Български > Религия и мистика

Курбан Байрам - Kurban bayramı

(1/30) > >>

Rahmie:
27 Ноември 2009
You are not allowed to view links. Register or Login

Едно от задълженията ни в земния живот е коленето на курбан (жертвено животно). Курбан означава и "доближаване" към Всевишния и изразява благодарност, отдаденост и смиреност към нашия Създател. В Свещения Коран се повелява: "Отслужвай молитвата към своя Господ и [жертвено животно] коли!" (108:2)

              Тази традиция започнала втората година след преселението (хиджрет) на Пратеника на Аллах в Медина и е задължение (ваджиб) за всеки мюсюлманин с необходимите материални възможности. В хадис на Пратеника на Аллах се подчертава, че тези, които имат възможност, а не заколят курбан, ще бъдат наказани. Хадисът ни предупреждава:

              - Тези, които имат възможност, а не заколят курбан, да не се доближават до нашите молитвени домове!

              Да, хадисът ни разкрива, че всеки, на когото материалното положение му позволява, трябва да заколи курбан, а тези, които, въпреки че имат необходимите средства, не го направят, да не се доближават до молитвените домове. Човек, който не може да бъде близо до молитвения дом, означава да бъде лишен от благодеянията (севаб) на останалите мюсюлмани. А едно такова отдалечаване понякога е голямо наказание.

            Затова учените ни припомнят, че коленето на курбан е задължение (ваджиб) на всеки, а този, който, въпреки че има възможност, не заколи, ще бъде наказан.

            Според ислямското законодателство (фъкъх) курбанът е задължение за богатите. Но за да поясним този въпрос, може да кажем, че всеки би трябвало да заколи курбан, стига това да не се отрази сериозно върху неговото препитание. Ако човек, след като заколи курбан, няма да има възможност да си купува основните стоки за препитание, то тогава това задължение за него отпада.

            Коленето на курбан трябва да бъде само и единствено в името на Всевишния Аллах. Това е едно благодеяние, за което всеки ще бъде възнаграден според намерението си.

Copyright © 2006—2009 Фондация Роза, Всички права запазени

Rahmie:
You are not allowed to view links. Register or Login

Едно от полезните неща, които сме придобили чрез исляма, е коленето на Курбан, което е задължение на всеки мюсюлманин. Всеки човек, който има материална възможност, е задължен да заколи курбан, но има някои условия, които трябва да бъдат спазени. В книгите по ислямско право са споменати няколко правила:

         1. Курбанът е задължение за този, който се намира вкъщи. Тоест за пътника курбанът отпада. Поради тази причина хаджиите, които се считат за пътници, не колят курбан. Това, което колят те, е, за да изразят своята благодарност, че са успели да отидат на хадж.

         2. Курбанът се коли от богатия, а бедния не е задължен. Но ако един бедняк реши да заколи курбан, няма нищо лошо. Това, което заколи, ще се счита за допълнителен (нафиле) курбан. От него може да яде цялото му семейство, а може да раздаде и на съседите си. Дори ако няма възможност да си купи месо, бедният може да остави целия курбан в дома си.

         3. Обреченият (адак) курбан може да се коли и през трите дена на празника Байрам. Само че този, който е обрекъл курбанa, не може да яде от месото му. Това се отнася и за близките му, на които не е разрешено да им дава милостинята си зекят.

         4. Задълженият да заколи курбан не може да даде паричната му стойност на някого. Условие е кръвта на жертвеното животно да бъде пролята. Затова този, който не може сам да заколи курбан, определя друг, който да направи това. Ако курбанът е заколен с друго намерение, то задължението си остава. Тоест ако се заколи за да се продаде в месарски магазин, това не се счита за курбан.

        5. Курбанът може да бъде овца, коза, крава и камила. Овцете и козите трябва да са навършили една година. Ако една овца на шест месеца е голяма колкото овца на една година, тя също може да се заколи за курбан.

        6. Овцата и козата могат да се заколят за един човек, а кравата и камилата за седем. Условие е намерението на всички да бъде за курбан, а да не бъде само заради месото. Ако някой е с такова намерение, то за всички останали се счита, че са заколили курбан само заради месото му.

        7. За курбан не може да бъде заколено малко животно като кокошка, петел или патица.

        8. Хората, които са заколили едно голямо животно, трябва по равно да разпределят месото от животното, за да не остане на някого малко, на друг повече. Всичко трябва да бъде претеглено справедливо.

        Байрамът е ден на щастие. В този ден не трябва да има и най-малки поводи за неразбирателство.

Copyright © 2006—2009 Фондация Роза, Всички права запазени

isa71:
Хасен ел-Басри казва:

„Във всеки ден, в който не се прегреши пред Аллах е празник. И всеки ден на вярващия, изкаран в подчинение зикр и благодарност към Аллах е празник за него.”

isa71:
Пейгамберинът (с.а.в) казва:

(( الحج عرفة ))

“Хаджилъкът е (престоят) на Арафат”.

         Деня на Арафат е ден на опрощение и спасение от Огъня. Аллах Аззе ве Джелле опрощава на тези хора, които са престояли на Арафат, и опрощава на тези от мюсюлманите, които не са хаджии, но са направили искрено покаяние, подобрили са делата, целите и намеренията си. Поради това денят след Арафат е празник за всички мюсюлмани по всички краища на света. В днешния ден всеки мюсюлманин коли своя курбан, с цел приближаване към Всевишния Аллах, Който заповяда в Корани Керим на Пейгамберина (с.а.в):

         §Затова кланяй се на своя Господар и [курбан] коли!§/Сура Кевсер/108/:2./

         Курбанът е сюннет от Ибрахим и Мухаммед (а.с.). Аллах Субханеху ве Теаля подложил на изпитание Ибрахим (а.с), като му заповядал да пожертва сина си Исмаил за курбан. Мъдростта от това била да го изпита колко е предаността му към Аллах Теаля. Ибрахим (а.с)  бил предан на своя Създател и се подчинил на заповедта Му. Аллах Аззе ве Джелле казва:

         §И когато двамата се подчиниха, и той го положи по лице§/Сура Саффат/37/:103./

         В изключителния жест, който Ибрахим (а.с) направил в името на Аллах, се показала неговата искреност.

         Зейт ибни   Еркам (р.а) разказва,

че Пейгамберинът (с.а.в) бил попитан: “О, пратенико на Аллах! Какво е курбана?”  А той (с.а.в)  отговорил :

(سنة إبراهيم)))

 “Сюннет на Ибрахим (а.с)”

После пак го попитали: “А какво печелим от това?” А той (с.а.в)  отговорил:

بكل شعرة حسنة)) ((

“За всеки косъм - награда”.

Avinka:
Аз лично много Ви благодаря за тези текстове.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Go to full version