Author Topic: Pomakların Etnik Kompozisyonu  (Read 48647 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Ziyaretçi

 • Guest
Pomakların Etnik Kompozisyonu
« on: August 06, 2008, 13:43 »
Bulgaristan
Bulgaristan’daki Müslüman azınlık içerisinde önemli bir grubu oluşturan Pomaklar,Bulgaristan prensliğinin kurulmasını izleyen ilk dönemlerde Müslüman olmaları nedeniyle kendilerini Türk olarak tanımlamalarının yanı sıra,Bulgar yönetimlerince de Türk olarak sayılmışlardı.Ancak,zamanla Bulgaristan yönetimleri “Osmanlı döneminde zorla müslümanlaştırılmış Bulgarlar” şeklinde tanımladıkları pomakları öze dönme politikası çerçevesinde Hristiyanlaştırmaya ve Bulgarlaştırmaya yöneldiler.Bu çerçevede,Pomaklar,Balkan Savaşlarından sonra Rodoplar’ın Osmanlı İmparatorluğu’undan Bulgaristan’a geçmesinin ardından 1912,1942,1948,1962 ve 1971-1972 yollarında isim değiştirme yoluyla beş kez asimile edilmeye çalışıldılar.(1)

Pomakların isimlerini değiştirmenin yanısıra,1912 ve 1942 yıllarındaki isim değiştirme kampanyaları sırasında Bulgaristan yönetimleri tarafından Pomak köylerine papazlar gönederilerek Pomakların zorla Hristiyanlaştırılmaları yöninde çaba gösterildi.Söz konusu Bulgarlaştırma girişimlerinin ardından 1913,1945,1952,1964 ve 1990 yıllarında Pomakların eski isimlerini almalarına tekrar izin verildi.(2)

Pomaklar,Müslüman azınlık içerisinde etnik köken itibarıyla en tartışmalı grubu oluşturmaktadırlar.Bundan dolayı,Bulgarlar,Yunanlar ve Türkler Pomakların kendi kökenlerinden olduğunu iddia etmekte,bu iddialarını kanıtlamak amacıyla çeşitli teoriler ortaya koymaktadırlar.Buna göre,Bulgar yazarlar Pomakların kullandıkları dilin bir Bulgar diyalektiği olduğunu,Pomak kültüründe Bulgar kültüründe de var olan bazı hristiyanlık öncesi geleneklerle Hristiyan geleneklerinin bulunduğunu ,hatta Pomakların eski Bulagar kültüerünü bozulamadan koruyabilen gerçek Bulgarlar olduklarını,Müslümanlığı ise 17.yy’da Osmanlıların yoğun baskıları sonucunda kabul ettiklerini,Bulgarlarla Pomaklar arasında ortak fiziksel özelliklerin bulunduğunu iddia etmektedirler.Çeşitli Bulgar yazarlar bu iddiayı kanıtlamak amacıyla “Pomak” kelimesini inceleyerek bu kelimenin Bulgarca”eziyet çekmek” anlamına gelen “maka-mıka”fiilinden türediğini,Pomakların İslamiyet’i baskı sonucunda büyük eziyetler altında kabul etmek zorunda kaldıklarını anlatmak amacıyla Pomak adını aldıklarını belirtmişlerdir.(3)

Bunların dışında,Rodoplar’da yaşayan Pomakların Balkan Sıradağlarında yaşayan Bulgarlarla aynı iskan tarzını izlemelerinin Pomaklarla Bulgarların aynı soydan geldiklerinin kanıtını oluşturduğu iddia edilmiştir.(4)
Pomakların Bulgar kökenli oldukları iddiaları Bulgar yazar ve yetkilileri tarafından son dönemlerde de ileri sürülmüştür.Bu çerçevede 1994’de Bulgaristan’da Pomaklardan kan örnekleri toplanarak DNA testine tabi tutulmuş,böylece Pomakların Bulgar etnik kökeninden geldikleri kanıtlanmaya çalışılmıştır.(5)

Yunanistan
Yunan yazarlar,Pomakça içerisinde eski Yunanca’dan çeşitli kelimelerin bulunduğunu,fiziksel özellikler bakımından Pomaklarla Yunanlılar arasında benzerlikler olduğunu belirtmektedirler.Bunların dışında ,aynı yazarlar,Rodoplar’daki Pomaklar için “Ahriyani” ya da “Agaryani” tabirinin de kullanıldığını,bu tabirin ise bölgede İsa’dan 3-4 asır önce yaşayan égrek Agriyani”halkından kaynaklandığını dolayısıyla tüm bunların Pomakların Yunan kökenli olduklarının bir kanıtını oluşturduğunu,Pomakların Müslümanlığı kabul etmelerinin Osmanlı hakimiyeti sırasında zorlama sonucunda gerçekleştiğini ifade etmektedirler.

Türkiye
Türk yazarlar ise,Pmakların geçmişte Balkanlar’a yerleşen Kuman Türklerinin uzantıları olduklarını,dinsel ve kültürel özelliklerinin,özellikle de Müslüman oluşlarının bu halkın Türk kökenli olduğunu kanıtladığını iddia etmektedirler.Bu iddiaya göre,Kuman Türkleri 10.yy’da yaşadıkları yer olan Kuzey Çin’den ayrılarak 11 ve 12.yy’larda Ukrayna ve Romanya üzerinden Balkanlar’a gelmişler,daha sonra,önce Tuna boylarına ve Dobruca bölgesine,ardından da Pirin ve Vardar Makedonyaları ile Batı Trakya ve Rodoplara yerleşmişlerdir.Kuman Türkleri 1087 de Peçenek Türkleriyle birlikte ortak bir devlet kurmuşlar ,ama bu devlet iki kurucu unsurun birbirleriyle savaşmaları sonucunda 1091’de yıkılmıştır.Söz konusu devletin yıkılmasıyla Peçenek ve Kuman Türklerinin bir çoğu Doğu Avrupa ve Balkanlar’ın çeşitli bölgelerine yerleşirlerken,Kuman Türklerinin bir kısmı Batı Trakya,Rodoplar ve Pirin Makedonyası bölgelerinin dağlık kesimlerindeki yerlerinde kalmışlardır.Diğer yandan Bizans yöneticileri 10 ile 13. Yy’lar arasındaki dönemde Batı Trakya,Rodoplar ve Makedonya’yı Slav ve Latin akınlarına karşı korumak amacıyla özellikle Konya dolaylarında yaşayan çok sayıda Müslüman-Türk kabilesini buralarda iskan etmişler,bunlar da Kuman Türkleri arasında islamiyet’i yaymışlardır.Daha sonra,Osmanlıların bölgeyi fethetmeleri sırasında Osmanlı askerlerine çeşitli şekillerde yardım ettiklerinden dolayı Kuman Türklerine Slavlar tarafından “Yardımcı”anlamına gelen “Pomagaç”adı verilmiştir.Zamanla bu sözcük ” Pomak” şeklini almıştır.(6)

Bir başka görüş ise,Rodoplar’da Pomaklar için “Ahriyani” ya da”Agaryani” ifadelerinin kullanılmış olmasının Yunan kökenli değil,Türk kökenli olduğunun kanıtını oluşturduğunu savunmuştur.Buna göre,söz konusu tanımlamaların çok büyük olasılıkla Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunda ve Rumeli’nin fethedilmesinde büyük katkıları olan “Ahiler”’den kaynaklandığı belirtilmiştir.(7)
Tüm bu görüşlerden hareketle,Pomakların dinsel ve etnik bakımlardan Türklerden bir farklarının bulunmadığı,Avrupa’da en eski Türk topluluklarından birini oluşturdukları savunulmuştur.

Pomak Tezleri

Bu iddiaların dışında bazı Pomak yazarlar ayrı bir Pomak kimliği oluşturmak amacıyla kendi kökenleriyle ilgili çeşitli teoriler ortaya atmışlardır.Bu teorilerden birincisi Pomakların bölgenin en eski yerleşimcileri olan Trakların torunları oldukları,Bulgarların kendilerini Slavlaştırmalarını,Bizanslıların da Hristiyanlaştırmalarını önlemek amacıyla 7. Ve 8.yy’larda İslamiyet’i kabul ettiklerini savunmaktadır.Diğer bir teori ise,Pomaklar’ın 7.yy’da Hz.Muhammed tarafından Balkanlar’da İslamiyet’i yaymak için buraya gönderilen Arapların uzantıları oldularını iddia etmektedir.Pomakların Balkanlar’da Türklerden ve Bulgarlardan önce bulundukları ve yaşadıkları tezlerine vurgu yapan bu teoriler azınlık arasında kısmen taraftar bulmuştur.(8)

Etnik kökenleri konusunda tartışmalara rağmen,özellikle ağurlıklı olarak Bulgar diyalekti konuşmalarından dolayı genelde Osmanlı İmparatorluğu döneminde İslamiyet’i seçmiş Slav kökenli bir halk oldukları kabul edilen Pomaklar (9),zaman içerisinde Müslümanlığın ve Türklerle sürekli iletişim halinde bulunmalarının etkisiyle önemli ölçüde Türkleşmekle birlikte,daha sonra ayrıntısıyla inceleneceği gibi,,1912’de başlayıp 1970’ten sonra yoğunlaşan asimilasyon politikalarından zaman zaman etkilenmişlerdir.Bununla birlikte,Müslüman olmalarından dolayı Pomakların kendilerini Bulgar olarak görmemekte,paylaştıkları din nedeniyle Bulgarlardan çok Türklere yakınlık duymaktadırlar.Ancak ,bu durum Pomakların tümünün kendilerini Türklerle özdeşleştirdikleri anlamına gelmemektedir.Pomakları Bulgarlardan ayıran yegane faktör din olduğu için,Pomaklar Türklerden daha fazla dindarlardır ve dini kimliklerini daha çok ön planda tutmaktadırlar.------------------------
*(1)Kimi kaynaklarda Şubat-Mart 1985 döneminde de Bulgaristan yönetimi tarafından Pomaklara yönelik asimilasyon politikası izlendiği belirtilmekle birlikte(F.Bajraktarevic and A.popovic,”Pomaks”,The Encyclopaedia of İslam,vol.VIII,Leiden,E.J.Brill,1995,s.323),bu dönemde asimilasyon kampanyasının ana hedefi Türk azınlık idi.Dolayısıyla,bu dönemde daha önce isimleri Bulgar isimleriyle değiştirilmemiş Pomakların isimleri baskı yoluyla değiştirilmiş ise de,asıl hedef Türk azınlık olduğundan dolayı Şubat-Mart 1985 dönemini özellikle pomaklara yönelik bir asimilasyon hareketi olarak değerlendirmemek gerekir.

*(2)Bir başka kaynakta,8 Temmuz 1942 tarihli yasa uyarınca isimleri değiştirilen 60.000 Pomağın isimlerinin iadesinin 15-16 Ağustos 1947 tarihlerinde Pomaklarla ilgili olarak yapılan bir konferans sırasında kararlaştırıldığı belirtilmektedir.Hüseyin Memişoğlu,Pomak Türklerinin Tarihi Geçmişinden Sayfalar,Ankara,1991,s.36-37’den Stranitsi ot Bılgarskata İstoriya,Sofija,1989,s.73.

*(3)Memişoğlu,a.g.e.,s.19’dan A.İschirkoff,Bulgarien,Land und Leute,C.II,Leipzig,1917,s.15 ve İz Minaloto na Bılgarien Mohammedani v Rodopite,İzdatelstvo na Bılgarskata Akademiye na Naukite,Sofia,1958,s.76.

*(4)Danailof,a.g.e.,s.14-15 ve 27.

*(5)1994’de Eski Zağra’daki bir hastanede çalışan bir grup doktor Pomaklardan kan örnekleri toplayarak DNA testi için bunları Makedonya’daki bir laboratuvara göndermişler ve bu şekilde Pomakların Bulgar kökenli oldukları savına kanıt bulmaya çalışmışlardır.bkn.Eminov,s.102

*(6)Ahmet Aydınlı,Batı Trakya Faciasının İçyüzü,İstanbul,1971,s.24;Çavuş,a.g.m.,s.344;Ergun Göze,éBulgar Zulmüne Dair…é,Tercuman,2 Şubat 1985;Memişoğlu,a.g.e.,s.4,7,9-14,20,23 ve 43;Eren,a.g.y.,s.572’den F:Kanitz,Donau-Bulgarien und der Balkan,Vol.II.Leipzig,1882,s.182.

*(7)A.Cevat Eren,”Pomaklar”,İslam Ansiklopedisi,C.IX,İstanbul,1960,s.572-573.

*(8)Bu teoriler için bkz.Eminov,a.g.e.,s.111.Tüm milliyetçilik akımlarında olduğu gibi burada da etnik kökeni bölgede bilinen en eski topluluğa dayandırılmakta,bölgenin ilk yerleşimcilerinin Pomaklar olduğu savunularak Türklerden ve Bulgarlardan önce Pomakların bu topraklara yerleştikleri belirtilmektedir.

*(9)Konuyla ilgili kaynakların büyük bir bölümünde Pomakların slav kökenli oldukları iddiasına Türk yazarların bir bölümü ,özellikle de kendilerini Türk olarak tanımlayan Pomak kökenli kişiler ile göçmen derneklerinin yöneticileri sert tepkiler göstermektedirler.Örneğin,16 Ağustos 2004 tarihli Hürriyet gazetesinde yayınlnan kare bulmacada “Balkanlar’da yaşayan,Slav asıllı,Müslüman topluluğundan kimse” şeklindeki sorunun cevabının bir gün sonra “Pomak” şeklinde verilmesine Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Üsküdar Şube Başkanı Sadettin Hocaoğlu karşı çıkarak,”Balkanlar’da bazı devletleri özellikle kollayan malum ansiklopedi ve diğer yayınlardan faydalanılıp hazırlanan bu tür bulmaca ve yazılardan malum devletlere hizmet etmek anlamı çıktığını” vurgulayarak gazetenin bundan sonraki yayınlarında bu konuda daha hassas davranmasının beklendiğini ifade etmiştir.”Pomaklar ve Türklük”,Hürriyet,23 Ağustos 2004.

Offline daylek

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 551
 • Gender: Female
 • pomakinka gorda sam jena... SorguluYorum
Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
« Reply #1 on: August 06, 2008, 22:43 »
bu bana gerçekten ilginç geliyor açıkçası aynı kökten olduğunu düşünen, aynı ismi paylaşan bir sürü insan (pomaklar) ancak gelin görünki herbiri pomaklar ile ilgili farlı pek çok şey söyleyebilmekte ve bi türlü kökün ucu bulunamamakta. temelde pomaklar aslında kendi içlerinde bi karmaşadalar yani aslında başkalarının karmaşa çıkarmasına bile gerek yok gibi görünüyor, günümüz için söylüyorum bunları geçmişi zaten öğrenemiyoruz çokta fazla ama bilerek ama bilmeyerek yok olmuş kayıtlarımızdan dolayı. bunun temel nedenide sanırım pomakların pekçok farlı ülkede ve farlı kültürlerin içinde hayatlarını devam ettiriyor olması yani bulgaristanda ki pomakların savunma mekanizmalarında tutunabilecekleri tek dal din ve bunu ön planda tutuyolar türkiye deki pomaklardan farlı olarak belkide, bana tam bir kısır döngü gibi görünüyo, oldukça kafa karıştırıcı yani. ama gerçekten merak ediyorum eğer netlik bulunabilecek gibiyse  bunun nasıl bulunacağını ve ne bulunacağını merak ediyorum.

saygılar,

Offline iskeceli

 • iskeceli
 • Adviser
 • ****
 • Posts: 296
 • Gender: Male
Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
« Reply #2 on: August 06, 2008, 23:32 »
pomaklarin etnik kökeni ne olabilecegini ben buldum pomak kelimeyi nasil icad etmisler bir düsünün  oda makedon kelimeden geliyor   bu sekilde   po.make.don  pomake.  makedon. po.make.don  pomake .  po.makedon  ne anlami tasiyor herkes anliyor zaten dahada makedon gercek makedon anlamini tasiyor  zamanla bölgemizden büyük yöneticiler gelmis gecmis ve pomakedon  kelimeyi evire cevire herkes kendi cikari icin sonuc pomak kelimeyi icad etmisler sanirim herkesde memnun bu durumdan ama biz pomaklar degiliz asagida görüyorsunuz yunan olsun türkiye olsun bulgarlar olsun hatta araplar bile bize nerden ve neyiz anlatmaya calisiyor tabii onlarin cikaridir o yuzden öyle hareket ben makedonyaya gezmeye gittigimde ben pomakca konusuyorum onlar diyorki sen eski makedon dilini kullaniyon bulgaristana gittigimde onlarda ayni sekilde madonmusun sordular hirvatistandada ayni soruyla sen makedon veya sirpsin  dediler  bosna ve sirbistana gitmedim daha orayada gittigimde ne diyecekler pomak.edon  dilime bilmiyorum

Ziyaretçi

 • Guest
Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
« Reply #3 on: August 07, 2008, 01:25 »
    Adamın birisi kahvaltısını yapmış,''giyinmiş işine gitmeye koyulmuş...Yolda 3 muzip arkadaşı bunu görmüş ve buna şaka yapmak istemişler..1. sokak köşesinden çıkan ilk arkadaşı:''dostum ne oldu sana ''demiş ''yüzün sapsarı''...Bizimki yoo iyiyim iyi hissediyorum kendimi demiş vedalaşmış işe doğru yollanmış..2. sokak köşesinden çıkan muzip arkadaşı:''dostum neyin var yüzün sarı iyisin ya ?'' demiş..Bizimki elinle ateşini yoklamış birden kendini halsiz hissetmiş.. ama yinede işine koyulmuş..3. sokak köşesinde çıkan muzip arkadaşı:''dostum noldu sapsarısın iyimisin? ''diye sormuş..Bizimki oturmuş taşa kendini müthiş halsiz hissetmiş..ve arkadaşlarından onu evine bırakmalarını istemiş..Hasta olmuş..
    Kıssadan hisse mi ?
    Bakın sevgili dostlar...çoğu kez bu sıkıntıyı vurguluyorum vurgulayacağımda...Balkan coğrafyası kadar karışık ( etnisitel olarak )bir başka coğrafya yok..o bölgenin agırlığı slav topluluklarındadır ( Bulgar,Bosnak,Sırp,Hırvat,Makedon,Sloven) Slav olmalarından dolayı belli oranda bir dil benzeşmeside mevcuttur.normaldir..Bu gun Türkçe içinde Türkçe sandığımız o kadar çok Arapça kelime var ki ( Selam -Merhaba-İthalat-İhracat-iktisat)şimdi bunları kullaniyor diye Türkleri ''Arap'' ilan etmek abesle iştikal etmek olur..O halde Pomakları Bulgarca'ya yakın veya Makedonca'ya yakın dil konuştukları için bu milletlerin mensubu da ilan etmek sağlıklı değil..bundan öte...Hata yapiyoruz nasıl mı ? Etnisite den önce yani Pomakları oraya buraya yamamak yerine evvela bir kültür birliği oluşması gerekmez mi ? Önce bir ''pomak olmak '' ''pomak kültürü'' gibi kavramların pomaklarda yer etmesi ( bir çoğunda yeşermesi ) gerekmez mi ? Pomak kültürü ve Pomak olmak anlayişina sahip olanlarin birbirine çok daha farklı bir gözle bakacağını görebilirsiniz..ama biz hata ediyoruz ve etnisite olayına giriyoruz yok Pomaklar Bulgar yok Makedon ...şahsi fikir beyan ediyorum (valla bana Pomaklar Bulgardır diyen arkadaşa '' hadi ordan komedyen'' sen Bulgar olabilirsin ben değilim diyesim geliyor )işte bendeki etkisi bu! bir çoğumuzdada öyledir...işte size hata...bundan sonra Pomaklık kavramı zedelenmeye başlar ve iş etnisitenin sürüklediği bölünmüş bir Pomaklar zinciri oluşturur..nedir bu? Pomak olup kendini Bulgar hisseden , Pomak olup kendini Makedon hisseden,Pomak olup kendini Türk hisseden...
    O halde şu etnisiye olayını ( ŞİMDİLİK ) bir kenara bırakmalı ve POMAKLIK olgusunu kültürü ile birlikte yerleştirmeye çalışmaliyiz.Aksi olursa kehanet ifade etmeye gerek yok etnisite Pomakların sonu olur..

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
« Reply #4 on: August 07, 2008, 08:40 »
Değerli Bursa
Gerçek kısa ve öz biçimde senin dediğin gibidir. Evet sanırım Pomaklar yöredeki üst üste yığışan ve giderek baskın çıkan bir kültür altında yeniden ortak bir kimlik kazanan farklı alt bileşimlerden kaynaklanıyor.

Bulgarlardan geliyor diyenlere gelince; zaten Bulgar demek karışım demek, bir çok bileşim bulgar adı altında birleşmiş. Ama biz bana kalırsa işte bu Bulgar tanımına da uymuyoruz. O yüzden Pomak eşittir bulgar iddiası bir dayatmadan ibarettir. Bulgar ruhu bize çok ama çok uzaktır.

Bulgar kavramı benim zihinsel bilincimde bulgar ortodoks hristiyan olarak algılanıyor. Bunun da müsebbibi bizzat ONLAR'dır. Eğer Balkan facialarındaki acı hatıraları yaratmış olmasalardı aradaki dere belki daha kolay kapanabilirdi. Halbuki 1989 bir milletin hatırasında dün bile sayılmaz. Yaşananlar bir kalemde yok sayılmaz. Ne var ki biz maziyi yok saymak değil, maziye saplanıp kalmak istemiyoruz.

1876 dan önceki uzun barış dolu asırlar bizim asıl referansımızdır. Onun içindir ki 1912 de denedikleri zorla hristiyanlaştırma kampanyasını unutup ısrarla tekrarlanıp duran sizi zorla müslüman yaptılar diyenlere gülüp geçmek istiyoruz. Ama gülemiyoruz. Çünkü kimliğimizi tehdit eden bu durum gülünecek bir konu değildir. Çünkü biz müslüman olduğumuz için Pomakız..

Offline bello

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 588
 • Gender: Male
 • Göçler, göçler, göçler...
Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
« Reply #5 on: August 08, 2008, 10:43 »
mustafa ağbey çok doğru demişsin pomaklar müslüman olduğu için pomak tır. bulgar'larla, yunanlılarla, makedonlarla aramızdaki en temel fark budur. saygılar

Offline bello

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 588
 • Gender: Male
 • Göçler, göçler, göçler...
Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
« Reply #6 on: August 08, 2008, 11:26 »
nazan hanım pomakların tanımını sadece dinsel öğelere indirgediğimizide nerden çıkardınız.  şu anakadar kimse kesin birşey  söyleyebildimi  pomakların kökeni ile ilgili. pomakların tanımında en önemli faktör müslüman olmaları değilmi. söylemek istediğim  nasıl müslüman oldukları değil.

Offline bello

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 588
 • Gender: Male
 • Göçler, göçler, göçler...
Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
« Reply #7 on: August 08, 2008, 11:37 »
din faktörüde bu farklılıkar arsına girmezmi. bunu  nasıl dışarıda sayarız.

Offline daylek

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 551
 • Gender: Female
 • pomakinka gorda sam jena... SorguluYorum
Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
« Reply #8 on: August 08, 2008, 11:47 »
bello! naptın sen abicim ? din dediğimiz hadise bireyi ilgilendiren bir durumdur. kişinin kendi ile alakalıdır. ben sana desemki ben bir pomağım ama müslüman değilim ne yapacaksın abi beni yuhalayarak kovacakmısın bu şekilde nasıl sınırlandırabilirsiniz. ve dahası müslüman olmayan akrabalarımda var pomak onlar şimdi pomak olmuyormu yani.

"allahım ya ben bu filmi izlemiştim yine aynı cümleleri kuruyorum"


???

Offline bello

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 588
 • Gender: Male
 • Göçler, göçler, göçler...
Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
« Reply #9 on: August 08, 2008, 11:54 »
neden işinize geldiği gibi  algılıyorsunuz. ben  pomak = müslüman  demiyorumki

Offline daylek

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 551
 • Gender: Female
 • pomakinka gorda sam jena... SorguluYorum
Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
« Reply #10 on: August 08, 2008, 11:56 »
You are not allowed to view links. Register or Login
mustafa ağbey çok doğru demişsin pomaklar müslüman olduğu için pomak tır. bulgar'larla, yunanlılarla, makedonlarla aramızdaki en temel fark budur. saygılar
  abi yapma gözünü seviyim bune demek acaba bunu yanlış anladıysam kusura bakma ozaman

saygılar

Ziyaretçi

 • Guest
Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
« Reply #11 on: August 08, 2008, 12:08 »
@bello..,tartışılması gereken bir konuyu gündeme getirdiğin için mutluyum.
Pomakların müslümanlık ile özdeşleştirilip tek farklılığının dinsel öğelerden ibaret olduğunu vurgulayan tanımlamaları unutmayalım.Bunun sonucunun Bulgarların Müslüman kesimi olarak değerlendirilmiş olmasıyla nereye vardığını da hepimiz gördük.

Offline daylek

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 551
 • Gender: Female
 • pomakinka gorda sam jena... SorguluYorum
Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
« Reply #12 on: August 08, 2008, 12:15 »
yani abicim pomakların bulgaristan da yaşadığı sıkıntı bu yüzdendir. müslüman olmayan pomkların kabul edilmeyişide bu yüzdendir. ancak gel gelelim türkiy için böyle bir tanımlama gereksiz ve bence geçersiz çünkü türkiye nin zaten büyük bir çoğunluğu müslüman, pomaklarda müslüman, araplarda müslüman ve daha pek çoğu. bizi diğer müslümanlardan ayıran özellikler neler acaba bunu bulalım isterseniz, ha nedersiniz?


Offline bello

 • Adviser
 • ****
 • Posts: 588
 • Gender: Male
 • Göçler, göçler, göçler...
Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
« Reply #13 on: August 08, 2008, 12:26 »
You are not allowed to view links. Register or Login
  abi yapma gözünü seviyim bune demek acaba bunu yanlış anladıysam kusura bakma ozaman

saygılar
benim demek istediğim pomaklar müslüman olmasa idi şimdi bg de ve diğer ülkelerde pomak diye bir kavram olmaya bilirdi.

Offline bogutevolu

 • Charter member
 • *****
 • Posts: 1000
 • Gender: Male
Ynt: Pomakların Etnik Kompozisyonu
« Reply #14 on: August 08, 2008, 12:42 »
Söz şimdiki zaman itibariyle okununca kastettiğim mana anlaşılmıyor.  Sözün sırrı "Biz müslüman olduğumuz için Pomakız. " yani Rodoplar yada Kuzey Bulgaristandaki bir kısım halkın müslümanlığı benimsemiş olduğundan dolayı onlara dışarıdan bakan hristiyan bulgarlar tarafından Pomak tanımının getirilmiş olduğunu düşünüyorum. İşin başında Pomak tanımının sebebi tamamen dinsel ve siyasal tercih söz konusudur.

Şimdi ise aradan 400 yıl geçmiş ve pomak bilinci giderek bir etnik grubu tanımlamaya dönüşmüştür. Yaşanan 400 yıllık geçmişimiz, oluşturduğumuz kültür nedeniyle daha önce ait olduğumuz ulus yada etnik gruplardan bizi ayrıştırmıştır. Bu etnik grup yada ulus tanımı tek bir kalemde bulgardı demek bana göre yanlıştır.

 

Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42