивителна се пише в края на възклицателно изречение.
Радвам се да Ви видя!
Толкова много пари за този компютър!
Ще се оплача от Вас!
2. Удивителна се пише в края на подбудително изречение.
Свободен сте да изберете точно това, което Ви трябва!
Не отваряй капака, ако принтерът е включен в мрежата!
Използвайте само оригинални консумативи на HP!
3. Удивителна се пише след обръщения, частици и междуметия, когато са оформени като отделни изречения.
Ах-ах! Ах, извинете!
Господине!
Димитре!

ЗАПЕТАЯ (,)
1. В простото изречение със запетаи се отделят една от друга еднородните части.
Но когато всичко бъде уточнено, следва тежък, съсредоточен, целенасочен труд и се изисква много старание, упорство и отдаденост.
Имам нужда от преносим компютър, цифров фотоапарат, принтер, факс.
1.1. Еднородни части, свързани чрез еднократно употребени съюзи и и или, не се отделят със запетая.
Микропроцесорът e с многоядрена архитектура и високоскоростни комуникационни възможности.
Бих могъл да Ви предложа принтер и скенер или многофункционално устройство.
2. В простото изречение със запетаи се ограждат обособените части.
Праволинеен и целенасочен, той беше решил да покрие всички тестове за получаване на ниво Професионален Търговец на Оригинални консумативи.
Без подходящ документ, подписан и подпечатан, не мога да Ви предам принтера.
3. В простото изречение със запетаи се ограждат вметнатите думи и изрази.
Разбира се, сервизният специалист знае какво да прави.
Получавате, тъй да се каже, три устройства в една кутия.
А компютърът, представете си, изчислява всичко вместо вас.
3.1. Не се ограждат със запетаи следните думи и изрази: обаче, например, според мене, според (х), може би, наистина, следователно, значи, вероятно, по всяка вероятност, сякаш, навярно, очевидно, по такъв начин, като че ли, всъщност, естествено, явно, и така/тъй.
Наистина консултантът е допуснал грешка в анализа.
Няма според мен друго решение.
А може би ще се наложи да започнем по-отдалече.
4. Обръщенията се отделят от другите думи в изречението със запетаи. Вътре в изречението те се ограждат със запетаи.
Колеги, някой получавал ли е запитване за доставка на IP телефони?
Моля, господа, нека да започваме срещата!
С какво мога да Ви бъда полезен, госпожо?
5. В състава на сложното изречение простите изречения се отделят едно от друго със запетаи.
Щом се върна в офиса, ще прочета съобщението Ви.
Клиентът пристига, разглежда изложените стоки, оглежда се, никой не му обръща внимание, той си тръгва.
Мениджърът се опитва да пусне принтер на клиент, обяснява по телефона какви са текущите промоции, създава поръчка в Диригент.
5.1. Ако простите изречения се свързват чрез еднократно употребени съюзи и, или, да, запетаи не се употребяват.
Не бях сигурен да се обадя ли отново и затова идвам лично.
Клиентът е архитект и търси тясно специализиран CAD софтуер.
Пробвайте да печатате на тази хартия или оставете принтера си за тестване.
5.2. Запетаите отделят едно от друго простите изречения, като се поставят на границите между тях.
Глобалната икономика се стабилизира, бизнесът се съживява, все повече фирми се заемат с по-мащабни проекти.
Сървърът осигурява базовите услуги, изисквани за инсталиране на комуникационна инфраструктура.
Разчитаме на добрата си технология, а има добри и цени и поддръжка за партньорите.
6. Пред съюза и се пише запетая, ако се намира след обособена част, вметната единица или подчинено изречение, с които няма синтактична връзка
Той прави жестове, които приковават, и след това изговаря думите отсечено.
Клиентът се отказа от покупката на лазерен принтер, разочарован от качеството на разпечатката, и попита за друго решение.
Разбрах, че не желаете този модел, и отказах поръчката.
7. Пред или се пише запетая, когато служи за обособяване. Пред и се пише запетая, когато служи за присъединяване.
Направете всичко възможно, и то веднага и без отлагане.
Купете си нов принтер, или по-добре, вземете многофункционално устройство.

ТОЧКА И ЗАПЕТАЯ ;
Знакът точка и запетая служи за отделяне на една от друга на относително самостоятелни големи синтактични цялости вътре в изречението (еднородни части, отделни изречения, група от изречения).
Основни характеристики и предимства, които има предложената работна станция: мощен двуядрен процесор; поддръжка на до 32 GB ECC оперативна памет; бърза графика; съвместимост с HP-UX 10.20, 11.0 и 11; възможности за надстройка на процесора, паметта и твърдите дискове.

СКОБИ ()
1. Със скоби се ограждат вметнатите единици, когато имат значение на допълващи бележки, изказани мимоходом, или на допълнителни обяснения.
В бъдещите PC машини ще има по-малко (или дори никакви) кабели.
Плановете на компаниите предвиждат създаването на системи, произвеждащи по-малко от 26 децибела шум (приблизително колкото човешки шепот) и дори на супертихи блокове с нива под 10 Db (съизмерими със звука, издаван при дишане).
Компанията предлага два маршрутизатора, базирани на стандарта 802.11g (54 Mbps максимална пропускателна способност).
2. Със скоби се ограждат думи и изрази, които назовават по друг начин вече назован предмет, явление, признак.
Персоналният цифров помощник (PDA) е навсякъде с вас.
Пример за това е частната телефонна централа (Private branch exchange – PBX).

ТИРЕ (-)
1. Тире се пише на мястото на пропусната, но подразбираща се дума.
В отчета за продажбите броят на продуктите се отразява с положително число, на върнатите от клиенти продукти – с отрицателно число.
Половината от сумата може да платите предварително, а другата половина – след получаване на стоката.
2. Тире се пише пред пояснителна дума или израз.
При един от клиентите ни – „БГТ”, инсталирахме система за централизирано съхранение на данни.
3. С тире се отделя обобщаваща дума от еднородни части.
Особено интересни са нововъведенията в „горещите” сфери за момента – персоналните компютри или биотехнологиите.
В обявената наскоро серия компютри новите технологии са във всеки компонент – и хардуер, и софтуер.
4. С тирета се ограждат вметнати изрази.
Пазарът за преносими компютри – уверяват анализаторите – ще продължава да расте.
Ако компютърът се надстрои – доколкото дънната платка позволява – може да се използва за файлов сървър.
5. Тирето замества изпусната съюзна връзка.
На колегата Иванов се отвори много работа – броят на невъведените в системата сделки нарастваше лавинообразно.
Първо проучи нуждите на клиента – фотоапаратите може да не го интересуват изобщо, въпреки ниската цена.
6. Когато подчиненото изречение предхожда главното, между двете изречения вместо запетая може да се използва тире (вж. Запетая – 5.).
Моля, повикай куриер – трябва да изпратим договора по най-бърз начин.
Като получиш уведомителен мейл – намали цената на принтера в офертата.
Ако няма нужда от по-висока производителност – предложи по-евтино решение.

ДВОЕТОЧИЕ (
1. Двоеточието е знак за въвеждане на изречения или на части от изречения, поясняващи показани вече мисли.
Отговорът е много лесен: забавлението от това, което правиш.
На изложението може да се види всичко: от евтини компютърни аксесоари до впечатляващи геймърски решения.
2. Двоеточие се пише в края на молба, документ, писмо пред подпис на лице.
Ректор: (п)
С уважение: Цв. К.
С почит: Й.М.

КАВИЧКИ (“)
1. С кавички се заграждат условните названия.
Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”
Футболен клуб “Етър”
Вестник “Компютри”
Книгата “Наръчник по Телекомуникации” на Анабел Дод
2. С кавички се ограждат думи и изрази с преносна употреба или за да се изрази особеното отношение на автора (ирония, недоверие, дистанциране, подчертаване и др.).
Фотохартиите на HP „не забравят” – те са устойчиви на избледняване поколения наред.
Как HP „тормози” касетите за принтери – с повече от 48 теста, които включват пускане от височина 15 метра, излагане на високи температури и др.

ДРУГИ ОСНОВНИ ПРАВИЛА
-Н- ИЛИ -НН-
Двойно "н" ("нн") се появява само в случаите, когато прилагателното в мъжки род завършва на "нен". Тогава е-то изчезва и двете "н" се сливат в "нн".
м.р. ж.р. ср.р. мн.ч.
есеНЕН есеННа есеННо есеННи
цеНЕН цеННА цеННо цеННи
времеНЕН времеННо времеННо времеННи
В останалите случаи - когато липсва окончание "нен" в мъжки род се пише едно "н".
бедствЕН бедствеНа бедствеНо бедствеНи
писмЕН писмеНа писмеНо писмеНи
особЕН особеНа особеНо особеНи
обикновЕН обикновеНа обикновеНо обикновеНи
Изключение: несъмнен -> несъмнено.

-Т- ИЛИ -ТТ-
Двойно "т" ("тт") се появява в случаите, когато се членува съществително от женски род, единствено число, което завършва на "т".
нечленувана форма членувана форма
пролеТ пролеТТа
възрасТ възрасТТа
външносТ външносТТа
действителносТ действителносТТа
Когато съществително от женски род завършва на "Щ", то се членува като се добави "ТА".
моЩ моЩТа
ноЩ ноЩТа
пеЩ пеЩТа

С ИЛИ СЪС, В ИЛИ ВЪВ
1. Когато следващата дума започва със съгласните С или З, предлогът „С” се удвоява, например: СЪС захар, СЪС сол, СЪС самолет.
Обичате ли кафето СЪС захар?
2. Когато следващата дума започва със съгласните В или Ф, предлогът „В” също се удвоява, например: ВЪВ водата, ВЪВ вторник, ВЪВ фабриката.
ВЪВ Вашия компютър има мишка.

А ИЛИ Ъ?
Как да напишем глаголната форма в м.р. ед.ч. – с А или Ъ? Правилото е:
ако в ж.р., ср.р. и мн.число гласната изпада, то във формата за м.р. ед.ч. трябва да пишем Ъ. Ако гласната се запазва, то в м.р. ед.ч. трябва да пишем А.
м.р. ж.р. ср.р. мн.ч.
написАл написАла написАло написАли
казАл казАла казАло казАли
Но:
рекЪл рекла рекло рекли
пресякЪл пресякла пресякло пресекли

ПЪЛЕН ЧЛЕН
Подлогът в едно изречение трябва да се членува с пълен член.
Подлог се нарича извършителят на действието от граматична гледна точка.
Клиентът плати цялата поръчка авансово.
В повечето случаи е доста лесно да се определи подлогът, но понякога това може да бъде доста трудно. В изречения със страдателен залог лесно може да се обърка извършителят на действието:
Обектът се охранява.
Магазинът е затворен.
Грешна употреба:
Обекта се охранява.
Магазина е затворен.
Подлог в този случай е не логическият извършител на действието, а граматичният.
Съществително и прилагателно, пред които има предлог НИКОГА не се членуват !

Й ИЛИ И
„Й” в единствено число преминава в “И” в множествено число в следните случаи:
1. Съществителни имена от мъжки род с повече от една сричка.
единствено число множествено число
славеЙ славеИ
пороЙ пороИ
героЙ героИ
2. Притежателни и възвратнопритежателни местоимения.
единствено число множествено число
моЙ моИ
твоЙ твоИ
своЙ своИ

3. Въпросителни и относителни местоимения.
единствено число множествено число
коЙ коИ
коЙто коИто
чиЙ чиИ
чиЙто чиИто
4. Неопределителни и отрицателни местоимения.
единствено число множествено число
някоЙ някоИ
нечиЙ нечиИ
никоЙ никоИ
5. Обобщителни местоимения.
единствено число множествено число
всякоЙ всякоИ
Формите за множествено число НИКОГА не завършват на –Й:
идея идеИ
организация организациИ

примерна транскрипция, кое бутонче от клавиатурата да натискаш, когато си на фонетична и използваш кредора:

Ч = ~ - горе в ляво до 1-цата
Я = Q
В = W
Ж = V
Ь = X
Ъ = Y
Й = J
Ю = \
Ш = [
Щ = ]

Искрено се надявам да престанем да пишем на латиница, да ползваме четворки, шестици и други простотии!
 

shaban:
Незир ,ако един човек владее съвършено българския  език и кирилицата или какъвто и да е друг език или азбука не значи ,че е съвършен. Остави съвършенството,то не е наша грижа.Кой както иска ,така нека се изразява ,защото нивото на изразните средства не е право пропорционално на човешката култура или съвършенството, ако въобще съществува във вид ,който ние си го представяме.Имай предвид ,че до десет години кирилицата в България,може би  ще е само спомен. Не отсичай така,всичко тече и всичко се променя.

rcn:
az sy6to nasvalqh nqkolko materiala ot neta za bg gramatikata. specialno za pravopisa ima edna knijka koyato e ka4ena ot avtora i (един истински съвременен Възрожденец - борислав георгиев)

You are not allowed to view links. Register or Login

You are not allowed to view links. Register or Login

You are not allowed to view links. Register or Login

You are not allowed to view links. Register or Login

ima i drugi koito vseki zainteresovan moje da si nameri. za men li4no pisaneto na latinitsa e golyamo blago za6toto prikriva neznanieto mi (po skoro zabvenieto) na bylgarskata gramatika, no vseki koyto ima nujda da mine edno nivo po nagore v svoeto razvitie bi triabvalo da se starae da govori i pi6e pravilno - kogato sym polu4aval ne6to pove4e ot o4akvaniyata mi e bilo zaradi izpolzvaneto na uslovno naklonenie, kulturni dumi4ki i stilisti4eski izdyrjani izre4eniq.

s navlizaneto na ma6inniq prevod pravilnoto pisane na edin ezik 6te stava vse po vajno za da moje programata za prevod da prevejda adekvatno i da bydem razbirani ot otsre6tnata strana

i nakraya za vsi4ki s pretentsi za znanie ili neznanie na bgskia ezik edin etalon

You are not allowed to view links. Register or Login

Шали:
You are not allowed to view links. Register or Login...Имай предвид ,че до десет години кирилицата в България,може би  ще е само спомен. Не отсичай така,всичко тече и всичко се променя.

--- End quote ---

Не мисля, че това ще се случи. Зависи главно от поведението и подходите на семейството и на образователните институции. Тази глобализация се оказа много удобно извинение за размиването на ценностите.
Дано сме здрави и след 10 год. да обсъдим отново този проблем, Шабан и то пишейки на кирилица;)

PETER:
Ами то на Шабан му се иска, ама не му стиска. ;)

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Go to full version