Author Topic: "Братя, българи!" - зове Уляновският Мюфтия към българския народ!  (Read 13745 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Turas

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 640
 • Gender: Male
"Братя, българи!" - зове Уляновският Мюфтия към българския народ!
Драги братя и сестри от България!
В течение на няколко поколения народът на Волга официално наричан „татари” , беше лишен от своята истинска история.
В училище, при изучаването на История на Русия, когато се разглеждаха теми за татаро-монголското иго всички погледи се обръщаха към тези ученици, които се наричаха татари. По този начин, за деянията на татаро-монголите по отношение на руснаците тези ученици изпитваха психологическо натоварване и стрес, след което неволно си задаваха въпроса: „Ако ние сме потомци , защо антропологически не приличаме на тях? Защо нашият език, обичаи, традиции, религия, така много се отличават от тяхните?”. А да прочетем за произхода на нашия народ нямаше откъде. Даже до преди 20-25 години книгата на известния руски историк, нашия земляк Н.М. Карамзин «История на Руската държава» беше заключена зад седем печата, да не говорим за някаква държава Волжска България и българи.
Благодарение на ветровете на демократически промени, в средата на 80-те години на миналото столетие, стана възможно да се запознаем със старинните исторически документи и видим истинската наша история, до този момент скрита зад завеса от лъжи и заблуди. Вероятно, това е правено с умисъл на някои политически сили, така им е било изгодно.
Един от първите учени, повдигнал въпроса за несъответствието на етнонима «татари» с нашето историческо име, беше академик Абрар Каримулин от Република Татарстан, който написа книгата «Татари: етнос и етноним». Властите 14 години не разрешаваха нейното публикуване, но през 1987г. тя все пак видя бял свят. Отпечатването и в един голям тираж имаше ефекта на взривена бомба. Народът, като пътник в пустиня страдащ от жажда, откри истината за своята история. Така се отвори темата за произхода на нашия народ и някои учени успяха за малък промеждутък от време да издадат своите трудове. Известният археолог Алфред Халиков издаде книгите «500 руски фамилии от българско-татарски произход» и «Кои сме ние Българи или Татари?». В Оренбург започна да излиза вестник «Болгар иле». Той публикуваше мнения на много читатели по въпроса за връщането на нашето истинско име «БУЛГАРИ».
Върховният муфтия на Русия шейх Тагат Таджутдин ежегодно провежда мероприятие (в г. Болгар), свързани с годишнината от приемането на исляма от нашите български предци. В средата на юни на това мероприятие от всички региони на Русия се стичат огромно количество народ. Ние сме му благодарни , че по този начин той показва на хиляди хора нашата побеляла от годините история. Но да обърнем поглед към нашата история. Ибн-Фадлан, пристигайки от Багдат във Волжска България, по време на цялото си пътуване е водил записки. В тези свои ръкописи той отбелязва, че е срещнал башкирски племена, а пристигайки в земята на българите, открива наличието на джамии и медресета и че в джамиите вече се извършват проповеди.
Други арабски учени и мисионери също така пишат, че българите имат свои учени, поети, писатели, астрономи, свещенослужители със свои съчинения. Възниква въпрос, защо башкирите до сега са си остали башкири, а българите - при наличие на учени и литературни произведения, познати на целия мусулмански Изток, имащи свой речен флот на Волга и Кама, устояващи своята религия, имащи висока градска и селска култура и построили над 200 града на територията на Поволжието, за неголям период от време - са се превърнали в татари?! В средата на 2006г. по инциатива на Уляновската просветителска организация «Българско възраждане» се създаде група, в която влязоха известни личности от нашата област и Русия, която се обърна към губернатора на областта и кмета на Уляновск с молба да се разреши поставянето на паметник на известния български поет и хуманист Кулгали (1183 – 1236г.). До 16 години той се е учил в местното медресе, а след това дълги години странства по културните страни на мусулманския Изток. Посетил Хорезм, Герат, Сирия, Иерусалим, Мекка и много други центрове на културата. Срещал се с поети и учени, слушал лекциите на мъдри шейхове – суфисти.
След завръщането си във Волжска България, Кулгали се занимава с преподавателска дейност. Първата редакция на неговата поема «Кысса-и Йусуф» (Предание за праведния Йосиф) излиза през 1212г. Кулгали загива през 1236г. когато Българската държава пада под ударите на монголо – татарските воиски. Кулгали, като автор на споменатата поема се явява класик на българската писменна литература. Тази книга е безценна перла в световната литература и е голям литературен паметник. Като лирико – епическа поема тя показва всички проблеми, вълнуващи българската общественост. В поемата остро и релефно е представена борбата между доброто и справедливостта със злото, стремежа на хората към духовно съвършенство, щастие и нравственна чистота. Вече осем столетия «Кысса-и Йусуф» продължава активно да живее в писменно-литературното и фолклорно наследство на народа. До революцията през 1918г. книгата на Кулгали се ползва с неизменната народна любов и популярност, широко е разпространена сред мусулманското население на Поволжието. Преиздавана е 80 пъти, а ръкописните и варианти се съхраняват в различни библиотеки и музеи по света. Действително личността на поета и неговото произведение са достойни за увековечаване.
В поемата си, авторът използва сюжет от свещения Коран сура «Юсуф». Този сюжет съществува и в библията, нашите православни братя и сестри знаят това ("Ветхий Завет"- Бытие- Глава 37). Пророк Йосиф е общ за нас мусулманите и за християните. Въобще в нашите конфесии има много общо: това е признаването на единния Творец, създал тази земя и нас; свещените книги изпратени от НЕГО; нашите прародители Адам и Ева; общите пророци Ной (Нух), Мойсей (Муса), Авраам (Ибрагим), Давид (Дауд), Исус (Гайса), Илия (Ильяс). Между впрочем, в свещсния Коран името на Исус се споменава 25 пъти. За Мария (Мариам), майката на Иисус в свещения Коран е заделена цяла сура «Мариам». Имаме общи понятия за Рая и Ада, а с цел за нравственното възпитание са използувани едни и същи заповеди: не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, не прелюбодействай и т.н. Даже думата «Амин» се произнася еднакво. Кулгали, като създател на бесценото произведение «Кысса-и Йусуф» в началото на повествованието прославя Всевишния, след това Пророка, неговите сподвижници, а след това светите представители на всички религии. През вековете много поколения на народа на Волжска България са възпитавани в дух на уважение към другите религии, а въпросите за веротърпимостта са актуални винаги, особенно сега. Съвременици на поета-хуманист са Шота Руставели, Низами, авторът на «Слова о полку Игореве». Трябва да се признае, че личността на Кулгали и неговото произведение няма национални граници, неговото творчество трябва да знае цялата многонационална Русия. Запознати ли са нашите български приятели с неговото произведение? Ако не са, би било знаменателно да се преведе и издаде на български за 830 -годишнина на поета.*
За съжаление, през последните години средствата за масова информация преднамерено превръщат Исляма в религия на терористи и екстремисти. Преследвайки определени цели, някои политически сили желаят да провокират противопоставяне и стълкновения между двете световни конфесии – християнството и мусулманството. Тъй като мусулманите са значителна част от земното кълбо, ежедневно ние слушаме и четем за мусулманите: споменават ни както с положителен, така и с отрицателен оттенък Но, независимо от това внимание от страна на масмедиите, информацията за мусулманите често е предубедена и необективна, което, разбира се, способства за формирането в обществото на лъжливи митове и стереотипи за Исляма и неговите последователи. Традицията съзнателно или неволно да се представят мусулманите в негативна светлина има многовековна история. В трудовете на европейските автори изопачено се представя не само света и моралния облик на мусулманите, но и самата дума «мусулмани». Тях ги наричаха магометани, мохамедани, сарацини, агаряни, басурмани, което само по себе си е оскърбително за мусулманите. Даже сега общоприетото название «мусулмани» е неточно. «Мусулманин» - това е неточен изказ на думата «муслим» (сравнете английското “Muslim”). В тази връзка е интиресно да си припомним, че в 1964г. II Ватикански събор на Римо - Католическата Църква в своята Декларация – Обръщение към мусулманите, демонстрира своето уважение към тях и промени традиционното латинско написване „musulmanus” на “muslimus”.
Сега повече от 1 милиард човека на Земята смятат основополагаща програма на своя живот Свещеният Коран – изпратеното от Твореца на всичко съществуващо Свещенно Писание, неподправено от човешки измислици и фантазии. Иска ми се да се обърна към нашите православни братя и сестри от България и ги призова да не се поддават на тези провокационни измислици. Още от древноста в самата Волжска България наред с мусулманското население мирно са съществували и христиани и езичници, независимо, че държавата се е считала мусулманска. Понеже Свещеният Коран предписва, че приемането на вярата принудително не се позволява, никой в периода на могъщество на държавата не е принуждавал със сила приемането на Ислямското вероучение на народите от Поволжието – мордва, марийци, чуваши, удмурди - които много години са оставали езичници. В столицата на държавата функционирали православни храмове.
Самите българи без насилие и по собственно желание са приели мусулманството, понеже Тангрианството е послужило като основа за разбирането на новата религия. В нашия народ и досега е запазен израза «Тэнгри ярлыкалсын» ( Нека Тангра да е доволен). Самата дума «мусулманин» означава човек вярващ в единния Творец, които живее по законите предписани от Създателя – това е определен начин на живот и своя философия, която не противоречи на написания от Него свещен Коран. Тази книга, като инструкция, предписва на човека кое може и кое не може да върши. Това е както при всеки човек-творец независимо дали е скулптур, художник или конструктор. За да живее неговото творение -дълго и щастливо, с голяма полза за човешкото общество - той пише инструкция за ползването му. Накратко Исламът това е здрав образ на живот, тъй като Господ не желае Неговото творение със своите действия да нанася вреда на своето здраве. Защо се опитвам да обясня на нашите български приятели какво е това Ислам? За да не си мислят, че последователите на тази религия са някакви варвари, екстремисти и терористи. В продължение на много векове на територията на Поволжието историците не са отбелязали каквито и да е стълкновения на религиозна или етническа основа. Манталитетът на нашия народ е сформиран в дух на уважение към другите конфесии и вярвания. За това имат заслуга и произведенията на изключителният български поет - хуманист Кулгали.
За това, че ние в историческото минало сме били един народ, говорят следните факти: нас ни свързва Тангрианството- религия, която са изповядвали нашите предци още преди приемането на Християнството и Ислама, религия която признава единния бог - Тангра, общ за нас и за почитания от всички български народи баща на нацията хан Кубрат, неговите синове хан Аспарух, хан Котраг, хан Бат Боян. Съхранили са се някои сходства в езика и националните носии и т.н. И което е особенно интересно и ние и вие произнасяме по един и същи начин думата «БЪЛГАР» обединяваща двата братски народа.
Ние искренно сме благодарни на нашите български приятели, членовете на МАБИК Ангел Христов и Дочо Шипковенски, които посетиха нашия град през октомври миналата година. Те баха и в нашето медресе «Биляр», носещо името на древния град и първа столица на държавата Волжска България. Аз си спомням, че когато ги посрещнах и прегърнах по братски представителите на България, им казах «ВИЕ СТЕ НАШИ БРАТЯ» в очите им се появиха сълзи.
По примера на угро-финските народи, нашите съседи – марийци, мордва, удмурди, създали връзки с европейските страни (Унгария, Финландия, Естония) отнасящи себе си към фино-угорската езикова група и ние се надяваме с течение на времето да създадем връзки с братския български народ. Също така се надяваме да сътрудничим с всички български религиозни организации. По този начин на равнището на религиозни организации и народната дипломация ние можем да продължим да създаваме и укрепваме връзките межу нашите две братски общности.
От името на регионалнотодуховно управление на мусулманите в Уляновска област на Русия** искренно желая на целия братски български народ благополучие и процъфтяване!
Муфтия на Уляновското Регионално Отделение на Централното Духовно Управление на Мусулманите в Русия
Сявбян хазрат Сулейманов


Очень большая просьба! Кто не равнодушен к истории волжских болгар и к нашим общим корням, распечатайте это Обращение на листах, размножьте и распространяйте среди болгар-мусульман, распечатайте и отнесите это письмо во все мечети Болгарии, особенно молодежи! Распечатайте на листах, и раздавайте на улицах! Люди должны знать правду!

Offline Turas

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 640
 • Gender: Male
Это Главный Муфтий Талгат Таджуддин и все Муфтии Поволжья и Урала на встрече с Президентом Дмитрием Медведевым

Offline Turas

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 640
 • Gender: Male
Председатель общественной организации "Болгарское Возрождение" Шаукат Богданов на встрече с Главным Мюфтием России Талгатом Таджуддином....

Offline Turas

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 640
 • Gender: Male
газета ""Маглюмат аль-Булгар" ("Болгарский Вестник"), которая издается Талгатом Таджуддином в Уфе.

Offline Svetlina

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1160
 • Опознай родината, за да я обикнеш!
Ето тук би трябвало да наричате волжските българи "булгари".

Offline daczo

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 524
Защо няма никъкъв отзвук.

Offline ibrahim65

 • Moderator
 • *****
 • Posts: 3000
 • Gender: Male
Дядо Калиник удари репортер, изнервен от въпрос за досиетата

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3439
 • Gender: Male
Булгарите Тюрки от Татаристан


You are not allowed to view links. Register or Login

Offline botev

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 643
  • Истинските майни!
You are not allowed to view links. Register or Login
Акад. ...Юхма е роден на 10 април 1936 г. Той е председател на Конгреса на българите в Чувашката автономна република. Написал е над сто книги, преведени на 144 езика. Неговите митове и легенди се учат в Сорбоната, а през 1996 г. получава висока международна награда - златен медал на ООН. Дълго, още от детството, си задава въпроса що за народ са чувашите, откъде са дошли. Но за това в годините на съветската власт не се говорело. Сега, след като много е чел и писал, след като е обиколил половината свят, има отговор. В историята и във фолклора на чуваши и българи има много общи неща, защото са общи техните корени. Аз съм българин, в мен тече гореща българска кръв, казва Михаил Юхма.


- Г-н Юхма, оставяте в България много скъп сувенир - бродирана кърпа, за която твърдите, че е 400-годишна. Не Ви ли е трудно да се разделите с тази семейна реликва?
- За първи път идвам в страната, за която съм мечтал от детството си и знам колко са скъпи на нас, чувашите, българите, живеещи на Дунава, на Балканите. Не можех да не донеса този подарък. Бях длъжен да го донеса и да подаря този велик талисман от нашия род на скъпите ми приятели Галя и Христо Маджарови, които направиха много, за да съм тук. Подарявам го със спокойна душа и сърце и вярвам, че талисманът ще помага на българите, независимо дали живеят на Волга или на Дунав. За да си станем по-близки, повече да се разбираме и когато е нужно, да си помагаме.
- Какво знаете за този талисман?
- Той се предава в моя род от поколение на поколение. Шевицата, която е типично българска, е на повече от 400 години. Но нито цветовете й са избледнели, нито молците са я повредили. Там е избродиран знакът на Тангра и може да се гадае за сътворението на света. Нашият народ - българо-чувашите - сме се родили около Вечното дърво и сме живели в Страната на трите слънца. Това е било страна, където сме били щастливи заедно. И до днес това е вековната мечта на нашите народи - да научат повече за другите български племена и да се обединят с тях.
- В годините на тоталитаризма е било трудно да търсите и изучавате истинските си корени. Какъв е сега интересът към миналото на Чувашия?
- Сега интересът на хората е огромен и ние работим много активно, за да се разбере истината. Но трудността е друга - финансова. Ние не сме независима държава, въпреки че се смятаме за суверенна република. Живеем в Русия и е много трудно да намираме пари за обществена или научна дейност.
- Но Вие самият сте активно пишещ човек. Вярно ли е, че сте написал 90 книги?
- Написал съм повече от 100 книги, които са преведени на 144 езика. Когато през 1996 година ми връчваха международната награда - златен медал на ООН, представителят на организацията поправи водещия. Защото той ме представяше като писател, чиито произведения са преведени на 100 езика. А книгите ми били преведени точно на 144 езика. Сам аз се изненадах от тази новина. Нали знаете, че всяка книга живее свой собствен живот. Тя е като дете, което расте, отива си от родителите и заживява отделно. До 1996 г. Русия не беше подписала конвенцията за авторско право и ние не знаехме къде ни превеждат. Съвсем случайно и доста късно разбрах, че мои книги са излезли в Китай и в Япония.
- А на български език какво е преведено?
- За съжаление, нито една моя книга. Превеждани са само отделни произведения. Аз, разбира се, много бих искал и много се надявам, че скоро ще ме издадат и в България.
- Историк ли сте?
- Написал съм много исторически романи и повести. Но в последните години, когато оглавих националното движение, напълно се насочих към науката - изследвам древността и средновековието на своя народ. Защото знам, че народ без история е народ без корени. За да се съхраним като народ, трябва да знаем много добре своята история и да се гордеем със своите герои. Бих искал до всеки чуваш да достигне историята на нашите царе, пълководци, на всички, които са се борили за съхранението ни.
- Как изглежда Чувашия? Какви хора са чувашите?
- Чувашия е прекрасна страна, а хората са добри и много приличат на българите, които живеят на Дунава. Ако дойдете в Чувашия, никой няма да ви каже, че сте чужденка.
- Вие пък казвате, че сте българин?
- Така е. Това, което казвам за чувашите, се отнася и за българите. Ние трябва да вникнем в съчетанието българо-чуваши. Когато казваме чуваши, то е все едно, че казваме българи.
- Хареса ли Ви България?


- България е красива страна. Аз летях през Москва. Когато тръгвах, в Чувашия грееше слънце. В Москва времето стана студено, мъгливо. Пристигнах в България и отново ме посрещна слънце. И във Волжка България, и в Дунавска България е слънчево. Това не е случайно. Великият Тангра знае, че в такъв ден трябва да грее слънце - и в онази, и в тази България.


ДОНКА ХРИСТОВА

21.10.2011

Offline Svetlina

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1160
 • Опознай родината, за да я обикнеш!
You are not allowed to view links. Register or Login
Булгарите Тюрки от Татаристан


You are not allowed to view links. Register or Login
[/quote

Булгари, а не тюрки, нито татари. Волжски българи - това названието им на български език. А на руски е "булгари".

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3439
 • Gender: Male
You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login

Булгарите Тюрки от Татаристан

Булгари, а не тюрки, нито татари. Волжски българи - това названието им на български език. А на руски е "булгари".

Navsyakade e Bulgari a Bulgarite si znayat che sa Tyurki.

You are not allowed to view links. Register or Login

Булгарите се обръщат към Турция и Турския народ за солидарност и подкрепа.

Kazan Bulgar Topluluğunun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Vatandaşlarına Hitabesi:

Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür insanları!
Sizlere Kuzey Oğuzların torunları olan Volga-Ural Bulgar kardeşleriniz seslenmektedir.
Bulgar halkının son derece vahim durumu, 2 Ağustos 1992 tarihinde gerçekleşen Kazan Bulgar Topluluğu (KBT)nun olağanüstü cieninde (kongre), topluluğunun yönetim organı olup Bulgar millî menfaatlerini korumak ve ifade etmek ile görevlendirilen Kazan Bulgar Millet Meclisi seçimini gerektirdi.
VII. yüzyılda kendi “Bulgar (Bulgarya)” adlı devletlerini kurup 737-922 yılları arasında İslam dinini kabul eden Bulgarlardan, ilk kez M.Ö. II. yüzyıl tarih vakayinamelerinde söz edilir.
Eskiden bu yana, Bulgar ulusunun edebi dili, Oğuz dillerinden olup, Oğuz Türk dilinin kardeş dili olan Bulgar Türkisi (Bulgar Türkçesi)dir. Bulgarlar kendi Oğuz ana dillerinde IX. yüzyıldan 1920’li yıllara dek yazdılar.

Offline Mariana

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1078
You are not allowed to view links. Register or Login
"Братя, българи!" - зове Уляновският Мюфтия към българския народ!
Драги братя и сестри от България!
В течение на няколко поколения народът на Волга официално наричан „татари” , беше лишен от своята истинска история.
В училище, при изучаването на История на Русия, когато се разглеждаха теми за татаро-монголското иго всички погледи се обръщаха към тези ученици, които се наричаха татари. По този начин, за деянията на татаро-монголите по отношение на руснаците тези ученици изпитваха психологическо натоварване и стрес, след което неволно си задаваха въпроса: „Ако ние сме потомци , защо антропологически не приличаме на тях? Защо нашият език, обичаи, традиции, религия, така много се отличават от тяхните?”. А да прочетем за произхода на нашия народ нямаше откъде. Даже до преди 20-25 години книгата на известния руски историк, нашия земляк Н.М. Карамзин «История на Руската държава» беше заключена зад седем печата, да не говорим за някаква държава Волжска България и българи.
Благодарение на ветровете на демократически промени, в средата на 80-те години на миналото столетие, стана възможно да се запознаем със старинните исторически документи и видим истинската наша история, до този момент скрита зад завеса от лъжи и заблуди. Вероятно, това е правено с умисъл на някои политически сили, така им е било изгодно.
Един от първите учени, повдигнал въпроса за несъответствието на етнонима «татари» с нашето историческо име, беше академик Абрар Каримулин от Република Татарстан, който написа книгата «Татари: етнос и етноним». Властите 14 години не разрешаваха нейното публикуване, но през 1987г. тя все пак видя бял свят. Отпечатването и в един голям тираж имаше ефекта на взривена бомба. Народът, като пътник в пустиня страдащ от жажда, откри истината за своята история. Така се отвори темата за произхода на нашия народ и някои учени успяха за малък промеждутък от време да издадат своите трудове. Известният археолог Алфред Халиков издаде книгите «500 руски фамилии от българско-татарски произход» и «Кои сме ние Българи или Татари?». В Оренбург започна да излиза вестник «Болгар иле». Той публикуваше мнения на много читатели по въпроса за връщането на нашето истинско име «БУЛГАРИ».
Върховният муфтия на Русия шейх Тагат Таджутдин ежегодно провежда мероприятие (в г. Болгар), свързани с годишнината от приемането на исляма от нашите български предци. В средата на юни на това мероприятие от всички региони на Русия се стичат огромно количество народ. Ние сме му благодарни , че по този начин той показва на хиляди хора нашата побеляла от годините история. Но да обърнем поглед към нашата история. Ибн-Фадлан, пристигайки от Багдат във Волжска България, по време на цялото си пътуване е водил записки. В тези свои ръкописи той отбелязва, че е срещнал башкирски племена, а пристигайки в земята на българите, открива наличието на джамии и медресета и че в джамиите вече се извършват проповеди.
Други арабски учени и мисионери също така пишат, че българите имат свои учени, поети, писатели, астрономи, свещенослужители със свои съчинения. Възниква въпрос, защо башкирите до сега са си остали башкири, а българите - при наличие на учени и литературни произведения, познати на целия мусулмански Изток, имащи свой речен флот на Волга и Кама, устояващи своята религия, имащи висока градска и селска култура и построили над 200 града на територията на Поволжието, за неголям период от време - са се превърнали в татари?! В средата на 2006г. по инциатива на Уляновската просветителска организация «Българско възраждане» се създаде група, в която влязоха известни личности от нашата област и Русия, която се обърна към губернатора на областта и кмета на Уляновск с молба да се разреши поставянето на паметник на известния български поет и хуманист Кулгали (1183 – 1236г.). До 16 години той се е учил в местното медресе, а след това дълги години странства по културните страни на мусулманския Изток. Посетил Хорезм, Герат, Сирия, Иерусалим, Мекка и много други центрове на културата. Срещал се с поети и учени, слушал лекциите на мъдри шейхове – суфисти.
След завръщането си във Волжска България, Кулгали се занимава с преподавателска дейност. Първата редакция на неговата поема «Кысса-и Йусуф» (Предание за праведния Йосиф) излиза през 1212г. Кулгали загива през 1236г. когато Българската държава пада под ударите на монголо – татарските воиски. Кулгали, като автор на споменатата поема се явява класик на българската писменна литература. Тази книга е безценна перла в световната литература и е голям литературен паметник. Като лирико – епическа поема тя показва всички проблеми, вълнуващи българската общественост. В поемата остро и релефно е представена борбата между доброто и справедливостта със злото, стремежа на хората към духовно съвършенство, щастие и нравственна чистота. Вече осем столетия «Кысса-и Йусуф» продължава активно да живее в писменно-литературното и фолклорно наследство на народа. До революцията през 1918г. книгата на Кулгали се ползва с неизменната народна любов и популярност, широко е разпространена сред мусулманското население на Поволжието. Преиздавана е 80 пъти, а ръкописните и варианти се съхраняват в различни библиотеки и музеи по света. Действително личността на поета и неговото произведение са достойни за увековечаване.
В поемата си, авторът използва сюжет от свещения Коран сура «Юсуф». Този сюжет съществува и в библията, нашите православни братя и сестри знаят това ("Ветхий Завет"- Бытие- Глава 37). Пророк Йосиф е общ за нас мусулманите и за християните. Въобще в нашите конфесии има много общо: това е признаването на единния Творец, създал тази земя и нас; свещените книги изпратени от НЕГО; нашите прародители Адам и Ева; общите пророци Ной (Нух), Мойсей (Муса), Авраам (Ибрагим), Давид (Дауд), Исус (Гайса), Илия (Ильяс). Между впрочем, в свещсния Коран името на Исус се споменава 25 пъти. За Мария (Мариам), майката на Иисус в свещения Коран е заделена цяла сура «Мариам». Имаме общи понятия за Рая и Ада, а с цел за нравственното възпитание са използувани едни и същи заповеди: не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, не прелюбодействай и т.н. Даже думата «Амин» се произнася еднакво. Кулгали, като създател на бесценото произведение «Кысса-и Йусуф» в началото на повествованието прославя Всевишния, след това Пророка, неговите сподвижници, а след това светите представители на всички религии. През вековете много поколения на народа на Волжска България са възпитавани в дух на уважение към другите религии, а въпросите за веротърпимостта са актуални винаги, особенно сега. Съвременици на поета-хуманист са Шота Руставели, Низами, авторът на «Слова о полку Игореве». Трябва да се признае, че личността на Кулгали и неговото произведение няма национални граници, неговото творчество трябва да знае цялата многонационална Русия. Запознати ли са нашите български приятели с неговото произведение? Ако не са, би било знаменателно да се преведе и издаде на български за 830 -годишнина на поета.*
За съжаление, през последните години средствата за масова информация преднамерено превръщат Исляма в религия на терористи и екстремисти. Преследвайки определени цели, някои политически сили желаят да провокират противопоставяне и стълкновения между двете световни конфесии – християнството и мусулманството. Тъй като мусулманите са значителна част от земното кълбо, ежедневно ние слушаме и четем за мусулманите: споменават ни както с положителен, така и с отрицателен оттенък Но, независимо от това внимание от страна на масмедиите, информацията за мусулманите често е предубедена и необективна, което, разбира се, способства за формирането в обществото на лъжливи митове и стереотипи за Исляма и неговите последователи. Традицията съзнателно или неволно да се представят мусулманите в негативна светлина има многовековна история. В трудовете на европейските автори изопачено се представя не само света и моралния облик на мусулманите, но и самата дума «мусулмани». Тях ги наричаха магометани, мохамедани, сарацини, агаряни, басурмани, което само по себе си е оскърбително за мусулманите. Даже сега общоприетото название «мусулмани» е неточно. «Мусулманин» - това е неточен изказ на думата «муслим» (сравнете английското “Muslim”). В тази връзка е интиресно да си припомним, че в 1964г. II Ватикански събор на Римо - Католическата Църква в своята Декларация – Обръщение към мусулманите, демонстрира своето уважение към тях и промени традиционното латинско написване „musulmanus” на “muslimus”.
Сега повече от 1 милиард човека на Земята смятат основополагаща програма на своя живот Свещеният Коран – изпратеното от Твореца на всичко съществуващо Свещенно Писание, неподправено от човешки измислици и фантазии. Иска ми се да се обърна към нашите православни братя и сестри от България и ги призова да не се поддават на тези провокационни измислици. Още от древноста в самата Волжска България наред с мусулманското население мирно са съществували и христиани и езичници, независимо, че държавата се е считала мусулманска. Понеже Свещеният Коран предписва, че приемането на вярата принудително не се позволява, никой в периода на могъщество на държавата не е принуждавал със сила приемането на Ислямското вероучение на народите от Поволжието – мордва, марийци, чуваши, удмурди - които много години са оставали езичници. В столицата на държавата функционирали православни храмове.
Самите българи без насилие и по собственно желание са приели мусулманството, понеже Тангрианството е послужило като основа за разбирането на новата религия. В нашия народ и досега е запазен израза «Тэнгри ярлыкалсын» ( Нека Тангра да е доволен). Самата дума «мусулманин» означава човек вярващ в единния Творец, които живее по законите предписани от Създателя – това е определен начин на живот и своя философия, която не противоречи на написания от Него свещен Коран. Тази книга, като инструкция, предписва на човека кое може и кое не може да върши. Това е както при всеки човек-творец независимо дали е скулптур, художник или конструктор. За да живее неговото творение -дълго и щастливо, с голяма полза за човешкото общество - той пише инструкция за ползването му. Накратко Исламът това е здрав образ на живот, тъй като Господ не желае Неговото творение със своите действия да нанася вреда на своето здраве. Защо се опитвам да обясня на нашите български приятели какво е това Ислам? За да не си мислят, че последователите на тази религия са някакви варвари, екстремисти и терористи. В продължение на много векове на територията на Поволжието историците не са отбелязали каквито и да е стълкновения на религиозна или етническа основа. Манталитетът на нашия народ е сформиран в дух на уважение към другите конфесии и вярвания. За това имат заслуга и произведенията на изключителният български поет - хуманист Кулгали.
За това, че ние в историческото минало сме били един народ, говорят следните факти: нас ни свързва Тангрианството- религия, която са изповядвали нашите предци още преди приемането на Християнството и Ислама, религия която признава единния бог - Тангра, общ за нас и за почитания от всички български народи баща на нацията хан Кубрат, неговите синове хан Аспарух, хан Котраг, хан Бат Боян. Съхранили са се някои сходства в езика и националните носии и т.н. И което е особенно интересно и ние и вие произнасяме по един и същи начин думата «БЪЛГАР» обединяваща двата братски народа.
Ние искренно сме благодарни на нашите български приятели, членовете на МАБИК Ангел Христов и Дочо Шипковенски, които посетиха нашия град през октомври миналата година. Те баха и в нашето медресе «Биляр», носещо името на древния град и първа столица на държавата Волжска България. Аз си спомням, че когато ги посрещнах и прегърнах по братски представителите на България, им казах «ВИЕ СТЕ НАШИ БРАТЯ» в очите им се появиха сълзи.
По примера на угро-финските народи, нашите съседи – марийци, мордва, удмурди, създали връзки с европейските страни (Унгария, Финландия, Естония) отнасящи себе си към фино-угорската езикова група и ние се надяваме с течение на времето да създадем връзки с братския български народ. Също така се надяваме да сътрудничим с всички български религиозни организации. По този начин на равнището на религиозни организации и народната дипломация ние можем да продължим да създаваме и укрепваме връзките межу нашите две братски общности.
От името на регионалнотодуховно управление на мусулманите в Уляновска област на Русия** искренно желая на целия братски български народ благополучие и процъфтяване!
Муфтия на Уляновското Регионално Отделение на Централното Духовно Управление на Мусулманите в Русия
Сявбян хазрат Сулейманов


Очень большая просьба! Кто не равнодушен к истории волжских болгар и к нашим общим корням, распечатайте это Обращение на листах, размножьте и распространяйте среди болгар-мусульман, распечатайте и отнесите это письмо во все мечети Болгарии, особенно молодежи! Распечатайте на листах, и раздавайте на улицах! Люди должны знать правду!


Дали някой може да посочи източника, оргиналният източник на превода на това обръщение?


Offline Svetlina

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 1160
 • Опознай родината, за да я обикнеш!
Погледни в цитирания вестник, Марианче, а може и в сайта ввв.булгар.ру. Според мене на руски трябва да излезе веднага.

Offline botev

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 643
  • Истинските майни!
Обращение к Президенту Татарстана о возвращении исторического самоназвания

                                                                                                           КАЗАНЬ-КРЕМЛЬ

                                                                            ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

                                                                                                  МИННИХАНОВУ  Р.Н.

                                                                          Копия:    ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОССОВЕТА РТ

                                                                                                 МУХАМЕТШИНУ  Ф.Х.

 Уважаемый  Рустам  Нургалеевич!

                                   

       Делегаты 18 – конференции  Ульяновского областного татаро-башкирского общественного движения «Туган тел»  поздравляют Вас с вступлением в должность Президента  республики Татарстан  и желают Вам крепкого здоровья, неутомимой энергии во благо и процветание  народов республики и наших соотечественников,  живущих за ее пределами.

      Позвольте  также выразить Вам  искреннюю благодарность за  большой вклад в сооружении памятника  выдающемуся булгарскому поэту-гуманисту  Кул Гали  в Ульяновске в 2008г в честь его  825 летия .

   Обращаемся к Вам  также по проблеме волнующий нас не один год. Нам всем известно,  что территория современной республики Татарстан входила в состав  средневекового государства наших предков Волжскую Булгарию.

     В книге «Археологические памятники Волжско-Камской Булгарии и ее территория» изданной Академией Наук СССР – Казанский филиал, Институтом языка, литературы и истории им, Г.Ибрагимова под редакцией Р.Г. Фахрутдинова   Казань 1975 год показано, что вся территория республики Татарстан действительно входила в состав  Волжской  Булгарии.  Столицы Биляр и Булгар, Казань и Елабуга  отметившие недавно свое тысячелетие со дня основания и другие города были заложены нашими предками булгарами. В Елабуге 2007 году  был установлен Памятник основателю города булгарскому хану Ибрагим-беку. Тысячи археологических памятников булгарского периода (городища, селища, грунтовые могильники, кладбища с надгробиями, клады вещей и монет и т.д.) Все это отражено в «Карте археологических памятников Волжско-Камской Булгарии ( X- первая половина XV в.в).

      На основании вышесказанного и на примере республик входящих в состав Российской Федерации Якутия-Саха,  Северная Осетия-Алания,  Ханты-Мансийский национальный округ –Югория, чтобы показать историческую  преемственность, просим Вас рассмотреть наше предложение о внесении дополнения в написании рядом с названием республики Татарстан  название средневекового государства Булгар Иле или Булгария,  т.е. Татарстан-Булгар Иле (Булгария).     

   Отрицание этого исторического факта приводит к фальсификации нашей истории,  к забвению булгарского наследия наших предков.

       Об этом и был разговор на прошедшей Общероссийской научно-практической конференции 13-февраля 2010 года в Ульяновске  посвященный, истории Волжской Булгарии в котором участвовали ученые, духовные лидеры многих регионов России и городов Казани, Ульяновска Москвы, Самары, Уфы, С-Петербурга, Нальчика и республики Болгария.

        Всякие попытки чиновников от науки отрицать этот факт приводят только к отчуждению  нашего народа от духовного наследия наших предков, а в результате некоторые деятели Института Истории РТ доходят до сумасбродства – предлагают  татарам вернутся на историческую родину в Монголию

Будущие поколения не простят нам  такое равнодушное отношение к своему прошлому.

 

     Сопредседатели конференции

                                                              __________________ А.И. Ибрагимов

 

                                                             ___________________ Ш.М. Богданов

 

                                                    Секретарь:   _________________  Р. Д. Девятаев   

 

Приложение: Карта археологических памятников Волжко-Камской Булгарии (Х-ХV вв) -1л 

You are not allowed to view links. Register or Login

Offline Subeyi Kurt

 • Forum fan
 • *****
 • Posts: 3439
 • Gender: Male
Да здраствует Булгару-Турецкое сотрудничествo. Мы братушки!!! ;)

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42