Author Topic: EDİNNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane  (Read 10989 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Ziyaretçi

 • Guest
EDİNNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« on: September 13, 2008, 06:06 »
“Introduction:Bulgarian Way of Nation Building and the Turkish Minority”The Turks of Bulgaria:The History,Culture and Political Fate of a Minority,der.Kemal H. Karpat,(The Isis Press,İstanbul,1990)
Bulgar Hükümeti ,1960 larda Pomaklara karşı;onların bir şekilde Türkçe konuşmaya başlamalarından sonra sahip oldukları dinin,yani İslamın zorla kabul ettirildiği konusunda bir kampanya başlattı.Bu iddia,pomakları ikna etmek için bu topluluğun hayali “tarihi” tarafından da desteklenir bir hale getirildi.

Geleneksel bulgar yazılımı,bazı hristiyanların 16. ve 17.yy.’larda yer alan iki kısa dönemde İslama geçtiklerini ve bu Müslümanlaşmanın gönüllü olduğunu kabul etmektedir.Pomakların Bulgar özümseme politikalarının hedefi haline geldiği 1960’larda Bulgar tarihçiliği,Müslümanlığı kabul etme olaylarının tümünün zorla yapıldığı hakkındaki aşırı görüşü benimsedi.Başkan Todor Zhivkov’un şimdi ölmüş olan kızı Liudmilla Zhivkova’nın desteğini elde etmeye çalışan genç,aşırı uçta bulunan bir kuşağın temsil ettiği “ulusçu” tarihçiler kanadı,yaşlı tarihçiler kuşağına karşı,özellikle de Osmanlı yönetiminin olumlu yönlerini şöyle ya da böyle kabul etmeye başlayan tarihçilere karşı bir saldırı başlattı.Veselin Traykov,Petur Popov,Bistra Svetkova,Hristo Hristov,Straşimir Dimitrov gibi Osmanlı karşıtı saldırılara önderlik eden tarihçiler,saldırılarını,herkesten çok Bulgaristan’daki Türk yönetimi hakkında daka ılımlı ve daha doğru bir yorum sunan,eğitimini Moskova’da yapmış,Batı’da oldukça sevilen,Rum ve Gagavuz kökenlere sahip çok aydın bir tarihçi olan Nicolai Todorov’a karşı yöneltti. Todorov saldırılara karşı durabilmeyi başardı.

Yeni ulusçu tarihçiler grubu,hükümet görüşünü kanıtlayabilmek için düzenlenmiş “belgesel araştırmalar”yarattı.(*1)
Bu belgelere kısaca göz atma,yazarların yanlış kanıtlara dayandıklarını ve Türk kaynağı kullandıkları yerlerde ise Osmanlı devletinin etnik,dinsel ve toplumsal yapısı hakkında okuduklarının anlamını kavrayamayacak derecede bilgisiz olduklarını göstermektedir.(*2)

Bulgar çalışmalarının hepsinin “zorla İslamı kabul ettirme” iddialarını belgelemekte kullandığı başlıca kaynak,
bir Bulgar papazı olan Methodii Draginov tarafından yaklaşık 1666 tarihinde elyazması bir ayinler kitabının arkasına düşülen birkaç sayfalık notlardan ibarettir.(*3)

Yayınlandığı haliyle bu notlar,Pehlivan Mehmet Paşa’nın 1666 yılındaki Mora seferi sırasında Rodop Dağlarına doğru gittiğinden söz etmektedir.Rum Piskoposu Gavril,Mehmet Paşaya,köylülerin (Rum Hristiyan) Filibe Metropolitliğine vergilerini ödemediklerini,dolayısıyla isyan ettiklerini bildirmiştir.Vergi kaçıranların İslam’ı kabul etmeleri durumunda canlarının bağışlanmasını öneren Müslüman imam Hasan Hoca’nın müdahalesi olmasaydı,Mehmet Paşa bu ayaklanma için Hristiyan eşrafı ve oranın papazını öldürebilirdi.Bütünüyle öyle görülmektedir ki,yedi Çepni köyünün sakinleri ise dağlara kaçmışlar ve köylerindeki evleri tahrip edilmiştir.Bu “kabulü” Bulgarca kaynaklardan incelemiş olan Dennis p.Hupchic,İslama geçişin hem toplumsal hem de yasal köklere sahip olduğunu belirtmektedir.Anlattıklarına göre ,Rodop Dağlarındaki Çepni köylerine 14.yy’da gerçekleştirilen fetih sırasında bazı askeri hizmetler karşılığında İstanbul’daki Rum Patrikhanesine karşı özerklik tanınmıştır……………………………………………

…………..Balkanlar’da büyük bogomil gruplarının gönüllü olarak İslamı kabul ettikleri iyi bilinmektedir.Bogomiller Maniheizm mezhebine mensup Hristiyan Slavlardı,dolayısıyla Katolik ve Ortodoks Kiliselerinin kurallarına göre Kafir olarak görülüyorlardı.Bu yüzden Bogomiller,kendi Hristiyan dindaşlarının ağır dinsel baskıları altında bulunuyorlardı.Osmanlılar bu toprakları fethettiklerinde Bogomillere yapılan eziyete son verdiler,bu da onların yeni yönetimi kabul etmelerine neden oldu.Dahası,bu grubun Bogomil inancına sarılmasının nedeni sıkı dinsel inançlarına bağlılık olduğu kadar,neredeyse tekbiçim Bizans Ortodoksluğu karşısında kendi etnik kimliklerinei koruma amacıyla ilişkili olduğundan,sadece İslamı kabul etme çaresine başvurarak etnik farklılıklarını kabul eden,bu farklılıkları hoşgörüyle karşılayan ve “kafirliği” baskı altına almak için örgütlenmemiş olan bir dinsel yönetici grubun üyeleri haline gelmenin yarar sağlayacağını hemen gördüler.
Dolayısıyla ,birkaç köyün İslama geçişinin mutlaka zorla yapılmış olmasının hiç gereği yoktur.Belgenin,İslama geçişten hem Yunan kilisesini hem de Türk yönetimini sorumlu tutması,onun düzmece olduğunu gösteren bir iç kanıttır………………………………

…………………………..Bulgar hükümeti,edebi amaçlarla yüklü biçimde yetişen bir parti üyesi olan Anton Donçev’e,tarihçilerin Pomakların zorla İslamlaştırıldığı konusundaki tezlerine dayanacak olacak bir roman yazmasını söyleyecek kadar ileri gitti.Donçev,Pomaklar arasında iki yıl yaşamış olduğunu ileri sürerek Vreme Razdelno (Bölünme Zamanı)adlı romanıyalnızca 144 günde yazdı.Donçev,yalnızca “büyük önem taşıyan yaratıcı çalışmalar” için verilen Dimitrov Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü ve romanı Batı Avrupa dillerine çevrildi.(*4)

Romanın öyküsü,Rodop Dağlarında bulunan Elidenya Vadisindeki Bulgarların dinini değiştirmek için Babıali tarafından 1668 yılı civarında gönderilen bir yeniçeri ağası olan Kara İbrahim etrafında şekillenmektedir.Romandaki diğer kişilkler Müslüman din adamları olan Şeyh Şaban ile Molla Zülfikar Softa (-yazarın Müslüman adları ve din adamlarının hiyerarşileri hakkında bilgisizliği hemen göze çarpmaktadır-)ve bir Pomak olan Hasan Hoca’dır.Kara İbrahim’in askeri güçleri,Bulgar koyun çobanlarının korkusuz önderi olan Manol,Manol’un oğulları ve Bulgarları temsil etmek üzere seçilmiş çeşitli kişilerle karşı karşıya gelmektedirler.Yukarıda anlatılan sahte Methodii Draginov belgesine dayalı olan öykü,tahmin edilebileceği üzere yeniçerilerin tecavüz ve katliama girişmeleri ve “kellemden vazgeçerim,inancımdan asla” diyenlerin idam edilmesiyle sona ermektedir.Dolayısıyla,Bulagar hükümetinin emirlerini bekleyen tarihçi ve romancılar,Pomakların “Bulgarlaştırılmalarının” moral ve tarihsel haklılık temellerini sağlamaya çalışmaktaydılar.Bu politika,ileri sürülen haklılık temellerinin tamamen köksüz olmasına karşın,1960’larda dünya kamuoyunda aleyhte bir yoruma yol açmaksızın şiddetle uygulandı.

Bulgaristan’ın güneybatı bölgesinde yaşayan Pomaklar,muhtemelen Türkçe konuşan bir topluluk olup 11. Ve 12. yy’larda bölgeye yerleşmiş bulunan ve daha sonra slavcayı benimsemiş olan Kumanların soyundan gelmektedirler.Bunlardan bazıları Bulgaristan’daki biçimiyle Hristiyanlığı benimsedi,daha sonra da İslamı kabul etti.Macaristan’ın doğusuna göç edip oraya yerleşen ve büyük bir olasılıkla da kendilerini Katolik olan diğer Macarlardan ayırmak için,sonunda Kalvinizmi benimseyen Kumanlardan farklı olarak Pomaklar bir Bulgar lehçesi konuşmalarına rağmen hakikatli müslümanlardır ve kitle halinde Türkiye’ye göçleriyle de görüldüğü gibi kendilerini Türk olarak kabul etmektedirler.

1960’lardaki Bulgarlaştırma kampanyasına girişen parti kadroları,yalnızca Pomakları zorla İslamlaştırılmış olduklarına ikna etmeye değil,aynı zamanda kendilerini gelecekteki daha büyük görevlere hazırlamaya da çalışıyorlardı.Türkiye’de bulunan birkaç grup Pomakların adlarının zorla değiştirilmesini eleştirdi ,fakat bundan elle tutulur bir başarı elde edilemedi.Türk hükümeti bu politikayı,Müslümanların geri kalanının dinsel ve kültürel özgürlüklerini etkilemeyen münferit bir olay olarak gördü ve her zaman olduğu gibi Bulgaristan’a karşı uzlaşmacı bir tutum benimsedi.Türkiye bu dönemde silahları Bulgaristan tarafından sağlanan yurtiçi terörizm sorunuyla uğraşmaktaydı,ayrıca karayolları Batı Avrupa’ya gidip gelen milyonlarca Türk işçisi tarafından kullanılmakta olan batı komşusuyla olan ilişkilerine zarar gelmesini istemedi.

-----------------------------------------------------

*1- P.Petrov(der.),The Assimilatory Policy of the Turkish Conquerors.Collection of Documents with regard to İslam and Conversion to İslam.15th.-19th Centuries (Bulgarca)(Sofya,1962);Petrov’un aynı türden başka birkaç çalışması daha bulunmaktadır,fakat bunların hiçbiri,örneğin k.Jirecek’in klasik eseri gibi diğer temel kaynaklar tarafından desteklenmemektedir.
*2- The Turks of Bulgaria:The History,Culture and Political Fate of a Minority adlı eserin “Belgeler” bölümüne Bulgar hükümeti tarafından,özellikle Batı kamuoyu için seçilmiş belgelerin örnekleri de konulmuştur.
*3- Bu notların Bulgarca orjinali the Geographical Historical Statistical Description of the Tatar Pazarcık(Viyana,1870)başlıklı kitapta yayınlanmıştır.Bu yayından hemen sonra,orijinal belge ortadan kaybolmuş ve bir daha herhangi bir kişi tarafından görülmemiştir.Aslında,Draginov’a atfedilen ve notta kullanılan dilin 17.yy’da değil 19.yy’da konuşulan dil olması,bu notun kitaba çok daha sonra eklendiğini göstermektedir.
*4- Romanın bulgarca baskısı 1964’de yayınlandı,Marguerita Alexieva tarafından tercüme edilen İngilizce baskısı 1967’de İngiltere’de yayınlandı;Amerika’da ise William Morrow Yayınevi tarafından 1968’de yayınlandı.Bulgar hükümetinin himayesi ve hükümetin mali yardımıyla “zorla İslamı kabul ettirme” konusuyla ilgili bir film,yakın geçmişte Batı Avrupa’da gösterime girdi.Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: EDİNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« Reply #1 on: September 13, 2008, 13:40 »
Pomakların tarihsel sürecinin objektif olarak incelenebilmesi için tek sesli propagandalardan uzak gerçek belgelere dayalı kaynaklara ihtiyacımız vardır. Kemal Karpat'ın eseri ben de son zamanlarda bulgar kaynaklı dezinformasyon curcunası karşısında artık can sıkıcı olmaya başlayan tartışmaların daha akılcı bir temele oturtulması için yapmamız gerekenin erken ve kısır tartışmalara boğulmak yerine gayretimizi bilgi, belge ve kaynak birikimine harcamamız lazım geldiğini gösterdi..

Bulgar iddialarının önemli bir kısmı bilindiği üzere bizim de sitemizde yayınladığımız Osmanlı kaynaklarına dayanmaktadır. İşin başında bizim neden vagonlar dolusu osmanlı belgesini Bulgarlara hurda fiyatına sattığımızın anlamını çözmek geliyor. Bir biçimde zamanın TC yetkilileri tarihlerinden bir biçimde kurtulmak istemiş olmalılar. Tarihimiz ne olursa olsun bizimdir. Ona sahip çıkmak iyisi ile kötüsü ile onu öğrenmek ve onunla geleceğimize ışık tutmak şarttır.

Pomaklar olarak bize sağdan soldan esen ve şaşkına çevirici rüzgarlar değil, gerçek belgelere dayalı doğru tarih okumaları gereklidir. Yoksa işte şimdi tam bu sıralarda şahit olduğumuz gibi kısır tartışmalar ortamında hedefimizden gitgide uzaklaşırız.

Tarihi belgeler eğer iyi okunmazsa yada ard niyetli peşin hükümlü ve önceden belirlenmiş olan hedeflere göre okunmak istendiği zaman ortaya işte bizim hiç te içimize sinmeyen çarpıtılmış tarih tezleri dikenli teller gibi boğazımıza dolanır.

Pomakların 14. yüzyıldan önceki tarihi hakkında neler söylenirse söylensin, en azından 500 yıldır Pomakların yönünün hangi tarafa dönük olduğunun ve halen göçlerin ısrarla nereye yapıldığının iyi okunması gerekir. İşte üzeri örtülmeye çalışılan bilgilerden anlaşılıyor ki, bize ısrarla kaçındığımız bulgar kimliğini yapıştırmaya çalışanlara karşın o konuda bile tarihsel gerçeklerin hiç te bize "çisto bulgarin" tipi bir tarih yapıştırmaya çalışanların istedikleri gibi değildir. Pomak pomaktır başka değildir. Ya bunu baştan kabul edeceğiz ve her zaman var kalacağız. Ya da biz bulgarmışız deyip peşinen bir nesil sonra yok olmayı kabulleneceğiz.

Pomaklar yüzde yüz şu yada bu değildir. Pomaklar yöredeki farklı bir takım etnisitelerin sonuçta pomak dili ve pomak kültürü üzerine islam dini ve türk kültüründen alınmış ögelerden oluşmuş özgün bir sentezdir. Bu sentezi alt bileşimlerine ayırmaya çalıştığınız zaman, yani onu oluşturan alt bileşimler olan Trak, Kuman, Bulgar, arap, türk ve smolyani slav bileşimlerinden her hangi biriyle açıklamaya çalıştığınız zaman artık ortada Pomak diye bir şey kalmayacaktır. Çünkü Pomaklığı oluşturan alt bileşimler artık tarihte kalmıştır. Kiimse var olduğu halde kuman izlerini, var olduğu halde bulgar izlerini, var olduğu halde arap izlerini ve var olduğu halde türk izlerini yok saymasın. Bunların tarihe gömülüp gitmesi ve kalan bir takım belgelerin de bu tek yanlı ön yargılarla göz ardı edilerek yok sayılması ancak gerçeğin tümüne bakmayı cesaret edemeyenlerin ve pomakları illa kendi başına değil de kendi istediği yerde görmek isteyenlerin tavrıdır.

Pomaklar en az 500 yıldır ortaya çıkmış bir halktır. Onun yok sayılmaya çalışılması ancak bunu söylemeye cesaret edemeyenlerin işidir. Uluslaşma süreci açısından güçlü bir pomak kimlik bilincine sahip, daha önce ait olduğu ulus yapısından tamamen ayrılmış ve kendi özgün yapısını gerçekleştirmiştir. Ancak her seferinde belirttiğimiz gibi Pomakların içinde bulundukları ülkelerin siyasal yapısına olan saygıları nedeniyle kendilerini öne sürmemeleri maalesef onların önemsenmemelerine neden olmaktadır. Bunun çaresi de ancak güçlü kimliğe sahip bireylerin olumlu bir tavır ortaya koymaları ile mümkündür.

Offline daylek

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 551
 • Gender: Female
 • pomakinka gorda sam jena... SorguluYorum
Ynt: EDİNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« Reply #2 on: September 13, 2008, 23:20 »
aslında, "sadece" merakımızı gidermek ve birşeylerin bilinmesi açısından bu yazıyı buraya koyduysanız ne güzel kendi adıma teşekkürler.
ancak bir taraftanda düşünüyorum bazı şeyleri söylerken sanırım ya biz gereksiz bir korku yaşıyoruz yada gerçekten korkulması gerekiyor. çünkü insanların neyi nasıl anladığı çok önemli her zaman söylediğiniz yada yazdığınız bir şey doğru anlaşılmaya biliyor çünkü herkes için değişkenler çok farklı tıpkı bulgaristanda yaşayan ve türkiye de yaşayan pomakların içinde bulunduğu ve onları etkileyen değişkenlerin farklılığı gibi. bu yüzden sanırım sitede, türkiyeden giriş yapan kullanıcılar pasif kalıyor bir noktada. çünkü bulgaristandaki pomaklara göre onları ilgilendiren konular çok daha farklı. aslında bana kalırsa sanırım türkiye deki farklı kültürlere yaklaşım, osmanlı nın farklı kültürlere yaklaşımı ile benzer özellikler taşımakta diye düşünüyorum. bu noktada aslında bulgaristan ciddi bir hata yapmış gibi görünüyor atladığı nokta baskı unsurları insanları disipline etmez ve istenilen noktaya getirmez, belki istenilen noktaya getirilmiş gibi görünür ancak uzun vadede her zaman hatadır baskı sağlıksız bir toplum ortaya çıkartmaktan başka hiç bir işe yaramaz. işte bu güne kadar bulgaristanın hatası buydu topraklarında yaşayan insanlara zorla bişiler yaptırmak yerine onları öz benlikleri ile kabul etmiş olsaydı gereksiz düşmanlıklar ve bölünmeler yaşanmazdı diye düşünüyorum. yada aynı kökten gelen insanlar biz belki bu noktada olmazdık yani bu olayların ne pomaklara nede bulgaristana hiçbir şekilde faydası olmadığı ve bu saçmalık sürdürüldüğü takdirde pomaklarda bulgarlarda ciddi anlamda zarar göreceği apaçık ortada.

Offline Българи_мохам

 • Candidate member
 • *
 • Posts: 2
Ynt: EDİNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« Reply #3 on: September 15, 2008, 21:59 »
Как очаквате да ви разберат помаците, като те говорят български език?
Може би вашият сайт е просветителски и ги научава на световноконвертируемия турски език?... Турският език може ли да ти послужи в Европа?

Offline Тоска

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 2347
 • Gender: Male
 • % 100 + POMAK
Ynt: EDİNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« Reply #4 on: September 15, 2008, 23:57 »
Tova ne e va6iqt sait a tova e na6iqt sait i ako si pomak molq bydete vnimatalno! Za6toto tq jiveq v turcia i neznaq bylgarski! i pove4eto ot nas koito jiveq v turcia neznaqt bylgarski no ne zabreveite ako si pomak te sa tvoite istinski roditeli!!!

Offline Adem1

 • Member
 • **
 • Posts: 46
 • Gender: Male
 • HATASIZ KUL OLMAZ-ONEMLI OLAN TEKRARLAMAMAK!
Ynt: EDİNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« Reply #5 on: September 16, 2008, 03:16 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Как очаквате да ви разберат помаците, като те говорят български език?
Може би вашият сайт е просветителски и ги научава на световноконвертируемия турски език?... Турският език може ли да ти послужи в Европа?
         
     Za da se opravia6 ne samo v Evropa ,no i v USA,Avstralia ili kideto da e ako neznae6 Angliiski dostati4no e da govori6 Turski bidi siguren ,4e 6te se opravia6.
     Turskiat ezik ne samo v Evropa ,no v sial sviat se polzva s uvajenie,za tova ne  e nujno ofitsialno da e priznat.

    Makar,4e nesim prevoda4 6te se mi'a da preveda.

    Avropada,USA da,Avstraliada     ingilizce bilmezsen Turkce bil yeter ,gene kendini duzelteceksin.
    Turk dili sade Avropada degil tum dunyada saygiylan kulaniliyor,resmi taninmis olmasada.

Offline Ади

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 202
Ynt: EDİNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« Reply #6 on: September 16, 2008, 15:00 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Как очаквате да ви разберат помаците, като те говорят български език?
Може би вашият сайт е просветителски и ги научава на световноконвертируемия турски език?... Турският език може ли да ти послужи в Европа?

horata govoreshti turski v evrpopa sa mn mn pati poveche ot balgarski govoriashtite , prosto e turtiia e 70 miliona , bilgaria 7 ;)

Offline pomak BG

 • Historian
 • *****
 • Posts: 1280
 • Да си помак звучи гордо.
Ynt: EDİNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« Reply #7 on: September 16, 2008, 16:14 »
Ама там турците повече ги оважават от българите. Аз съм свидетел на много българи, които се представят за турци за да пробият. Иначе ако кажат че са българи ги игнорират, като циганите в БГ. Знаят ни като хайдуци.

Offline Adem1

 • Member
 • **
 • Posts: 46
 • Gender: Male
 • HATASIZ KUL OLMAZ-ONEMLI OLAN TEKRARLAMAMAK!
Ynt: EDİNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« Reply #8 on: September 16, 2008, 16:50 »
 
   Ne e viarno,4e bilgarite gi ironirat v Evropa,uvajavat gi i prosto Bilgarite za kiso vreme nau4avat Turskia,za6toto rabotiat pri tiah za da si iskarat prehranata.(razbirase ako ne govoriat Angliiski).
   Daje pove4e gi uvajavat ,obri6tat se kim tiah lubezno kato im vikat KOM6U.

Offline rcn

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 195
Ynt: EDİNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« Reply #9 on: September 16, 2008, 16:57 »
Хайди поне за гурбетчиите да казваме че са "европейци"  :) . И без това не им е леко.
Тука повчето знаят "Я кажи ми облаче ле бяло". Няма нужда от остри реплики.

Offline Adem1

 • Member
 • **
 • Posts: 46
 • Gender: Male
 • HATASIZ KUL OLMAZ-ONEMLI OLAN TEKRARLAMAMAK!
Ynt: EDİNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« Reply #10 on: September 16, 2008, 17:15 »
 
   Prav ste.Nikide na gotovo niama.
   Allah za da ti dade triabva mnogo da se trudi.

Offline Gelina

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1487
 • Gender: Female
Ynt: EDİNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« Reply #11 on: September 17, 2008, 16:14 »
 Познавам много хора и без език са успели! Ръцете да са ти яки! Защото не ходят по Европа за чинивническа работа, а строителство и селско стопанство. Така че има ли значение какъв език говориш? А относно за форума,наистина има някъде теми ,в които се пише почти на турски. поне понякога да се превежда та да се знае за какво става въпрос. Същото се отнася и когато е писано само на български .

Offline Adem1

 • Member
 • **
 • Posts: 46
 • Gender: Male
 • HATASIZ KUL OLMAZ-ONEMLI OLAN TEKRARLAMAMAK!
Ynt: EDİNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« Reply #12 on: September 18, 2008, 06:14 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Познавам много хора и без език са успели! Ръцете да са ти яки! Защото не ходят по Европа за чинивническа работа, а строителство и селско стопанство. Така че има ли значение какъв език говориш? А относно за форума,наистина има някъде теми ,в които се пише почти на турски. поне понякога да се превежда та да се знае за какво става въпрос. Същото се отнася и когато е писано само на български .

    Gelina bez ezik v 4ujbina si ni6to i zlatni,iaki ritse da ima6 niama koi da te vzeme i za nai mrisnata i tejkata rabota.
    Ako neznae6 Angliiskia hubavo da govori6 6to gode Turski za da izkara6 prehranata si,ina4i e mnogo lo6o.
    Daje i ezik da znaeme nie ot biv6ite sotsialisti4eski strani sme treta kategoria pred mestnite i sled Turtsite ot turtsia.Tova e deistvitelnosta,kolkoto da e nepriatno........

Offline rado

 • Senior member
 • ****
 • Posts: 190
Ynt: EDİNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« Reply #13 on: September 18, 2008, 08:46 »
Nikoj v Evropa, ne te ignorira za tova, che si Balgarin, moite izvinenija kam tezi, koito poddarzhat tazi teza. Prosto e bezumno. Rabotil sam tam i sam zhivjal i ne mi se e nalagalo da se predstavjam za drug, ako si dostatachno intiligenten i saobrazitelen, ako govorish anglijski ili ispanski ili italianski ne ti trjabva ni turski ni arabski, osven v Germanija kadeto ima ogromna turska kolonija. Sashto taka e istina, che turcite priemat mnogo radushno balgarite s topli chuvsta za razlika ot turskite politici u nas v Balgarija.

Offline Gelina

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1487
 • Gender: Female
Ynt: EDİNA BULGARSKA NATSİYA/Priobshtavane
« Reply #14 on: September 18, 2008, 08:58 »

    Gelina bez ezik v 4ujbina si ni6to i zlatni,iaki ritse da ima6 niama koi da te vzeme i za nai mrisnata i tejkata rabota.
    Ako neznae6 Angliiskia hubavo da govori6 6to gode Turski za da izkara6 prehranata si,ina4i e mnogo lo6o.
    Daje i ezik da znaeme nie ot biv6ite sotsialisti4eski strani sme treta kategoria pred mestnite i sled Turtsite ot turtsia.Tova e deistvitelnosta,kolkoto da e nepriatno........
[/quote]

Половината от селото ни са навън и незнаят език, но изкарват добри пари.
Защо трябва пък турски да се знае,не го разбрах.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42