Author Topic: Записки на Ибо Глогов  (Read 37487 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline pomak BG

 • Historian
 • *****
 • Posts: 1280
 • Да си помак звучи гордо.
Записки на Ибо Глогов
« on: July 17, 2009, 18:36 »
В момента преписвам записките и ги вкарвам за това моля за търпение. Записките ще бъдат публикувани в бъдещата ми книга.

Записки от Ибо Ас. Глогов


За историческото минало на село Градежница, община Гложенска, околия Тетевенска, област Плевенска.

От началото на 1935 година

С данни за минало време и сегашно време от …
Набрани сведения с разговори между стари хора и други данни за миналите исторически … и живота
За ……… краища за све…

Забележка

Моля пази книжката чиста и здрава
Внимателно разгръщай и отивай на местата
От това се определя културата на човека
Записки
Кратки исторически записки на
Ибо Асанов Глогов за живота и историческото
Минало на село Градежница, община Гложенска, околия Тетевенска, област Плевенска.

   От начало на записката е 1935 год.
По данни, сведения и забележителности набрани
От писателя по време на беседи и разговори със стари хора въ селотос имена.
Ибо манчевъ, Алико Мортазаковъ, Еминъ Усовъ Еминовъ, Ибо Дженинъ, Алю Асковъ, рамо Авинъ поч. на 110 год. 1938 год Ибо Альовъ на 100 год. Силцо Авинъ поч на 101 год. Алийката Бекировъ, Асанъ Силков 110 г.Акманъ Дуревъ, Усинъ М. Чернинъ Усинъ Фатевъ, Усин Хъдовъ, Усинъ Алиевъ ходжата, Асан Гавазя, Асан Юруков, Усин Силев Котовъ, Рашид Асановъ Муневъ, Сала Омерова Качамачкова, Сайдола Екневъ, Силцо Асковъ, Асанъ Глоговъ, Усинъ Муневъ Унчара, Силю Унковъ и други. Сведения за историческото минало на село Градежница и части от сегашно време за сведение от следващите поколения.

Забележка
    Молим всички разглеждащи лица записката, пазете книжката чиста и здрава без някакви поправки и драскания по книгата въпреки нейната непълнота нека се има въ предвидъ, че наейниятъ писател е със трето отделение, образование на който му са простени известни грешки, пропуски и други непълноти. Стига, че запазва некой спомени от живота на хората в миналото време. Ибо Глогов.     

Забележка
   За извинение от всички зрители на моята кратка с непълнота записка от пропуски на букви и не добра подредба на изрази и краснопис и други поради завършеното от мен 3-то отделение от началното училище 1928 год. В махла Глогово на камената табла със камен калем от  класен учител и директор Ганчо Илиев Рогелов с. Турски извор, Тетевенска околия.
Аз искам да кажа на следващото поколение какво сам преживял, видял и научил през моя живот във историческото минало на хората, живота, традициите и обичаите през нашия живот тук в минало време.
Според образованието, силите и възможността макар и с непълнота, аз искам да запозная следващото поколение със моето историческо минало и нямам такова сведение от моят баща, дядо и прадядо за сведение поради липсата на българска писменост неграмотност.

   Внимателно разгледай написаното от мен
В записката макар и с пропуски и непълнота отразено по нататък ще имате представа отчасти на живота от минало време на хората в това селища и пази записката чиста и здрава за прочит и сведение от редица поколения след мен.

   Записката е написана саморъчно от мен от видимост, преживялост, предание и разкази от стари хора лично мен като положителна … и за вярност се подписвам Ибо Глогов

Материалите са отпочнали тяхното набиране от 1935 година от писателя   

Съдържание на страниците на Записката.
7. Пояснение смисъла на записката
8. територия и нейните забележителности от началото..
9. откога започва живота тук и от каква нация.
10. Кратки пояснения произхода на тогавашния човек
11. 12.13. Придошли фамилии тук и тяхното наименование.
14.
15.
16.
17. Разпределяне селото на махали и тяхното наименование.
18. Махли и тяхното наименование….
19. местности и тяхното наименование…
20. Първоначален битов живот и препитание на хората.
21. Снабдяване хората съсъ стоки от първа необходимост.
22. Права на човека за времето…
23. Задължения на човека
24. Оформяне на обичаите и тяхната рухване.
25. Отново завръщане на хората в селото и възстановяването им.
26. Обичай и традиции при ражданията на детето.
27-31. Обичай и традиции при женидбата..
32-33. Обичай и традиции при умирания..
34. Език, говор поздравления и учение на хората.
35. До кога набожието е било властно и в сила.
36. Произходъ, вероизповедания и определение нациите.
37.
38.Равноправие на хората с ралични нации и религии.
39. Реформи в населени места и нови имена…
40. села с нови имена
41. културни придобивки и благоустройства в селото
42. Видове жилищни строежи и тяхната стойност.
43. Исторически забележителности на живота в селото.
44. форма на живот в селото…
45. Медицинско лечение и бобуване новороденото дете.
46.
47. Първите основатели на селото придошли от вън
48.
49-56. Автобиография на писателя. 

 57.
58.
59-64. Комитите Омер и Яко в миналото и др.
63-69. Кратка автобиография за партизанина Ариф Дженин
70. Природни явления и бедствени стихии и др. земетръсове.
71. Политически реформи и промени на България.
72. продължение на страница 71-ва.
73.
74.Човешка изненада в живота.
75 продължение стр. 75
76.
77
78. Заразяване, отравяне на атмосферата и околната среда.   
79. Времето
80.
81.
82. Национализация на частните гори, изграждането на ТКЗС, смяна на турските имена.
83.
84.
85. Кратка автобиография на с. Глогово и с. Градежница.
86.
87.
88. Открити търговски и промишлени мероприятия в с. Глогово.
89.
90. Преустройство на социалистическия лагер в Източна Европа.
91.
92.
93. . Преустройство на България и цяла Източна Европа.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.                                                                                                                           

Offline pomak BG

 • Historian
 • *****
 • Posts: 1280
 • Да си помак звучи гордо.
Re: Записки на Ибо Глогов
« Reply #1 on: July 17, 2009, 20:41 »
Територия
   Района на село Градежница по данни и сведение не бил населен до идването на Турското владение тук бил е празен район почти без население и живот тук. От данни и сведения е имало живот тук  преди 1500 г. на византийско време ни казват стените на калетата в нашият район и разкопките в Селимова махла.
   При разкопки и обработване на земята нема никакви данни и признаци на живот от хора нито пък на гробници и кости.
   Района е бил полупланински горист и скалист с едри мешани гори тук там поляни.
   В района на селото има неколко калета, които каменни сгради ни показват, че тук е имало живот от първобитен етап на човешки живот кито не имало индустрия за производство на оръжия а се избират височини и правят каменни пояси за отбрана и хвърляне от височината с камъни или стрелци към противника.
   Каменните сгради говорят, че те не са направени за обикновен човешки живот а за тогавашните военни цели и отбрана и такива пояси каменни се градят от много хора за общи цели ни показва нашето кале в селото то е изградено от камък и жива вар на три пояса по време на римляните или траките по нагледност.
   Може да се даде по положителна представа ако калето беше запазено от разрушаване на миналото поколение за наука на сегашното поколение с грешка голяма на разрушителите и старите управници.

Наименование

   Името на село Градежница идва от намиращите се градежи стени на калетата и тези градежи дават името Градежница на селото сега в долината където имало останки на градежи и по късно се нарича тази местност Градежите (Градежница) такива са обясненията на старите пред писателя от Усин Котов, Силю Авин, Асан Галатски и др. които са били кметове.
   Записки от Ибо Ас. Глогов


За историческото минало на село Градежница, община Гложенска, околия Тетевенска, област Плевенска.

   За историческото минало и забележителностите на село Градежница махала Глогова както следва.

   По лични инициатива на писателя и според силите ми и възможностите ми. Аз искам да се знае макар и с известни пропуски от следващото поколение историческото минало и неговите забележителности, каквито минават до сега.

   С мойта записка искам да запозная отчасти следващото поколение с миналото, живота и традициите на селото за сведение.

   Записката съм написал от данни при разпити и разговори със стари хора от мен и некой други данни през моя живот с начало от 1935 гд. Реших да отпочна и отпочнах набирането на материалите и записването им в книгата. Материали от идването на Турското владение тук 1400 г. от това време е станало заселването на тоз район по сведение и данни от:
   Усин Алиев Хаджийски от с. Бежаново дошъл за ходжа в с. Градежница 1900 г. разговора между писателя и Усин ходжа 1935 г. разказва говора и документите на неговия дедо жаджийски, какво е предал на Усин ходжа.
   Асан Силюманов бекиров, рамо Авин, Махмуд Чауш, Дедо Менчи, Алийко Мортазаков, Муслю Тусун, Алито Алиджиков.
   Манаил майстор е живял в Джамийска махала и е притежавал известни книги истори и библи които ни чел и разказвал казано на писателя от Акман Дурев и Усин Чернин.

Заселване на село Градежница

   По сведение и днни с. градежница са придошли хора да живеят тук 1400 г. или след завладяването на Турция тук. Тези райони на с. Градежница е бил подходящ за развъждане и отглеждане на домашни животни, говеда, овце, кози и др., като отдалечен и неползвана местност от съседните селища тетевен, Гложене, Бресница, Торос, Турски извор, Галата и Помашка лешница и други населени места.
   При наличието на ….. колибарски живот прикрити от минаващи войски да не ги заграбват и …. условия за домашни животни паша, вода и дърва насочва хората от различни селища на живот в този район.
   Какъв е бил произхода на заселващите се в селото или тоз район в началото на турското владение в българия са идвали от различни краища на страната от  помашки и турски произход по време на Турското владение.
   Отговора е ясен, … че не може и невъзможно е било живот на единици или колибарски живот в балкана освен на хора от турски произход по времена турското владение. Други показател е че придошлите тук хора да живеят идват от селищата с население с почти от турски (мюсюлмански) произход примерно Галата (Пещера), Турски извор, Торос, Беленци, Помашка Лешница, Бежаново, Добревци, Борима и др.
По сведението ми не говори идването тук на хора от селищата с население по това време от български произход, като например от село желязна, Бресница, Гложене, Тетевен, Троян, Ябланица и др.. които селища са населени от български произход.
   От сведенията и наличните данни за вярвания традиции и обичаи на миналите хора тук са били мюсюлмански, което се потвърждава с джамия без църква в селото имало е говор и писмо на турски и обичаи от мюсюлмански произход и въпреки слухът от некой граждани, че ние носим името помаци защото сме били потурчени от турците насила или (задраскано) 
на мъки та сме били наричани помаци или помъчени от българи направени на турци за, което няма налице убедителни данни за твърденията за помаците, че са българи вероятността е, че теса помаци с арабски имена и говор и писмеността е арабкска писменост.
   Истината на произхода ни е верното, че старите документи по времето на освобождението на България от турците не поставен никакъв въпрос за подобно насилие от турците за потурчват българи насила и искат и искане на тяхното възстановяване тогава на старите български имена от новите ръководители при свободна вече България.
    Налице говорят за произхода на тоз народ тогава от писмената документация: раждания, умирания, женитби и друга писменост на турски за сведение.
Печата на вероизповедната община на Джамията в селото, говори и традиционните обичаи на тоз народ са турски и признати от българския закон да се говори, пише, чете  и вероизповедание свободно до 1920 г. нема никакъв белег за потурчване на сила и прочие в тогавашно време.
   На лице са нашите факти  от тогавашния човек за неговата народност и вяра по това време и по късно са свидетелите на селата Галата, Помашка Лешница и село Градежница в, които селища има изградени само джамии без църква или там където са били само турци има само джамия където са смесени турци и българи има джамия и църква, където нема джамия в селото значи там живеят българи. Като например Турски извор, Торос и др. е ясно на всеки какъв народ живее там при наличието на църква и джамия там народа е мешен от българи и турци. Истината се доказва от наличните дела и документи от минало време каквито има за сведение на лице днес, как е говорено, как е писано, какви са били традициите, обичаите, вярванията и други и от тях ще се определи помашката националност.


Придошлите фамилии тук от други селища.
Гаджалови
Юрукови от Пазаржик е Асан Юруков дошъл. Предошли от Турция наречени юруци
Михтарови от Плевен поколение на (мюфтия)
Саидови от Садовец е дошъл първия човек
Котови от с. Добревци придошъл …………………..
Чемерикови от Турция придошли
Гавазови от Истанбул е дошъл бащата на …..
Усинчовци са от село Галата придошли казва Сил. Усинчев
Алиджикови са от село галата придошли … казва  …..
Ункови са от с. Хъсен дошли …. …….
Зладалиеви дошли …. От с. бежаново, които ………..
Али Рудяков е от с. Добревци, с. Галата, които са се занимавали с търсене на руди.
Аски Рубин е от с. Галата …………………..
Чаушеви е служел в турската армия поофицер чауш.
Онбашиеви е служел в турската армия като ефрейтор например (онбашия)
Бекирови идват от село Беленци тук ………………..
Менчеви тук е живял известния дядо Менчи от Добревци.
Морадови от с. Галата са придошли тук
Асови са от с. Хъсен стара фамилия Хасеви.
Тосунови са от помашка Лешница дошли
Рамчеви са от Галата дошли тук
Мотишеви са от с. Помашка лешница дошли тук
Кулини са придошли от Кула семейството … Мехмед Кулин
Дженини са от с. галата без баща, майка Джениша
Анкини са от с,. Галата от майка Ана ………
Глогови са нарече на човека който е лекувал с трън глогов
Галатски са дошли от с. галата наречени фамилия Галатска
Авини са наречени на майка Авиша (Авини) самотна.

Offline pomak BG

 • Historian
 • *****
 • Posts: 1280
 • Да си помак звучи гордо.
Re: Записки на Ибо Глогов
« Reply #2 on: July 17, 2009, 23:37 »
Снабдяване със стока през това време

По начало снабдяването е ставало от Тетевен, като голямо селище и по просветни хора снабдяват всички селища около него. В останалите околни села не имат такъв за снабдяване, като магазин и др. поради и др. поради липсата за тогава превоз за принасяне и удобни пътища както за волска кола, каруци и самар на кон. Но за сведение тогавашното време не имало търговия всеки ден или всяка седмица а …. един път месечно е ходил в магазина за покупки, като главните покупки за това време са били сол и газ ……………………………………………………………….По това време женитбите и празниците са прекарвани с …… кожени цървули и …. вълнени дрехи. Около 1930 г. излизат гумени цървули и щавени цървули ….Американ и др. басми за гащи (шалвари) на жените, преди са носели вълнени тъкани и жените.

Инвентар и инструменти за работа
Дървено рало за обработка на земята
Брадва, по късно излязла тесли, трион, свредел и др. инструменти, които за колибари такива не са били нужни много а за селото. Приборите за готвене за готвене на храна са били от кал (глина) гърнета, паници ….., делви за вода и др. хляба е бил печен в печката заровен е в пепел. След 1920 г. излизат инструменти и прибори, като ралото убръщач и плуга, котли , казани, фенери и лампи …. за хляб, трион, бичкия, тесла, свредел и други домакински потреби.

Пренасянето на стоки и други материали
Ставало изключително на гръб от човека и животните на всички видове материали от първа необходимост като сол, газ за осветление, захар и др. домашни потреби. Гърнета, паници от кал, лъжици са дървени, фенери, казани ….. и др.
Тогавашната ….. от първа необходимост са ………………………..
Главно газ, сол и някое гърне или паница като от магазина или царевица за храна, като слабо производители на зърно.   


Offline pomak BG

 • Historian
 • *****
 • Posts: 1280
 • Да си помак звучи гордо.
Re: Записки на Ибо Глогов
« Reply #3 on: July 18, 2009, 11:35 »
Дошлите фамилии на живот тук са

1.   Али ходжиски от с. бежаново дошъл за ходжа тук 1820 г. между разговора с неговия внук последния ходжа на с. Градежница Усин Хаджийски с писателя.
2.   Асан М. Юруков идва от Пазарджик по време на освобождението 1878 по показания на самия  Асан М. Юруков през 1935 г. на писателя.
3.   Ункови идват от Беленци по сведение от разговора между мен Уна Хъдов и Хъдо Силев Унков.
4.   Алиджиковския произход идва от Галата от сведение на усин Махмуд чернин и Али Мехмед Аиджиков по разговор на писателя с лицата.
5.   Фамилията Руснакови идва, че Асан Асанов Руснаков, който при освобождението НА България от турско владичество 1878 г. и при минаването тук на руската войска един офицер руски среща на път Асан Алиманов Руснаков оставен от неговите родители през време на войната и офицери оспява да проагитира 10 годишния Асан Руснаков да отиде в Русия и ще го гледа като негов син там, като същият е бил бездетен. Отивайки Асан Руснаков с офицера в Русия и живееки там 6 години когато излиза некакъв закон за задържани чужди граждани, като пленници чрез присъда и други начини да бъдат освободени и изпратени в родината си от където е дошъл.
Въпреки свикването на офицера и неговата съпруга с Асан Руснака и въпреки тяхното нежелание да се разделят с него законът наложил неговото връщане обратно в България, като е изпратен от офицера на бащински начела за България. Той е запомнил от части селото и в документите е писано от кои край на България е той и тука Асан Руснака се връща в България.


и отивайки в селото си хората не познават и неговите близки сам той обяснява помнейки примери каде са живели преди как са е казвали неговите родители и близки тогава се уверяват, че това е Асан и от тогава носи фамилията Руснака от неговите обяснения с мен при личен разговор с него.
Той е казвал че на него му е правен сюннет след като е дошъл от Русия на 18 години 1828 събрани данни от самия Асан Асанов Руснаков.
6.   Саидови придошли от Садовец е дошъл Саид Али
7.    Михтарови идват от Плевен Михтар значи кмет е бил дедо му а баща му мюфтия и от там носят фамилията михтарски каза Асан Михтарски или Михтар значи кмет са наречени михтари.
8.   Гергевата градина и воденица там е живял Георги Македноски придошъл от Македония както всички други хора придошли тук така и Георги дошъл 1889 г. и понеже единственият човек от друга нация нему е било много приятно и удобно да продължава повече време тук щом не имало християни на вяра и традиции като всички други хора се прекрепват към езика и вярата на човека. Въпреки благоприятните му условия за живот в това село семейство от 5 деца, три момичета и две момчета Петър и Савата. Две воденици, една дъскорезница и други имоти той чустваше известни неодобства от хора по род и вяра по междуси с еднакви обичаи и традиции. Георги придошъл тук 1889 година и след смърта на втората му жена 1925 година той реши да напусне Глогова махала и отиде да живее своя живод при хора с еднакви традиции и обичаи в Попово Шуменско където е имал синове от първата жена 1926 година Георги напуснал село градежница казани от Ибрим Ибов Анков и Асан Силков на Ибо Котов.
Друг род наци в селото са придошли цигани около 1890 г. са се настанили в Селимовата махала а именно Будисо, Рука, Гелю Усо и др. като Будисо се сам обесва на дърво от незгоди и останалите заминават на живот в селища кадето има от рода на цигани за да се разбират казано от Асо Селимов Мехмедов.


……………………………………………………………………..Фамилия Американци са придошли от Голяма Бресница, Вутю Давидов, Марин Давидов, които преди идването тук са били на работа в Америка и са с фамилията Американци.
Фамилията Резакови идва Нейко Вутев Резаков с. Гложене семейно се заселва в Градежница да живее
Идването тук на Нейко Резаков и братята му и Марин Давидов става по време на масовото изселване за Турция хора от Градежница през 1928 г. резакови със Американците закупуват имоти на изселващите се за Турция хора и си построиха къщи всички отвориха магазини на промишлини стоки и продължиха своя живот и работа семейства със синове и дъщери, внуци и правнуци за около 30 години тукашния живот с подобна материална база и по работливи и тродолюбиви от заварените местно население.
След смърта на старите родители …. Се получил обрат от техните синове дъщери и внуци напуснали Градежница и се настаниха на постоянен живот в съседните селища на Градежница.Със еднаква традиция, обичаи, вярвания в живота им и за отбелязване, че в селото не са пожелали погребения на починали придошли тук българи със изключение на жената на Георги Македонски е погребана в Герговото до Кадрийова махала, това са заключителни изводи на за нацията.

Трудно е откриването произхода на помашкия произход тъй като нашата територия е завладявана от неколко нации, като византийци, гърци, турци и др. и требва проучване много на техният произход но накрая ще остане на тяхното лично определение в бъдещият живот на човека.

По сведения на Българската история като са придошли тук първите българи от р. Волга и се заселили покрай река Дунав тук заварили много помаци с имена и писменост арабска.

От всички разкази в района от градежница и Глогово са остановити гробища от мюсюлмански произход, като гробищата на училишния двор в Глогово и съществуващите още сведение гробища в местността Кръстова поляна, които са погребвани с главата към пладне и от там може да се определи нацията произход на тогавашното човек тук от какъв е произход самият човек погребан в този гроб за сведение и знание на учените.
До 1975 г. в селата Градежница, Галата, глогово, Бабинци и др. свинята и свинското месо бяха чужди на това население и не се гледаха свине като домашни животни, нито се ядеше свинско месо в тези селища.   

   
Исторически перспективи в човешкия живот

Ще дойде време роднинството да изчезне ня човека между брат и сестра ще има брачен живот.

Ще дойде време без уважение и признаване майката, бащата, брата и сестрата за роднини а като обикновен човек ще го има на това ще бъде пред прага на ерата.

Offline fotakiev

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 707
Re: Записки на Ибо Глогов
« Reply #4 on: July 18, 2009, 12:47 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Ще дойде време роднинството да изчезне ня човека между брат и сестра ще има брачен живот.

Ще дойде време без уважение и признаване майката, бащата, брата и сестрата за роднини а като обикновен човек ще го има на това ще бъде пред прага на ерата.
Ето тези думи са най-верни!

Offline pomak BG

 • Historian
 • *****
 • Posts: 1280
 • Да си помак звучи гордо.
Re: Записки на Ибо Глогов
« Reply #5 on: July 18, 2009, 14:28 »

Разпределяне селото на махали

При заселването тук по избор към където му харесва там остава да живее прави веднага колиба от папрат и обор за животните си на подходящо място за това ……… да има наблизо вода, дърва паша за дом. животни и така нататък.
Село Градежница е имало по начало три разпределения долният, горният край и средата на селото каде при тогавашния етап на човешкия живот е било силна властта на Алаха и Господа. Вярванията в набожността е било на власт и за това време е било такава практиката, че села без управление може да има, но без джамия и църква не може да има. Тогавашните хора, които живеят тук имали правилна преценка в общи ползвания от човека и направили джамията в средата на селото за изповядване от двете краища на селото, като се нарича Джамийска махала.
По късно селото се разширява и наименува на повече махали, като тези махали се именуват на фамилията, която е по-голяма или първа там заселена например.
Селото е разпределено между градежите на калетата и сформирало своето име Градежница Градежа и така на татък.
Махала габъра е имало гора габрова там където са се настанили хора да живеят и носи името на гората габара.
Махала Танчиловци носи името на придошлите хора в тази махала са дошли от Галатската махала Траницата и от траничене на танчилеска махала по късно се разшири махала Селимовата махала край нея че там се разпространила фамилията Селимови от сведение с разговорите между Усин ….. и Усин Саидов. Това сведение дадено от Усин …. Уно Хъдов. Осман Хурев, Усин М. Чернин на дописалия 1935 г.
Махала Джамийска е заселена още в началото на селото понеже там е най-подходящото място за живот от наличието на вода от езерото и затова първите хора са живели близо до езерото и след направата на джамията тогава те доживяват около построената джамия и се наименува Джамийска махала.
Махала глогова ме била широки трап кадето е живял Глога дедето на на Сюлейманчето Глогов, който е убит от Яко и Омер в махалата Бабинци от хайдутите след освобождението на България от групата на Яко Тодоров и Омер Качамачков.
Махала Граматника местност от много грамади камъни и се казвал грамадека по-късно носи името махала граматника.     
Трите могили носят името на височините на местността три могили, които съществуват и сега.
Къдря носи името на махала Къдря на името на Къдри Ибримов Анкин или на сегашните Анкини прадядото.
Махала Менчеви идва от името от фамилията Менчеви ……. дедо Менчи.
Местноста Конарево е имало хора с коне живеели там и наречена махала Конарево
Махала Кадриева идва от фамилията на Кадри Кадафаков и живял там.


Наименование на местности в района на селото.

Корията това е било горска плош наречена по това време корията тази местност
Местността водна е имало много источници на вода и е наречена водна.


Друрин трап имот на дядо Дурю
Корина формата на корито затова носи това име
Мутов дол било някога на някой си Муто
Калето там имало някога кале.
Дурин трап било някога на Дурю имот
Водна защото имало много вода там
Бабинци тази местност била бабина през 300 год.
Близнака там имало две могили близнаци
Алилов трап е било на някой си Алил.


   


Тогавашните хора са живели в сламени колиби без повече от едно помещение за живот и са се отоплявали с дърва на открит огън в колибата без много завивки постилки папрат или слама лега и ако има завивка покрива се.
Обичаите по това време да спят всички заедно под една завивка и се хранят в една паница всички и са носели от вълна  ………а на малките са правели дрехи от износените дрехите на по-големите, прекрояват на малките деца а обувки пресни цървули от говеда, коне и други без употребата на свинска кожа и ненейното отглеждане казал Уна Хъдов и Рамо Авин.

Главно препитание на хората

Отглеждане на домашни животни говеда, овце, кози, коне и магарета
Занимавали са се и с дребно земеделие отглеждане на царевица и картофи и други фуражи за домашните животни като сена и ….. фураж.

…………………………………………………………………………

Главна храна на тогавашния човек
Царевичен хляб наречен просеник и качамак. Месо от домашни животни, мляко, картофи и боб. Заха и захарни издели и белия хляб са били недостежими за тях и тяхното консумиране отначалото в по-големи размери след 1920 г. ………………………


Снабдяване със стока през това време

По начало снабдяването е ставало от Тетевен, като голямо селище и по просветни хора снабдяват всички селища около него. В останалите околни села не имат такъв за снабдяване, като магазин и др. поради и др. поради липсата за тогава превоз за принасяне и удобни пътища както за волска кола, каруци и самар на кон. Но за сведение тогавашното време не имало търговия всеки ден или всяка седмица а …. един път месечно е ходил в магазина за покупки, като главните покупки за това време са били сол и газ ……………………………………………………………….По това време женитбите и празниците са прекарвани с …… кожени цървули и …. вълнени дрехи. Около 1930 г. излизат гумени цървули и щавени цървули ….Американ и др. басми за гащи (шалвари) на жените, преди са носели вълнени тъкани и жените.

Инвентар и инструменти за работа
Дървено рало за обработка на земята
Брадва, по късно излязла тесли, трион, свредел и др. инструменти, които за колибари такива не са били нужни много а за селото. Приборите за готвене за готвене на храна са били от кал (глина) гърнета, паници ….., делви за вода и др. хляба е бил печен в печката заровен е в пепел. След 1920 г. излизат инструменти и прибори, като ралото убръщач и плуга, котли , казани, фенери и лампи …. за хляб, трион, бичкия, тесла, свредел и други домакински потреби.

Пренасянето на стоки и други материали
Ставало изключително на гръб от човека и животните на всички видове материали от първа необходимост като сол, газ за осветление, захар и др. домашни потреби. Гърнета, паници от кал, лъжици са дървени, фенери, казани ….. и др.
Тогавашната ….. от първа необходимост са ………………………..
Главно газ, сол и някое гърне или паница като от магазина или царевица за храна, като слабо производители на зърно. 
Права на тогавашния човек


Да отбива военният си дълг при повикване и брани обществените и лични интереси на отечеството
Да обработва и отглежда в неограничени размер земя и домашни животни за лично задоволяване да гласува в изборите и да бъде избиран.
Да се заселва и изселва където пожелае в държавата и извън нея свободно през всяко време.
Право на семейството само по реда на закона и оформено семейство и отглежда деца.
Да се учи пише и говори свободно на своя матерен език.
………………………………………………………………
Да бъде честен и предан човек към всички хора и вярващ в набожието и моли на Алаха
Да сочи неправедните работи от ръководителите и хората в живота и дава личен пример на подрастващото поколение само хубави работи и вярвания с жената си.
Да пази като личните така и обществените интереси от вредителите и рушителите им

Offline pomak BG

 • Historian
 • *****
 • Posts: 1280
 • Да си помак звучи гордо.
Re: Записки на Ибо Глогов
« Reply #6 on: July 18, 2009, 22:00 »
Задължения на човека по това време.

Да брани своето отечество и личност от посегателство на врага.
Да верва в религията и защитава нейният авторитет да не жали живота си за религията и отечеството си.
Да изпълнява стриктно разпоредбите на властта когато бъде потърсен и верен на Аллаха.
Да се грижи за издръжка на семейството си в режима на законните възможности
Да обича всички хора им помага в живота.
Да пази общественото и частното имущество като негово.
Да бъде честен и предан сред хората и се …………..
…………………………………………………………..
Да обича и уважава човека, който го мрази в момента за показ на интернационализма и уважение към човека.
Да не лъже, краде, убива, руши и вреди другиму или на общественото.
Да се знае от всеки човек, че кои каквото прави лошо и добро го прави за него си казва старата поговорка 10 минути помисли и тогава работа свърши.


   


Обичаи на човека в село Градежница


Хората които живели тук били верващи в Алаха и направили Джамия за изпълнение на религиозните си обреди, като за построяването на джамията е правилно избрано средоточието на селото за нейното построяване да се ползва от всички краища на селото.
Тя построена 1450 г. видно от нашият камък с арабски надпис в зида на южната страна на джамията, който надпис е унищожен и изхвърлен от хора на Малка желязна по време на освобождението на България от Турско владичество. Тези железняните дошли в селото и прибрали останалия добитък говеда и овце от избягалите от селото хора, че идват русите и под заплахата ще ги пленят, като турци. Оставят всичко и бягат да се крият кой каде намери. Някой за Турция, но при идването на руснака, който са минали през селото и са разбрали положението какво е, като са казали, да не бегат от тях ние търсим онези турци от Турция вие не бягайте стойте си тук вас никой няма да ва търси за нищо и по това време запалили джамията и много от колибите в селото и откаран добитъка от жилезняните за М. Железна. От сведение казано от Асан Силков и Усин Мехмедов (Шмекера)…..
разговарях ………………и др. през 1936 г.
По време на освобождението 1877 г. на България от Турско владение в с. Градежница не имало нито един човек останал тук от тези които тогава са живели тук всичко е избягало за Турция. Като тук е останала пусто без хора оставени са колибите с инвентар багаж заключени и част от домашните животни. Кучетата са виели дълго време по колибите, като колибите са обрани и останалите животни откарани и запалили колибите с джамията, от железнени след завръщането на избегалите от тук хора пролетта на 1878 г. селото е било пусто и отново е започнал строежа на колибите

При завръщането от “беглото” местни хора в селото и отивайки по колибите си те били изгорени и те се събрат няколко фамилии на Аски Рубин, Силката Бекиров и др. отишли да спят до доварите на запалената джамия и по това време дошли гложенци с познатата личност Йото от Гложене живеещ живеещ в нягилова вода били 4 човека с пушки и казали всички легнали доло, като ги разделили мъжете …… накарали да легнат по учи на земята. Като по това време направили щателен обиск на жените и колкото пари намерени в тях били взети и след това си заминали гложенци от разговора с Асан Силков и Алю Асков казали какви трудности са срещнали при освобождението на България от Турско владение по време на разговора 1923 г. с Акман Дурев, Ибо Алюв, Алийката Бекиров и др. хора с писателя.
По време на 1880 г. джамията била възстановена отново от селяните и продължели своите религиозни изповедания от ново от разговор с Акман Дурев и Ибо Глогов и отново селяните почнали да ходят на джамия, като по това време джамията е била малка да събира кланящите се.
Обичаите на хората по това време са били …………………………
  На лягане и на ставане ……………………, каквато и да била работата, като по това време хората са имали набожието силно от законната власт и на властта е можело да се измени но на Аллаха в никой случай човешката съвест не допускала изменение понеже всеки измяна или лъжа е грях пред Аллаха и той по природен път ще получи личното си наказание за лъжата или измяната пред съвестта набожна.     

Offline pomak BG

 • Historian
 • *****
 • Posts: 1280
 • Да си помак звучи гордо.
Re: Записки на Ибо Глогов
« Reply #7 on: July 19, 2009, 14:31 »
Обичаи при новородено дете тук спазвано

Да не се излиза нощно време или влиза в стаята където е новороденото, или ако се наложи излизане влизане се оставя някакъв белег от косите влиза или излиза.
На майката не разрешено в срок от 40 дни да се събира с мъжът си и да се вижда със друга родилка докато не изкарала 40 дни от денят на раждането, така среща с друга родилка може да си говорят след като си направили размяна на вещи или други предмети в противен случай е било грешно.
При раждането на детето веднага се меси пита и свикват комшиите да ядът наречено повойник или за здраве на детето …...
При определяне име на новороденото първо се чете името от ходжата или му слага име и тогава се записва в съвета. За времето тогава може да му се слага име от ходжата без да се записва в съвета, но не можело да се записва в съвета без да се чел името ходжата и не може да се погребва със ходжа щом не му е чел името ходжата, когато умре дадено лице.
При раждане дете от мъжки пол при средната възраст на новороденото момче около 5 години възраст му се прави тържествено сюннет с музика дарявания подаръци за новороденото момче. Целта на сюннета от всички като определено хигиеничния произход а на несюннетисван младеж или мъж е мразен и неуважаван, като не може и да се оженинеискат го момите. Имало е случай сюннети да се правят на 20 годишна възраст примера е с Асан Руснаков, който е сюнетисван на 18 год. След завръщането му от Русия 1888 г. лични негови показания с писателя през 1936 год.


Обичаи при женитба от селяните тук.

Може да вземе жена без да я познава или виждал младежа майката или момата младежа по избор на майката става женитбата.
Държание на честността от мъжът към жената имало случай когато не била честна момата при сбиране с момчето на сутринта е водена момата при родителите си и понякога било ставало връщането на нечестната мома на магаре възседнала го през седлото.
Збирането на младоженците ставал след, като играят 2-3вечери и обезателно да бъде венчана от ходжата и определена цена за неустойка на мъжът ако рече да откаже от жената да заплати …… определена в изиннамето при венчавката.
Пред 2 свидетели определя момата колко даи заплати момчето и това е бил закон парите се давали като съдебното днешно решение.
Венчавката на младоженците се прави в домът от ходжата и 4-5 други лица от мъжки и женски пол. Като се отрязват предните плетушки . 2 за пашкули и се боядисва косата на булката с черна боя през време когато чете ходжата венчавката едно момиче държи запалени свещи на булката на краката и плетушките. Един от свидетелите става и пита до три пъти момата и до три пъти ергенина “на турски език” Ти “Хасан” за законен мъж кабул чиниш ли? Отговора е чина (да) или йок (не).  Към момичето: Ти Фатме за законна жена чиниш ли? Отговора е същия: чина (да) или йок (не).
След това ходжата написва изиннамето в два екземпляра с попълнените в него данни и посочване двата свидетеля. Дава едното на жената а другото изпраща на районния мюфтия за сведение.
Може да се прави венчавка и пред мюфтията на младоженците или по други препятствия така също и разводите стават от мюфтията, но се спазва предвидената мена за жената при венчавката от 1000 лв. (например) да се изплати от мъжа ако развода става по вина на мъжът, ако е по вина на жената не се плаща мената от мъжа.   

По начало женитбите са правени сватбите не официални музики и големи дарове домове и прочие. Махаленска или колибарска сватба е правена с игри на чукане на тепсия, бакърена тава или …. Тенеки собата играят само жените, пък на ходжака играят само мажете.
Правени са и по големи и тържествени свадби в зависимо от много работи, но пак са играели отделно жените от мъжете сватбите са правени без употребата на алкохол пиянство и буйства а с баници и други храни и в по-малък брой хора.
След освобождението на България от Турското владение свадбите се правели с известна промяна почнали да пишат булката свадбите са били големи от една седмица време от петък до петък и малките по 3 дена четвъртък, петък и събота според възможностите на младите … с борби на свободен стил на борещите се давали награди а баша взима овен за победата на всички.
При голема сватба музиката калесва сватбарите, като ходи от къща на къща да свири и отговорника кани да дойдат на сватбата не по малко от два дена третият ден се прави сватбата при момичето сватбарите се хранят и даряват и даряват четвъртия ден ще се прави сватбата при момчето. Хранене даряване по същия начин петия ден се провежда борбата на борците, които на баша е определено теле или овен на останалите борци по дребни подаръци.
Борбата става на поляната. Свободна без категории мъже и сняг да е борят се голи с кожени каспети намазани с олирия борците и музиката свири на борба.
Шестия ден музиката сватовете от мъжка страна при сватовете на момичето с белега. Ризата на момичето от свекървата

за показ на майката, че тя е иска и тогава ще пийнат по една чаша червена ракия грейна и седмия ден правят повратки при родителите на момичето ядат и пият цял ден.
Домът на момичето поначало е носен от близките на ръце, като обичаят дабъде домът в ………….домашен шарен цедилник подредено в него всички премени а и други дреболии а завивките и постелките носени от хората на рамо. По-късно почна и с превози разни и други според местото и условията за пътуване коне, магарета волска кола и др.
Малката сватба се прави три дена. Първия ден калесване на сватбарите с музиката, на втория ден посрещане сватбарите и даряване с ядене и пиене и третия ден борби ако има след обет ще стане до обет грейна ракия и повратки при родителите на момичето, като правили по това време хора до 1930 г. при женитба да се събират младите заедно на третата вечер на сватбата без музика, а с музика когато се заведе булката с музиката от родителите или е обикновено на втората вечер от сватбата се събират младите.
В нашето село е имало право по закона на турците в България да водят повече от една жена или е стигало до три жени е имало мъж от селото и въпреки, че сме под общ закон с българите но до 1944 г. турците с мюсюлмански произход имаха отделен закон и се изпълняваше от помаците и Главния мюфтия в България след 1944 г. тоз закон се отмени и остана един закон за всички малцинства и българи един закон за всички равен.
Последната сватба от една седмица голяма сватба от петък до петък беше 1934 г. на Муслю на Аската доведен син от втората жена и Селка на Уската на Анинка, като по късно брака на тези младоженци беше разтрогнат и се ожениха и двамата за други лица.В семейният брак е разрешено граждански брак на лица непълнолетни по желание и съгласие на родителите от двете страни но само от районния мюфтия може да венчае такива младоженци, но не и обикновения ходжа от селото.
Разводи на семейства, които не желаят да живеят повече семеен живот по предложение от някой от страна или по съгласие на двамата се развенчават от Районния мюфтия и след получаване документа за развода имат право да се женят. До 1944 г. 
 Правото на повече от една жена да има мъжът е ставало от богатият мъж по съгласие на първата или втората жена да се ожени мъжът за още жени, която от жените не съгласна той предложи развод и тя ако не приеме развода заради богатството или други положения дава право или съгласие да се жени за втора или трета жена и узаконява притежаваните жени съгласно закона и може да взима все моми ако има желаещи вдовици и др. Щом е красив и богат има и желаещи жени, които да водят няколко един мъж и живеят по отделно не в едно жилище. Мъжът ходи при всичките спи и се храни на вечер а най-вече на седмица или месец равни права и грижи за всички жени и деца от съпругът между всички.
При женитбата на всички от турски произход е ставало до 1944 г. чрез купуване на жената с пари на стойността зависимо от периода на живота и цените на жената при годежа щом са съгласни да стават сватове родителите на момчето питат колко бабахак ще искате и отговора е 500, 1000 и повече колкото каже бащата на момичето може и да намали или пазар става за жената при женитбата.Ако се отведе насила момичето по някой начин  може тогава бащата на момичето да иска и повече бабахак за дъщеря си понеже не саги питали и са отвели момичето и щеш не щеш ще даваш, че няма да бъдат венчани щом не са се спогодили сватовете но се разрешава венчавка на младите и при това положение докато не са се спогодили направена венчавка може да мине време седмица и повече. Младоженците не се събират да спят заедно, че може да не се стигне до спогодба и момата трябва да се отиде при родителите, като мома в противен случай има съд и затвор за насилие.
             

   Обичай на старите хора да играят.

Двойка жени или две по две с кърпи в ръцете тупане на тенеке по късно на барабани и кавал на закрито да не се гледат от много и непознати мъже. Когато играят на открито вънка откъм улицата правят завеса с …. черги увисени на върлини да не се гледат от минаващите непознати, чужди или българи и др. хора играещите жени.
Ако някой непознат и българин се отправи да отиде към събраното хоро да играят макар и по ………… отива непознатия човек бива спрян …. за да не ги вижда той …………..играещите жени спират играта и се скриват веднага въпреки, че играят по отделно жените …………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Отнасяло се за времето преди 1930 г. казано от рамо Авин, починал на 110 г. 1938 г. и Али Ас. Бекиров и др.     


Offline Сидхарта

 • Historian
 • *****
 • Posts: 887
Re: Записки на Ибо Глогов
« Reply #8 on: July 19, 2009, 18:47 »
---По сведения на Българската история като са придошли тук първите българи от р. Волга и се заселили покрай река Дунав тук заварили много помаци с имена и писменост арабска---Ако може само да вметна ,първите българи не са дошли от Волга и това че са заварили помаци с арабски имена и писменност-моля Г-н Мехмед дайте да видим тази история защото това ще е историческа сензация коята би променила много историята на  балканите, направо май ще се наложи пренаписване на балканската история.

Offline pomak BG

 • Historian
 • *****
 • Posts: 1280
 • Да си помак звучи гордо.
Re: Записки на Ибо Глогов
« Reply #9 on: July 19, 2009, 19:24 »
Това не е история, а е един ръчно написан труд от един бивш жител на с. Глогово, обл. Ловеч. Като свърша с записките ще напиша свой коментар.

Offline Сидхарта

 • Historian
 • *****
 • Posts: 887
Re: Записки на Ибо Глогов
« Reply #10 on: July 19, 2009, 19:37 »
Приемам отговора- ще ми бъде интересен коментара.СМ

Offline Metka

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1696
 • Gender: Male
Re: Записки на Ибо Глогов
« Reply #11 on: July 19, 2009, 19:52 »
You are not allowed to view links. Register or Login
Приемам отговора- ще ми бъде интересен коментара.СМ
Ves.K, във всяка литература, историорафия и устна традиция има митове.
Ти според мене не спиш вечерно  време заради това че помаците тука в този сайт имаме нахалството да си помислим че и ние имаме право на митове.

От една страна твоето участие в този сайт е именно да контролираш и разконспирираш всякакъв вид "измишльотини".
От друга страна инплантираш други твой си митове които нямат нищо общо с помаците.
Да ти се чуди човек  за какво си губиш времето.
Ние поне имаме нужда от преразказване и написване на помашката история и митология .
И за щастие не сме като коне с капаци, защото помаци има
във всяка балканска държава.
Вие националистите допускате груба грешка за пореден път.Толко сте настръхнали че дори не позволявате на един човек като Хусейн , дори да качи тука Записките на Ибо Глогов, без да го наругаете и без да го обвините в сепаратизъм.
Това е нагллост ves.k, наглосто която ми е позната много добре.
Особено когато се общува с нас не чрез съпричастност , а чрез смешни опити за осъществяване на контрол.
Тоест  да ни контролирате историята, митологията, устната традиция.
В това разконспириране на "тъпите помаци", сигурно се наливат много пари.
Защото отвсякъде е поръчково, това се вижда от самолет.

Offline pomak BG

 • Historian
 • *****
 • Posts: 1280
 • Да си помак звучи гордо.
Re: Записки на Ибо Глогов
« Reply #12 on: July 19, 2009, 21:07 »
Метка не предизвиквай излишни коментари докато не свърша със записките. Моляте! Виж Веско се съгла си с мен и се спря.

Offline pomak BG

 • Historian
 • *****
 • Posts: 1280
 • Да си помак звучи гордо.
Re: Записки на Ибо Глогов
« Reply #13 on: July 19, 2009, 23:17 »
Погребения в миналото.

Погребенията се извършват на обичаи традиции предвидени в Корана на мюсюлманите.

Правила за болния и умрелия човек.
При заболяване на човек ………….. са правят писане на амалии от ходжата или гледане на елдъзнаме от ходжата. Амалията е написана на триъгълниче и се носи от ….. преди да умре заболелия му се чете Коран от ходжата и при случай на умиране на човек без Коран трябва да му се чете …………………………...
При умиране на мъжа чете му се Коран от ходжата поставя се първо на легло с главата на пладне. На умрелият се къпе от ходжата. Прави му се абдес на умрелия като се къпе със сапун увит с памук или вълна ………………………………………………
Готовото дженазе се кланя ходжата и желаещите други хора да са предварително изкъпани и с абдест могат да се включат при кланянето на починалия след това са отнася в гробищата . Гробът се насочва с главата към пладне за мъжът той трябва да бъде дълбок 1 метър а за жените 1.20, поставя се слама и се нареждат дъбови дъски наклонени на умрялото лице.
След заравянето на пръста …………………………………………...
За умрелия човек се подаряват свещ или кибрит и бонбони и след това ходжата прави молитва на умрелото лице, като го извиква на майчиното име умрелият да го пренесът в рая……………………………………………………………………...
Това важи за мъжът и жената при умиране и погребване. След седем дни се правят седмини. Чете ходжата молитвата за суфрата хората и на 52 дена му се прави мевлид. Като се чете от група ходжи и се прави шербет за пиене от присъстващите на мевлида, които са средно около 30-40 човека казано от Усин ходжа на писателя 1938 год и Асан Гаваза.
Правило при смърт. Да се ходи на погребение ……изкъпан и …………с чисти дрехи изпрани. Грешно е според Корана да си нечист и без абдест при кланяне на умрелия.
Неможе да се нарушава абдеза докато мине кланянето да не ходиш по малка и голяма нужда и да не изтърваш газове, също така е добре и да не псуваш и говориш глупости. Ако извършиш тези работи е редно да си вземеш нов абдест, като се подготвяш за нов абдес го изпълнявай точно и вярно както е казано в Корана на Аллах и ако има нарушение и лъжа в абдеза ………………………
Извършваш грях нарушение пред Аллах и човешката съвест.

……………………………………………………………….

………………………………………………………………..
На 7 ден ……………………………………………………………
Сутринта или преди залязването на слънцето преливане на гроба с вода от момиче за покойника и момче за покойник от рода със съд за вода покрит с кърпа, започва преливането от главата първо до краката, като там се изсипва всичката вода и съдът заедно с кърпата остава за преливача. На педесет и два дни се прави мевлид чете се от ходжата. Прави се шербет и др, ястия и се дават да мине пред умрелия………………………………………………..


Матерен език говор и учеие
По начало миналите хора са говорили и писали на турски по между си имало е и училище на турски език запомнено от много днешни свидетели че старите говориха на турски и се поздравляваха при срещи Колай олсун отговора беше Алах разъ олсун, сутрин Сабах хаир олсун отговора Алах разъ олсун, по време на работа Иш колагере отговора Алах разъ олсун.
При поздравление е мерхаба а отговора е същия вместо българското (здравей)
Селям алейким отговора е алейким селям или на български добър ден с отговор добърден или дал бог добро.
Ошгелдин отговора е ошбулдук или добре дошъл добре заварил
В минало време било срамно на човек от градежница да се поздрави с човек от Галата не на турски и друг език това за тогавашните хора е било стамно казал бащата на писателя
Последното училище на турски език 2 села Гогово беше през 1925 г. от преподавател Асан гаваза от с. градежница и Мехмед Ибов Алюв от село Глогово към 1027-1928 г. преподавал турски учител Шукри от гр. Троян.
   По традиция учащите младежи преди обет всеки петък  амин три пъти обърнати с лице към пладне.
При завършвано училище за ходжа се води атим. Това значи даване изпит пред комимисия за ходжа щом бъде воден атим е дипломиран и може да бъде ходжа. Щом не е водим атим не може да бъде ходжа това лице. Ходжата се назначава от Мюфтията с заповед и ходи в селото със специална бяла кърпа обвита на феса различна от другите мъже фаса и вика изан в джамията и всеки петък се кланят в джамията когато няма други хора ходжата и сам се кланя ………………………………………………………………..

Религия традиция и обичаи до 1940 г.

Изпълнявана е мюсюлманска религия верват в Алаха и му се молят при отпочване при каквато и да било работа без Бисмиллях не започва никаква работа.
Вярват в Корана и го изпълняват при изпълнението говеене на Рамазан байрам тридесет дена се хранят сутрин между 4-5 часа има хора които през това време будят желаещите да говеят чрез тъпани и вечер за отговяване чрез гръм това са сигналите сутрин за храна и пиене на вода вечер след гръм може да се яде и пие цяла нощ а презденя не е разрешено когато слънцето грее нема ядене нито пиене въобще на нищо за срок от 30 дена.
На тридесетия ден се пекът краваи и разнесат на комшиите вечер и сутрин срещу байрам към 4 часа трябва да са в джамията с ходжата и кланят байрама всички говеещи се окъпват взимат си абдест и взимат постилка нова или чиста за кланяне в джамията след свършване кланянето в джамията гръмват няколко гръма знак излизат от джамията байрама е настъпил вече и навън се поздравява байрам мубарек олсун отговора е Аллах разъ олсун отпочват яденето и пиене, гостуване, целувка на ръката на родителите си и по старите хора игри увеселение три дена празват байрама и след 70 дена идва Курбан байрам той се празва четири дена само че не се говее за него и се коли корбан овен за байрама.
Няма по-големи празници на мюсюлманите от рамазана, корбана, сюннета на момчетата и петъка в Корана е казано тоз който наруши вероизповеданието и не ги изпълнява е грешен пред Алаха и не е мюсюлманин, мразен от обществото, като безверник.
Презнати грехове в Корана са, който не верва в Алаха и Корана, лъже, посега на чуждо имане, обича домуза (свинското) и виното значи това е изменник и не чист мюсюлманин според Корана и чужд човек на Мухаммеда.  


Национален произход

Произхода и кръвта определя човешкия произход по народност ако виждаме в хората безверник, изменик не вярващ в правдата и други възможни явления в човека без макар и дребна показност към неговия произход има за сведение признаци ако дълбоко погледнем.
Доказани са подобни явления между хората, като се обяснява от науката и Корана, че оня човек, който не вярва изменя вярване в набожната сила и честа на човешкия живот са приема така, че тоз който не вярва в набожието и човешката правда тоз човек е чужд за дадената народност идващо  от различни възможности в човешко съзнание в кръстосано отношение и родения човек при кръстоска той става безверник понеже неговата кръв не чиста на даден произход и се изродява и трудно се определя неговия произход.
Такъв човек може да бъде различен от другите и бърже изменя вярата обичта и честността в човешкия живот (безверник)
Истинския произход на човека е от чистата национална кръв, която правилно показва определението на даден произход от човека и животинския ред.
Така също и семената от растенията се бърже определят ако те са от чисто семена …. растение за което ние вече очевидци на …… че кръстоските са възможни на цвят между царевицата засадени наблизо но все пак царевицата не може да стане на жито тя си е царевица и самия цвят и вид определя самата националност щом добре се разглежда и проследи неговия живот всеки може да сподели и неговия национален произход тогава. Ако внимателно наблюдаваш и стигнеш говора, традицията и обичта на вяра, религия изпълнения и вкусове ще разбереш неговият произход.  

Offline Сидхарта

 • Historian
 • *****
 • Posts: 887
Re: Записки на Ибо Глогов
« Reply #14 on: July 20, 2009, 10:00 »
Да си замълча означава че съм съгласен с твойте невярни меко казано умозаключения Метка- но иначе предлагам и аз да оставим г-н Мехмед да качва материала спокойно пък после да се коментира той.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42